İhaleler

HACI ÖMERLER MAHALLEMİZDE BULUNAN 61 ADET DİKİLİ KAVAK AĞACI SATIŞA ÇIKIYOR.

İLÇENİN HACI ÖMERLER MAHALLESİ 1888 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA BULUNAN 61 ADET 23 M3 TAHMİNİ KAVAK AĞAÇLARININ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

30 Mayıs 2017 Saat: 11:36

1-İHALE KONUSU

        Dursunbey Belediyesi İhale Komisyonunun 24.05.2017 Tarih ve 83 nolu kararına göre, Hacı Ömerler Mahallesindeki 61 adet 23 m3 tahmini Kavak ağaçları 14.06.2017 tarihinde saat 15.45’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle dikili olarak satılacaktır.

 

2-SATILACAK AĞAÇLARIN

MAHALLESİ             PARSEL        ADET                      M3                               CİNSİ

Hacı Ömerler Mh..        1888               61                        23m3                              Kavak            

                                                                                                          

 

 

3- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

            a- İhale muhammen satış bedeli KDV Dahil 4.100,00 ₺ (Dörtbinyüzlira) , Geçici teminat miktarı 123,00 ₺ (Yüzyirmiüçlira) dir. Bu bedel tüm ağaçlar için geçerli olup, kısmi teklif verilemez.

b- Geçici teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

   4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

                

a.Başvuru Dilekçesi,

b.Geçici Teminat Makbuzu,

c. Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi,

d.Özel ve Tüzel Kişilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

e. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

f.Vukuatlı nüfus kayıt örneği (İkametgahı ilçe dışında olanlar)

 

   5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 4. Maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

      b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanuna göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, irat ( Gelir ) kaydolunur.

Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

                                  

   6- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               İhale bedeline  %1-2 Tellaliye, % 05,69 Karar Pulu ile Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu kavak ağaçlarının kesiminden, nakliyesinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

 

 

 

   7- ÖDEME ŞEKLİ

                  İhale üzerine yapılacak Mükellef kavak ağaçlarının ihale bedelini peşin ödeyecektir.(Kredi kartı yapılan ödemede taksit yapılacaktır.). Peşin ödenecek olan miktar ile diğer harçları ihalenin onayından itibaren en geç bir hafta içinde Belediyeye ödeyecektir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları da alıcıya aittir.

 

 

   8-DİĞER HUSUSLAR

               a- Belediye Kavak ağaçlarının satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece tahsilat makbuzu verecektir.

               b- İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. İstekli satışa çıkarılan ağaçların haricinde kesinlikle başka bir ağaç kesemez, değiştiremez ve hak talebinde bulunamaz. Alıcı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yükümlülükler ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden sorumludur. Alıcı 6831 sayılı Orman Kanunu ile Orman mevzuatına göre yapılması zorunlu işlemlerden ve prosedürü yerine getirme yükümlülüğünden sorumludur.

               c- İhaleyi alan mükellef, 1888 parselde bulunan ve 2. Maddede dökümü yapılan kavak ağaçlarını 1 ay içinde keserek kaldırmak zorundadır. Bir ay içerisinde ağaçları kesip kaldırmadığı takdirde hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

               ç- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

               d- İstekliler mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye Tahakkuk servisinden ücretsiz temin edebileceklerdir. İhaleye girmiş olanlar ağaçları görmüş ve kabul etmiş sayılır.

               e- İstekli Belediyeden kavak ağaçlarının kesimi konusunda yazılı belge almadan kesim işine başlayamaz. Yazılı izin alındıktan sonra kavak ağaçlarının kesimi ve nakliyesi Belediye gözetiminde yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasında oluşabilecek her türlü aksaklıklar, olumsuzluklar, kaza, zarar ve ziyandan Belediye sorumlu tutulamaz. Bu konuda Belediye hiçbir masraf ve sorumluluk kabul etmeyecek olup, gerekli tedbirleri almak ve uygulamak ihaleyi alan yükleniciye aittir.

               f- Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Dursunbey Mahkemeleri ve İcra Daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir. 

   

   9- SON HÜKÜM

            İş bu şartname dokuz maddeden ibaret olup, Belediye Encümenin (İhale Komisyonu) 24.05.2017 tarihinde alınan kararı gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.