İhaleler

DURSUNBEY BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ BÜNYESİNDEKİ YÜZME HAVUZU, FİTNESS MERKEZİ VE SAUNA'NIMIZ KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN CEBECİ MAHALLESİ SAZ KANAL SOKAKTA BULUNAN DURSUNBEY BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ BÜNYESİNDEKİ YÜZME HAVUZU, FİTNESS MERKEZİ, HAMAM VE SAUNA’NIN KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

11 Kasım 2016 Saat: 10:01

İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi Saz Kanal Sokakta bulunan Dursunbey Belediyesi Sosyal Tesisleri Bünyesindeki Yüzme Havuzu, Fitness Merkezi, Hamam ve Sauna’nın işletilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 3 yıllığına müstecire verilecektir.

 

   2-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Kiracı Kiralananı sözleşmedeki kullanma hal ve maksadından başka amaçla kullanamaz.  Aksine hareket edenler taşınmazdan derhal 2886 S.K. uyarınca cebren tahliye edilecektir. KİRACI’da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.  

b-Kiralananın içinde veya dışında inşaat, tesisata ilave ve tadilat yapılamaz. Ancak projesini hazırlayıp ve Belediye Encümeninin rızasını almak şartı ile bedeli de kendisine ait olmak üzere yapabilir. Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bırakılacaktır. Müstecir bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez.

      c-KİRACI işyerini normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları yaptırır ve kullanımdan doğan tüm bina hasarlarını tamir ve tazmin eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik badana ve tamiratlarını yaptırır, kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, temizliği ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır.  Ağaç dikimi, sökümü ve ekstra çevre düzenlemeleri gibi değişiklikler Belediyenin haberi olmadan yapılamaz. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak kira sonunda Müstecirden talep edilir. Aksine hareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

d-Kiralananın teslim ve tesellüm belgesi ile teslim edilen her türlü demirbaşlarının kırılmasından ve bozulmasından ve kullanılamaz hale gelmesinden kiracı sorumludur. Böyle bir durumda zarar kiracı tarafından yazılı ihtarname üzerine süresinde tazmin edilecektir. Kira akdi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından eksiksiz ve kullanıma müsait şekilde teslim edilecektir. Teslim esnasında demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme bu konuda Belediye tarafından hazırlanacak tutanak uyarınca kiracı tarafından aynen temin veya nakden tazmin edilir. Temin veya tazmin edilmediği takdirde cebri icra kanalı ile kiracıdan bu zarar tazmin edileceği gibi bu konuda yapılacak masraflarda kiracıya aittir.

e- Sözleşme konusu mecur taşınmazlar içinde ve müştemilatındaki can, mal ve iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbirler KİRACIYA aittir. Kiracı tarafından can, mal, ve çalışma güvenliği için gerekli yerlere uyarı levhaları asılacak ve kontrolleri kiracı tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuz netice ve 3. Kişilerin zararından kiracı sorumlu olup, Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

f- İş bu sözleşmenin imzalanmasından sonra elektrik ve su aboneleri müstecir adına yapılacak, elektrik ve su faturaları müstecir tarafından ödenecektir. Mecurun işletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek Çevre Temizlik Vergisi gibi tüm vergi, resim, harç ve cezalar ile faiz ve masrafları KİRACI’ya aittir.

               g İhale sonucu ihaleyi alan şahıs iş yerini ve mecurun herhangi bir yerini 3. şahıslara devir yapamaz, kiralayamaz ve başkalarına bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Sadece tesis içindeki Vitamin Bar’ı 3. şahıslara alt kiraya verebilir. Sözleşmeye aykırı olarak devredecek, kiralayacak ve kullandıracak olursa bu konuda yapılacak yazılı ihtardan itibaren 15 gün sonra sözleşme kendiliğinden fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracı, alt kiracı ve devralan ile kullanan 2886 S.K. uyaınca derhal taşınmazdan cebren tahliye edilir. Kiracı da aksine hareket etmemeyi ve sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

h- Belediye kiralanan bölgede yapı, proje veya herhangi bir sebeple değişiklikler yapacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir.

ı-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

i-İşyerlerinde alkollü içki içmek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

j- İhaleyi alan müstecir, işyeri açma ruhsatı almak için bütün sorumluluğa haizdir.

k-Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

l-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

 

3-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

4-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

5- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

             Anılan  iş yerlerinin aylık Muhammen kira bedeli aylık 750,00 (Yediyüzellilira) TL olup, geçici teminatı 810,00 (Sekizyüzonlira) TL’dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

6- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

7- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 3 (Üç) yıldır. Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

8-  ARTIŞ ORANI

Kira sözleşmesi sonuna kadar kira miktarında herhangi bir artış yapılmayacaktır.

 

   9- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Anılan taşınmazdaki iş yerlerinin açık arttırma kira ihalesi 16.11.2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 16.11.2016 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

 

   10-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  2. Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından )
  3. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
  4. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.
  5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  6. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )
  7. Başvuru Dilekçesi
  8. Geçici Teminat Makbuzu

 

   11- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

   12- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   13- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   14-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   15- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   16- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   17- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   18- SON HÜKÜM

İş bu şartname 18 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur. 09.11.2016

Yorum Yapmak için Tıklayınız.