Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Ekim Ayı 2. Oturumı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 14.10.2016 tarihlerinde yaptığı Ekim ayı 2. toplantısının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

20 Ekim 2016 Saat: 11:03

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

14EKİM / 2016 AYINA DAİR  

14.10.2016 TARİHLİ II.OTURUMDA ALDIĞI KARAR

(Belediye Meclis Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

 KARAR

 

 

 

 

 

169

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi doğrultusunda; 2017 yılı gelir bütçesinin belirlenmesine esas olmak üzere; Bütçe Komisyonunca uygun görülen çeşitli vergi, harç, tarife bedelleri ile 2017 yılı ve izleyen 2 yıla dair Bütçe gelir ve gider kalemlerinin aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne 2 Ret oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

 

2017

2018

2019

  GELİR BÜTÇESİ 

33.500.000,00

35.180.000,00

36.934.000,00

  GİDER BÜTÇESİ

33.500.000,00

35.180.000,00

36.934.000,00

 

 

 

 

 

170

Güneş Enerji Santrali kurmak için mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çiftçi Mahallesi 239 ada 46 ve 47 parsellerin bulunduğu 21480.09m2 alanda proje müellifi Şehir Plancısı tarafından hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı taslağı üzerinde ve yerinde komisyonumuzca 13/10/2016 tarihinde yapılan incelemeler sonucu; GES olarak planlanan parseller 05/06/2015 onay tarihli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde ‘’Konut Gelişim’’ alanı kapsamında kalmaktadır. Her ne kadar Çevre Düzeni Planında ‘’Konut Gelişim’’ alanı olarak işlense de ilgili alan konut gelişimine uygun değildir. Çevre Düzeni Planı yapımı aşamasında Belediyemizce 17/09/2014 tarih ve 483 sayılı yazı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, 06/03/2015 tarih ve 150 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ilgili alan konut gelişim alanı olarak planlanmaya uygun olmadığı için itirazda bulunulmuştur. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Dursunbey İlçesi İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporunun ‘’Yerleşime Uygunluk Haritasında’’ ilgili alan ÖA-2.1 (Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilize Sorunlu Alan) olarak tespit edildiği komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucu anlaşılmıştır. Ayrıca 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin 8.37 sayılı Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları başlığı altında ‘’Yenilenebilir Enerji Üretim Alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme kurulunca verilecek lisans kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü alınması koşuluyla, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan imar planlarının ilgili idaresince onaylanmasına müteakip uygulamaya geçilir. Sayısal ortamda bilgi için Bakanlığa gönderilir. Kurulmuş/kurulacak tesislerde, ilgili mevzuat çerçevesinde çevresel tüm önlemlerin alınması zorunludur’’ denilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında İlçemiz Çiftçi Mahallesinde 239 Ada 46 ve 47 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması komisyonca uygun görülmüş olup, oybirliği ile  kabul edildiğinden, Komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına 2(iki) red  oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.