İhaleler

SUÇIKTI AİLE ÇAY BAHÇEMİZ KİRAYA ÇIKIYOR.

İLÇENİN CEBECİ MAHALLESİ SUÇIKTI MEVKİİ AÇIK ALAN VE KAPALI ALAN AİLE ÇAY BAHÇESİ KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

22 Nisan 2019 Saat: 12:15

1-İHALE KONUSU

Belediyemize ait İlçenin Cebeci Mahallesi, Suçıktı Bulvarı Suçıktı Mesire Alanında, sınırları ve şekli şartnameye ekli krokide belirtilen mevcut Açık Alan ve Kapalı Alan Aile Çay Bahçesinin mevcut haliyleişletilmesi2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle 10 (5+2+2+1şeklinde) yıllığına müstecire verilecektir.

 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

            MAHALLESİMEVKİİ CİNSİ

CebeciSuçıktı  İçinde Kargir Lokanta ve Ahşap Damı Olan Rekreasyon Alını

              Cebeci           Suçıktı İçinde Kargir Su Deposu Olan Meyva Bahçesi ve Kavaklık

        Tapu Tarihi:05.12.2017-02.06.2017              Pafta:I21-D-18-A-2-B-2         Ada No:28

  Parsel No: 91-79

        Yüzölçümü: 8.141,68 m2 ile 9.349,16 m2(Kiralanacak tahmini toplam alan =3.000,00 m2)

 

3-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Kirayaya verilecek iş yerinin faaliyet konusu; iş yerinin konumu itibariyle aile çay bahçesi olarak taşınmazın kullanıldığı şekliyle kullanılmasına karar verilmiştir.Söz konusu kiralananın kullanım niteliği aile çay bahçesi olarak belirlenmiştir. Kiralanan yukarıda belirtilen iştigal mevzusu amacında işletilecek faaliyet değişikliği için Belediye Meclis Kararı alınmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Kiracı belediyenin haberi, ilgili birimlerin izni olmadan herhangi bin tadilat, tamirat ve imalat yapamayacaktır.Kiralananın içinde veya dışında mevcut yapıların haricinde inşaat, tesisata ilave ve tadilat yapılabilmesi için kiracının projesini hazırlayıp, bedeli kendisine ait olmak üzere,projenin idarece onaylanması ve gerekli müdürlüklerden izin alınması ve teknik elemanların kontrol ve denetimi ile mümkündür. İdarenin izni ve bilgisi dışında yapılan her türlü tadilat fesih nedenidir.Kira süresi sonunda yapılan tüm yapılar Belediyeye bırakılacaktır. Müstecir bu konuda hiçbir hak ve ücret talep edemez. Kiracı da bunu peşinen kabul eder ve aksine hareket etmemeyi taahhüt eder.

2-Aile Çay bahçesinde hali hazırda kullanılmakta olan malzemeler (1 adet sanayi tipi 1000 bardak kapasiteli bulaşık makinesi, 1 adet ayaklı şömine, 68 adet armut sandalye, 13 adet ahşap fiskos tipi küçük oval masa, 10 adet ahşap demir ayaklı fiskos tipi kare masa, 10 adet ahşap demir ayaklı fiskos tipi oval masa, 64 adet ahşap siluet işlemeli masa, 100 adet plastik sandalye (raddan) alüminyum ayaklı, 398 adet plastik sandalye  (raddan) plastik ayaklı)KDV dâhil 155.000,00(Yüzellibeşbin) TL dir. Bu bedel sözleşme esnasında müstecir tarafından Belediyeye peşin olarak ödenecektir. İhaleyi alan müstecir anılan malzemeleri almayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme ve şartname hükümlerine göre müstecir, sözleşme süresi dolmadan kiralamaktan tek taraflı olarak vazgeçmek isterse bedeli karşılığı almış olduğu malzemeleri Belediyeye iade edemez.

3-Kira süresinin bitiminde kiracı taşınmazı derhal boşaltacaktır.

4-İdare kiralananda herhangi bir sebeple proje değişikliği, iptali, Kiralananın yıkılıp yerine başka bir tesis veya inşaat yapımı ile kiralananda büyük çapta onarım, ya da restore gibi yapılacak bütün uygulamalara kiracı itiraz edemez, bir talepte bulunamaz.  İdare anılan hallerde kira akdini tek taraflı feshedebilir. İstekliler bunu kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Ayrıca kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde de yine idare kira akdini tek taraflı olarak fesih edebilir. İstekliler bunu kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Taşınmazın tahliyesi ile ilgili yapılacak olan tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde boşaltarak idareye teslim edecektir. Bu hükme uyulmadığı takdirde kiracı her geçen gün için idareye aylık kira bedelinin günlüğüne tekabül eden tutarın iki katında ceza öder.

5-Kiracı işyerini normal kullanıma hazır tutmak için tüm tedbirleri alır, tamiratları ilgili birimlerin izni ve gözetiminde yaptırır ve kullanımdan doğan tüm bina hasarlarını ilgili birimlerin izni ile orijinalliğini bozmadan tamir ve tazmin eder. Belediyeye teslim gününde tüm bakım, temizlik badana ve tamiratlarını ilgili birimler gözetiminde yaptırarak, kullanıma hazır vaziyette teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Mevcut yapı ve çevre düzeninin korunması, kullanım alanı içerisinde bulunan tuvaletlerin temizliği ve bakımı müstecir tarafından yapılacaktır.Ağaç dikimi, sökümü ve ekstra çevre düzenlemeleri, yeşil alan değişiklikleri, alan büyütme, alan değiştirme, belirlenen sınırlar dışına taşma gibi işlemler Belediyenin haberi olmadan kesinlikle yapılamaz. Müstecirin bu konudaki eksikliği durumunda meydana gelen zarar hesaplanarak kira sonunda Müstecirden talep edilir. Aksinehareket edenlerin teminatı irat kaydedilir.

6-Kullanımdan dolayı deforme olan demirbaş ve malzemeler Müstecir tarafından, hemen yenisi ile değiştirilecektir. Kiralananın tutanak ile teslim edilen mevcut demirbaşlarının kırılmasından ve bozulmasından kiracı sorumludur. Böyle bir durumda tazmin edilecektir. Kiracılık akdi sona erdiğinde kiraya verilen yer kiracı tarafından, teslim alındığı gibi geri teslim edilecektir. Teslim esnasında tutanak ile teslim edilen demirbaşlardan noksan olan kırılan veya kaybolan malzeme kiracı tarafından aynen temin edilir. Temin edilmediği takdirde malzeme bedeli Belediyeye gelir olarak yatırılacaktır.

7-Taşınmaz içinde ve müştemilatındaki her türlü güvenlik tedbirlerini almak müstecire aittir. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk müstecirin sorumluluğunda olacaktır.

8-Kiralananda kullanılacak elektrik ve su ilk bağlantı masrafları, sarfiyat ücretleri KİRACI’ya aittir. Sözleşme yapıldıktan sonra aboneliklerini kendi adına yaptıracaktır. İşletmesinden doğan bilumum vergi ve resimler ile Maliye ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili tahakkuk edecek tüm giderler ve Çevre Temizlik Vergisi gibi masrafları KİRACI’ya aittir.

9-Devir hususunda 2886 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır.

               10-Belediye Encümeni gerekli gördüğü takdirde şartnamedeki maddelere ekleme veya mevcut maddelerde revizyona gidebilir.

11-Kiracı kiralananın haricinde (gerek kira işlem dosyasındaki bulunan plan, proje, kroki vs. yüzölçümü belirlenen veya sözleşmeye yazılı m2’nin dışında) herhangi bir yeri geçici de olsa işgal edemeyecektir. Ne amaçla olursa olsun kiralananda genişletme yaparak, kullanım alanına dahil etmeyecek, böyle bir durumun tespiti sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.

12-Kiracı kiralananda meydana gelebilecek muhtemel bir sabotaj, yangın, hırsızlık vb. her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tedbirleri alacaktır.Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, KİRALAYAN’a ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

13-İşyerlerindealkollü içki içmek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

14- İhaleyi alan müstecir, işyeri açma ruhsatı almak için bütün sorumluluğu yerine getirecektir.

15-Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.Müstecir taşınmazısözleşme bitiminden önce bırakmak isterse bahse konu yere müstecir tarafından yapılan bütün yapılar Belediyeye bırakılacaktır ve bu yapılar için Belediyeden herhangi bir ücret ve hak talep edemeyecektir.

16-Kiralanan alana Müstecirin dışında Belediye onayıalınmadan reklam amacıyla herhangi bir yazı pano vb. asılmayacaktır.

17-Aile Çay Bahçesinde uygulanacak tarife Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin Dursunbey için açıkladığı tarifeye uygun olmak şartıyla belirlenip, Aile Çay Bahçesinde satılacak ürünlerin satış fiyatları yapılan araştırmalar neticesinde yüksek bulunduğu takdirde Belediye Encümeni gerekli müdahaleyi yaparak fiyatları belirleyebilecektir. Fiyat tarifesi görülebilecek şekilde okunaklı olarak en az iki yere asılacaktır. Tarife okunaklı şekilde asılmadığı veya tarifeye uyulmadığının her tespitinde gerekli cezalar Belediye Encümeni tarafından verilecektir. (5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Mad.)

      18-Suçıktı Açık Alan Aile Çay Bahçesinde kuru yemiş, dondurmacı, seyyar satıcı veya sabit satıcıların

yeri adedi çalışma durumu Belediye tarafından belirlenecek olup bunların yer işgal bedelleri Belediye

tarafından tahsil olunacaktır.

      19-Zabıta tarafından tutulan Tutanak başına ihale bedelinin %5’ine kadar Encümen Kararı ile ceza   

uygulanabilir.

20-Müstecir Çay Bahçesinde Belediyeden izin almadan yüksek sesle yayın ve konser niteliğinde programyapmayacaktır. Hafif müzik yayını için mevcut sistem kullanılacaktır.

21- 06.01.2018 tarih 30293 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkesir ili Dursunbey ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve içme suyu temini yapılan Suçıktı Kaynağı’na ait koruma alanına kesinlikle Müdahale edilmeyecektir. İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ ve Mutlak Koruma alanlarına ait bilgiler ve uyulması gereken şartlara uyulması zorunludur.

22-Kiracı faaliyetlerini belediyece belirtilen sınırlar içinde yapacaktır. Faaliyet alanı içerisinde halihazırdamevcut bulunan masa ve sandalyeler kullanıl alacak olup, masa ve sandalyelere ilave yapılacak ise mevcutlara uygun şekilde temin edilecektir.Masalar üzerinde masa örtüsü kullanılmayacak olup, sandalyelerde sırt dayamalı sünger minder kullanılacaktır. Belediyece uygun görülmeyen yerlere masa ve sandalye konulmayacaktır.

23-Belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde, Kiracı personeli ile birlikte yardımcı olacaktır. Bu tür düzenlenen günlerde yer, malzeme ve demirbaşların kullanımı için Belediyeden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  

24-Çalışanlar tek tip elbiseli, saç sakaltıraşlı ve temiz olacaktır. Müşteri memnuniyeti ön planda tutulup kaliteli hizmet verilmesi sağlanacaktır.

25-Müstecir çalıştıracağı personelin ücretini ve sigorta bedellerini kendisi karşılayacaktır.

26-Çay, Çay emsali vb. soğuk sıcak içecekler, Nargile (TAPDK belgesi olmak şartı ile) tost, kahvaltı  (Esnaf Odasının belirlediği fiyat tarifesi ve Encümen onayı şartı ile)satılabilecektir.

27-Müstecir güvenlik amaçlı kurulan kamera sistemi aktif olarak kullanacaktır. Sistemin veya kameraların arıza yapması durumunda bakımı ve tamiri müstecir tarafından yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde Zabıta ve Emniyet yetkililerine kayıtları göstermekle yükümlüdür.

28-Müstecir işletmede yazarkasa ve pos makinesi bulundurmakla yükümlüdür. Çay Ocağı, Kahvehane, Kıraathane, kafe veya kafeterya, fastfood işleticisi olduğuna dair Esnaf Odası kaydı ve Vergi kaydı yaptırmakla da yükümlüdür.

29-Müstecir Belediye tarafından uygun görülen yerlere, Açık Alan Aile Çay Bahçesinin görselliğini bozmayacak şekilde şemsiye vb.(yağmur ve güneşten koruyucu özelliği olan) ürünü tedarik etmekle yükümlüdür.

30-Müstecir işletmeyi yılın 12 ayı açık tutarak çalıştıracaktır. Belediyeden izin almadan işletmeyi kapalı tutamayacaktır.

31-Kiracı hakkında Zabıta Yönetmeliğine aykırı hareket etmekten dolayı 1 ay içerisinde 3 kez cezai işlem yapılır ise idare tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

32-İhaleye en iyi teklifi veren müstecir, herhangi bir sebep ile süresi içinde sözleşme imzalamaz veya kendiliğinden vazgeçerse, ihale en iyi teklifi veren ikinci kişi üzerinde bırakılır.

33-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            a- Kirasüresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde,veraseleri ile toplam süreyi geçmeyecek şekilde ve aynı şartlarda sözleşme yapılabilir. tüzel kişi KİRACI’nıntüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin kira akdi tek taraflı olarak fesih olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

 

            Cebeci Mahallesi Suçıktı Mevkiinde bulunan Açık Alan Alile Çay Bahçesi vasıflı taşınmazın aylık Muhammen kira ihale bedeli KDV dâhil 15.000,00 (Onbeşbin)TL olup, geçici teminatı 68.000,00(Altmışsekizbin)  TL’dir.

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.(İhale bedelinin bir yıllık toplamı ve diğer yıllar için her yıl ayrı ayrı mevcut kira bedeli üzerine %5 artışı yapılarak toplam 10 yıllık bedel üzerinden hesaplanan miktarın % 6’sı alınacaktır.)

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan ve geçerliliği kira süresinden az olmayan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi sözleşme ile belirlenecek olan tarihtir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır. Yer teslimi en geç 15 Mayıs olacaktır.

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kira süresi 5+2+2+1 şeklinde 10 (on) yıldır. Kira süresi kiralananın teslim tarihi ile başlayacak ve bu tarihi takip eden 10. Yılın sonunda bitecektir. Kiralanan yerlerin aylık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır. Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde 3 ay ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir.

 

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, bir önceki yılın  % 5 oranında arttırılmış hali olacaktır.

 

10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

Cebeci Mahallesi Suçıktı mevkiinde bulunan Açık Alan Aile Çay Bahçesi açık teklif (arttırma) kira ihalesi 30.04.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri30 Nisan 2019 Salı günü saat 12.30’a kadarBelediyeyeteslim edeceklerdir.

 

11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

   Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. İkametgah ilmühaberi ve Başvuru Dilekçesi
  2. Geçici Teminat Makbuzu
  3.  Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  4. Sabıka Kaydı ( Cumhuriyet Savcılığından, )
  5. Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
  6. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.
  7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  8. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

 

12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’yaaittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler deKİRACI’ya ait olacaktır.Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir OdaKaydı, Vergi Kaydıve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 

14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

 

15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

 

17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu şartnameyi okuyup altını imzalayanlar bütün şartları aynen kabul etmiş sayılır. Bu şartnamenin uygulanmasındandoğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

18- İDARENİN YETKİSİ

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

19- SON HÜKÜM

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.10.04.2019

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.