İhaleler

ÇALKA VE HARÇ KARMA MAKİNELERİMİZ KİRAYA ÇIKIYOR.

ÇALKA VE HARÇ KARMA MAKİNALARI KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

13 Eylül 2017 Saat: 15:17

1-İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Adaören Mahallesinde bulunan çalka makinesi, Akbaşlar Mahallesinde bulunan çalka makinesi, Göbül Mahallesinde bulunan çalka makinesi, Durabeyler Mahallesinde bulunan çalka makinesi, Kavacık Mahallesinde bulunan çalka makinesi, Selimağa Mahallesinde bulunan çalka makinesi ve Delice Mahallesinde bulunan harç karma makinesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 3 yıllığına müstecire verilecektir.

          

   2-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Kiracı makineleri ve bulunduğu yapıyı, kullanma hal ve maksadından başka amaçla kullanamaz. Aksine hareket edenler hakkında ceza-i işlem yapılır ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. KİRACI’da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.

b-KİRACI makineleri kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları yaptırır ve kullanımdan doğan tüm hasarlarını tamir ve tazmin eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik ve tamiratlarını yaptırarak kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme tarihinden itibaren taşınırlarda meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım onarım ve elektrik giderleri KİRACI’ya aittir. Hiçbir surette giderlerle ilgili olarak KİRALAYAN’dan ücret talebinde bulunulmayacaktır. Makinelerin korunması, temizliği ve periyodik bakımı müstecir tarafından yapılacaktır. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak sözleşme bitiminde Müstecirden talep edilir. Aksine hareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

      c-Kiralanan makineler ve teslim tutanağı ile teslim edilen demirbaşların kırılmasından ve bozulmasından kiracı sorumludur. Böyle bir durumda tazmin edilecektir. Kiracılık akdi sona erdiğinde kiraya verilen makine ve Ekipmanları kiracı tarafından sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir. Teslim esnasında demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme bu konuda Belediye tarafından hazırlanacak tutanak uyarınca kiracı tarafından aynen temin veya nakden tazmin edilir. Temin veya tazmin edilmediği takdirde cebri icra kanalı ile kiracıdan bu zarar tazmin edileceği gibi bu konuda yapılacak masraflarda kiracıya aittir.    

d- Makinelerin işletilmesi esnasında, iş güvenliği açısından meydana gelebilecek olumsuzluklar ve makineler kiracıda olduğu süre içerisinde (İleride bile çıkacak olsa) tüm maddi manevi tazminat bedelleri ve tüm adli olaylar makineleri (selektör, çalka, harç karma ve yem kırma) kiralayan kiracıya aittir. Makinelerin çalınması, başka şahıslar tarafından zarar verilmesi, yanması ve diğer tehlikelere karşı gerekli her türlü tedbirleri almak KİRACI’ya aittir. Aksi takdirde meydana gelen zarar ve ziyanı karşılayacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Üçüncü şahıslarla meydana gelebilecek her türlü ceza-i hukuki, mali ve idari tüm sorumluluk KİRACI’ya aittir. Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

e-Kiracı makineleri mevsim şartlarına göre korumak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

f-İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve masrafları KİRACI’ya aittir.

               g-İhale sonucu ihaleyi alan şahıs makineleri 3. Şahıslara devir yapamaz, kiralayamaz. Devredecek ve kiralayacak olursa hiçbir hükme gerek olmaksızın sözleşme fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracıyla devralan veya kullanandan derhal cebren taşınırlar alınır. Kiracı da aksine hareket etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının, belirtilen şartlardan herhangi birine uyulmaması durumunda cezai yollara başvurmaya tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın makineleri derhal geri alabilir. 

h- Kiracı kiraladığı makineleri bulunduğu mahalle sınırları dışına çıkartamaz. Makinelerin her daim bakımını  yaptırarak hazır halde tutmak zorundadır. Müstecir makine ücretini piyasa bedellerinin üzerinde fahiş oranda belirleyemez. Bu konuda mahalle halkından şikayet olduğunda Encümence değerlendirilerek müstecire uyarı yapılıp, gerektiğinde ceza verilecektir.   

ı-Kiracı kiralananı sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

i- Kiralananın teslim ve tesellüm belgesi ile teslim edilen her türlü demirbaşlarının kırılmasından, bozulmasından ve kullanılamaz hale gelmesinden kiracı sorumludur. Böyle bir durumda zarar kiracı tarafından yazılı ihtarname üzerine süresince tazmin edilecektir. Kira akdi sona erdiğinde kiraya verilen makine ve bulunduğu yer kiracı tarafından eksiksiz ve kullanıma müsait şekilde teslim edilecektir. 

 j- Sözleşme konusu makinelerin çalıştırılması sırasında can, mal ve iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbirler KİRACIYA aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

k-Belediye kiralanan makinede bir değişiklik yapacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir.

l-Kiracı kiralananı sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

m-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

           a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 2.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

İlgili makinelerin yıllık Muhammen Kira Bedeli 80,00 (Seksen)’er TL olup, geçici teminatları 7,50 (Yedibuçuk)’ar TL’dir.

 

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 3 yıldır. Kiralanan yerlerin yıllık kira bedelleri peşin olup, sözleşme sonrası on beş gün içinde veya sözleşme yapılan ayın en geç 25’ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, cari yıl kira bedeline % 5 artış oranında ilave edilerek belirlenecektir.

 

 

   10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Göbül Mahallesi, çalka makinesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 27.09.2017 Çarşamba günü saat14:30’da

Adaören Mahallesi, çalka makinesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 27.09.2017 Çarşamba günü saat14:35’de

Delice Mahallesi, harç karma makinesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 27.09.2017 Çarşamba günü saat14:40’da

Kavacık Mahallesi, çalka makinesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 27.09.2017 Çarşamba günü saat14:45’de

Akbaşlar Mahallesi, çalka makinesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 27.09.2017 Çarşamba günü saat14:50’de

Durabeyler Mahallesi, çalka makinesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 27.09.2017 Çarşamba günü saat14:55’de

Selimağa Mahallesi, çalka makinesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 27.09.2017 Çarşamba günü saat15:00’de Belediyede toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

İlgili makinelerin yıllık muhammen kira bedelleri 80,00 (Seksen)’er TL olup, geçici teminatları 7,50 (Yedibuçuk)’ar TL dir. İhale sonucu ihale bedeli üzerinden % 6 kesin ihale teminatı alınır.

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 27.09.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

 11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a-Başvuru Dilekçesi

b-Geçici Teminat Makbuzu

c-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

d-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

e-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

f-  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İkametgahı ilçe dışında olanlar)

 

            12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

  a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

   13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.06.09.2017

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.