Meclis Kararları

Belediyemiz 2016 Mayıs Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.05.2016 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

09 Mayıs 2016 Saat: 14:09

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS/ 2016 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

03.05.2016 (70-85) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

 

 KARAR

70

İlçenin Ericek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 147 ada 15 parsel nolu tarla vasıflı (482,30 m2 alanlı) taşınmazın ve Belediyemize ait Ericek Mahallesindeki Belediyemize ait diğer taşınmazların da satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir  

71

Akbaşlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 150 ada 9 parsel nolu Avlulu iki adet kargir ev ve kargir samanlık vasıflı (Halihazırda kahvehane olarak kullanılan) taşınmazın ve 02.09.2015 tarih ve 109 sayılı meclis kararıyla belirlenen parsellerin dışında kalan Belediyemize ait diğer taşınmazların da satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir 

72

İlçenin Dada Mahallesi sınırları içerisinde bulunan  taşınmazların  satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir 

73

İlçenin Akçagüney Mahallesi sınırları içerisinde bulunan  taşınmazların  satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir 

74

Naipler Mahallesi  sınırları içerisinde bulunan taşınmazların satılıp satılmayacağı ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir 

75

2015 yılı kesin hesabı ile ilgili alınan 20.04.2016 tarih ve 106 sayılı encümen kararının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, süresi içinde alınacak Plan Bütçe Komisyon Kararının 23.05.2016 Pazantesi saat 18.00 da, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Mayıs/2016 ayı II. meclis birleşimine ait toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

76

Kırsal yerleşik alan sınırlarının onaylanması yetkisinin, Büyükşehir Belediye Meclisinde olması nedeni ile hazırlanan veya hazırlanacak yerleşik alan sınır paftalarının Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması esnasında yürütülecek iş ve işlemler için Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

77

Süleler Mahallesinde bulunan Belediyemize ait taşınmazlardan;

           a-)  Avlulu Kâgir ev vasıflı 195 Ada 22 Parsel nolu (230,83m2) taşınmaz ile bahçe vasıflı 119 Ada 1 Parsel nolu (791,37m2), 172 Ada 1 Parsel nolu (172,02m2), tarla vasıflı 133 Ada 1 Parsel nolu (2846,53m2), 164 Ada 1 Parsel nolu (7153,58m2), 165 Ada 21 Parsel nolu (1311,26m2), 165 Ada 25 Parsel nolu (1382,09), arsa vasıflı 135 Ada 31 Parsel nolu (98,07m2), 171 Ada 3 Parsel nolu (67,67m2), 181 Ada 4 Parsel nolu (209,00m2) taşınmazların satılması.

           b-)  Bahçe vasıflı 120 Ada 1 Parsel nolu (504,50m2) taşınmazın içinde çeşme olması, çamaşırhane ve bahçesi vasıflı 137 Ada 22 Parsel nolu (156,96m2) taşınmazın çamaşırhane olarak kullanılması, tarla vasıflı 149 Ada 13 Parsel nolu (562,21m2) taşınmazın fosseptik alanı olarak kullanılması, tarla vasıflı 153 Ada 35 Parsel nolu (381,54m2) taşınmazın mezarlığa ilave edilmesi, kerpiç fırın ve arsası vasıflı 158 Ada 3 Parsel nolu (155,88m2) taşınmazın mahalle halkının hizmetinde kullanılması, top sahası vasıflı 163 Ada 31 Parsel nolu (6379,26m2) taşınmazın halen kullanılmakta olması, fırın vasıflı 167 Ada 6 Parsel nolu (36,03m2), 175 Ada 1 Parsel nolu(18.76m2), 182 Ada 4 parsel nolu (17,17m2), 191 Ada 7 Parsel nolu (17,39m2) taşınmazların fırın olarak hizmet vermesi, avlulu kâgir ev vasıflı 178 ada 2 parsel nolu (115,23m2) taşınmazın köy odası ve WC olarak kullanılması, bahçe vasıflı 186 Ada 5 Parsel nolu (58,42m2), 190 Ada 1 parsel nolu (39,20m2) taşınmazların yola ilave edilmesi, bahçeli kâgir ev vasıflı 190 Ada 3 Parsel nolu (162,40m2) taşınmazın imam evi olarak kullanılması, arsa vasıflı 203 Ada 5 Parsel nolu taşınmazın içinde çeşme bulunması nedeniyle satılmaması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

78

Mehmet KANLI varislerinden Nihat KANLI’nın İlçenin Bozyokuş Mahallesi Kuyumcu Tahir Ağa Sokakta talep ettiği İmar Planı değişikliği İmar Komisyonunun 21/03/2016 tarih ve 6 nolu kararıyla oybirliği ile kabul edilmemiş ancak Belediye Meclisimiz 04/04/2016 tarih ve 60 nolu kararıyla planda ve yerinde daha detaylı incelemeler sonucu;

                                              Konu geniş bir arşiv araştırması yapılarak Planda ve yerinde tekrar incelenmiş; Kadastro Müdürlüğünün İlçenin Bozyokuş Mahallesi Kuyumcu Tahir Ağa Sokakta bulunan mülkiyeti Salih KANLI’ya ait tarla vasıflı 932,00m2 alanlı taşınmazın 24,00 m2 si imar yoluna terk edildikten sonra üçe ifraz edilmesi hakkında hazırladığı beyannamenin ve bu beyannameyi uygun bulan 20/12/1988 tarih ve 851 nolu Belediye Encümen kararının o tarihte geçerli 1/1000 Ölçekli İmar Planına uygun olmadığı ifraz beyannamesinde gösterilen ve 24,00 m2 yola terk işlemi yapılan imar yolunun imar planında bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Belediye Encümeninin 20/12/1988 tarih ve 851 sayılı kararıyla yapılan ifraz işlemlerine dayanarak talep edilen İmar Planı değişikliği o tarihten bugüne kadar yapılan İmar Uygulamalarını değiştireceğinden bir çok kanuni soruna yol açacaktır.

                                              Komisyon yukarıda belirtilen nedenlerle Mehmet KANLI varislerinden Nihat KANLI’nın İlçenin Bozyokuş Mahallesi Kuyumcu Tahir Ağa Sokakta talep ettiği İmar Planı değişikliğinin reddine komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir

79

Belediye Encümenin 01/02/1988 tarih ve 83 sayılı kararıyla ve açık teklif ihale suretiyle satılan 308 Ada 30,36,41,43 ve 45 Parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesinden alınarak hak sahiplerine verilmesi İmar Komisyonunun 21/03/2016 tarih ve 7 nolu kararıyla oybirliğiyle kabul edilmiş ancak hak sahiplerinin ödemelerinde, farklılıklar olması nedeniyle konunun daha detaylı incelenmesi ile ilgili;

                                               Yapılan incelemeler sonucu, daha önce Belediyece açık teklif ihale suretiyle satılan 308 Ada (30,36,41,43,45) parsel nolu taşınmazların Maliye Hazinesinden alınması, hak sahiplerinin eksik ödedikleri bedelin, Belediyece Maliye Hazinesine ödenen arsa bedeline göre güncelleştirilerek hak sahiplerinden tahsil edilmesi, borçlarını ödeyenlere tapu devri yapılması İmar Komisyonu ile Plan-Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir

80

6360 sayılı kanun ile oluşan ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan kırsal mahallelerde yerleşik alan sınır tespitlerinin bulunmaması sebebi ile yapılaşma izni için başvurularda ve cins değişikliği işlemlerinde taşınmazların ‘tarla’ vasıflı gibi değerlendirildiğinden belediyemizce uygun imar durumunun verilemediği ve cins değişikliği taleplerinin kırsal mahalle merkezlerinde olmasına rağmen ‘arsa’ olarak cins değişikliğinin yapılmasına uygun görüş verilemediği komisyonumuzca tespit edilmiştir.

                                               Ayrıca hayvancılık amaçlı tesislerin yapımında, ilgili kanun ve yönetmeliklerde yerleşik alan sınırına mesafe sorgulaması gerekmekte olup, yerleşik alan sınırı bulunmayan kırsal mahallelerde hayvancılık amaçlı tesislerin imar açısından uygun görüş verilmesinde çelişkiler yaşanmaktadır. İmar planları yapılıncaya kadar olan süreçte uygulamada karşılaşılan bu sıkıntıların giderilmesi için söz konusu yerleşik alan sınırlarının tespitinin yapılması gereksinimi doğmuştur.

                                               Kanun ve yönetmelik maddeleri incelendiğinde; 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin ğ bendinde ‘’Büyükşehir Belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000 ‘in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27.nci madde hükümlerine göre yürütülür’’ şeklinde olup, 3194 sayılı imar kanunun 27. Maddesi ise ‘’ İl Çevre Düzeni Planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi, diğer yerlerde İl Genel Meclisi Kararı ile belirlenir’’ şeklindedir.

                                               Ayrıca 16.02.2015 tarih onaylı Balıkesir-Çanakkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının Kırsal Yerleşik Alanlar başlıklı 8.2.4. maddesinde ‘’ Bu alanlarda, konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar, bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla,3194 sayılı İmar Kanununa bağlı ‘’ Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde belirtilen esaslara göre yapılır’’ hükmünde olup, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde ‘’ köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti’’ ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

                                               Belediyemiz uygulamada yaşanan sıkıntıların biran önce giderilmesine yönelik olarak; Adaören, Akbaşlar, Akçagüney, Akyayla, Alaçam, Alagüney, Arıklar, Arıklar, Aşağımusalar, Aşağıyağcılar, Ayvacık, Aziziye, Bayıryüzügüney, Beyce, Beyel, Boyalıca, Büyükakçaalan, Çakırca, Çaltıcak, Çamharmanı, Çamköy, Çanakcı, Çatalçam, Çelikler, Çınar, Dada, Değirmenciler, Delice, Demirciler, Dereköy, Doğancılar, Durabeyler, Durnacık, Ericek, Gazellidere, Göbül, Gökçedağ, Gökçepınar, Gölcük, Görünen, Güğü, Hacıahmetpınarı, Hacılar, Hacıömerler, Hamzacık, Hasanlar, Hindikler, Hondular, Hopanlar, Işıklar, İrfaniye, İsmailler, Karagöz, Karakaya, Karamanlar, Karapınar, Kardeşler, Karyağmaz, Kavacık, Kavak, Kazımiye, Kireç, Kızılcadere, Kızılöz, Kumlu, Kurtlar, Kuzköy, Küçükakçaalan, Küçükler, Mahmudiye, Mahmutça, Merkez Taşkesik, Meydançayırı, Mıcırlar, Naipler, Odaköy, Osmaniye, Ören, Poyracık, Ramazanlar, Resuller, Reşadiye, Saçayak, Sağırlar, Sakız, Sarısipahiler, Sarnıç, Sebiller, Selimağa, Sinderler, Süleler, Şabanlar, Şenköy, Tafak, Taşpınar, Tepeköy, Tezlik, Umurlar, Veliler, Yassıören, Yukarımusalar, Yukarıyağcılar, Yunuslar mahallelerimizde Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 5. Bölümünün ''Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti'' başlıklı 43.Maddesi hükümlerine istinaden yerleşik alan sınır tespiti çalışması yapılmış ve paftaları hazırlanmıştır.      

                                               Kırsal alanlarda Belediyemize gelen yapılaşma taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi amacı ile kırsal mahallelerde plan yapılıncaya kadar olan dönemde, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 27.maddesinde, yerleşik alan sınırının onaylanması yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğu tespit edilmiş olup, yapılan yerleşik alan sınır tespit çalışmalarının ve hazırlanan paftalarının Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulması hususu komisyonca oybirliği ile uygun görüldüğünden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

81

İlçenin Üçeylül Mahallesi 308 Ada 5 Parsel nolu (234,99m2) taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11.nci 5 Yıllık İmar Programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

82

Odaköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a-)  Ahşap köy odası ve arsası vasıflı 129 Ada 7 parsel nolu  (117,86m2 alanlı ) taşınmaz ile arsa vasıflı 111 Ada 12 Parsel nolu (96,70m2), kerpiç köy odası vasıflı 125 Ada 2 Parsel nolu (33,76m2), tarla vasıflı 132 Ada 289 Parsel nolu (1223,67m2), 144 Ada 1 Parsel nolu (1043,77m2) taşınmazların satılması

            b-)  Fırın vasıflı 119 Ada 4 Parsel nolu (30,52m2), 119 Ada 14 Parsel nolu (17,16m2), 124 Ada 6 Parsel nolu (51,04m2), 130 Ada 28 Parsel nolu (26,94m2), 130 Ada 37 Parsel nolu (62,11m2), 138 Ada 15 Parsel nolu (19,98m2), Kâgir çamaşırlık ve arsası vasıflı 119 Ada 6 Parsel nolu (41,62m2) taşınmazlar mahalle halkına hizmet verdiğinden, çeşme ve arsası vasıflı 131 Ada 1 Parsel nolu (330,69m2) taşınmaz hayvan sulama alanı olduğundan, tarla vasıflı 132 Ada 12 parsel nolu (24737,38m2) taşınmaz madenin bitişiğinde olup, yaklaşık 10 (on) dönümü maden çukuruna kaydığından, 138 Ada 141 Parsel nolu (28765,06m2) taşınmaz köy tüzel kişiliği zamanında 20 yıllık kiraya verildiğinden satılmaması komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

83

Çamköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

            a-)  Kargir mandıra ve arsası vasıflı 103 Ada 96 parsel nolu  (262,256m2),çeşme ve arsası vasıflı 123 Ada 1 Parsel nolu (183,98m2), arsa vasıflı 136 Ada 4 Parsel nolu (27,47m2), Kavaklık vasıflı 114 Ada 4 Parsel nolu (1426,74m2) taşınmazların satılması

            b-)  Çeşme ve Arsası vasıflı 101 Ada 44 Parsel nolu (1446,72m2), 102 Ada 89 Parsel nolu (1026,89m2), 105 Ada 75 Parsel nolu (508,83m2), 105 Ada 88 Parsel nolu (518,80m2), 111 Ada 46 Parsel nolu (1015,96m2), 121 Ada 11 Parsel nolu (5922,86m2) taşınmazların hayvan sulama alanları olması, kagir ev ve tuvalet vasıflı 102 Ada 112 Parsel nolu (56,21m2) taşınmazın yeni yapılmış ve köy mektebi olarak kullanılması, fırın ve arsası vasıflı 109 Ada 4 Parsel nolu (31,12m2), 138 Ada 2 parsel nolu (22,09m2), 140 Ada 1 Parsel nolu (24,60m2) taşınmazların kullanır halde olması, tarla vasıflı 128 Ada 1 Parsel nolu (100,83m2) taşınmazın yol olarak kullanılması, kagir ev ve arsası vasıflı 132 Ada 4 Parsel nolu (87,00m2) taşınmazın altı kahvehane, üstü Muhtarlık ve Sağlık Ocağı olarak kullanılması, kagir köy odası ve avlusu vasıflı 133 Ada 1 Parsel nolu (228,07m2) taşınmazın aşevi ve yemekhane olarak kullanılması, Kızılöz Mahallesi sınırları içinde ve tarla vasıflı 119 Ada 12 Parsel nolu (383,60m2) taşınmazın içinde Çamköy Su Şebekesinin kaptajı bulunması nedeniyle satılmaması komisyonca oybirliği ile   kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

84

bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Haziran 2016 Perşembe günü saat 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

85

Baski Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 25.04.2016 tarihli ve 7232 sayılı yazı gereği; Konut harici Evsel Katı Atık Tarifesinin Dursunbey Belediye Meclisi Tarafından görüşülüp, Balıkesir Büyükşehir Belediye Mevlisinin onayına müteakip Baski Genel Müdürlüğüne gönderilmesi istenilmekte olup, Evsel Katı Atık Tarifesinin belirlenebilmesi ile ilgili sağlıklı bir karar alınabilmesi için tarife belirlenmesi ile ilgili bu hususun Plan bütçe komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.