İhaleler

ALAÇAM MAHALLEMİZDEKİ TRAKTÖR İHALEYE ÇIKIYOR.

BELEDİYEMİZE AİT 1 ADET TRAKTÖRÜN KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

22 Nisan 2019 Saat: 12:18

BELEDİYEMİZE AİT 1 ADET TRAKTÖRÜN KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

 

1-İHALE KONUSU

        Dursunbey Belediyesi İhale Komisyonu 10.04.2019 Tarih ve 18 sayılı kararına göre Dursunbey Belediyesine ait 10 VV 724 plakalı traktör, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 3 yıllığına ( 1+1+1 şeklinde) müstecire verilecektir.

          

   2- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Kiracı kiralananı, kullanma hal ve maksadından başka amaçla kullanamaz.Aksine hareket edenler hakkında ceza-i işlem yapılır ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.KİRACI’da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.

b-KİRACI Traktör ve Ekipmanlarını kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları yaptırır ve kullanımdan doğan tüm hasarlarını tamir ve tazmin eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik ve tamiratlarını yaptırarak kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım onarım ve yakıt giderleri KİRACI’ya aittir. Hiçbir surette giderlerle ilgili olarak KİRALAYAN’dan ücret talebinde bulunulmayacaktır. Traktörün korunması, temizliği ve periyodik bakımı müstecir tarafından yapılacaktır. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak sözleşme bitiminde Müstecirden talep edilir. Aksine hareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

c-Kiralanan araç ve teslim tutanağı ile teslim edilen demirbaşların kırılmasından ve bozulmasından kiracı sorumludur. Böyle bir durumda tazmin edilecektir.Kiracılık akdi sona erdiğinde kiraya verilen Traktör ve Ekipmanları kiracı tarafından sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.Teslim esnasında demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme bu konuda Belediye tarafından hazırlanacak tutanak uyarınca kiracı tarafından aynen temin veya nakden tazmin edilir. Temin veya tazmin edilmediği takdirde cebri icra kanalı ile kiracıdan bu zarar tazmin edileceği gibi bu konuda yapılacak masraflarda kiracıya aittir. 

d- Traktörün işletilmesi esnasında, iş güvenliği açısından meydana gelebilecek olumsuzluklar ve araç kiracıda olduğu süre içerisinde (İleride bile çıkacak olsa) tüm maddi manevi tazminat bedelleri ve tüm adli olaylar aracı kiralayan kiracıya aittir. Traktör ve makinelerin çalınması, başka şahıslar tarafından zarar verilmesi, yanması ve diğer tehlikelere karşı gerekli her türlü tedbirleri almak KİRACI’ya aittir. Aksi takdirde meydana gelen zarar ve ziyanı karşılayacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. 2918 Sayılı Karayolları Trfaik Kanun hükümlerine göre, aracı teslim tarihinden itibaren, Trafik kazaları ve benzeri olaylardan dolayı oluşabilecek ve araca, araç sürücüsüne veya üçüncü şahıslarla meydana gelebilecek her türlü ceza-i hukuki, mali ve idari tüm sorumluluk KİRACI’ya aittir. Kiracının veya üçüncü bir şahsın kusuruyla kaza halinde aracın uğrayacağı değer kaybı miktarının tamamını kiracı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur. Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

e-Kiracı kış aylarında donmaya ve diğer tehlikelere karşı gerekli tedbirleri almakla mükelleftir.

f-İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve masrafları ile ayrıca aracın Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Fenni Muayenesi, Egzoz Emisyon Gaz Ölçüm Muayenesi bedelleri ve bunlarla ilgili her türlü ceza ve ek bedeller KİRACI’ya aittir.

               g-İhale sonucu ihaleyi alan şahıs Traktörü ve herhangi bir ekipmanını 3. Şahıslara devir yapamaz, kiralayamaz ve başkalarına bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Devredecek ve kullandıracak olursa hiçbir hükme gerek olmaksızın sözleşme fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracıyla devralan veya kullanandan derhal cebren traktör alınır. Kiracı da aksine hareket etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının, belirtilen şartlardan herhangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın aracını derhal geri alabilir. 

h-Kiracı kiraladığı traktörü, traktörün halihazırda bulunduğu mahalle sınırları dışına, mecburi hallerin dışında çıkartamaz ve çalıştıramaz. Mahalle halkına hizmet vermenin yanında, yaz mevsiminde mahallede bulunan yangın tankerine takılarak hazır vaziyette tutulacaktır. Yangın durumunda yangına müdahale için hazır vaziyette, bakımları yapılmış şekilde ve deposunda yeterince yakıt bulundurularak bekletilecektir.  Harman zamanında talep eden mahalle halkının harmanını sürmek zorundadır. Harman zamanı gelmeden traktörün ve patozun bakımını yaptırarak hazır halde tutmak zorundadır. Müstecir harman sürme ücretini piyasa bedellerinin üzerinde fahiş oranda belirleyemez. Bu konuda mahalle halkından şikayet olduğunda değerlendirilerek uyarı yapılıp, gerektiğinde ceza verilecektir.   

ı-Beyni ve refleksleri ve hareket kabiliyetlerini azaltan ya da uyuşturan emsali ilaçlar ve / veya maddeler almış kişilere, uyuşturucu etkisi altında veya alkollü olduğu hallerde traktörü kullanmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder, aksi hal fesih sebebidir. 

i-Aracın kullanılması sırasında oluşabilecek tüm hata ve cezalar kiracının sorumluğundadır. Araç kirada iken meydan gelecek tüm gasp, hırsızlık, cinayet, yaralama, uyuşturucu ve diğer tüm suç unsurlarının sorumluluğu  kiracıya aittir.

j-Trafik yasası ve yönetmeliği ile belirlenen yolcu sayısı üstünde yolcu almamayı, istihap haddini aşan yük taşıttırmamayı, yasa ve yönetmelik esaslarına uygun olarak kullanmayı taahhüt eder.

k-Aracının; herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli kiracı tarafından kiralayana nakten ve defaten ödenir.

l-Traktörü Kiracı kendi kullanmayıp, şoför çalıştıracak ise maaş ve sigorta giderleri kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı traktörü ehliyetsiz kullanmamayı ve kullandırmamayı beyan ve taahhüt eder.

m-Kiracı kiralananı sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

 

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

a- Kirasüresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nıntüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 2.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

10 VV 724 plakalı traktör, römork ve patozun yıllık Muhammen kira ihale bedeli 125,00 (Yüzyirmibeşlira) TL olup, geçici teminatı 12,00 (Onikilira)  TL’dir.

 

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 3 (1+1+1 şeklinde) yıldır. Kiralanan yerlerin yıllık kira bedelleri peşin olup ait olduğu yılın Eylül ayının 25’ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, önceki yıl kira bedeline Belediye Encümeni tarafından yapılan artış oranında ilave edilerek belirlenecektir.

 

   10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

10 VV 724 plakalı traktör, römork ve patozun açık arttırma kira ihalesi 30.04.2019 Çarşamba günü saat 15:50’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 30.04.2019 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

 11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a-Başvuru Dilekçesi

b-Geçici Teminat Makbuzu

c-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

d-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

e-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

f-  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İkametgahı ilçe dışında olanlar)

 

  

            12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

  a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

   13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.10.04.2019

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.