İhaleler

HAMZACIK VE MAHMUDİYE MAHALLEMİZDEKİ TAŞINMAZLARIMIZ KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN HAMZACIK MAHALLESİ 168 ADA 4 PARSEL, 168 ADA 1 PARSEL NOLU TAŞINMAZ İLE MAHMUDİYE MAHALLESİ 113 ADA 99 PARSEL, 113 ADA 80 PARSEL, 113 ADA 34 PARSEL VE 110 ADA 1 PARSEL NOLU TAŞINMAZLARIN KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

16 Ağustos 2017 Saat: 09:01

1-İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Hamzacık Mahallesi ve Mahmudiye Mahallesinde bulunan aşağıdaki listede belirtilen tarla vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle müstecire verilecektir. Kira süresi 3 yıldır.

 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

 

           

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

M2

Geçici Teminat

Muh.bedel

İhale Saati

1

Hamzacık

168

4

Tarla

3.074,60 m2

9,00 TL

100,00 TL

14.15

2

Hamzacık

168

1

Tarla

1.615,43 m2

6,00 TL

65,00 TL

14.25

3

Mahmudiye

113

99

Tarla

9243,59 m2

24,00 TL

260,00 TL

14.35

4

Mahmudiye

113

80

Tarla

2.145,65 m2

7,50 TL

80,00 TL

14.45

5

Mahmudiye

113

34

Tarla

1.229,79 m2

4,50 TL

50,00 TL

14.55

6

Mahmudiye

110

1

Tarla

1.029,71 m2

4,50 TL

45,00 TL

15.05

 

 

3-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

3.2- Taşınmaza Belediyemizce ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

3.3- Kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irad kaydedilecektir.

3.4- Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmazın bulunduğu yer belediyesine çeşitli gelir olarak yatırılır.

Kira dönemi sonunda kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

3.5- Kiracı arazi değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır.

3.6 - Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

3.7- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı Yasanın 62’nci maddesine göre işlem yapılır.

3.8- Sözleşme konusu mecur taşınmazdaki can, mal ve iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbirler KİRACIYA aittir. Kiracı tarafından can, mal ve çalışma güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuz netice ve 3. kişilerin zararından kiracı sorumlu olup, Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

3.9-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, Belediyeye ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

3.10- Kiracı, ilgili tarlalar için ödemelerini Eylül ayının 25’inde yapacaktır.

3.11- Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

3.12-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

 4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

            İlçenin Hamzacık Mahallesi,

1 -  168 ada 4 parselin yıllık muhammen kira ihale bedeli 100,00 (Yüzlira) TL olup,  geçici teminatı 9,00 (Dokuz)TL’dir.

            Hamzacık Mahallesi,

2-  168 ada 1 parselin yıllık muhammen kira bedeli 65,00 (Altmışbeş) TL olup, geçici teminatı 6,00 (Altı) TL’dir.

            Mahmudiye Mahallesi,

3-   113 ada 99 parselin yıllık muhammen kira bedeli 260,00 (İkiyüzaltmış) TL olup, geçici teminatı 24,00 (Yirmidört) TL’dir.

            Mahmudiye Mahallesi,

4-    113 ada 80 parselin yıllık muhammen kira bedeli 80,00 (Seksen) TL olup, geçici teminatı 7,50 (Yedi liraellikuruş) TL’dir.

            Mahmudiye Mahallesi,

5-  113 ada 34 parselin yıllık muhammen kira bedeli 50,00 (Elli) TL olup, geçici teminatı 4,50 (Dörtliraellikuruş) TL’dir.

            Mahmudiye Mahallesi,

6-      110 ada 1 parselin yıllık muhammen kira bedeli 45,00 (Kırkbeş) TL olup, geçici teminatı 4,50 (Dörtliraellikuruş) TL’dir.

     

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile başlayacak olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kiralanan yerlerin yıllık kira bedelleri Eylül ayının 25’inde Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde yıl içinde 9. Ayda ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilebilir.

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, cari yıl kira bedeline %5 oranında artış ilave edilerek belirlenecektir.

 

   10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

 

İlgili taşınmazların açık arttırma kira ihalesi 06.09.2017 Çarşamba günü saat 14.15’de başlayarak sırasıyla  Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 06.09.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

   11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

 

a-Başvuru Dilekçesi ve Geçici Teminat Makbuzu

b-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

c-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

d-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

e-  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İkametgahı ilçe dışında olanlar)

 

 

   12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

   13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla yükümlüdür.

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

 

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup, Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur. 19.07.2017

Yorum Yapmak için Tıklayınız.