İhaleler

MICIRLAR MAHALLEMİZDEKİ TAŞINMAZIMIZ KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN MICIRLAR MAHALLESİ 155 ADA 5 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN KARGİR KAHVEHANE VASIFLI TAŞINMAZIN KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

23 Mayıs 2019 Saat: 15:21

-İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin Mıcırlar Mahallesi 155 ada 5 parsel üzerinde bulunan kargir kahvehane vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 3 yıllığına ( 1+1+1 şeklinde) müstecire verilecektir.

 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

            MAHALLESİ                            MEVKİİ                                          CİNSİ

               Mıcırlar                                   Köyiçi                                  Kargir Kahvehane

 

              Pafta: I21-d-02-3        Ada No: 155        Parsel No: 5       Yüzölçüm: 54,25 m2

        

   3-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a-Kiracı Kiralananı sözleşmedeki kullanma hal ve maksadından başka amaçla kullanamaz. Aksine hareket edenler taşınmazdan derhal ve cebren çıkarılır. KİRACI’da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.  

b-Kiralananın içinde veya dışında inşaat, tesisata ilave ve tadilat yapılamaz. Ancak projesini hazırlayıp ve Belediye Encümeninin rızasını almak şartı ile bedeli de kendisine ait olmak üzere yapabilir. Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bırakılacaktır. Müstecir bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez.

      c-KİRACI işyerini normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları yaptırır ve kullanımdan doğan tüm bina hasarlarını tamir ve tazmin eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik badana ve tamiratlarını yaptırır, kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, temizliği ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır.  Ağaç dikimi, sökümü ve ekstra çevre düzenlemeleri gibi değişiklikler Belediyenin haberi olmadan yapılamaz. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak kira sonunda Müstecirden talep edilir. Aksine hareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

d-Kiralananın mevcut demirbaşlarının kırılmasından ve bozulmasından kiracı sorumludur. Böyle bir durumda tazmin edilecektir. Kiracılık akdi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından teslim edilecektir. Teslim esnasında demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme kiracı tarafından aynen temin edilir. Temin edilmediği takdirde malzeme bedeli Belediyeye gelir olarak yatırılacaktır.

e-Taşınmazlar içinde ve müştemilatındaki her türlü tedbirler müstecire aittir. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk müstecirin sorumluluğunda olacaktır.

f-Kiralananda kullanılacak elektrik ve su ilk bağlantı masrafları, sarfiyat ücretleri KİRACI’ya aittir. Sözleşme yapıldıktan sonra aboneliklerini kendi adına yaptıracaktır. İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve Çevre Temizlik Vergisi gibi masrafları KİRACI’ya aittir.

               g İhale sonucu ihaleyi alan şahıs iş yerini 3. şahıslara devir yapamaz, kiralayamaz ve başkalarına bedelli veya bedelsiz kullandıramaz. Devredecek ve kullandıracak olursa bu konuda yapılacak olan yazılı ihtardan itibaren 15 gün sonra sözleşme kendiliğinden fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracı, alt kiracı ve devralan ile kullanan 2886 S.K. uyarınca derhal cebren taşınmazdan tahliye edilir. Kiracı da aksine hareket etmemeyi sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.

h- Belediye kiralanan bölgede yapı, proje veya herhangi bir sebeple değişiklikler yapacak olursa kiracıya 2 (iki) ay önceden haber vermek şartıyla tahliyesini talep edebilir.

ı-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

i-İşyerlerinde alkollü içki içmek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

j- İhaleyi alan müstecir, işyeri açma ruhsatı almak için bütün sorumluluğa haizdir.

k-Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

l-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

 

           

 

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

           a- Kira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

            Mıcırlar Mahallesi Köyiçi Mevkii 155 ada 5 parsel üzerinde bulunan kargir kahvehane vasıflı taşınmazın aylık Muhammen kira ihale bedeli 140,00 (Yüzkırklira) TL olup, geçici teminatı 152,00 (Yüzelliikilira)  TL’dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 3 (1+1+1 şeklinde) yıldır. Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, cari yıl kira bedeline % 6 oranında ilave edilerek belirlenecektir.

 

   10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Mıcırlar Mahallesi 155 ada 5 parsel üzerinde bulunan kargir kahvehane vasıflı taşınmazın açık arttırma kira ihalesi 29.05.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 29.05.2019 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

   11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a- Başvuru Dilekçesi,

b-Geçici Teminat Makbuzu,

c-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

d-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

e-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından )

f- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (İkametgahı ilçe dışında olanlar)

 

            12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

  a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

   13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.22.05.2019

Yorum Yapmak için Tıklayınız.