Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 05.09.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

21 Eylül 2018 Saat: 16:05

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Eylül /  2018 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

05.09.2018 ( 86-93 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

86

İlçenin Mollaoğlu Mahallesi 168 ada 7 parselde bulunan ve ihale sonucu 17 nolu bağımsız bölümü satın alan şahsın 18 nolu bağımsız bölüm ile takas talebinin, en son yapılan ihalede belirlenen muhammen bedelin altına düşülmemesi ve aradaki fiyat farkı ile her türlü masrafların talep sahibi tarafından karşılanması şartı ile 5393 Sayılı Kanunun 18 (e) maddesine istinaden kabulüne, ayrıca söz konusu yerde bulunan ve halen satışı yapılmamış konutların 2886 Sayılı Kanuna istinaden Pazarlık usulü satılması ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

87

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü Dursunbenbey Odaköy Göleti İnşaatı Projesi bünyesinde kil ocağı alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait Mıcırlar Mahallesi 186 ada 580 parsel nolu ve 7.349,89 m2 alanlı taşınmaz ile 179 ada 12 parsel nolu ve 6.854,77 m2 alanlı taşınmaza ihtiyacı olduğunu bildirmiş olup, söz konusu taşınmazların 2942 (D.4650) sayılı kanunun 30. maddesine istinaden zemini 4.00TL/m2 bedel üzerinden 186 ada 580 parsel nolu taşınmazı 29.399,56 TL bedel karşılığında, 179 ada 12 parsel nolu taşınmazı da 27.419,08 TL bedel karşılığında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü adına devredilmelerine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

88

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 3 Ekim 2018 Çarşamba saat:17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

89

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 15. Fıkrasına istinaden vatandaş talepleri doğrultusunda, şehir merkezinde atıl durumda ve imar izni kısıtlı olan arsa vasfındaki parsellere geçici süreliğine depo, müştemilat vb. kullanım fonksiyonundaki yapılar için izin verilmesi talebi ile ilgili olarak yeterli  incelemeyi tamamlayamadığından ek süre talebinde bulunmaya komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine  iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

90

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Mutlu, Kayın ve Konyalı Sokaklara cephesi bulunan, İlçenin Üçeylül Mahallesi 272 ada 12 parsel nolu taşınmazın İmar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması için 11.nci 5 yıllık İmar Programının kamulaştırmalar kesimine alınması Komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından. komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

91

İlçenin Çiftçi Mahallesi 533 ada 9 parsel nolu 249,52 m2 alanlı ve arsa vasıflı taşınmazın satılmasına komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

92

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan kamulaştırma sonucu parsel numaraları değişen ve yeni haliyle tapunun İlçemiz Cebeci Mahallesi Suçıktı Mevkii 28 ada 77, 90, 88, 83, 85 ve 73 parsellerin,  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park ve piknik alanında kalan taşınmazların  kamulaştırılabilmesi için 11. nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

93

İlçemiz Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 143 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili 07.11.2016 tarih ve 179 sayılı meclis kararı ile parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması kararlaştırıldığından, söz konusu parselin mevcut haliyle satılmamasına ve 27.08.2018 tarihli dilekçeyle satın alma talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.