Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Aralık Ayı Meclis Toplantıları Kararları

Belediyemiz Meclisinin 05.12.2017 ve 07.12.2017 tarihlerinde yaptığı toplantıların karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

20 Aralık 2017 Saat: 11:10

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Aralık  / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

05.12.2017 (168-176) TARİHLERİNDE ve

07.12.2017 (177-180) tarihinde II. Oturum da

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

168

Dursunbey Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 06.09.2017 tarih ve 134 sayılı Dursunbey Belediyesi Meclis Kararımız ile 21.09.2017 tarih ve 1053 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile onaylanmıştır. Plan 06.10.2017-05.11.2017 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, Dursunbey Revize 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına yapılan 14 adet itirazın görüşülmesi için planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine ve alınacak komisyon kararının da Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda 07.12.2017 tarihinde saat:17.00 da II. oturumda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

169

Aliye ÇAKIR'ın 07.11.2017 tarihli dilekçeye istinaden; İlçenin Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazının karayolu alanında kalan kısımlarının kamulaştırıldığını, arta kalan kısmın İmar yolu, yeşil alan ve konut adasında kaldığını imar planına göre gerekli düzenlemelerin yapılarak yeşil alanda ve imar yolu alanında kalan kısımlarının kamulaştırılmasını ve geri kalan kısmın kendi adına bırakılmasını talep etmektedir. Söz konusu İlçenin Üçeylül mahallesinde 275 ada 53 sayılı parselin kısmen (imar yolu ve yeşil alanda kalan kısımlar) kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi için planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna ve komisyonca alınan kararın da Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda 07.12.2017 tarihinde Perşembe saat:17.00 da yapılacak olan II. oturum da görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

170

İlçenin Ferah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 503 ada 30 ve 224 parsel nolu taşınmazın bir kısmı imar yolu alanında kalmaktadır. imar yolunun tam olarak açılabilmesi için söz konusu parsellerin imar yolu alanında kalan kısımların kısmen kamulaştırılabilmesi gerektiğinden,  11 nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine ve komisyonca alınan kararın da Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda 07.12.2017 tarihinde Perşembe saat:17.00 da yapılacak olan II. oturumda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

171

İlçenin Cebeci Mahallesi Hal Binası altında bulunan 2/L kapı numaralı Belediyemize ait taşınmaz Dursunbey Avcılık atıcılık ve Balık Avcılığı Derneğine tahsis edilmiş ve tahsis süresi dolmuştur. Bahse konu İlçenin Cebeci Mahallesi Hal Binası altında bulunan 2/L kapı numaralı Belediyemize ait taşınmazın Dursunbey Avcılık atıcılık ve Balık Avcılığı Derneğine  Tahsis süresinin 3 yıl daha uzatılmasına, tahsis uzatımı ile ilgili işlemler için Belediye encümenine yetki verilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir . 

172

İlçenin Kavacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 102 ada 26 parsel, 526/C  kapı numaralı  taşınmaz Kavacık Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine  tahsis edilmiş ve tahsis süresi dolmuştur. Bahse konu Belediyemize ait 102 ada 26 parsel, 526/C  kapı numaralı  taşınmazın; Kavacık Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine Tahsis süresinin 3 yıl daha uzatılmasına, tahsis uzatımı ile ilgili işlemler için Belediye encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

173

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 17.00 da yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.   

174

İlçenin Delice Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 235 Ada 2 Parsel nolu ve 237 ada 5 parsel nolu taşınmazlardan;

a- 235 ada 2 parsel nolu taşınmazın içindeki fırının kapladığı alanın yola terk edilmesi,

b-237 ada 5 parsel nolu taşınmazın yol olarak kullanılan kısımların yola terk edilmesi suretiyle düzenlenmesi Komisyonca  oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

175

5393 sayılı Belediye Kanununun 24 ncü maddesine göre ihtisas komisyonu “Her siyasi gurubun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanmasıyla oluşturulur” hükmü gereğince; (Üzeyir SALİ' nin Meclis üyeliğinden istifası nedeni ile eksilen İmar Komisyonu üye sayısının tamamlanması için) yapılan oylama neticesi İmar Komisyonu Üyeliğine Belediye Meclis üyesi Akif KANDEMİR'in seçilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.   

176

2018 yılında uygulanacak olan Katı Atık Bedellerinin aşağıda tabloda görülen bölümlerde belirtildiği gibi değişiklik yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.   

 

BÖLÜM 4

 

Kısım

DİĞER TİCARİ OLMAYAN

KURUMLAR

Personel

Sayısı

KDV DAHİL

 1

Diğer Ticari Olmayan Kur.1

0-9

10.00-TL

 

BÖLÜM 5

 

Kısım

 

BÜROLAR

Personel

Sayısı

KDV DAHİL

 1

Bürolar.1

0-9

 5.00-TL

 

BÖLÜM 6

 

Kısım

RESTAURANT, MARKET

ve PAZARLAR

Personel

Sayısı

KDV DAHİL

 1

Restaurant, Market ve Pazarlar.1

0-49

 10.00-TL

 

BÖLÜM 8

 

Kısım

DİĞER TİCARETHANELER

Personel

Sayısı

KDV DAHİL

 1

Diğer Ticariethaneler 1

0-9

 5.00-TL

 

BÖLÜM 9

 

Kısım

 

SANAYİ

Personel

Sayısı

KDV DAHİL

 1

Sanayi.1

0-9

 5.00-TL

 

177

Üçeylül Mahallesi 275 ada 53 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması için konunun 11.nci 5 yıllık İmar Programının Kamulaştırmalar bölümüne alınması komisyonca  oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

178

İlçenin Ferah Mahallesi 503 ada 30 ve 224 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması için konunun 11.nci 5 yıllık İmar Programının Kamulaştırmalar bölümüne alınması komisyonca  oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

179

Dursunbey Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 14 adet itiraz için imar Komisyonunca alınan kararın değerlendirilmesi neticesinde;  .

İtiraz 1) Mülkiyeti Zehra Nezahet Keskin’e ait ilçemiz Çakmak Mahallesi 87 ada 16 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Eğitim Tesisleri – Ortaokul” alanında ve 18. Madde uygulama sınırları içerisinde yer almaktadır. Mülkiyet sahibi tarafından itiraz dilekçesiyle parselin eğitim alanından çıkarılarak eski plandaki şekliyle sanayi alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu parsel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında sanayi alanından çıkarılarak konut alanına dönüştürülen bölgede yer almaktadır. Parsel 18. Madde uygulama sınırı içerisinde kalmakta olup, sanayi alanından dönüşen bu alan uygulama sonucu yeniden düzenlenecektir. Bu sebeplerden 1 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

İtiraz 2) Mülkiyeti Mehmet Akçomak’a ait ilçemiz Üçeylül Mahallesi 272 ada 69 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde bulunan 7 metrelik yol Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kapatılmıştır. Mülkiyet sahibi itiraz dilekçesiyle kapatılan yoldan evinin girişi olduğundan dolayı kapatılan bu yolun eski planda olduğu şekliyle yeniden açılmasını talep etmektedir.

Açılması istenen yolun, planda yer alan yol hiyerarşisini ve sürekliliğini bozmadığı ya da tasarlanan yolun sirkülasyon ağına ek bir yük getirmediği tespit edilmiştir. Ayrıca önceki imar planında ve yerinde 7 metre genişliğinde bir sokağın bulunduğu görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı 2 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

İtiraz 3) Mülkiyeti Fatma Kireç ve Fatma Kevser Cebiroğlu’na ait ilçemiz Çiftçi Mahallesi 61 ada 1 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda ve 18. Madde uygulama sınırları içerisinde yer almaktadır. Parsel hissedarlarından Fatma Kireç tarafından itiraz dilekçesiyle parselin yeşil alandan çıkarılarak sanayi veya konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucu, itiraz edilen alan mevcut sanayi ile sanayiden dönüşen konut alanları arasında yeşil tampon bölge oluşturmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel 18. Madde uygulama sınırı içerisinde kalmakta olup, sanayi alanından dönüşen bu alan uygulama sonucu yeniden düzenlenecektir. Bu sebeplerden dolayı 3 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

İtiraz 4) Mülkiyeti Rahmi Kireç, Fatma Kireç, Hasbiye Avcı ve Azime Kireç’e ait ilçemiz Çiftçi Mahallesi 228 ada 33 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda ve 18. Madde uygulama sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz hissedarlarından Rahmi Kireç tarafından itiraz dilekçesiyle parselin yeşil alandan çıkarılarak sanayi veya konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucu, itiraz edilen alan mevcut sanayi ile sanayiden dönüşen konut alanları arasında yeşil tampon bölge oluşturmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel 18. Madde uygulama sınırı içerisinde kalmakta olup, sanayi alanından dönüşen bu alan uygulama sonucu yeniden düzenlenecektir. Bu sebeplerden dolayı 4 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

İtiraz 5) Mülkiyeti Mustafa Çekiç’e ait ilçemiz Ferah Mahallesi 8 ada 102 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 5 Katlı Konut + Ticaret” adasında kalmaktadır. Mülkiyet sahibi tarafından itiraz dilekçesiyle ilgili parselde bulunan taşınmazın ön bahçesine, üzeri tente ile kapalı, etrafı cam ile çevrili kahvaltı salonu yapılmak istendiği ancak plan notunun uygun olmadığı, incelenerek tekrardan düzenlenmesi talep edilmektedir.

İlgili Plan Notu: “Zemin katın ticaret olarak kullanıldığı durumlarda, zemin terası ile itibarlı olduğu katın seviyesini aşmayan tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1,50 metre yükseklikte olan, bağımsız bölümlerin parçası veya binanın altında kalan kısmı doldurularak kapatılan veya duvar ile çevrilerek gerektiğinde depo olarak kullanılabilen, parsel sınırına; yan bahçelerde 3 metre ön bahçelerde 2 metreden fazla yaklaşmayan teraslarda takılıp sökülebilir malzemeden kış bahçesi veya zemin sundurması yapılabilir.” şeklindedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucu, ilgili plan notunun; Zemin katın ticaret olarak kullanıldığı durumlarda, zemin terası ile irtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan tabi zeminden veya tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1,50 metre yükseklikte olan, bağımsız bölümlerin parçası ya da binanın altında kalan kısmı doldurularak kapatılan veya duvar ile çevrilerek gerektiğinde depo olarak kullanılabilen, takılıp sökülebilir malzemeden kış bahçesi veya zemin sundurması yaptırılmasına ilçe Belediyesi yetkilidir. Şeklinde düzenlenmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

İtiraz 6) Mülkiyeti Ali Şekeroğlu’na ait ilçemiz Bozyokuş Mahallesi 124 ada 28 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 4 Katlı Konut”, 124 ada 29, 30 ve 31 parsel sayılı taşınmazlar ise Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 5 Katlı Konut + Ticaret” adasında kalmaktadır. Mülkiyet sahibi itiraz dilekçesiyle taşınmazların bulunduğu adanın, aynı cadde üzerinde bulunan diğer adalardaki emsalleri gibi bitişik nizam olmasını talep etmektedir.

 

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucu itiraza konu parsellerin bulunduğu adanın civarında, bitişik nizam konut adalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı 6 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

İtiraz 7) Mülkiyeti İsmail Kocaeli’ne ait ilçemiz Ferah Mahallesi 7 ada 34 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan”, ”İmar Yolu”, ”Blok Nizam 5 katlı Konut + Ticaret + Turizm” ve ”Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonlarında kalmaktadır. Mülkiyet sahibi itiraz dilekçesiyle, eski planda konut alanı olan parselinin 650m2’lik kısmının revize planla belediye hizmet alanına dönüştürüldüğünü, bu sebepten mağdur olduğunu ve mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucu, itiraza konu parselin bulunduğu bölgede belediye hizmet alanı ihtiyacını karşılayacak alanların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten 7 ada 34 parselin güneyinde bulunan kadastral boşluktan 7 metrelik yol açılarak belediye hizmet alanının 342 ada 1 parsel sınırlarında yeniden düzenlenmesi, parselin belediye hizmet alanı olan kısmının da “Ayrık Nizam 5 Katlı Konut” alanına dönüştürülmesine Komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

İtiraz 8) Mülkiyeti Rasim Demirbaş’a ait ilçemiz Çiftçi Mahallesi 228 ada 11 ve 32 parsel sayılı taşınmazlar Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” ve ”İmar Yolu” fonksiyonlarında ve 18. Madde uygulama sınırları içerisinde yer almaktadır. Parsel hissedarlarından Fatma Çınar tarafından itiraz dilekçesiyle taşınmazların yeşil alandan çıkarılarak eski plandaki fonksiyonlarında kalması talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucunda, itiraz edilen alan mevcut sanayi ile sanayiden dönüşen konut alanları arasında yeşil tampon bölge oluşturmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel 18. Madde uygulama sınırı içerisinde kalmakta olup, sanayi alanından dönüşen bu alan uygulama sonucu yeniden düzenlenecektir. Bu sebeplerden 8 no’lu itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

İtiraz 9) Mülkiyeti Mustafa Çekiç, Zeynep Kaya, Ayten Kaya ve İbrahim Çaldır’a ait ilçemiz Ferah Mahallesi 4 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda kalmaktadır. Parsel hissedarlarından İbrahim Çaldır tarafından itiraz dilekçesiyle taşınmazın yeşil alandan çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucunda itiraza konu parselin bulunduğu ada eski planda da yeşil alan fonksiyonunda olduğu tespit edilmiştir. Parselin fonksiyonunun değiştirilmesi yeşil bütünlüğünün bozulmasına neden olacaktır. Bu sebeplerden dolayı 9 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

İtiraz 10) Mülkiyeti Avni Silleli’ye ait ilçemiz Vakıf Mahallesi 121 ada 2 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda kalmaktadır. Parsel hissedarları Hatice Doğan, Erdinç Silleli ve Hüseyin Silleli tarafından itiraz dilekçesiyle taşınmazın bulunduğu alanın yeşil alandan çıkarılarak eski plandaki şekliyle konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucunda, parselin 63m2 olduğu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde bulunan minimum parsel cephe ve derinlik şartlarını sağlamadığı tespit edilmiştir. Parsel şekli, genişliği ve derinliği, yapılaşma koşullarını sağlamamaktadır. Bu sebeplerden dolayı 10 no’lu itiraz Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

İtiraz 11) Mülkiyeti Ümmü Muslu’ya ait ilçemiz Cebeci Mahallesi 35 ada 3 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda kalmaktadır. Mülkiyet sahibi tarafından itiraz dilekçesiyle parselin yeşil alandan çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesi ya da karşılığında oturabilecekleri bir daire verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucunda, parselin bulunduğu civarda yeterli sayıda aktif yeşil alanların bulunduğu tespit edilmiştir. Parselin bulunduğu adanın bitişiğinde tescilli caminin olduğu görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı parselin bulunduğu alanın eski plandaki şekli ile “Bitişik Nizam 2 Katlı Konut” adası olarak düzeltilmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

İtiraz 12) Mülkiyeti Cennet Durak, Kadir Durak ve Gonca Esen’e ait ilçemiz Cebeci Mahallesi 35 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda kalmaktadır. Parsel hissedarları tarafından itiraz dilekçesiyle parselin yeşil alandan çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucunda, parselin bulunduğu civarda yeterli sayıda aktif yeşil alanların bulunduğu tespit edilmiştir. Parselin bulunduğu adanın bitişiğinde tescilli caminin olduğu görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı parselin bulunduğu alanın eski plandaki şekli ile “Bitişik Nizam 2 Katlı Konut” adası olarak düzeltilmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

İtiraz 13) Mülkiyeti Halil Kızılcaoluk ve Fatma Kızılcaoluk’a ait ilçemiz Cebeci Mahallesi 35 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda kalmaktadır. Parsel hissedarları tarafından itiraz dilekçesiyle parselin yeşil alandan çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucunda, parselin bulunduğu civarda yeterli sayıda aktif yeşil alanların bulunduğu tespit edilmiştir. Parselin bulunduğu adanın bitişiğinde tescilli caminin olduğu görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı parselin bulunduğu alanın eski plandaki şekli ile “Bitişik Nizam 2 Katlı Konut” adası olarak düzeltilmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

İtiraz 14) Mülkiyeti Süleyman Cemal Dereli’ ye ait ilçemiz Cebeci Mahallesi 35 ada 5 parsel sayılı taşınmaz Revize 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan” fonksiyonunda kalmaktadır. Mülkiyet sahibi tarafından itiraz dilekçesiyle parselin yeşil alandan çıkarılarak konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebin değerlendirilmesi sonucunda, parselin bulunduğu civarda yeterli sayıda aktif yeşil alanların bulunduğu tespit edilmiştir. Parselin bulunduğu adanın bitişiğinde tescilli caminin olduğu görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı parselin bulunduğu alanın eski plandaki şekli ile “Bitişik Nizam 2 Katlı Konut” adası olarak düzeltilmesi komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

180

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Müteşebbis üye olarak görev alan Meclis Üyesi Üzeyir SALİ 28.11.2017 tarihli dilekçesi ile Meclis Üyeliğinden İstifa etmiştir. Yerine Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde, Müteşebbis heyeti üyesi olarak seçilen Şakir ÜNAL'ın asil üyeliğe, Belediye Meclis üyelerimizden DEMİREL'in de yedek üye olarak belirlenmesine yapılan oylama neticesi iki çekimser oya karşılık  oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.