Mezbahane Malzemelerimiz İçin Satış İhalesi Şartnamesi
13:31, 17-05-2013

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZBAHA MALZEMELERİ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

 


 

1-İHALE KONUSU

 

 Dursunbey Belediye Encümeninin 15.05.2013 Tarih ve 109 nolu kararına göre toplam 8 kalem malzeme:1 adet baster marka terazi, 1 adet 9 barlık kompresör, 1 adet soğuk hava deposu, 2 adet calaskal, 1 adet ayak kontrollü lavabo, 1 adet bıçak temizleme aleti, 30 adet makaralı kanca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

 

   2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI    

               İhale Dursunbey Belediyesi hizmet binasında 22.05.2013 Tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

   3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

a-İhale muhammen satış bedeli KDV dahil 6.450,00 (Altıbindörtyüzelli) TL olup, Geçici teminat miktarı, 193,50 (yüzdoksanüçelli) TL dir.  Bu bedel tüm malzemeler için geçerli olup, kısmi teklif verilemez.

b- Geçici teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

   4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a.Geçici Teminat makbuzu

b.Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

c. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi, esnaf sicil belgesi vb.

d.Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)

e. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

f.  Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağının nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

 

 

   5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

   a-  4. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı,  irat (Gelir ) kaydolunur.

   Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

  6- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               İhale bedeli üzerinden , %1-2 Tellâliye, % 05,69 Karar Pulu ile Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu malzemelerin devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

 

   7- ÖDEME ŞEKLİ

               İhale üzerine yapılacak şahıs Belediyece yapılacak tebligat sonucu malzeme bedelini ve diğer harçları en geç bir hafta içinde Belediyeye yatırıp malzemelerini teslim alması gerekir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları alıcıya aittir.

 

   8-DİĞER HUSUSLAR

a-Belediye malzemelerin satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece tahsilat makbuzu ve tesellüm senedi verecektir.

b-İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

c-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

 

 

d-İstekliler mesai saatleri içinde malzemeleri Belediye mezbahanesinde görebilir, her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye Tahakkuk servisinden ücretsiz temin edebileceklerdir. İhaleye girmiş olanlar malzemeleri görmüş ve kabul etmiş sayılır.

e-Malzemelerin yerinden sökülmesi ve nakliyesi Belediye gözetiminde yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasında oluşabilecek zarar ve ziyandan Belediye sorumlu tutulamaz.

f-Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Dursunbey Mahkemeleri ve icra daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

 

   9- SON HÜKÜM

          İş bu Şartname dokuz Maddeden ibaret olup, Belediye Encümeninin 15.05.2013 tarihinde alınan kararı gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer. 
 
YORUMLAR

Yorum Ekleyin

Adınız Soyadınız :
Mail Adresiniz :
Başlık :
Yorumunuz :
 
 
web tasarım, web programlama, internet sitesi yapımı,
2014 © Copyright ©