İhaleler

BELEDİYEMİZE AİT HALI SAHA KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN CEBECİ MAHALLESİ SUÇIKTI BULVARI 724 ADA 1 PARSELDE BULUNAN MEVCUT HALI SAHANIN KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

15 Mayıs 2017 Saat: 14:26

İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarı No:32’de bulunan idari binanın tamamı ve 724 ada 1 parselde bulunan arsadaki mevcut halı sahanın işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 10 (5+2+2+1 şeklinde) yıllığına müstecire verilecektir.

 

   2-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

a-Halı Sahanın Halısı, sözleşme yapılıp taşınmazın tesliminden sonra en geç 90 gün içinde Müstecir (Kiracı) tarafından değiştirilecek, zeminin ve halının tamir, bakım, onarım  ve tadilatı gerektiği durumlarda yine müstecir tarafından yapılacaktır. Yapılan bu işler için Belediyeden herhangi bir ücret talebinde bulunmayacak veya kiradan mahsubunu istemeyecektir. Yapılan her türlü değişiklik için Belediyeden olur alınacak, yapılan değişiklikler korunarak kira süresi sonunda son haliyle belediyeye teslim edilecektir.

 

b-Söz konusu yer asıl Halı Saha ve Kafeterya olarak kullanılacaktır. Taşınmaz Müstecir tarafından Asıl Kullanım Amacı yanında başka amaçlar için de kullanılması planlandığında, Belediyeye yazılı olarak müracaatta bulunacak ve Belediye Encümeninden olur alacaktır. Müstecir taşınmazın ana kullanım amacını tamamen değiştirecek şekilde proje hazırlayamaz ve bunu Belediyeden isteyemez.    

 

      c-Kiracı gece saatlerinde yapılacak maçlarda saha ışıklarının tamamen yakılmasını sağlayacak ve bu konu ile ilgili her türlü tedbiri alarak aksaklıklara meydan vermeyecektir.

 

d-Halı Saha ve idari binanın tamamı (Üst kat dahil) ile tutanakla teslime edilen tüm cihaz ve malzemelerin tamir, bakım ve onarımı Kiracıya ait olup Belediyeden bu konuda masraf istenmeyecektir. Demirbaş olan cihaz ve malzemeler tahliye sonunda sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir. Eşya ve malzemelerin zayii ve kullanılmayacak durumda olması halinde rayiç bedel üzerinden ücreti tahsil edilecek veya teminattan düşülecektir.

 

e-Kiracı Belediyenin yılda bir kez düzenlendiği halı saha turnuvasında 30 günü geçmemek ve sadece gündüz saatlerinde olmak üzere aksi karar alınmadığı sürece ücret talep etmeyecek olup, personeli ile birlikte Belediyeye yardımcı olacaktır.

 

f- Duşlarda her zaman sıcak su bulunacaktır. Kabinler devamlı olarak temiz bulundurulacak olup kabinlerin su, elektrik tesisatları devamlı olarak sağlam ve çalışır vaziyette olacaktır. Bu konulardaki her türlü sorumluluk kiracıya aittir.  

 

g- Kiracı ihale kapsamında verilen yerlerde meydan gelebilecek her türlü kazalara karşı gerekli koruma ve sağlık tedbirlerini alacaktır. Koruma ve sağlıkla ilgili bütün sorumluluk müstecire ait olup, Belediye bu konularda kesinlikle hiçbir sorumluluk ve masraf kabul etmez.

 

h-Dursunbey Belediyesinin düzenlediği Emtia Panayırında (5 Gün) girişteki küçük oda Polis Noktası olarak kullanılacaktır.

 

ı-Kiralanın içinde veya dışında inşaat, tesisata ilave tadilat yapılamaz. Ancak projesinin hazırlayıp Belediye Encümeninin olurunu almak şartı ile bedeli de kendisine ait olmak üzere yapabilir. Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bırakılacaktır. Müstecir bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez.

 

i- Kiracı işyerini normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları yaptırır ve kullanımdan doğan tüm bina hasarlarını tamir ve tanzim eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik badana ve tamiratlarını yaptırır, kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, temizliği ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır. Ekstra çevre düzenlenmeleri gibi değişiklikler Belediyenin haberi olmadan yapılamaz. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak Müstecirden talep edilir. Aksine hareket edilmesi halinde teminatı irat kaydedilir.

  

j-Kiralananda kullanılacak elektrik ve su abonelik bedelleri, sarfiyat ücretleri Kiracı’ya aittir. Sözleşme yapıldıktan sonra aboneliklerini kendi adına yaptıracaktır. İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler Kiracı’ya aittir. Sözleşme imzalamasına müteakip kiracı iş yerinin faaliyete geçirmeden İş Yeri Açılış Ruhsatını alacaktır.

 

k-İhale sonucu ihaleyi alan Müstecir, iş yerini Belediyenin izni olmadan 3. Şahıslara devir yapamaz ve başkasına kullandıramaz. Devredecek ve kullandıracak olursa hiçbir hükme gerek olmaksızın sözleşme fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracıyla devralan veya kullanan derhal cebren taşınmazdan çıkarılır. Ancak 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre Belediye Encümeni oluru ile aynı şartlarda devir yapabilir. Kiracıda aksine hareket etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

l- Belediye kiralanan bölgede yapı, proje veya herhangi bir sebeple değişiklikler yapacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir.

 

m- Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak Kiracı’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, Belediyeye ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan Kiracı sorumludur.

 

n- İşyerlerinde alkollü içki içmek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

 

o- Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse; yapmış olduğu masrafları geri istememek şartıyla 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Böyle bir durumda kiracının geçmiş kira borcu olmaması şartıyla kesin teminatı iade edilir.

 

ö- Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için Kiracı Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 2.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesih olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

             Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarı No:32’de bulunan idari binanın tamamı ve 724 ada 1 parselde bulunan arsadaki mevcut halı sahanın işletilmesi işinin aylık Muhammen kira bedeli 3.000,00-TL (Üçbintürklirası) olup, geçici teminatı 10.800,00 (Onbinsekizyüztürklirası)  TL’dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan ve geçerliliği kira süresinden az olmayan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

 

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 5+2+2+1 şeklinde 10 (On) yıldır. Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, bir önceki yılın % 4 arttırılmış hali olacaktır.

 

   10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

İlgili taşınmazın açık arttırma kira ihalesi 24.05.2017 Çarşamba günü saat 14.15’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 24.05.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Belediyeye vereceklerdir.

w

   11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  2. Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından )
  3. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
  4. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.
  5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  6. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )
  7. Başvuru Dilekçesi
  8. Geçici Teminat Makbuzu

 

   12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

   13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur. 03.05.2017

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.