İhaleler

HASANLAR MAHALLEMİZDEKİ TAŞINMAZIMIZ SATIŞA ÇIKIYOR.

BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN HASANLAR MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

23 Kasım 2016 Saat: 07:54

Belediyemize ait İlçenin Hasanlar Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık artırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

2 - Açık arttırma ihalesi 30.11.2016 Çarşamba günü saat 14:00’ de, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler 30.11.2016 Çarşamba günü saat 12:00’ye  kadar, evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir.

3 -

Sıra

Mahallesi

Ada

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

1

Hasanlar

146

2

Arsa

233,93 m2

65,00 TL

2.150,00 TL

 

4 - İhaleyi alan mükellef 15 gün içerisinde ihale bedelini ve ihaleden doğan vergileri ödedikten sonra tapu işlemlerine başlanacaktır. İhale bedeli, vergiler, harçlar ve masraflar tamamen ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

 

5 - İhaleyi alan iştirakçi ihaleden vazgeçmesi durumunda ikinci ihaleden doğacak fiyat farkı zararı da kendisinden tahsil olunacaktır.

 

6-  İhale bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

7 - İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK BELGELER:

a-Başvuru Dilekçesi

b-Geçici Teminat Makbuzu

c-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

d-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

e-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

f- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

 

8 - Tapu vergi masrafları ile deprem sigortası ve oluşabilecek diğer masraflar alıcıya aittir.

 

9- İlgili yerin ihalesine iştirak etmiş olan mükellefler parseli yerinde görmüş ve şartnameyi kabul etmiş sayılacaktır.

 

10 – 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanuna göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir) kaydolunur. Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

11 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31’inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir. (Kredi kartı ile yapılan ödemelere taksit yapılabilecektir.)  Müşteri bu süre içerisinde ihale bedelini yatırmak, varsa ihale ile ilgili diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye irat kaydedilir. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar,  belediyeye irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. İdarede bedelin peşin ödenmesinden sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

 12 – Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediye fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz, işgal edilmiş hali ile alıcı adına idarece tescil ettirilmek suretiyle satışı yapan idarece alıcıya teslim edilir.  

13-  Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

14-  İş bu ihalelerden dolayı doğacak her türlü ihtilafların haline T.C. Dursunbey Mahkemeleri ve İcra daireleri salahiyetli olup, Belediye hiçbir masraf kabul etmeyecektir.

 

15-  Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir.

 

16-  16 maddeden oluşan bu şartname Encümenimizce hazırlanmıştır. 16.11.2016

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.