Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Ağustos Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.08.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

14 Ağustos 2018 Saat: 09:33

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ağustos /  2018 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.08.2018 ( 77-85 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

77

İlçemiz Merkezinde bulunan imar izni kısıtlı olan arsa vasfındaki parseller ile ilgili vatandaşlar tarafından sökülüp takılabilir malzemeden geçici olarak kullanılmak üzere depo, müştemilat vb. yapıların yapılabilmesi için izin talebinde bulunulmaktadır. 03.07.2017 tarih ve 30313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 15. fıkrasında "İlgili idareler; İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karekterine göre uygulanacak şekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir." maddesine istinaden vatandaş talepleri doğrultusunda, şehir merkezinde atıl durumda ve imar izni kısıtlı olan arsa vasfındaki parsellere geçici süreliğine depo, müştemilat vb. kullanım fonksiyonundaki yapılar için izin verilmesi hususunun ayrıntılı incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

78

  İlçenin Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 272 ada 69 parselde bulunan taşınmazın imar planına göre Kayın Sokağa bakan giriş kapısı bulunduğundan, bu sokağın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre imar yolunun açılabilmesi için söz konusu alanın kamulaştırılması talep edilmektedir. Mutlu, Kayın ve Konyalı Sokağa cephesi olan ve imar yolu alanında kalan 272 ada 12 parsel sayılı taşınmazın imar yolu alanında kalan kısımlarının kamulaştırılabilmesi için 11. nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

79

 Belediyemize ait Çiftci Mahallesi 533 ada 9 parsel sayılı 249,52 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göröre satılıp satılmayacağı hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

80

 30.10.2018 tarihinde kira sözleşmesi sona erecek olan Belediyemize ait Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde bulunan 2 adet salonun Toplantı, Düğün, Nişan, Sünnet, vb. gibi cemiyetler için kullanılmak ve ilçemiz halkına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, (bir yıl önceden belirlenen rezervasyonların da dikkate alınması şartıyla) yeniden Özel şahsa (müstecire) ihale edileceğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince yapılacak olan kira ihalesi süresinin  10 (on) yıl olarak belirlenmesine ve bu sürenin kullanılmasında Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

81

 Semiha İpekçi’nin İlçemiz 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/01/2018 tarih ve 69 nolu kararıyla yapılan İmar Planı değişikliğinin tekrar eski haline getirilmesi talebi İmar Komisyonunca uygun bulunmamış olup, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

82

 İlçenin Ayvacık Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardan,                                                                                                                                      a-Arsa vasıflı 110 ada 1 parsel nolu (194,78m2), 114 ada 1 parsel nolu (50,69m2), 123 ada 10 parsel nolu (363,55m2) taşınmazların, fırın vasıflı olup kullanılmayan 111 ada 7 parsel nolu (559,28m2) taşınmazın, bahçe vasıflı 140 ada 10 parsel nolu (1082,02m2) taşınmazın satılması,                          b-Arsa vasıflı 128 ada 2 parsel nolu (278,80m2) ve çeşme vasıflı 169 ada 12 parsel nolu (1293,81m2) taşınmazların parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,                                       c-Mahalle sakinlerine hizmet veren fırın vasıflı 114 ada 4 parsel nolu (117,53m2), 126 ada 4 parsel nolu (19,66m2), 173 ada 1 parsel nolu (42,93m2), 189 ada 1 parsel nolu (37,67m2), 192 ada 5 parsel nolu (37,79m2) taşınmazların, köy odası vasıflı 139 ada 6 parsel nolu (252,67m2), 167 ada 21 parsel nolu (75,25m2) ve 195 ada 2 parsel nolu (45,28m2) taşınmazların, köy konağı vasıflı 206 ada 19 parsel nolu (96,98m2) taşınmazın, tarla vasıflı olup mahallenin su membaının bulunduğu 147 ada 127 parsel nolu (1385,03m2) ve 147 ada 128 parsel nolu (1646,92m2) taşınmazların, arsa vasıflı olup meydan olarak kullanılan 169 ada 7 parsel nolu (84,25m2), 202 ada 41 parsel nolu (255,05m2), 206 ada 18 parsel nolu (158,60m2) taşınmazların, yunak vasıflı 178 ada 4 parsel nolu (30,90m2) taşınmazın, içinde su deposu bulunan tarla vasıflı 188 ada 50 parsel nolu (942,02m2) taşınmazın, imam evi olarak kullanılan kargir mesken vasıflı 206 ada 16 parsel nolu (147,76m2) taşınmazın ve yola ilave edilmesi planlanan tarla vasıflı 169 ada 11 parsel nolu (77,58m2) taşınmazın satılmaması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

83

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 5 Eylül 2018 Çarşamba saat:17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

84

Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlardan; Suçıktı Aile Çay Bahçesi, Selimağa Mahallesi Mevkiindeki Konkasör Tesisi ve Kantarı ile Saz Mesire Alanı içerisinde bulunan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Ada Kahve'nin işletmesinin Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden (... Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki ve tasarrufundaki harfiyat sahalarını, Toplu Ulaşım Hizmetlerini, Sosyal Tesisler, Büfe, Otopark ve Çay bahçelerini işletebilir; Yada bu yerlerin Belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle İşletmesini devredebilir...) 10 yıllığına %99,984 hissesi Belediyemize ait olan Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri Anonim Şirketine devredilmesi ile devir sonrası aylık işletme kira bedelinin ve diğer sözleşme hükümlerinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

85

İlçemiz hudutları dahilinde Mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediyemize ait parsellere 31.12.2017 tarihinden önce yapılan binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar" hakkında tebliğ yayınlanmıştır.                                             Tebliğ kapsamında 31.12.2017 tarihinden önce mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediyemize ait taşınmazlar üzerine Belediyemiz tarafından yapılan binaların, ihtiyaç duyulması halinde, İmar Barışından Yararlandırılması ve Yapı Kayıt Belgesi müracaatının yapılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38-g maddesine istinaden her türlü iş ve işlelerin yürütülmesi ve imzaların atılmasında Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.