Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Mayıs Ayı II. Meclis Oturum Kararları

Belediyemiz Meclisinin 23.05.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

30 Mayıs 2016 Saat: 13:27

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN
MAYIS / 2016 AYI 2.BİRLEŞİMİNE DAİR
23.05.2016 (86-90) TARİHLERİNDE
ALDIĞI KARARLAR
(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

86

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda, 2015 Mali yılı İdare ve Kesin Hesap cetvellerinin tetkik ve tasdikine ilişkin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi bazında madde madde görüşülerek komisyonca oyçokluğu ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda, 2015 mali yılı Toplam Gelir Hesabı 17.275.923,12-TL, Toplam Gider Hesabı 22.322.111,52-TL ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Ana Para Borçlanma 5.738.900,28-TL, Borç Ana Para Geri Ödemesi 1.757.061,40-TL olarak oylanması sonucu tasdikine oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

87

Gündem gereği yapılan müzakere sonucunda; Baski Genel Müdürlüğü tarafından istenilen  Konut Harici Evsel Katı Atık Tarifesi; Dursunbey Belediye Meclisinin 03.11.2015 ve 133 Sayılı Kararı ile kabul edilip Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 2015-1189 sayılı kararı ile onaylanan gerekçeli tarifedeki maliyet bedelleri dikkate alınarak Komisyonumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve KDV hariç aşağıdaki gibi olmasına komisyonca karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

88

Gündem Gereği yapılan müzakere sonucunda; İlçemiz Bozyokuş Mahallesi Balıkesir Caddesi 2730Ld pafta, 116 ada 24 parselde bulunan 454,07 m2'lik, mülkiyeti Türk Telekominikasyon A.Ş.'ne ait taşınmaz, imar planında "Türk Telekom" olarak görülmektedir. Bahse konu taşınmazın imar durumunun "Belediye  Hizmet Alanı" olarak değiştirilmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

89

Gündem Gereği yapılan müzakere sonucunda; 20.04.2016 tarihli dilekçeye istinaden; İlçenin Çiftçi Mahallesi sınırları içerisinde 76 ada 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.