İhaleler

ARAÇ SATIŞ İHALESİ.

BELEDİYEMİZE AİT 1985 MODEL FORD CARGO 1814 ARAZÖZ VE 1985 MODEL FORT CARGO 1814 VİDANJÖR SATIŞA ÇIKIYOR.

22 Temmuz 2019 Saat: 14:59

BELEDİYEMİZE AİT 1985 MODEL FORD CARGO 1814 ARAZÖZ VE 1985 MODEL FORT CARGO 1814 VİDANJÖR SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

1 - Belediyemize ait 1985 model Ford Cargo 1814 arazöz ve 1985 model Ford Cargo 1814 vidanjör  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık artırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

2 - Açık arttırma ihalesi 31.07.2019 Çarşamba günü saat 15:10’da Arazöz ve 15,20’de vidanjör  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler 31.07.2019 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar, evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir.

3 –a-1985 model Ford Cargo arazözün  muhammen satış ihale bedeli KDV dahil 9.000,00 TL olup, geçici teminatı 300,00 TL dır

      b-1985 model Ford Cargo vidanjörün muhammen satış ihale bedeli KDV dahil 9.000,00 TL olup geçici teminatı 300,00 TL dır.           

4 - İhaleyi alan mükellef 10 gün içerisinde ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden %1-2 Tellaliye, % 05,69 Karar Pulu ödedikten sonra otomobili teslim alacaktır. İhale bedeli, vergiler, harçlar ve masraflar tamamen ödenmeden otomobil teslim edilmeyecektir.

 

5 –İhale üzerine yapılacak şahıs Belediyece yapılacak tebligat sonucu arazöz ve vidanjör  bedelini ve diğer harçları en geç bir hafta içinde Belediyeye yatırıp arazöz ve vidanjörü teslim alması gerekir. İhaleyi alan iştirakçi ihaleden vazgeçmesi durumunda ikinci ihaleden doğacak fiyat farkı zararı da kendisinden tahsil olunacaktır.

 

6-  İhale bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

7 - İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK BELGELER:

a-Başvuru Dilekçesi

b-Geçici Teminat Makbuzu

c-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

d-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

e-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

f- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (İkametgahı ilçe dışında olanlar)

 

8- İlgili arazöz ve vidanjör ihalesine iştirak etmiş olan mükellefler arazöz ve vidanjörü yerinde görmüş ve şartnameyi kabul etmiş sayılacaktır.

 

9 – 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanuna göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir) kaydolunur. Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

10 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir. (Kredi kartı ile yapılan ödemelere taksit yapılabilecektir.)  Müşteri bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye irat kaydedilir. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, arazözü ve vidanjörü teslim almak zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar,  Belediyeye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. İdarede bedelin peşin ödenmesinden sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre arazöz ve vidanjörü  müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

11-  Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

12-  İş bu ihalelerden dolayı doğacak her türlü ihtilafların haline T.C. Dursunbey Mahkemeleri ve İcra daireleri salahiyetli olup, Belediye hiçbir masraf kabul etmeyecektir.

 

13-  Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir.

 

14-  İş bu Şartname Ondört Maddeden ibaret olup, Belediye Encümeninin 15.05.2019 tarihinde alınan karar gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.