Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.10.2018 tarihlerinde ve 15.10.2018 tarihinde yaptığı toplantıların karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

22 Ekim 2018 Saat: 10:20

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ekim/  2018 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

03.10.2018 ( 94-105 )  TARİHİNDE ve

2.Oturum 15.10.2018 (106-112) TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

94

İlçemiz Tafak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyetleri Maliye Hazinesine kayıtlı iken Belediyemizce 2017 ve 2018 yılları içerisinde belediyemizce satın alınarak tapu tescilleri Belediyemiz adına yapılan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 101 ada 36 (13.436,76 m2), 43 (3.113,00 m2), 399 (12.803,27 m2), 135 (3.327,86 m2), 131 (2.059,15 m2), 130 (8.616,93 m2), 643 (564,58 m2), 687 (9.964,09 m2), 305 (19.959,88 m2) ve 390 (16.302,46 m2) alanlı 10 adet parselin satılıp satılmayacağının ve kiraya verilip verilmeyeceğinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir

95

İlçenin Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi NO:15 (140 ada 23 parsel) adresinde bulunan 3.802,12 m2'lik taşınmaz olan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin Belediyemiz Kullanımında olan 2. katının BALMEK'e tahsis süresi bitmiş olup; tahsis süresinin 27.09.2018 tarihinden itibaren 01.04.2018 tarihine kadar uzatılmasına ve kira şartlarının,  bedelinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine  iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

96

İlçenin Cebeci Mahallesi I21-D-18-B-1-D pafta 33 ada 72  parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alan için krokide görüldüğü üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin, 3194 sayılı İmar Kanunu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

97

İlçenin Bozyokuş Mahallesi  139 ada 1, 5 ve 6   parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alan için krokide görüldüğü üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin, 3194 sayılı İmar Kanunu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

98

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park ve Piknik Alanında bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan kamulaştırmalar sonunda parsel numaraları değişen İlçemiz Cebeci Mahallesi Suçıktı Mevkiindeki 28 ada 73, 75, 77, 85 ve 88 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması ve kamulaştırılması için 11.nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınması oy birliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda  işlem yapılmasına  iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

99

Şehir merkezinde atıl durumda olup, imar izni kısıtlı bulunan arsa vasfındaki parsellere, bulunduğu konuma uygun olarak kullanım fonksiyonları ve büyüklükleri Belediye Encümenince tespit edilen, geçici süreli tek katlı sökülüp takılabilen yapılar için izin verilmesi komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

100

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet ve yönetim kurulu üyeleri içinde bulunan Belediye Temsilciliklerinde değişiklik yapılması gerekmekte olup; Belediyemiz ile sözleşmesi sona eren Harita Mühendisi Süleyman Gündüz'ün yerine müteşebbis heyet asil üyeliğine yedek üye Taner Alkan'ın, Taner Alkan'dan boşalan yedek üyeliğe ise Belediye Yazı İşleri Müdürü Erol Yıldırım'ın görevlendirilmesi, Yine Süleyman Gündüz'den boşalan Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine Erol Yıldırım'ın görevlendirilmesine iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

101

Belediye Encümeninin 26.09.2018 tarih 316 sayılı kararı ile 2019 yılı Bütçe tasarısı görüşülerek karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi gereğince, 2019 Mali yılı bütçe tasarısının belirlenmesi gerektiği, yine ilgili maddeye göre bütçe tasarısının tümü üzerinde daha detaylı çalışmalar için tasarının Plan-Bütçe komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe Komisyonunca alınan kararın görüşülmesi için, 15.10.2018 Pazartesi günü saat:17:30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

102

2019 Mali Yılında uygulanacak olan diğer Belediye Tarifelerinin daha detaylı belirlenmesi için Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe Komisyonunca alınacak kararın görüşülmesi için 15.10.2018 Pazartesi saat:17:30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

103

2019 Mali Yılında uygulanacak olan Evsel Katı Atık Bedellerinin daha detaylı belirlenmesi için talebin Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan-Bütçe Komisyonunca alınacak kararın görüşülmesi için 15.10.2018 Pazartesi saat:17:30 da yapılacak 2. meclis oturumunda görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

104

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Kasım 2018 Perşembe saat:17.00 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

105

6360 sayılı Büyükşehir kanunu sonucu Devir tasfiye ve Paylaştırma komisyonu tarafından ilgisine göre, Belediyemize devri yapılan ve Belediyemize ait olan İlçenin Adaören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

106

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, 2019 yılı Gelir ve Gider bütçelerine esas olması amacıyla, komisyonca uygun görülen 2019 yılı ve izleyen 2020 ve 2021 yılları, Bütçe Gelir ve Gider kalemleri, Bütçe Tasaarısı ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili; Plan ve Bütçe Komisyon Kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

2019 YILI VE İZLEYEN YILLAR GİDER BÜTÇESİ

 

TOPLAM        2019= 49.800.000,00   2020= 51.543.000,00     2021=  54.120.150,00     

107

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, Komisyonca 2019 yılı Gelir Bütçesinin Belirlenmesine esas olmak üzere uygun görülen, Çeşitli harç ve tarife bedelleri belirlenmiş olup;  Plan ve Bütçe Komisyon Kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak  kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

108

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, Komisyonca 2019 yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine esas olmak üzere uygun görülen, Evsel Katı Atık tarife bedelleri belirlenmiş olup;  Plan ve Bütçe Komisyon Kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak  kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

109

Mülkiyetleri Maliye Hazinesine kayıtlı iken Belediyemizce 2016 ve 2017 yılları içinde satın alınarak tapu tescilleri Belediyemiz adına yapılan İlçemiz Tafak Mahallesi 101 Ada 36 (13436,76m2), 101 Ada 43 (3113,00m2), 101 Ada 130 (8616,93m2), 101 Ada 131 (2059,15m2), 101 Ada 135 (3327,86m2), 101 Ada 305 (19959,88m2), 101 Ada 390 (16302,46m2), 101 Ada 399 (12803,27m2), 101 Ada 643 (564,58m2) ve 101 Ada 687 (9964,09m2) nolu 10 adet parselin şu an satılmaması ve kiralanmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

110

ITRF 96 koordinat sisteminde onaylanmış 1/1000 ölçekli I21-D-18-B-1-D paftasında; yatayda; x=382100-382200, dikeyde; y=4384800-4385200 koordinatları arasında bulunan tapu kayıtlarında İlçenin Cebeci Mahallesi 33 Ada 72 Parsel üzerinde planlama alanının güneyinde bulunan “Pazar Yeri”ne hizmet etmesi, planlama alanının kuzeyinden geçen 12 metrelik araç yolunun Dursunbey Devlet Hastanesine hizmet eden yol niteliğinde olması nedeniyle bu yol üzerinde yoğunluğun azaltılması ve hali hazırda kullanılan yaya yolunun 7 metrelik yaya yolu olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmek suretiyle İmar Planı Değişikliği yapılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

111

ITRF 96 koordinat sisteminde onaylanmış 1/1000 ölçekli I21-D-18-A-3-B paftasında; yatayda; x=381800-381900, dikeyde; y=4384000–4384200 koordinatları arasında bulunan tapu kayıtlarında İlçenin Bozyokuş Mahallesi 139 Ada 1, 5 ve 6 Parseller üzerinde depreme dayanıklılık testi sonucu yıkılıp yeniden yapılarak 24 derslikli yeni okul binasının parsel üzerine konumlanabilmesi için 139 Ada 5 Parsel üzerinde konumlu park alanının (1.058,70m2) yaklaşık 618,18m2’lik kısmının kaldırılarak yine aynı ada içerisinde 139 Ada 1 Parsel üzerinde park alanı ayrılması suretiyle park alanı ve ortaokul alanı fonksiyonları korunarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

112

İlçenin Adaören Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

 a- Tarla vasıflı 103 Ada 139 Parsel nolu (21032,87m2), 112 Ada 51 Parsel nolu (4167,00m2) ve 117 Ada 19 Parsel nolu (21197,49m2) taşınmazların satılması;

 b- Arsa vasıflı olup camii avlusu olarak kullanılan 120 Ada 2 Parsel nolu (41,61m2) taşınmazın, halen mahalle sakinlerine hizmet veren kargir ev vasıflı 108 Ada 62 Parsel nolu (52,51m2) taşınmazın, camii olarak kullanılan avlulu kargir ev vasıflı 115 Ada 152 Parsel nolu (399,46m2) taşınmazın, kargir köy odası vasıflı 120 Ada 3 Parsel nolu (174,03m2) taşınmazın, çeşme ve önü vasıflı 103 Ada 190 Parsel nolu (700,03m2), 105 Ada 88 Parsel nolu (110,00m2), 105 Ada 91 Parsel nolu (138,00m2), 111 Ada 82 Parsel nolu (1698,09m2), 115 Ada 151 Parsel nolu (433,64m2), 118 Ada 55 Parsel nolu (1300,00m2), 118 Ada 63 Parsel nolu (532.43m2), 119 Ada 5 Parsel nolu (62,27m2) taşınmazların, ahşap fırın vasıflı 118 Ada 75  Parsel nolu (11,39m2) taşınmazın, avlulu kargir fırın vasıflı 126 Ada 5 Parsel nolu (23,62m2) taşınmazın, fırın vasıflı 129 Ada 6 Parsel nolu (22,71m2) ve kargir fırın vasıflı 132 Ada 2 Parsel nolu (15,51m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.