Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Nisan Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.04.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

11 Nisan 2018 Saat: 10:01

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Nisan /  2018 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

03.04.2018 ( 32 - 47 ) TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

32

Gizli oylama neticesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre, yapılan gizli oylama neticesinde, Encümen Üyeliklerine 1 yıl için görev yapmak üzere 1-Vacit Kahvecioğlu (13 oy) ve 2-Akif Kandemir (13 oy) seçilmişlerdir.

33

İmar Komisyonu Üyeliklerine 1-Ahmet Görel, 2-İlyas Demirel, 3-Akif Kandemir, 4-Ahmet Savran ve 5-Mustafa Söbüoğlu'nun seçilmelerine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

34

Plan-Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1-Yusuf Turan, 2-İsmail Çoban, 3-Fatma Kireç, 4-Şakir Ünal ve 5-Halil Sarıoğlu'nun seçilmelerine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

35

Bel. ait Kavak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

36

Bel. Ait Çınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (e) maddesine göre, satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

37

Belediyemize ait İlçenin Çiftci Mahallesi Sülmen mevkii 526 ada 70 parsel nolu, yeni haliyle 541 ada 70 parsel nolu taşınmazın 06.11.1994 tarih ve 668 nolu Belediye Encümen kararı ile İsa Altıntaş'a (24421328376) satışının yapıldığı ancak tapu devir işlemlerinin yapılmadığı görüldüğünden; 541 ada 70 nolu taşınmazın hak sahibi İsa Altıntaş'a (24421328376) tapu devrinin yapılması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiş

38

Maliye Hazinesine ait İlçenin Kızılcadere Mahallesi 152 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerine ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra cami yapılması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

39

Maliye Hazinesine ait İlçenin Umurlar  Mahallesi 105 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra cami yapılması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

40

Maliye Hazinesine ait İlçenin Arıklar Mahallesi 132 ada 17 parsel nolu taşınmaz üzerine ilgili kurumların uygun görüşü alındıktan sonra Kur'an Kursu yapılması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

41

017 mali yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili faaliyet raporunun sunulduğu şekliyle yapılan oylama neticesi iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

                 Belediye Birimlerinin faaliyetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2017 YILI FAALİYET RAPORU

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin gündemini hazırlamak, üyelere duyurmak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.

Belediyemiz Genel Evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan Belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını yapmak.

 • Başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaşın istek şikâyetlerini içeren dilekçeleri kabul etmek, ilgili şahıs veya birimlere ulaştırmak.

Memur ve kadrolu işçi personelin özlük dosyalarının tutulması ile personelin tayin, terfi, intibak, nakil, izin, istirahat, görevden ayrılma ve emeklilik gibi işlemlerini yapmak

Memur ve kadrolu işçi personelin maaşlarının ve diğer haklarının verilmesi ile alakalı evrakların hazırlanması, kontörlü ve ödeme birimine verilmesini sağlamak

Kuruma alınacak olan memur ve işçi personel için gerekli çalışmaları yaparak bunların imtihanları ile alakalı mevzuat hükümlerini takip etmek

Personel ile ilgili olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge gibi mevzuatı takip eder ve lüzumlu görülenlerin teşkilata duyurulmasını sağlamak

Sendikalar ile yapılacak olan görüşmeleri koordine ederek süreci takip etmek

İlçe genelinde kültür ve sanat etkinlikleri ile sportif etkinliklerin düzenlenmesinde koordinasyonu sağlamak.

Arşivle ilgili çalışmaları yürütmek.

İlan servisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Belediye telefon santrali ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesine göre evlenme müracaatlarını veya diğer Belediyeler tarafından hazırlanmış evlenme dosyasını kabul etmek, evlenme akdini yapmak ve evliliklerin nüfus kütüğüne tescili için gerekli yazışmaları yapmak.

Özel Kalem harcamalarının yapılmasında gerekli prosedürü koordine etmek

Belediyeye ait telefon aboneliklerinin takibi, ödemeye hazır hale getirilmesi, gerektiğinde abonelik değişikliği ve iptalleri işlerini yürütmek.

Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek birimi ilgilendiren bilgi taleplerinin mevzuata uygun şekilde cevaplamak.

İdare tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

İnsan Kaynakları

Birimimizde 2016 yılı sonu itibari ile 1 adet Müdür, 1 adet personel işlerinden sorumlu memur ve 1 adet Evlendirme ve Meclis işlerinden sorumlu Memur personel çalışmıştır.

Personel İşleri:

Personele yönelik eğitim çalışmaları kapsamında İş Güvenliği Eğitimleri düzenlenmiş ve bu eğitimlere memurlar, kadrolu işçiler ve sözleşmeli personel iştirak etmiştir. Ayrıca personele yönelik Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Antalya ve İstanbul’da düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmıştır.

Encümen ve Meclis Kararları:

2017 yılı içinde rutin olarak yapılan aylık Meclis toplantıları düzenli olarak yapılmış, yıl içinde sadece bir kez olağanüstü toplantı yapılmıştır. Ayrıca Meclis toplantıları için tatil hakkı kullanılmamıştır. Toplamda 13 Meclis toplantısı ve 15 birleşim gerçekleştirilmiştir. Mayıs, Ekim ve Aralık aylarında yapılan Meclis toplantıları 2’şer oturum olarak gerçekleşmiştir. Bu toplantılarda Başkanlık Makamı tarafından gündeme alınan konulara istinaden 180 adet Meclis Kararı alınmıştır.

Encümen toplantıları aksi karar alınmadıkça Çarşamba günleri saat 14:00’te olmak üzere haftada bir gün yapılmaktadır. Başkanlık Makamınca yapılan havaleler gereğince toplam 457 adet Encümen Kararı alınmıştır.

Ayrıca Belediye Encümenimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yaptığı İhale Komisyonu görevi kapsamında ihale kararları da almaktadır. Taşınmaz satış işlemleri dışında ihale komisyonu vasfıyla alınan kararlar ihaleyi yapan birimler tarafından takip edilmektedir.

Evrak Kayıt:

Belediyemize gelen resmi evrak ve dilekçelerin kayıtları ve havaleleri EBYS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. Faaliyet raporuna esas dönem içinde birimimiz gelen yazı defterine 4528 adet evrak kaydedilmiş olup, evraklar ilgili servislere havale edilerek gereği yapılmıştır. Bu sayıya diğer kurumlardan gelen resmi yazılar, vatandaşlardan gelen dilekçeler ve diğer birimlerden Yazı İşleri birimine havale edilen evrak sayıları dahildir. Faaliyet dönemi içinde kurumumuzdan 2842 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

Evlendirme İşleri:

Belediyemizde evlendirme işleri bir adet memur tarafından yürütülmektedir. Dönem içinde 4 tanesi yabancı olmak üzere 219 adet çiftin nikâhı yapılmıştır. Faaliyete esas dönem içinde İlçe dışında yapılacak evlenmeler için düzenlenen Evlenme İzin Belgesi sayısı ise 5’tir. Belediyemizce yapılan evlendirmeler ile ilgili 2017 yılı içinde İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından rutin teftiş yapılmış herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Arşiv İşleri:

2017 yılı içinde arşiv evraklarının bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla istihdam edilen personel tarafından evrakların tarayıcıdan geçirilerek sayısallaştırılması yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında kaydedilen evraklar arşivleme programı ile düzenlenmektedir. EBYS sistemi gereğince gelen ve giden evraklar sayısal ortamda bulunduğundan, arşivleme çalışmaları genel olarak Mali Hizmetler birimine ait ödeme evraklarını kapsamaktadır.

 

 

ÖZEL KALEM BİRİMİ

 

Sosyal Faaliyetler :

1- Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde İlçemiz Saz Mesire Alanında kurulan sahnede çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda ilahi, tasavvuf ve meddah konserleri, Kur’an dinletisi gibi etkinlikler yapılmıştır. Özellikle ünlü sanatçı Yusuf Güney’in katıldığı konser halkımızdan büyük ilgi görmüştür. Yetim, Gazi ile Şehit yakınlarına yönelik ve Belediye personeli ile ailelerine yönelik iftar davetleri tertip edilerek toplumsal ve kurumsal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bazı kırsal mahallelerde yapılan iftar programlarına Belediye olarak destek verilmiştir. Ayrıca Ramazan ayı süresince kurulan iftar çadırında halkımıza ve ihtiyaç sahiplerine her gün iftar yemeği verilmiştir.

2- 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde ilçemizde de bir dizi anma programı düzenlenmiştir. Belediyemizce organize edilen ve sabaha kadar süren demokrasi nöbeti sırasında halka ikramlarda bulunulmuştur.

3- Geleneksel Dursunbey Panayırımızın 83.’sü 10-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenmiştir. İlçemiz ile çevre il ve ilçelerden yoğun katılımının olduğu panayırımızda birçok yerli ve yabancı esnafımız tanıtım ve satış standı açmıştır. Belediyemizce kurulan etkinlik alanında çocuklara yönelik tiyatro, sihirbaz, kukla atölyesi, palyaço gösterisi gibi etkinlikler yapılmıştır. Panayırın son günü Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 78.si düzenlenmiş olup, birçoğu ülke çapında tanınmış birçok güreşçinin katıldığı etkinlik adeta “Küçük Kırkpınar”a dönüşmüştür. Oldukça çekişmeli geçen turnuvada rakiplerini yenen Hamza Köseoğlu Başpehlivanlığı kazanmıştır. Güreşleri yaklaşık 10 bin civarında vatandaş tarafından canlı olarak izlenmiş, ayrıca yerel ve ulusal basın tarafından haber halinde duyurulmuştur.

4- Birkaç yıldır yapılamayan 3 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri 2017 yılında büyük bir coşku ile kutlanmıştır. 3 Eylül tarihinin Kurban Bayramı içine denk gelmesi ile adeta çifte bayram yapılmıştır. Bu yıl ilk defa olarak ilçe dışında yaşayan Dursunbeyliler aile pikniği adı altında büyük organizasyon ile bir araya getirilmiştir. Pikniğe katılanlar çeşitli ikramlar, hediyeler takdim edilmiş, lunapark, halk oyunu, yarışmalar, yerel sanatçı konserleri gibi eğlenceler düzenlenmiştir. Yine aynı günün akşamında ülkemizin önde gelen sanatçılarından Beyza Durmaz, Sevtuğ ve Buray’ın sahne aldığı devasa bir halk konseri tertip edilmiştir. Ülkemizde eşi benzeri görülmemiş bu büyük organizasyon ulusal çapta haberlere konu olarak büyük ses getirmiştir. 

5- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İl genelinde halı saha futbol turnuva olan Mahalle Ligi etkinliğinin İlçemiz ayağı Kasım ve Aralık aylarında yapılmıştır. Bu kapsamda kırsal mahalleler ve İlçe merkezinden Yıldızlar ve Gençler kategorisinde oluşturulan takımlar karşı karşıya gelmiştir. Final maçları sonucu şampiyon olan takımlarımız İlde yapılacak finallere gitme hakkı kazanmışlardır.

6- Yukarıda ayrıntılı biçimde açıklanan etkinliklerin yanında 2017 yılı içinde Belediyemizce veya dernek, kurum ve kuruluşlar ortaklığı ile konferanslar, tiyatro gösterileri gibi birçok organizasyon yapılmıştır.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediye Birimlerinden gelen teklifler çerçevesinde Belediyemizin tahmini bütçesini hazırlamak, ilgili aşamalarını izleyerek bu bütçenin meclisimize kabulünden sonra Belediyemize ait tüm ödemelerin bütçeye ve yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak bir program içinde yapılmasını sağlamak ve denetlemek, bütçedeki sapmalara göre aktarma yapmak.

Mali yılsonunda önceki yıla ait hesabı çıkartmak, kesin hesabın Meclise kabulünde sonra yönetim dönemi hesabını Sayıştay’a sunmak.

Belediyemiz Ayniyat ve Demirbaş hesabını tutmak.

Belediyece idare edilen ambar, imalathane, ocak vb.  müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve  kurumlardaki demirbaş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerini yaparak korunmasını sağlamak.

Alımı yapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnamelerin doğrultusunda ve ayniyat yönetmeliği esaslarına göre diğer işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

Yeni alınan araçlara Plaka ve Ruhsat çıkarır, araçların, motorlu araç, makine ve teçhizatların kaza ve sigorta işlemlerini takip etmek.

Ekonomik ömrünü dolduran veya hurdaya ayrılacak araçların trafik kayıtlarından düşürülmesi için gerekli işlemleri yapar, ayrıca her türlü hibe araç ve gerecin Belediyeye intikal işlemlerini yerine getirmek.

 Belediyemizin kanunlarla belirlenen her türlü vergi, resim, harç ve çeşitli gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilât işlerini yürütmek, diğer birimlerce verilen her türlü hizmetlerin karşılığında bu birimlerimizin gelir tarifesi ile belirlenen miktarlar üzerinde hazırlamış oldukları tahakkukları, tahsildarlar vasıtasıyla tahsil edilmesini ve bu tahsilâtların Belediyemiz hesaplarına geçirilmesini sağlamak.

Her yıl Dursunbey Belediyesi Gelir tarifesinin hazırlanması için hizmet veren diğer birimlerin tarife tekliflerini 5393 sayılı Belediye kanununa ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununa göre düzenleyerek bütçe ile birlikte Meclisimize sunmak ve meclis tarafından onaylanan gelir tarifesinin takip ve tahsil etmek.

Ödeme evraklarını kontrol etmek ve alacaklılara 5018 sayılı kanun hükümlerine göre borçları ödemek. Ödemelere ve Muhasebe İşlemlerine ilişkin evrakları muhafaza etmek, arşivlemek. Ayrıca bu ehvrakları elektronik arşiv sistemine aktarmak.

Resmi kurumlara olan borçları takip etmek ve ödemek.

2886 Sayılı Yasaya göre yapılacak taşınmaz ihaleleri dışında kalan ihalelerde, ihale ile ilgili belgeleri hazırlamak.

Tahsilat servisinden gelen ve vadesinde ödenmeyen borçların ön takip işlemlerini yapmak ve ön takip aşamasında borçlu mükellefler tarafından yapılacak ödemelerin tahsilini sağlamak.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanuna göre takibe alınan amme alacaklarını, vergi türleri itibariyle icmal defterine işlemek.

Amme alacağını güvence altına almak amacıyla borçlulardan teminat talebinde bulunmak ve gerektiğinde ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.

Ödeme emirlerinin tebliğ sürecini yürütmek, ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanuna göre takibini yapmak.

İcra memurunun bulunmadığı hallerde Belediye alacakları için cebri icra yoluyla gerekli kovuşturmaları yapmak.

Yapılan tahsilatı, tecilleri, terkinleri ve muhasebeleştirmesi gereken diğer işlemleri ilgili birimlere bildirmek.

Amme borçluları ile ilgili olarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz uygulaması ile taşıma işlemini yapmak.

Cebri icra yoluyla kovuşturma yapılan Belediye alacakların tahsil etmek ve tahsil olunan paraların Belediye Veznesi’ne veya bankaya yatırılmasını sağlamak.

Belediyemiz görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli hükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda olan gerçek ve tüzel kişilerin hükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak.

Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek birimi ilgilendiren bilgi taleplerinin mevzuata uygun şekilde cevaplamak.

İdare tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

İnsan Kaynakları

1 Müdür, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Tahakkuk görevlisi Taşeron Şirket Elemanı, 2 Tahsildar, 1 Bilgi - İşlem ve Arşiv İşleri Taşeron Şirket elemanı, 1 Muhasebe İşleri Yardımcısı Taşeron Şirket elemanı, 1 Çaycı ve 1 de şoför olmak üzere toplam 9 adet  personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Birim Faaliyetleri

MALİ İŞ VE İŞLEMLER:

Belediyenin Gelir ve Gider İşlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ve Belediyeleri ilgilendiren diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kanun gereği Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi kullanılmaktadır.

PERSONEL YAPISI:

 

Müdürlüğümüze bağlı olarak 1 Müdür, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Tahakkuk görevlisi Taşeron Şirket Elemanı, 2 Tahsildar, 1 Bilgi - İşlem ve Arşiv İşleri Taşeron Şirket elemanı, 1 Muhasebe İşleri Yardımcısı Taşeron Şirket elemanı, 1 Çaycı ve 1 de şoför olmak üzere toplam 9 adet  personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

EKONOMİK KODLAMAYA GÖRE 2017 YILI GİDER BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ

 

                                                            Bütçe ile verilen Ödenek (Aktarma İşlemleri Öncesi)

Personel Giderleri                              :                         2.855.200,00 TL      

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid.       :                            725.200,00 TL      

Mal ve Hizmet Alım Giderleri           :                       12.889.100,00 TL      

Faiz Giderleri                                     :                            996.000,00 TL      

Cari Transferler                                  :                            941.000,00 TL      

Sermaye Giderleri                              :                       11.643.500,00 TL      

Sermaye Transferler                           :                            100.000,00 TL

Yedek Ödenek                                  :                         3.350.000,00 TL     

TOPLAM                                                      33.500.000,00 TL

 

 

                                                                Bütçe ile verilen Ödenek

(Devreden Ödenek ve Bütçe içi Aktarma İşlemleri Sonrası)           Gerçekleşen

Personel Giderleri                              :             3.027.084,36 TL                                2.528.698,68 TL

Sosyal Güv.K.Devlet Primi Gid.       :                376.572,00 TL                                   368.286,83 TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri           :           19.379.002,50 TL                              18.926.115,79 TL

Faiz Giderleri                                     :             1.338.546,81 TL                                1.338.546,81 TL

Cari Transferler                                  :             1.346.933,29 TL                                1.346.933,29 TL

Sermaye Giderleri                              :           17.260.066,90 TL                                9.530.680,46 TL

Sermaye Transferleri                          :                          0,00 TL                                         0,00 TL

Yedek Ödenek                                  :                  11.794,14 TL                                  Aktarma         .

TOPLAM                                          42.740.000,00 TL                              34.039.261,86 TL

 

 

2017 Mali Yılı, Bütçe Harcamaları Toplamı 34.039.261,86 TL olarak gerçekleşmiş, 2.350.738,14 TL Ödenek İptal edilmiş ve 6.350.000,00 TL Ödenek 2018 Yılına devredilmiştir.

 

EKONOMİK KODLAMAYA GÖRE 2017 YILI GELİR BÜTÇESİNİN DÖKÜMÜ

 

                                                             Bütçe İle Tahmin Edilen)              Gerçekleşen (Net)

Vergi Gelirleri                        :             3.110.000,00 TL                    1.970.573,16 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri          :             3.260.000,00 TL                    3.366.703,65 TL

Alınan Bağışlar ve Özel Yard.           :             3.580.000,00 TL                    1.625.374,46 TL

Diğer Gelirler                                     :           17.005.000,00 TL                  15.917.339,41 TL

Sermaye Gelirleri                               :             6.545.000,00 TL                    3.781.868,83 TL

TOPLAM                             :          33.500.000,00 TL                   26.661.859,51 TL

2017 Mali Yılı Net Bütçe Gelir Toplamı 26.661.859,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

FİNANSMAN/BORÇLANMA DURUMU:

2017 Yılında, Kredi Kartı işlemleri de dâhil Borçlanma; Faiz hariç 15.905.986,82 TL, 2017 Yılı içindeki Borçlanmalar ve Kredi Kartı işlemleri ile önceki yıllarda yapılan borçlanmaların anapara taksit ödemeleri de 6.611.201,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam tutar içerisindeki Kredi Kartı kullanımı 4.347.839,45 TL, Kredi kartı ödemesi ise 3.852.116,49 TL’dır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasaların kendine verdiği yetkiler dâhilinde gelirlerimizin, tarh, tahakkuk ve tahsilâtını yapmaya, harcamaları Bütçe ödeneklerine uygun olarak yapılmasına ve günlük işlemlerin takibine devam etmektedir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSLERİ FAALİYETLERİ:

MUHASEBE SERVİSİ: Gelir ve Gider evrakları muhasebe sistemine günlük işlenerek her an gerçek Bütçe rakamları ve muhasebe verilerine ulaşım imkânı sağlanmaktadır. Muhasebe servisinde 2017 Yılı içerisinde 4.278 Yevmiye kaydı yapılmıştır. Aylık dönemler halinde Maliye Bakanlığı ve Sayıştaya gönderilmesi gereken mizan ve diğer raporlar herhangi aksaklığa meydan verilmeden zamanında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne ve Sayıştaya elektronik ortamda gönderilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumuna ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar tarafından istenilen istatistikî veriler zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanıp gönderilmiştir. 2017 Yılında Muhasebe Sistemi web tabanlı olarak yenilenmiş olup raporlamaların daha ayrıntılı olması ve rapor göndermekle yükümlü olduğumuz kurumlara daha sağlıklı olarak gönderilmesi sağlanmıştır. 2017 yılı içerisinde 178 adet resmi yazışma yapılmıştır. Belediyeden alacağı olan şahıs ve şirketlere ödemeleri banka hesaplarına yapıldığında SMS ile veya telefon edilmek suretiyle mutlaka bilgi verilmiştir.

AYNİYAT SERVİSİ: Belediyeye alınan mallar için 2017 Yılı içerisinde 365 adet Taşınır İşlem Giriş Fişi düzenlenmiştir. Bunlardan 331 tanesine Taşınır İşlem Çıkış Fişi düzenlenerek mal, tüketilmek üzere ilgili personele teslim edilmiştir. Belediye Birimlerinde yapılan mal ve hizmet alımları için, bazı durumlarda tanzim edilmesi gereken Harcama Pusulaları Ayniyat Saymanı tarafından düzenlenmiştir. Belediye Birimlerinin genelini ilgilendiren akaryakıt ihalesi diğer yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da Ayniyat Servisi tarafından yapılmıştır.

TAHAKKUK - TAHSİLÂT SERVİSİ:   Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahakkuk – Tahsilât Servisinde yapılan bütün işlemler Bilgisayar sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. Tahakkukların Bilgisayar ortamında yapılmasıyla, personelin muhtemel kişiye özel uygulama yapmaları önlenmiş olmaktadır. Her mükellefe T.C. Kimlik Numarasına göre tek Sicil numarası verilmesi sayesinde Mükellefe ait bütün tahakkuklar aynı ekranda görünmektedir. Bu sayede, mükellef herhangi bir borcunu ödemeye geldiğinde başka borçları da varsa borç bilgisi kendilerine iletilmekte ve ödemek isteyenlerden tahsilât yapılmaktadır. Ayrıca; Herhangi bir şahsın Belediye’ye borcunun olup olmadığı anında görüntülenebilmektedir. Vade günü geçmesine rağmen ödeme yapmayan mükelleflere resmi tebligat (Ödeme Emri Tebliği) yapılarak Belediye Alacaklarının ‘Zaman Aşımı’na uğraması engellenmektedir. 2017 Yılı içerisinde toplam 1.749 adet Ödeme Emri düzenlenerek mükelleflere tebliğ edilmek üzere İlçe içerisindekiler Zabıta Birimine, ilçe dışındakiler de Posta’ya verilmiştir.

 

EMLAK ve Ç.T.V. SERVİSİ: Emlak vergisi tahakkuk işlemleri Emlak İstimlâk Müdürlüğü tarafından, tahsilâtları ve borç takipleri ise müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Vergi Dairesi, Kaymakamlık, Bankalar, Ziraat Odası, vb. resmi ve özel kurumlar tarafından resmi yazı ile istenilen mükelleflere ait beyan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmiştir. İlçe ve ilçe dışından gelen dilekçelere, yazılara ve elden yapılan müracaatlara zamanında cevap verilmiştir. İşyerleri için çevre temizlik bildirimi alınmaya devam edilmektedir.

 

BİLGİ – İŞLEM VE ARŞİV SERVİSİ: Bilgi İşlem Servisi olarak mevcut bilgisayar sisteminin aksamadan çalışması için gereken her türlü önlemler alınmıştır. Belediyemizdeki bilgi işlem ağı aynı zamanda internete de açık olduğu için zaman zaman ağda kesilmeler olmakla birlikte 2017 yılında büyük çaplı bir arızayla karşılaşılmamıştır. Mevcut BEYAZ Bilgisayar Sisteminin yedeği her gün aksatılmadan alınmaktadır. Bu sayede bu güne kadar herhangi bir veri kaybı olmamıştır.

            Bilgi işlem sorumlusu taşeron şirket elemanı, Belediye arşivinin elektronik ortama aktarılması çalışmaları kapsamında her gün bilgi - işlem işleri dışındaki zamanlarında, önceki yıllara ait belediye evraklarını belediye arşiv sistemine aktarma işine devam etmektedir. Bu kapsamda; Önceki yıllardan kalan ve 2017 yılına ait yevmiyeler de dâhil olmak üzere bütün muhasebe evrakları taranarak arşiv sistemine aktarılmıştır. Gelir irsaliyelerinin tarama işleri ise; 2014 yılı sonuna kadar olanların tarama işlemi tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde, 2014 yılından sonraki irsaliyelerin de taranarak arşiv sistemine aktarılması ve 2018 yılı bitmeden yevmiye ve irsaliyelerde yıl yakalanarak bir sonraki yıla taranacak evrak bırakılmaması planlanmaktadır.

 

MALİ VERİLER: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği 2006 Yılı başından itibaren Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemine geçilmesinden sonra artık Kamu Kurumları da bilânço raporları hazırlanmaya başlamıştır. 2017 Yılı bilânçosuna göre Belediyemiz 1.374.572,31 TL olumlu faaliyette bulunmuştur.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2017 yılı Gider Kesin hesabına göre Personel Giderlerinin, 2016 yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabına oranı % 11,04 olarak gerçekleşmiştir.

Personel Giderlerinin 2017 yılı kendi içindeki durumu ise; Bütçe Gelirleri, 26.661.859,51 TL Personel Giderleri de 2.528.698,68 TL olarak gerçekleşmiş olup Personel Giderlerinin Bütçe Gelirine oranı  % 9,48’dir.

2017 Mali Yılı Gider Bütçe tahmini Devreden Ödenekler dâhil 42.740.000,00 TL, Gider Bütçe gerçekleşmesi 34.039.261,86 TL’dır. Gider Bütçesi % 80 oranında gerçekleşmiştir.

2017 Mali Yılı Gelir Bütçe tahmini 33.500.000,00 TL, Gelir Bütçesi ise 26.661.859,51 TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 80’dir.

2017 yılı sonu itibariyle personelimize ve Gelir İdaresi Başkanlığına vadesi geçmiş herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ve 6552 Sayılı Kanuna göre yapılandırılmış borçlarımız iki ayda bir ödeme takvimine göre, 6736 Sayılı Kanuna göre yapılandırılmış borçlarımız da Kanun gereği İller Bankasına bildirilmiş olup ödeme takvimine göre mahsuben ödenmektedir.  

Belediyemizin 2017 Yıl sonu itibariyle borç/alacak durumu aşağıya çıkarılmıştır.

 

2017 Yıl Sonu Borç ve Alacaklar                             :

Piyasa Borç Toplamı                                                 :   1.412.220,00 TL

İller Bankası Kredi Anapara Borç Toplamı               : 13.572.258,55 TL

Diğer Bankalar Kredi Anapara Borç Toplamı           :   5.110.994,75 TL

Resmi Kurumlar Borç Toplamı                                 :   1.680.851,76 TL

 

Toplam Alacak                                                          :   1.158.560,69 TL (Gecikme dâhil)

 

                                                          

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediye yetkisinde olan üst ve alt yapıların hedeflenmiş plan çerçevesinde ve bu kapsamda elde edilmiş projelere göre yatırım planlanması ve uygulamasını yapmak, yapı tesis ve büyük onarım işleri, ihale şartname dosyasını hazırlamak, ihaleden sonra sözleşme esasları doğrultusunda yapım kontrollüğü, yapım sürecinde inşaatları hak edilişlerinin hazırlanması, inşaatların bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kesin hesapların tamamlanması ve takip edecek yılın inşaat programının hazırlanmak,

Belediye hizmet alanında bulunan yolların bakım ve onarımını yapmak, son imar durumunda belirtilmiş yeni yollar açmak,

Tabii afet ve benzeri durumlarda ilgili birimlere yardımcı olmak,

Kış mevsiminde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tedbir almak, tuzlama yapmak.

İlçe hudutları dâhilinde imar planlarına uygun alt ve üst yapıları onarımını sağlamak gerektiğinde yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırmak, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek,

Belirlenen programlar çerçevesinde projeler üretmek ve fizibilite raporlarına hazırlamak müdürlüğün imkânları nispetinde projeler yapmak, yapılacak ve üst yatırımlara alternatif olacak görüş bilgi, belge düzenlemek.

4734 sayılı yasa kapsamında yapım, onarım, ikmal ve malzeme temini işlerinde Kamu İhale Kanunu, Yönetmelikleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde kontrol görevlerini ifa etmek

Müdürlük bünyesinde çalışan personelin çalışmalarını denetlemek, incelemek, soruşturmak, izin taleplerini incelemek, puantajlarını tutmak,

Diğer Müdürlüklerle irtibat kurarak araç, gereç ve iş gücü yardımı sağlamak

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan alt ve üst yapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak 5216, 5393, 3194 sayılı yasalar ve yönergeler doğrultusunda uygulama yapmak

Birimle ilgili yazışmaları yapmak

Yatırım programını hazırlamak (5 yıllık olarak)

Büyükşehir Belediyesinden alınan yetkiye istinaden İlçe ve mahalle mezarlıkları ile ilgili düzenlemeleri yapmak,

Birime tahsisli araçların ve iş makinelerinin tamirlerinde ihtiyaç duyulan, gerekli görülen malzeme ve yedek parçaları tespit edip, Satın Alma bölümünden talep ederek elde edilmesini sağlamak.

Gerek İş Makineleri gerekse diğer araçlarımızın tamirleri için acil ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parçaların imalat ve yapım yoluyla direk müdürlükçe piyasa araştırması yapılarak ilgili yasa maddeleri gereğince temin edilmesini sağlamak.

Müdürlükçe teknik imkânsızlıklar nedeniyle yapılamayan araçların ve muhtelif işlerin piyasada yaptırılmasını sağlamak.

Belediyemiz araçlarının ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılamak.

İş makinelerinin günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak,

Belediye Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

İnsan Kaynakları

1 Müdür V., 1 Sözleşmeli mühendis, 1 Sözleşmeli tekniker, 1 Büro elemanı, 37 Hizmet Alımı,18 Kadrolu İşçi Personeli ile hizmet verilmektedir.

 

Birim Faaliyetleri

 

A- YOL – KALDIRIM DÜZENLEMELERİ

 

 1. Bozyokuş Mahallesi Ayvazağa Sk Parke Taşı Döşeme 2913 m²
 2. Bozyokuş Mahallesi  Üniversite önü Parke Taşı Döşeme  2202 m²
 3. Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger Cd. Parke Taşı Döşeme 6907 m²
 4. Cebeci Mahallesi Dede Sokak Parke Taşı Döşeme 268 m²
 5. Cebeci Mahallesi Kabakçı karşısı park taş döşeme 100 m²
 6. Cebeci Mahallesi  Kemal Kıymaz Sk Parke Taşı Döşeme 578 m²
 7. Cebeci Mahallesi Sipahi Sk. Parke Taşı döşeme 523 m²
 8. Cebeci Mahallesi Subaşı Cd Parke Taşı Döşeme 413 m²
 9. Cebeci Mahallesi Suçıktı Parke Taşı Döşeme 428 m²
 10. Çakmak Mahallesi Sanayi bölgesi Parke Taşı Döşeme 3238 m²
 11. Çakmak Mahallesi  Tamirhaneler Sk Parke taşı döşeme  3215 m²
 12. Çakmak Mahallesi Özer Sokak Parke Taşı Döşeme  416 m²
 13. Ferah Mahallesi Saz Sk- Çağlayan Sk Parke Taşı Döşeme 5960 m²
 14. Ferah Mahallesi Güneş Sokak Parke Taşı Döşeme 649 m²
 15. Ferah Mahallesi Çardaklı Sokak Parke Taşı Döşeme 769 m²
 16. Ferah Mahallesi Hacı Sıkıcı Sk Parke Taşı Döşeme-Bordür ve kaldırım 1653 m²
 17. Üçeylül Mahallesi Rahmi Efe Sk Parke Taşı Döşeme (Bordür ve kaldırım) 4111 m²
 18. Üçeylül Mahallesi Sümbül ve Gül Sokak Parke Taşı Döşeme  958 m²
 19. Üçeylül Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Bahçesi Taş Döşeme 246 m²
 20. Üçeylül Mahallesi Yandere Sokak Parke Taşı Döşeme 858 m²
 21. Akbaşlar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1414 m²
 22. Akyayla Mahallesi Parke Taşı Döşeme  1144 m²
 23. Alaçam Mahallesi Parke Taşı Döşeme 843 m²
 24. Arıklar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 950 m²
 25. Aşağı Yağcılar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1052 m²
 26. Aşağı Musalar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 814 m²
 27. Aziziye Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1146 m²
 28. Beyel Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1100 m²
 29. Boyalıca Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1191 m²
 30.  B.Akçaalan Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1290 m²
 31. Çamköy Mahallesi Parke Taşı Döşeme 907 m²
 32. Çanakçı Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1230 m²
 33. Çatalçam Mahallesi Parke Taşı Döşeme 865 m²
 34. Çelikler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 526 m²
 35. Dada Mahallesi Parke Taşı Döşeme 730 m²
 36. Değirmenciler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 515 m²
 37. Demirciler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 851 m²
 38. Durabeyler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1608 m²
 39. Göbül Mahallesi Parke Taşı Döşeme 2022 m²
 40. Gökçepınar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 800 m²
 41. Görünen Mahallesi Parke Taşı Döşeme 280 m²
 42. Güğü Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1502 m²
 43. Hacıahmetpınarı Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1585 m²
 44. Hacıömerler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 5378 m²
 45. Hamzacık Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1197 m²
 46. Hasanlar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 322 m²
 47. Hondular Mahallesi Parke Taşı Döşeme 753 m²
 48. İrfaniyeMahallesi Parke Taşı Döşeme 1348 m²
 49. İsmailler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1109 m ²
 50. Karamanlar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 867 m²
 51. Karapınar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 468 m²
 52. Kavak Mahallesi Parke Taşı Döşeme 848 m²
 53. Kireç Mahallesi Parke Taşı Döşeme 854 m²
 54. Kızılcadere Mahallesi Parke Taşı Döşeme 874 m²
 55. Küçükler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 863 m²
 56. Kumlu Mahallesi Parke Taşı Döşeme 590 m²
 57. Kurtlar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 674 m²
 58. Merkez Kızılöz Mahallesi Parke Taşı Döşeme 705 m²
 59. Ramazanlar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 719 m²
 60. Resuller Mahallesi Parke Taşı Döşeme 678 m²
 61. Reşadiye Mahallesi Parke Taşı Döşeme 778 m²
 62. Sacayak Mahallesi Parke Taşı Döşeme 993 m²
 63. Sakız Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1618 m²
 64. Sağırlar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1915 m²
 65. Sarnıç Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1011 m²
 66. Sebiller Mahallesi Parke Taşı Döşeme 680 m²
 67. Selimağa Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1952 m²
 68. Sinderler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 351 m²
 69. Şabanlar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1279 m³
 70. Şenköy Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1152 m²
 71. Tafak Mahallesi Parke Taşı Döşeme 977 m²
 72. Taşpınar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 812 m²
 73. Tepeköy Mahallesi Parke Taşı Döşeme 627 m²
 74. Turnacık  Mahallesi Parke Taşı Döşeme 1524 m²
 75. Veliler Mahallesi Parke Taşı Döşeme 840 m²
 76. Yukarı Yağcılar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 712 m²
 77. Yukarı Musalar Mahallesi Parke Taşı Döşeme 848 m²
 78. Yassıören Mahallesi Parke Taşı Döşeme 779 m²

B– YAPI İŞLERİ

 1. Bozyokuş Mahallesi Kocataş Sokak Duvar Yapımı
 2. Bozyokuş Mahallesi Hilal Sokak Duvar Yapımı
 3. Bozyokuş Mahallesi Sarı Hoca Sokak Duvar Yapımı
 4. Bozyokuş Mahallesi Hıdırlık Orman Yangın Bekleme Yerine Duvar Yapımı
 5. Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger Caddesi Perde Beton Duvar Yapımı
 6. Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger Caddesinde Merdiven Yapımı
 7. Cebeci Mahallesi Suçıktı Mesire Alanı düzenlemesi
 8. Cebeci Mahallesi Bosna Parkı Duvar Yapımı
 9. Cebeci Mahallesi 125. Yıl YİBO Halı Saha Etrafına Branda Yapılması
 10. Cebeci Mahallesi Suçıktı Mesire Yeri Umumi WC Yapımı
 11. Çakmak Mahallesi Sülmen Mevkii Aşevi Yapımı
 12. Çakmak Mahallesi Mezbaha Yanı Dolgu Alanına Perde Beton Yapım
 13. Çiftçi Mahallesi Hdpe Basınçlı Su Gücüyle Hidroelektrik Santral İçin Alt Yapı Çalışması
 14. Çiftçi Mahallesi Hacı Hüseyin Camii Şadırvan, Wc Yapımı (Parke Taşı, Çevre Düzenlemesi, Duvar Yapımı)
 15. Çiftçi Mahallesi Hacı Hüseyin Camii Çocuk Parkı yapımı
 16. Çiftçi Mahallesi Meleşoğlu Sokak Yol Genişletme Çalışmaları (İstinat Duvarı Ve Altyapı Çalışması)
 17. Çiftçi Mahallesi Meşe Kent Mescidi Umumi WC Yapımı
 18. Çiftçi Mahallesi Mezarlık Duvarları Yapımı
 19. Ferah Mahallesi Kahvecioğlu Parkı Duvar Yapım
 20. Ferah Mahallesi Hacı Sıkıcı Sokakta Duvar Yükseltme Ve Merdiven Yapımı
 21. Ferah Mahallesi Terminal Yolunda Duvar Yapım
 22. İstasyon Mahallesi Umumi fırın yapımı
 23. İstasyon Mahallesi Mezarlık Duvar Tamiratının Yapılması
 24. İstasyon Mahallesi umumi WC tamiratı yapımı
 25. Üçeylül Mahallesi Esentepe Menfez Ağzına Duvar Örme
 26. Üçeylül Mahallesi Rahmi Efe Sokak Duvar Yapımı
 27. Akyayla Mahallesi Aşevi Yapımı
 28. Arıklar Mahallesi İstinat Duvarı Yapım
 29. Boyalıca Mahallesi Yemekhane ve Aşevi Tadilatı
 30. Çakırca Mahallesi Umumi Tuvalet ve Banyolara PVC Kapı Pencere Yapılması
 31. Çamharman Mahallesi Çocuk Parkı Duvar Tamiratı
 32. Çatalçam Mahallesi Camii Çatı Yapımı
 33. Çınar Mahallesi Perde duvarı Yapılması
 34. Değirmenciler Mahallesi Mezarlık eski duvarların yıkılması, Tel örgü çekilmesi, Beton Duvar Yapılması
 35. Delice Mahallesi Çevre düzenleme çalışması ve duvar yapımı
 36. Delice Mahallesi Halı Saha Etrafına Duvar Yapımı
 37. Demirciler Mahallesi Umumi WC yapımı
 38. Durabeyler Mahallesi Halı Saha İstinat Duvarı Yapımı
 39. Gökçepınar Mahallesi Dere Islah Çalışması kapsamında perde beton yapılması
 40. Hacıömerler Mahallesi Aşevi Yapımı
 41. Karamanlar Mahallesi Mezarlık duvar yapımı
 42. Kavacık Mahallesi yağmur suyu deşarjı ve mazgal yapımı.
 43. Mahmutça Mahallesi Umumi WC yapımı
 44. Merkez Işıklar Mahallesi Mezarlık Duvarları Dolgu, Beton Duvar Yapımı ve Etrafının Tel Örgü ile Çevrilmesi
 45. Merkez Taşkesiği Mahallesi Çakmaklı Mh Aşevi yapımı
 46. Osmaniye Mahallesi Köprü Korkuluğu yapımı
 47. Osmaniye Mahallesi Aşevi beton ve karo imalatı yapım
 48. Osmaniye Mahallesi Köy Konağı bakım onarımı
 49. Osmaniye Mahallesi Aşevi Düzenlemesi ve Perde Beton Yapımı
 50. Osmaniye Mahallesi Hizmet binası çatı yapımı
 51. Ören Mahallesi Aşevi yapımı
 52. Poyracık Mahallesi Mezarlık Duvar Yapımı
 53. Resuller Mahallesi Mezarlık beton Duvar yapımı , Beton Direkle Tel Örgü Yapımı    
 54. Sakız Mahallesi Fırın yapımı
 55. Sağırlar Mahallesi Aşevi Yapımı
 56. Sarısipahiler Mahallesi Aşevi Yapımı
 57. Sarnıç Mahallesi Aşevi Yapımı
 58. Sarnıç Mahallesi Fırın yapımı
 59. Sinderler Mahallesi Aşevi Yapım
 60. Sinderler Mahallesi Hizmet binası çatı yapımı
 61. Süleler Mahallesi Dere ıslah ve rögar yapımı
 62. Şabanlar Mahallesi Hizmet binası bakım onarımı
 63. Şenköy Mahallesi  Hizmet binası Çatı Yapımı
 64. Taşpınar Mahallesi Mezarlık Duvarı yapımı
 65. Tepeköy Mahallesi İstinat Duvarı Yapımı
 66. Tezlik Mahallesi Aşevi kapı-pencere yapılması
 67. Turnacık Mahallesi Fırın yapımı
 68. Veliler Mahallesi Hizmet Binası Duvar Yapımı

 

C - GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere Araç ve İş makinesi Kiralanması            (3 Adet Ekskavatör, 3 Adet Damperli Kamyon, 3 Adet Kazıcı Yükleyici, 3 Adet Römorklu Traktör)           (624.684,00 TL)
 2. 2017 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde İşçi Hizmeti Alımı  (34 Kişi)            

(1.122.463,02 TL)

 1. Beton Parke İmalatı ve Yerine Döşenmesi 90.000 m² ( 2.695.000,00 TL )
 2. 6766 m² Alanlı Betonarme Bina yapımı (5.283.000,00 TL)
 3. Merkez ve Kırsal Mahallelere Beton Parke taşı döşenmesi 40.000 m² (1.198.000,00 TL)
 4.  999.75 kW Gücünde Güneş Enerjisi Santrali Yapımı  (4.060.000,00 TL)
 5.  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Şehrin ileriye dönük ihtiyaçlarına ve gelişimini göz önünde tutarak çevre düzeni planı, nazım imar planı, imar ve uygulama planlarını gerçekleştirmek.

Kadastro paftalarını, imar planlarını sayısallaştırmak, sayısal hale gelen kadastro paftaları ve imar planlarının tek pafta olarak hatasız ve sağlıklı planlama çalışmalarını yapmak, sayısal 1/1000 ölçekli hali hazır paftaları yaptırmak, hali hazır harita revizyonlarını düzenli olarak yapmak.

Müdürlüğümüzce düzenlenen İmar durumundaki inşaat şeklinin zemine doğru yerleştirildiğini kontrol edip temel vizesi yapmak.

Plan tadilat-mevzii imar planları dosyalarının incelenmesini ve Meclise havale edilmesini sağlamak.

İmar komisyonu hazırlıklarını, komisyon raporu ve sonrasında Meclise iletilmesini, çıkan meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesine onaylanmak üzere havalesinden askı süresine kadar takibini, bitiminde de plan değişikliklerin işlenmesi ve diğer birimleri bilgilendirilmesini sağlamak, Belediyeye bağlı yerleşimlerin “Uygulama İmar Planları”nı analitik etütleri ile birlikte hazırlamak, Parsel, ada, mahalle ya da daha büyük ölçekli plan kararları hakkında vatandaş veya kurumlara bilgi vermek.

Asansör projelerinin ve evraklarının kontrolünü yapıp Asansör tescil belgesini düzenlemek.

Talepte bulunanlara inşaat, yapı, kullanım gibi ruhsat bilgilerini bildirmek.

İfraz ve tevhid dosyalarını incelemek ve encümene yazmak, sonuçlandırmak.

Yapı Ruhsatı için imar planına göre imar durumu hazırlamak.

Belediye sınırları içinde inşaat yapmak isteyenlerin imar durumuna göre hazırlanmış proje ve eklerini kontrol ederek Yapı Ruhsatlarını (inşaat ruhsatı) düzenlemek, ruhsat süresi içerisinde tamamlanamamış yapıların müracaata istinaden gerekli evrakları tamamlattırılıp ruhsatlarını yenilemek.

Yapı ruhsatı verilecek yapıların İmar harçlarının hesaplanması, projede otopark gösterilmemiş ise otopark bedelinin hesaplanıp gerekli harçların yatırılmasını sağlamak.

Yapı denetimli binaların yapı denetim evraklarını, teknik sorumluların durumlarını, işyeri teslim tutanaklarını kontrolünü yapıp onaylamak. Yapı denetim sözleşmesine göre denetim bedelini ve damga vergisini hesaplayıp yatırtmak, inşaat yapım süresince yapı denetimden gelen hak ediş ve seviye tespitlerini yapıp, hak ediş evraklarını onaylamak, hak ediş yazılarını malmüdürlüğüne yazmak, sistem üzerinden sırasıyla hak edişleri düşmek ve yılsonu seviye tespitlerini yaparak tespit tutanaklarını hazırlamak.

Yapıya ilişkin bilgi formunda oluşan değişiklik tutanaklarını “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü” ne göndermek üzere düzenlemek.

İskân ve projesine uygun olarak yapılan binalar, yerinde kontrolleri yapılarak, Vergi Dairesi ve SSK İlişik Kesme Belgesi alındıktan sonra varsa sığınak raporu düzenlemek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra iskan müsaadesi (Yapı Kullanım İzni) vermek.

Yapı Denetim firmalarında hazırlanan İş Bitirme Belgeleri, kontrol ve tasdiki, kat irtifakı ve kat mülkiyeti için gerekli olan proje ve ruhsat tasdiklerini yapmak.

Çalışma ruhsatı verilecek yapıların imar planına uygunluğunu ve ruhsat durumlarını bildirmek.

Resmi kurumlardan ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelerin gereğini ve  yazışmalarını yapmak.

İfraz, tevhit, plan değişikliği harçları gibi birimle ilgili tahakkukları yapmak.

Numarataj yönetmeliğine göre merkez ve mahallelerin numarataj işlemlerinin kontrolünü yapmak.

Kaçak yapıların tespiti ve kontrolünü yaparak, Yapı tatil zaptı düzenleyip yıkılması ya da ruhsatlanması işlemlerini takip etmek, encümen ve savcılıkla ilgili yazışmaları yapmak.

Cins değişikliği ile ilgili gelen müracaatların kontrolünü yapıp sisteme işlenmesini sağlamak.

Mükellefler tarafından, Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne beyanname verilmesi ve kamulaştırma işlemlerinde, Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile beraber çalışarak otokontrol sağlamak.

Bankaların gönderdiği eksperlere eksper ücretini yatırtarak yapılar ve diğer taşınmazlar ile ilgili dosya, ruhsat ve krokiler çıkartılarak gerekli bilgilerin teminini sağlamak.

Belediyemizce yapılan yol, park ve diğer çalışmalarda ölçüm aleti ile sınır güzergâhlarının belirlenmesi, kotlu çalışma yapılması gereken alanların plan kotelerinin çıkarılmasını sağlamak.

Yapı Müteahhitlerinin ve Şantiye Şeflerinin üzerindeki iş sayısı ve iş m2’sinin takibini yapıp yönetmelik hükümleri dışında onay yapmamak.

İşlemleri biten dosya ve evrakların arşivlenmesini sağlamak. 

Birime tahsis edilen bütçe imkânları ölçüsünde mal, hizmet ve yapım işlerini 4734 Sayılı Kanuna göre yapmak.

Harcama katılım bedellerinin tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, faaliyet raporlarını hazırlayıp ilgili birime ulaştırmak.

İdare tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

İnsan Kaynakları

2 Mühendis (1 Harita Mühendisi - 1 İnşaat Mühendisi), 3 Tekniker (2 Harita Teknikeri- 1 İnşaat Teknikeri) 2 Hizmet Alımı Personeli ile hizmet verilmektedir.

Birim Faaliyetleri

 • 2017 yılında merkez ve kırsal mahallelerimizde toplam 92 adet İmar Durumu, Yapı Ruhsatı Müracaatlarına istinaden evrak, proje ve ekleri kontrol edildikten sonra gerekli harçları tahsil edilip 36 adet Yapı Ruhsatı, yapımı tamamlanan inşaatların kontrolleri tamamlanarak 20 adet Yapı Kullanma Belgesi verildi.
 • Yapımı tamamlanan binaların Asansör Tescil Belgeleri ve Asansör ruhsatları düzenlenerek projeleri onaylanıp arşive kaldırıldı. 9 adet Asansör Tescil Belgesi düzenlenmiştir.
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre Yapı Denetim Şirketlerinin kontrolündeki inşaatlara ait beton-çelik laboratuar raporları tetkik edilmiş, inşaatların tamamlanma oranlarına göre hakediş raporları onaylanarak Yapı Denetim Şirketlerine ödemelerin yapılması sağlanmış, 2018 yılına sarkan inşaatlar için yılsonu seviye tespit tutanakları hazırlanmıştır.
 • Yapı denetimli binaların yapı denetim ücretleri ve damga vergileri yönetmeliğe uygun bir şekilde hesaplanarak Malmüdürlüğü hesabına üst yazısı yazılmak suretiyle yatırtıldı ve makbuzların birer örnekleri yapı denetim firmasına birer örnekleri hak edişlere takıldı
 • Yapı ruhsatı verilen yapılara ait işyeri teslim tutanağına istinaden Yapı Denetim Sistemine işlenerek ruhsat verilenlere eklenmiştir.
 • Yapı ruhsatı verilen yapıların Şantiye şefleri Yapı Denetim Sisteminde kontrol edilip yine YDS’ye işlenerek gerekli takibin diğer ruhsat veren kuruluşlar ve İl müdürlüğü tarafından görülmesi işlemleri tamamlanmıştır.
 • İlçemiz Akbaşlar Mahallesine yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili yazışmalar, harita ve ölçüm işlemleri ile Zemin etüt çalışmaları tamamlanarak İmar Palanları yapıldı.
 • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları yaptırıldı.
 • Kaçak yapılar ile ilgili rutin kontroller yapılarak kaçak yapılaşmaya müsaade edilmemesi hakkında çalışmalar yapıldı. Kaçak yapıların bildirimi ile ilgili yazışmalar tamamlanarak gönderildi Kaçak yapılaşmaya müsaade edilmemiş ve gerekli kontroller yapılarak 3 adet kaçak yapıya Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir.
 • 23 adet Tevhit-İfraz-yola terk ve ihdas işlemi ile ilgili encümen kararları alınarak gerekli yazışmalar gerçekleştirilmiştir.
 • 34 adet cins değişikliği işlemine ait yazışmalar LİHKAB firmasına gönderilmiştir.
 • İmar harçları ve Otopark bedelleri hesaplanarak gerekli hesaplara yatırılmasının takibi yapıldı.
 • Kesilen ruhsatlar başta SGK olmak üzere 7 ayrı kurum ve odalara düzenli yazışmalar ile gönderildi.
 • Resmi kurum ve vatandaşlardan gelen 1356 adet yazı ve dilekçeler incelenerek çözüme ulaştırılmış 1095 adet yazışma yapılmıştır.
 • Bankaların gönderdiği Eksperlere, yapılar ve diğer taşınmazlar ile ilgili dosya, ruhsat ve krokiler çıkartılarak gerekli bilgi verilmiştir. 
 • Belediyemizce yapılan yol, park ve diğer çalışmalarında sınır güzergâhlarının belirlenmesi işlemi yapılmıştır.
 • Halkımızın numarataj yönetmeliğine göre adres ve numaralama işlemleri takip edilerek işlemleri tamamlanmıştır.
 • Şantiye şeflerinin üzerindeki iş sayısı ve metrekaresi ile ilgili Bakanlık ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazışmalar gereği gerekli kontroller yapılarak, şantiye şeflerinin işlemleri tamamlandı.
 • 1 Adet Hayvancılık tesisi yapımı için Belediyemizce yapılacak ruhsat işlemleri tamamlandı.
 • Kırsal Mahallelerimizde toplam 56 adet mesken ve hayvan barınağı amaçlı dilekçenin imar durumlarının hazırlatılması süreci, ilgili yerlerin mimari ve betonarme projelerinin hazırlatılması ile piyasada hazırlanan projelerin kontrolleri yapılarak gerekli yazışmaları yapıldı.
 • 11 Adet Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı projesi kontrol edilip harcı tahsil edildikten sonra (7300,00 TL) onaylanıp Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderildi.
 • Yapı denetimli binaların yapı denetim ücretleri ve damga vergileri yönetmeliğe uygun bir şekilde hesaplanarak Malmüdürlüğü hesabına yatırtıldı.  
 • YDS (Yapı Denetim Sistemi) üzerinden gelen seviye tespitleri yapılmış, gelen hak ediş dosyaları incelenerek 78 adet hak ediş ödemeleri yapılmak üzere Malmüdürlüğüne yazışmaları yapılmıştır. 
 • Yapı Kullanım İzni verilen yapı İş bitirme tutanağına istinaden Yapı Denetim Sistemine işlenerek sistem üzerinden düşürülme işlemleri tamamlandı. 
 • İnşaatlarda görevli proje müellifleri ve fenni mesullerinin taahhütname bilgileri, oda kayıt bilgileri ve kısıtlılık durumları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesi üzerinden kontrol edildi.
 • Her üç ayda bir yazılan İç güvenlik Strateji belgesi düzenlenerek Kaymakamlığa gönderildi.
 • Balıkesir Valiliğinden gelen Yasaklı yapı denetim şirketleri, yasaklı mimar ve mühendisler ile Şantiye şefleri hakkındaki genelge ve yazılar yönetmelik hükümlerine göre takibi yapılarak bilgi dosyasına kaldırıldı.
 • Zabıta amirliğine gelen işyeri dilekçeleri müdürlüğümüze sevki üzerine ilgili parsellerin İmar planında kalıp kalmadıkları, ruhsatlı olup olmadıkları bilgileri zabıta amirliğine bildirildi.
 • İlçemizde her yıl düzenlenen Emtia Panayırı ile ilgili kroki hazırlanarak arazide yer gösterilmesi işlemleri yapıldı.
 • Şehir içinde yapımı süren yol ve kaldırım çalışmaları başta olmak üzere ilçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde gerekli ölçüm işlemleri aksatılmadan birimimiz ölçüm ekibi tarafından yapıldı.
 • Başkanlık makamı ve Birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemler aksatılmadan tamamlandı.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Temizlik hizmetleri ve ilaçlama hizmetleri yönünden çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak bu unsurların oluşmaması için gerekli önlemleri almak

Çevre Kanunu, yönetmeliği ve katı atık ile ilgili yönetmelik çerçevesinde; çevre temizliği için katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanması ile sivrisinek ve her türlü haşere mücadelesini yapar veya yaptırır.

Katı atık, tıbbi atık, atık piller ve bitkisel atıkları yapılan iş programı dahilinde mevzuata uygun şekilde periyodik olarak toplar veya toplattırır.

Kalorifer ve soba küllerinin toplanması, usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi,

İlçe içindeki umumi wc’lerin temizliği ve bakımlarının yapılması

Geri dönüşüm süreci ile ilgili ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma gibi çalışmaları yürütmek

Çöp depolama alanında gerekli tedbirleri alır.

Başıboş hayvanlarla Veteriner Hekim, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği ile müşterek mücadele etmek, gerekli tedbirleri almak.

Yeni park alanlar için hazırlanan projeleri Fen İşleri Müdürlüğü ortaklığı ile uygular ya da uygulamasını sağlamak

Park alanı olarak hizmete açılacak alanların işlevine göre projesini hazırlamak, çimleme, oyun grubu, ağaçlama, aydınlatma gibi ihtiyaçların projelere uygun şekilde yapılmasını sağlamak

Belediyeye ait refüj, park ve yeşil alanlarda bulunan bitki parsellerine, dikim yapmak ile yapılan dikimlere yönelik budama, gübreleme, sulama, biçme gibi bakımları yapmak,

Belediyeye ait serada süs bitkileri ve fidanları yetiştirmek, dikim sürecini takip etmek.

Belediyeye ait çocuk bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit etmek, yapmak.

Yeşil alanların kurulması için gerekli bitkisel, yapısal materyali ve donatı elemanlarını temin etmek

Mevcut yeşil alan ve park alanlarının bakımını, korumasını sağlamak.

Şehrin estetiği için süsleyici projeler üretip uygulamak

Piknik yerlerini düzenlemek ve bakımını yapmak, yaptırmak.

Birimle ilgili bütçe imkanları çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerini 4734 Sayılı Kanuna göre yapmak.

İdarenin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

İnsan Kaynakları

1 Müdür, 2 Kadrolu İşçi, 1 Sözleşmeli İşçi, 16 Park ve Bahçe Hizmetlerin de , 37 Temizlik işlerinde olmak üzere toplam 53  Hizmet Alımı personeli ile hizmet vermektedir.

 • PARK BAHÇE İŞLERİ BİRİMİ

Birim Faaliyetleri

1- Çınar mahallesi dinlenme ve çocuk oyun parkı yapıldı.

2- Tahir turhal caddesi üzerinde ağaç dikimi yapıldı.

3- Sedirkent sitesi yeni bağlantı yolu üzerine ağaçlandırma çalışması yapıldı.

4- Mustafa ilker parkına ve balıkesir cad. benzinlik karşısı dinlenme parkına pergole bank yapıldı.

5- Kent meydanı parkının saksı ve banklarında tamirat çalışması yapıldı.

6-Muhsin yazıcıoğlu parkının bankları tamir edilip değiştirildi.

7- İlçemiz merkez ve dış mahallelerinde ağaç budama çalışmaları yapıldı.

8-Saz restaurant önü ağaç budama,bakım ve dikim çalışması yapıldı.

9-Kuzköy mahallesi mezarlığı ağaçlandırma çalışması yapıldı.

10-Şenköy mahallesi aşevi ve hizmet binası önü ağaçlandırma çalışması yapıldı.

11-Mustafa ilker parkı, yeni camii önü parka, ramazan kılıç parkı ve balıkesir cad. benzinlik karşısı parka ağaçlandırma çalışması yapıldı.

12-Suçıktı mesire alanı ağaç budama, ağaçlandrıma, temizleme ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

13-Beyel mahallesi dinlenme parkı, çocuk oyun parkı ve ağaçlandırma çalışması yapıldı.

14-İkinci etap toki’ye çocuk oyun parkı kuruldu ve çevre düzenlemesi yapıldı.

15-İlçemiz merkezinde yenilenen dinlenme ve çocuk oyun parklarına aydınlatma çalışması yapıldı.

16-Büyükşehir belediyesi mezbahanesine çevre düzenlemesi yapıldı.

17-Mevcut parklardan sökülen oyun gruplarının tamiratla eksikleri giderilerek değerlendirilmesi yapıldı.

18- Kyk yurdu yanı dinlenme parkı yapımı ve yurt önüne toprak atılması ve ağaçlandırma çalışması yapıldı.

19-Aşağı akçaalan mahallesi mezar temizliği ve bakım yapıldı.

20-Adaören mahallesi mezar temizliği ve bakımı yapıldı.

21-Adaören (çavuşlar mahallesi) mezar temizliği ve bakımı yapıldı.

22-Hopanlar mahallesi mezar temizliği ve bakımı yapıldı.

23-Ören mahallesi mezar temizliği ve bakımı yapıldı.

24-Delice mahallesi mezar temizliği ve bakımı yapıldı.

25-Bosna çocuk ve dinlenme parkı tamamlandı. (20.04.2017-10.05.2017)

26-Kavacık mahallesi meydan parkı temizleme ve düzenleme tamamlandı.(07.058.2017-10.08.2017)

27-Tepeköy mahallesi çocuk oyun parkı ve çevre düzenlemesi yapıldı.(10.04.2017-15.04.2017)

28-Sarnıç mahallesi çocuk oyun parkı ve çevre düzenlemesi yapıldı.(20.05.2017-25.05.2017)

29-Sağırlar mahallesi dinleme parkı düzenleme ve çim ekimi çalışması yapıldı.(08.07.2017-11.07.2017)

30-Suçıktı ağaçlandırma çalışması yapıldı. başlama tarihi:(10.04.2017)

31-Suçıktı çocuk oyun gruplarının yenilenmesi yapıldı.

32-Suçıktı yürüyüş yolları ağaç çakma ve düzenleme çalışması yapıldı.

33-Suçıktı içerisine 500m2 çim ekimi ile yeşil alan oluşturuldu.(15.06.2017)

34-Şehiriçi parkları ve yaya kaldırımları ile cami önleri çim biçme ve temizliği yapıldı.(01.05.2017-10.10.2017)

35-Toplam 34 adet yeşil alanın sulanması ve bakımının yapılması.(15.04.2017-30.09.2017)

36-Hacı Hüseyin camii yanı çocuk oyun ve dinlenme parkı tamamlandı.(15.05.2017-25.05.2017)

37-Akbaşlar camii çevresine ağaç dikimi ve çevre düzenlemesi yapıldı.(27.03.2017-30.03.2017)

38-Yeşilkent çocuk oyun parkı yapımı ve ağaç dikimi ile çevre düzenlemesi yapıldı.(15.12.2017-28.12.2017)

39-Hacıömerler mahallesi park temizliği ve bank değişimi yapıldı.(15.06.2017-20.06.2017)

40-Aşağı akçaalan mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(03.10.2017-06.10.2017)

41-Kireç mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(06.10.2017-08.10.2017)

42-Karagör mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(16.07.2017-19.07.2017)

43-Demirciler mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(18.07.2017-21.07.2017)

44-Alaçam mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(02.07.2017-05.07.2017)

45-Taşpınar mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(10.08.2017-15.08.2017)

46-Sacayak mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(25.07.2017-29.07.2017)

47-Karamanlar mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(10.05.2017-15.05.2017)

48-Umurlar mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(15.11.2017-18.11.2017)

49-Osmaniye mahallesi çocuk oyun parkı tamamlandı.(15.04.2017-20.04.2017)

50-Şenköy mahallesi girişi ağaçlandırma çalışması yapıldı.(14.02.2017-19.02.2017)

51-Kuzköy mahallesi mezarlığı ve mahalle girişi ağaçlandırma çalışması yapıldı.(17.12.2017-20.12.2017)

52-Sarıhoca camii çevre düzenlemesi ve ağaç dikimi yapıldı.

53-İstasyon mahallesi dinlenme parkı tamamlandı.

54-Mustafa korkmaz anadolu lisesi bahçesi çevre düzenlemesi yapıldı.

55-Akbaşlar mahallesi içerisinde ağaç budama çalışması yapıldı.

56-İlçe jandarma bahçesi ağaç budama işleri yapıldı.

57- Veliler mahallesi çocuk oyun parkı yapımı.

B)        TEMİZLİK İŞLERİ BİRİMİ          :

Çöp toplama    :Belediyemiz sınırları dahilinde bütün cadde,sokak,meydan,kaldırımlar,yeşil alanlar,Pazar yerleri,mesire alanlarının genel temizliği devamlı olarak yapılmaktadır.Konutlar, işyerleri, kamu-kurum ve kuruluşları,okullar ve hastanelerden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıkların (çöplerin) toplanması taşınması ve çöp toplama merkezine dökülerek; çöp sahasının kepçe ile tesviyesi yapılmaktadır.Katı atık transfer istasyonunun ihalesi Büyükşehir Belediyesince yapılmış olup,inşaatı eylül 2018 ayına kadar bitirilecektir.İlçemizde toplanan atık miktarı kırsal mahalleler dahil günlük 55 tondur.

Belediyemizce 2015 yılında Kırsal mahallelerde de çöplerin toplanması için çalışma başlatılmış ,2015 yılında %60 olan çöp toplama oranı 2017 yılı sonunda % 98 e çıkarılmıştır.Kırsal mahallelerde ulaşım sorunları halledildiğinde çöp toplama oranı % 100 e ulaşacaktır.

Çöplerin ve ambalaj atıkların toplanması Belediyemize ait 1 adet 7+1M3,1 adet 13+1,5 M3 çöp toplama aracı ,1 adet çöp taksi ile,yükleniciye ait 2 adet 7+1 M3 ,2 adet 9+1 M3 sıkıştırmalı çöp aracı,1 adet 4 M3 yol süpürme aracı,1 adet ambalaj toplama aracı ve 1 adet kül,cüruf vb. toplamada kullanılan traktör ile yapılmaktadır.

Toplanan atıklar Hıdırlık mevkiindeki hazineye ait  yaklaşık 90.000 M2 lik döküm sahasına dökülmektedir.

2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak 1 adet 13000 litre kapasiteli çok amaçlı arazöz aracı alınmıştır.

Hizmet alanlarının uygun görülen yerlerine konteyner cepleri yapılmaya devam edilmektedir.

Konteyner alımları :2017 yılında galvanizli saçtan 375 adet 800 litrelik ,20 adet 1100 litrelik ve 200 adet kül kovası alınmıştır. Merkezde 800 adet kırsal mahallelerde 820 adet olmak üzere toplam 1620 adet konteynerle hizmet yapılmaktadır.

Konteyner yıkama ve dezenfekte çalışmaları : İlçemiz cadde ve sokaklarında bulunan çöp konteynerleri zaman zaman yıkanarak dezenfekte edilmekte ve bakımları yapılmaktadır.

Tıbbi atık toplama  : İlçemiz devlet hastanesinin ve müracaat eden diğer sağlık kuruluşlarının

Tıbbi atıkları yapılan sözleşmeye göre,tıbbi atık konteynerinden alınarak;çöp sahasında derin çukurlarda yakılarak bertaraf edilmekteydi.

 Çevre ve Orman Bakanlığının 2010/17 nolu genelgesi doğrultusunda ; 03.03.2011 tarihinde Belediyemiz,Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Era Çevre Teknolojileri A.Ş. ile birlikte üçlü protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre ilçemizde sağlık kuruluşlarının ürettiği tıbbi atıklar , 2014 yılı sonuna kadar Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gönderilerek bertaraf edilmiştir.

2015 yılından sonra  tıbbi atıklar vesmed Medikal Tıbbi Ürünler Tic.Ltd.Şti. tarafından toplanarak BAÇÖYÖB tarafından ,2016 yılından itibaren de Balıkesir Büyükşehir Belediyesince işletilen sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmektedir.

Ambalaj Atığı Toplama :   Belediyemizce 2012 yılında başlanılmak üzere Ambalaj Atıkları Geri Kazanım projesi hazırlanmıştır.Proje kapsamında Belediyemizce 30 adet geri dönüşüm konteyneri yaptırılarak ilçemizin muhtelif yerlerine konulmuştur.700 adet iç mekan geri dönüşüm kutusu yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına,okullara,marketlere,işyerlerine dağıtılmıştır.Projenin tanıtımı için 5000 adet el broşürü bastırılıp dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapılmıştır.Bu projenin uygulanması için lisanslı bir geri dönüşüm firması ile imzalanan sözleşme gereği, ilçemizde; kağıt-karton,cam,metal ve plastikler ayrı olarak toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.2017 yılında yaklaşık 120 ton ambalaj atığı toplanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Atık pillerin toplanması :    İlçemizde atık pillerin toplanması,taşınması ve  bertarafı  projesi için Belediyemiz ile Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında 14.04.2011 tarihinde uygulama protokolü imzalanmıştır.

  Yapılan bu protokole göre ilçemizdeki atık pillerin Belediyemizce toplanması için günümüz itibariyle 70 adet top lama noktası bulunmakta olup,bu noktalarda 50 adet büyük plastik pil top lama kutusu,30 adet küçük karton pil top lama kutusu bulunmaktadır. İlçemizde 5 haziran çevre günü etkinliğinde en fazla pil toplayan okullara Belediyemizce çeşitli ödüller verilmektedir.

Bitkisel Atık Yağların Toplanması    :

Belediyemizce ilçemizde bitkisel atık yağların toplanması için Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San.ve Tic.A.Ş.ile sözleşme yapılmıştır.2017 yılında toplam 75 Kg.bitkisel atık yağ firma tarafından alınmıştır.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                        

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Talep eden Muhtaçlara form vermek, formların usulünce doldurulduğunun incelenmesi ve Başkanlık onayına sunmak.
 • Sosyal Market Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Sosyal Marketin ihtiyaçlarını karşılamak, alınan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.
 • Birime tahsis edilen bütçenin usulünce kullanılması ve harcamaları gerçekleştirmek.
 • Talep edenlere Asker Aile formlarını vermek ve bu ödemelerin takibini yapmak.
 • Başkanlıkça onayı verilen her türlü maddi ve ayni sosyal yardımların takip ve kontrolünü yapmak.
 • Sevgi Evi’nin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bütçe imkânları çerçevesinde ihtiyaçları karşılamak.
 • Sevgi Evine kabul edilecek misafirlerin tespit etmek.
 • İlçede meydana gelen ölüm olaylarında vatandaşların talebi durumunda gerekli taşıma, muhafaza, yıkama, defin işleri ile görevli doktorun muayene için taşınmasını sağlamak.
 • Duş ve Çamaşır merkezinin düzenli bir şekilde çalışmasının temini ile ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.
 • Maddi durumu yetersiz ve kimsesi bulunmayan vatandaşların ev temizliklerinin, badana-boyasının yapılmasını sağlamak ile evinin mobilya, halı vb. ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Muhtaç hasta ve engellilerin çevre il ve ilçelerde bulunan hastane, rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ücretsiz seyahatlerini sağlamak,
 • Maddi durumu yetersiz evsizlere barınma yeri bulmak gerektiğinde kira ödemelerinde yardımcı olmak.
 • Toplum Sağlığı Merkezi ile Belediyemizce ortaklaşa imzalanan protokol çerçevesinde evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve spor kulüplerine yardımların koordinasyonunu sağlamak.
 • Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek birimi ilgilendiren bilgi taleplerinin mevzuata uygun şekilde cevaplamak.

 

 

İnsan Kaynakları

1 Müdür V.,1 Koordinatör, 1 Tekniker ve 21 Hizmet Alımı  personeli ile hizmet vermektedir.

Birim Faaliyetleri

SEVGİ EVİ

DURSUNBEY BELEDİYESİ SEVGİ EVİ’NDE 2017 YILI İÇERİSİNDE 20/21 KİŞİ MİSAFİR EDİLDİ 5 KİŞİ VEFAT ETTİ 3 KİŞİ AYRILDI.

Dursunbey Belediyesinin Haziran 2014 açmış olduğu Sevgi Evi Misafirhanesinde ilçe sınırları içinde barınma sorunu yaşayan,  kendisine bakacak kimsesi olmayan ve kendi kendine bakacak gücü olmayan kişilere gıda, barınma ve giyim hizmetleri verilir.Sevgi Evi Misafirhanesinde kalacak barınmaya muhtaç vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret alınmaz. Görevli personel sayesinde vatandaşların sağlık, yiyecek ve giyim ihtiyaçları kontrol altında tutulur.Ayrıca misafirhanede İki tane sağlık görevlisi her gün vatandaşların sağlık durumuyla ilgili kontroller yapmaktadır.

DURSUNBEY BELEDİYESİ DUŞ MERKEZİNDE  2017 YILI İÇERİSİNDE 220 KİŞİYE AİT ÇAMAŞIR YIKANDI 554 KİŞİ DUŞ HİZMETİNDEN FAYDALANDI.

Dursunbey Belediyesi duş ve çamaşır merkezini Ocak 2015 hizmete açarak,Gündelik yaşamlarında çamaşır yıkayamayan, duş alamayan vatandaşların faydalanacağı bu hizmet için, İlçe merkezi ve Kırsal mahallelerde ki vatandaşlar gerektiğinde evlerinden alınarak burada bakımları yapılacak. Duş hizmetinden faydalanan vatandaşlar bu merkezde kurulan ve mağazayı andıran giyim reyonunda yeni kıyafetlerini giyip yemeklerini yedikten sonra yeniden evlerine bırakılıyor.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

DURSUNBEY BELEDİYESİ EVDE SAĞLIK HİZMETİ 64 MAHALLEDE  280 FARKLI HASTA ZİYARETİ HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜP 1520 EVE ZİYARET EDİLDİ.

Evde Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evlerinde ve aile ortamlarında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesi için, Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği arasında bir protokol imzalanmıştır.Dursunbey Belediyesi olarak imzalanan protokol kapsamında belediyemizin tahsis ettiği iki adet sağlık görevlisi vasıtasıyla hizmet sunumuna ihtiyacı olan bireylere muayene, tahlil, tetkik, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmeti evlerinde ve aile ortamlarında verilmektedir

EVDE TEMİZLİK VE TADİLAT

DURSUNBEY BELEDİYESİ EVDE TEMİZLİK VE EVDE BAKIM ONARIM EKİPLERİ TARAFINDAN  145 ADRESTE HİZMETLER VERİLDİ.

Belediyemiz Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde önemli bir projeyi hayata geçirildi. İlçemizde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmeti, Boya, badana, tadilat ve kış aylarında soba yakım hizmeti veriliyor.

SOSYAL MARKET

DURSUNBEY BELEDİYESİ SOSYAL MARKET’DEN 2017 YILI İÇERİSİNDE 561 KİŞİ SİSTEMDE KAYITLI OLARAK 261 KİŞİ AKTİF GIDA VE GİYİM YARDIMI ALMIŞTIR.

Belediye Meclisinde kabul edilen Sosyal Market Yönetmeliğindeki esaslar doğrultusunda 24.08.2010’da açılan Sosyal Market, İlçemizde büyük bir boşluğu dolduruyor.İhtiyacı olan herkes buraya başvurusunu yapabiliyor. Kuru gıda giyim, ayakkabı ve diğer ev eşyalarından faydalanabiliyor. Sosyal Market fiş ve puanlama sistemi ile çalışıyor. Yardımı muhtaç vatandaşlarımız Belediyemize müracaat ederek kendilerine üzerinde yardım puanı bulunan fişler veriliyor. Bu fişler ile Sosyal Markete giderek puanı kadar gıda ve giyim alıyorlar. Eğer durumları devamlılık arz ediyorsa gerekli muhtaçlık belgelerini tamamlayarak Belediyemizden her ay standart puan fişini alabiliyorlar.

TEMATİK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

DURSUNBEY BELEDİYESİ TEMATİK KÜTÜPHANESİNDEN 2017 YILI İÇERİSİNDE 5794 KİŞİ ZİYARET ETTİ.1689 KİŞİ KİTAP ALDI.

Dursunbey Belediyesinin Mayıs 2015’de Hizmete açmış olduğu Tematik Çocuk Kütüphanesi, gelişim çağındaki çocukların temel eğitimlerine yardımcı olmak, kişisel becerilerini geliştirmek, kendi özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak ve birlikte hareket etme olgusunun aşılanmasına yardımcı olmak için kurulmuş sosyal bir aktivite alanıdır.Burada kitap okuma ve çocukların derslerini yapma konusunda yardımcı olunması yanında birçok etkinlik sayesinde onların kişisel gelişimlerine öğrenerek ve uygulayarak katkı sağlanması hedeflenmektedir.

CENAZE HİZMETLERİ

DURSUNBEY BELEDİYESİ CENAZE HİZMETLERİ İÇİN 438 Defin, Nakil, Cenaze Yıkama, Taziye Ziaretleri, Cen.Yak.Ulaşım Sağlanması

Dursunbey Belediyesi Kültür  ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarımızın en zor ve acılı gününde cenaze ile ilgili her türlü hizmeti (Cenaze Nakil, Cenaze Yıkama, Mezar Kazma, Kefen, Hatıl Tahtası, Battaniye, Merkez Mahallelerde Taziye Ziyareti ve Pilav Hizmeti) ve desteği sağlamaktadır.Cenazesi olan vatandaşlarımız, ALO CENAZE HATTI’nın (188) ve 0541 665 97 20 numaralı telefonlarını arayarak 7 gün - 24 saat ulaşabilirler.

MERHABA BEBEK PROJESİ

DURSUNBEY BELEDİYESİ MERHABA BEBEK PROJESİ KAPSAMINDA 2017 YILINDA 303 YENİ DOĞAN BEBEK ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Dursunbey Belediyesi Beyaz Masa Ekipleri tarafından merkez mahallelerde ve kırsal mahallerde yeni doğan bebeklere merhaba bebek projesi kapsamında Belediye Başkanımız adına ziyaretlerini gerçekleştirip hediyelerini ulaştırıyoruz.

BİR HAYALİM VAR PROJESİ

            Dursunbey Belediyesi 24 yıldır yatağa bağımlı olan Osmaniye mahallesinde ikamet 36 yaşındaki Selami Çevdir’in 2. katta bulunan evine rahatlıkla girip çıkabilmesi için özel asansör yaptırdı.

            Dursunbey Belediyesi kırsal mahallelerde ikamet eden çocukları Suçıktı Mesire alanına götürerek hayallerini gerçekleştirdi.

H.Ahmet Pınarı Mahallesinden bedensel engelli mine karaca ve Selimağa Mahallesinden Zihinsel Engelli Emine AVCI Değişiklik olması amacıyla Suçıktı mesire alanında gezdirilip yemek yedirildikten sonra ihtiyaçları karşılanarak mahallelerine bırakıldı.

Diğer Hizmet Alanları :

Ücretsiz Seyahat : 226 Sefer                                   

Günlük İhtiyaç Sahiplerine ve Sevgi Evgi Sakinlerine Sıcak Yemek Verilmesi : 1080 öğün ile 1530 öğün arası sıcak yemek hizmeti verilmektedir.

Hasta Yatağı : 18 adet hasta yatağını dönüşümlü olarak hastalarda kullanmaktayız.

Kış aylarında  26 adreste soba yakımını gerçekleştirdik.

Kırsal Mahallelerimizden Akyayla, Şenköy mahallelerini Suçıktıyı Suçıktıya getirerek(Eğlence,gezi,oyun,yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak) dolu dolu bir gün geçirmelerini sağlamak.

 

Engelliler Haftasında Hıdırlık mevkii’de aktif yaşam parkında engellilere yönelik piknik,eğlence ve yemek  programı gerçekleştirilerek hediyeler verildi.

Öğretmenler ve Engelliler Gününde Kültür merkezinde gerçekleşmiş olan yemekli moral günü gerçekleştirilmiştir.   

8 Mart Kadınlar Gününde 1500 adet çiçek konsepti halinde eldiven dağıtılmıştır.

14 Mayıs Anneler gününde İnsanların kalabalık oldukları Piknik alanlarında ve Dursunbeyin en yaşlı anneleri ziyaret edilerek 2000Adet Karanfil dağıtıldı.

Ramazan Ayı İçeresinde Merkezde İftar çadırı kurulmuş olup ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği verilmiştir     

Ramazan Ayı İçerisinde 3 gün vatandaşlara etkinlik düzenlenmiş olup Hacivat Karagöz oyunları, eğitici etkinlikler, eğlendirici etkinlikler ve ikramlar yapılmıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Ana sınıfları ve 1.Sınıf öğrencilerine toplam 799 adet Kırtasiye seti verilmişti.               

9 Adet akülü 2 adet aküsüz  Engelli Aracı verilmiştir.

113 Taziye ziyareti ve pilav hizmeti verilmiştir.

12 camide temizlik hizmeti verilmiştir.

160 Yeni Sünnet olan kişi  ziyaretleri yapıldı.

26 İş yeri Açılış ziyaretleri gerçekleştirildi.

188  Hasta Ziyaretleri gerçekleştirildi.

6 Kırsal mahallelerde muhtaç vatandaşlara ramazan pidesi dağıtılmıştır.

Ramazan Ayı içerisinde üç ayrı evde çat kapı iftar programı yapılmıştır.

Şehit Gazi ve Yetimlere İftar Programı Düzenlenmiştir.

Miraç, Berat, Mevlid ve Kadir gecesi Kandil Simidi ve lokma hayrı yapıldı.Camilerde ve sevgi evinde mevlid programı gerçekleştirildi.

22 Mart Yaşlılar Haftası Münasebetiyle merkezde bulunan yaşlılar için 80 kişilik yemek programı düzenlendi.

6 Ekim Tarihinde Aşure Günü Münasebetiyle yaklaşık 10 bin kişilik Aşure dağıtılmıştır.

Gece ve Sabaha doğru Toplam 2 Sefer 15 temmuzun 1.yıl dönümünde; 4 seferde Pazar yeri bölgesinde çorba ikramında bulunulmuştur.

                       

3 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında Büyük Dursunbeyliler buluşması adı altında dev piknik ve ikramlar.Akşam içinde konser düzenlendi.

Gölcük, Yayla, Değirmenerek,Candere ve Düğüncüler Mevkiilerinde Toplamında 5 sefer Doğa Yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir.(İkramlar ve Ulaşım Tarafımızdan Sağlanmıştır.

Belediyemiz Tarafından Ecdadın izinde Çanakkale yolunda olarak belirlenen üç gün farklı kafilelerle toplam 8 otobüs 400 öğrenci Çanakkale Gezisine Katılımını sağladık.

18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür merkezinde 3 seans halinde Çanakkale şahadet isimli tiyatro gösterisi sergilendi.

21 Mart Orman Haftası Sebebiyle halkımıza 5000adet fidan ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

4 Nisanda Şehitlerimizin için Anma Programı ve Lokma Hayrı Yapılmıştır.

5 Nisanda  Yibo Öğrencileri Çanakkale gezisi programı gerçekleştirilmiştir.

Aralık Ayı içerisinde Üniversite öğrencilerinin 3 gün süreli Kuşadası gezisi için ulaşımı sağlanmıştır.

21 Ekimde başlayan evde duş hizmeti ortalama 21 kişiye hizmet vermiştir.         

27 Ekimde Başlayan Ücretsiz Pazar Servisi her hafta Cuma günleri 10:45 ‘den 17.25 son sefere kadar merkez mahallelerde ücretsiz ring hattı yapmaktadır.

15 Temmuzun 1.yıl dönümünde Resim Sergisi, Çarşı camide mevlid programı, belediye önünde program düzenlenmiş olup 2 sefer çorba ikramı ve çay ikramları yapılmıştır.

27 Mart’da Kültür Merkezinde Diva-Sen Ortaklığıyla Vatandaşlarımıza Aile Olma Bilinci Konferansı verilmiştir

17 Şubat’da Küçük Küçük Dünyayı Biriktiriyoruz Dursunbey Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim müd. Tarafından 2000 öğrenciye şeffaf kumbaralar dağıtıldı.

Mayıs Ayı İçerisinde Personelimizle Büyük Aile Pikniği Düzenlenmiştir.

 

 

 

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların tespitlerini yapmak, değerlendirmeye hazır tutmak, envanterini ve kayıtlarını tutmak.
 • Satılan gayrimenkulleri sicilinden düşmek.
 • Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini ve tapu kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.
 • Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına ve kiralanmasına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, ihale şartnameleri ve sözleşmeleri yapmak,
 • Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak.
 • Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal edilen konular hakkında Mahkemece istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.
 •  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında; Belediyenin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali belirlendiği takdirde, fuzuli işgalden ecri misil ile ilgili işlemleri başlatmak.
 • Kiralananın kiraya veriliş amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının takibini sağlamak.
 • Amacı doğrultusunda kullanılmayan, şartname ve sözleşme dışı kullanılan kiralananın kira akdinin iptali ve tahliyesi için ilgili müdürlük nezdinde girişimlerde bulunmak.
 • Yeni kiraya verilecek, satışı yapılacak veya ecrimisil’e bağlanacak taşınmazların değer tespitlerinin yapılması için değerlendirme komisyonuna değer tespitini yaptırmak.
 • Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda tam teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.
 • Belediye hizmetlerinin sunulması için gerekli olan bina kiralamalarına yönelik araştırmaları yapmak belediye birimlerinden gelen teklifleri incelemek ve bu konuya ilişkin idari iş ve işlemleri yapmak
 • Mülkiyeti belediyemize ait olan her türlü gayrimenkulün satış işlemlerini yürütmek ve Belediyelere yetki veren kanunlar ile Belediyelere çeşitli görevler yükleyen diğer kanunlar uyarınca özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni çalışmalar ile gayrimenkul sicil ve kayıt işlemlerini tutar ve yürütür.
 • İhtiyaç duyulmayan, artık parsel hüviyetinde olan veya satışı uygun görülen taşınmaz veya hisselerin satış sürecini yürütmek.
 • Satışı mümkün olmayan belediye adına hisseli parsellerin şüyuun izalesi suretiyle sattırmak,
 • Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak.
 • Kamulaştırılması uygun görülen imar planı bulunmayan alanlarda olan taşınmazların, kamulaştırma kararı alınmasına yönelik işlemlerin ve imar planı bulunan alanlarda kamulaştırmaya başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.
 • Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerinde değişiklik işlemlerini yapmak. Belediyenin kamulaştıracağı veya irtifak hakkı tesis edeceği taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi koymak.
 • Belediye birimleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile şahısların talep ettiği bilgileri incelemek, cevaplamak gerektiğinde bilgi ve belgeleri vermek,
 • Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas yolu ile elde edilmesi: belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulup da mülkiyeti belediyeye ait olmayan taşınmazların kıymet takdiri yapılarak belediyemize alınması, bu taşınmazlara karşılık olarak para yerine yine taşınmazın değerine eş değer belediyenin başka bir taşınmazının verilmesi, eğer taşınmazlar arasında bedel farkı doğarsa bu bedelin tahsil edilmesi veya ödenmesi ile tapu tesciline ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.
 • Yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.
 • İdarenin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

İnsan Kaynakları

1 Müdür ve 1 Kadrolu İşçi personeli ile hizmet verilmektedir.

 

Birim Faaliyetleri

1-2017 yılı içerisinde sekretaryasını müdürlüğümüzün yapmış olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantı sonucu Kurtlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve köy tüzel kişiliği zamanında satılıp tapu devirleri yapılamayan taşınmazların, hak sahiplerine devrinin yapılabilmesi için karar alınmış olup, bu karada arsa bedellerinin tamamını ödeyenlere tapu devirlerinin yapılması, arsa bedelini kısmen ödeyenlerin ödenen bedele karşılık gelen arsa alanı toplam arsa alanından düşülmek ve kalan kısmına bugünkü rayiç bedel uygulanmak suretiyle oluşacak bedellerin Belediyemize ödenmesinden sonra tapu devirlerinin yapılmasına ve hiçbir bedel ödemeyen arsaların ihale suretiyle satılmasına karar verilmiştir.

2-2017 Yılı içinde Müdürlüğümüzce Dursunbey Belediye Meclisinde görüşülmek üzere yazılan yazılarımızdan 124 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan  Komisyona havale edilerek müteakip aylarda görüşülen karalar da olmak üzere dağılımı şu şekilde olmuştur. Ocak ayı içerisinde; 13 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 4 adedi kamulaştırma, 8 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı ve 1 adedi de tahsis ile ilgilidir. Şubat ayı içerisinde; 10 adet karar görüşülmüş olup, bu karalardan 7 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı ve 3 adedi ise kamulaştırma ile ilgilidir. Mart ayı içerisinde; 7 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 5 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı, 1 adedi satın alma ve 1 adedi de tahsis ile ilgilidir. Nisan ayı içerisinde; 7 adet karar görüşülmüş olup, bu kararların hepsi taşınmaz satılıp satılmayacağı ile ilgilidir. Mayıs ayı içerisinde; 14 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 1 adedi Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanununun 30 maddesine göre devir, 1 adedi kamulaştırma, 1 adedi kira süresi belirleme, 1 adedi tahsis, 10 adedi de taşınmaz satılıp satılmayacağı ile ilgilidir. Haziran ayı içerisinde; 9 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 2 adedi kamulaştırma, 6 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı ve 1 adedi de kira süresi belirleme ile ilgilidir. Temmuz ayı içerisinde; 7 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 2 adedi kamulaştırma, 4 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı ve 1 adedi de tahsis ile ilgilidir. Ağustos ayı içerisinde; 14 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 3 adedi kamulaştırma, 9 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı, 1 adedi tahsis ve 1 adedi de cami yapımı için arsa devriyle ilgilidir. Eylül ayı içerisinde; 15 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 4 adedi kamulaştırma, 10 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı ve 1 adedi de tahsis ile ilgilidir. Ekim ayı içerisinde 14 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 2 adedi kamulaştırma, 10 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı, 1 adedi düzenleme kararı, 1 adedi de Devlet Su İşleri ‘ne 30. Maddeye göre devir ile ilgilidir.  Kasım ayı içerisinde 7 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 4 adedi taşınmaz satılıp satılmayacağı, 2 adedi kira süresinin belirlenmesi ve 1 adedi de tahsis ile ilgilidir. Aralık ayı içerisinde 7 adet karar görüşülmüş olup, bu kararlardan 2 adedi tahsis 1 adedi düzenleme 4 adedi kamulaştırma olup, 2 adet karar aynı ay içerisinde toplanan komisyon sonrası 2. Oturumda görüşülerek alınmıştır.

3-2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce Dursunbey Belediye Encümeninde görüşülmek üzere yazılan toplam 213 adet yazımız görüşülmüş olup, alınan kararların aylara göre dağılımı şu şekilde olmuştur.  Ocak ayı içersinde 3 karar alınmış olup, 1 adedi kira, 1 adedi kamulaştırma ve 1 adedi de tahsis ile ilgilidir. Şubat ayı içerisinde 6 adet karar alınmış olup, 1 adedi kamu yararı kararı, 1 adedi ihale şartnamesi belirlenmesi ve 3 adedi de kamulaştırma ile ilgilidir. Mart ayı içerisinde 23 adet karar görüşülmüş olup, 7 adedi tahsis, 1 adedi takdir komisyonu oluşturulması, 13 adedi kamulaştırma, 1 adedi eksik parsel satışı 1 adedi de kiralama ile ilgilidir. Nisan ayı içerisinde 20 adet karar görüşülmüş olup, bunlardan 3 adedi kira, 3 adedi tahsis, 11 adedi kamulaştırma, 3 adedi işgaliye, 1 adedi de eksik parsel satışıdır. Mayıs Ayı içerisinde 28 adet karar alınmış olup, 19 adedi kamulaştırma (30. Maddeye göre devir), 1 adedi eksik parsel satışı, 6 adedi kiralama, 2 adedi de normal satış ile ilgilidir. Haziran ayı içerisinde toplam 21 adet görüşme yapılmış olup, 3 adedi kamulaştırma, 10 adedi satış, 4 adedi kira, 1 adedi kent park iş yeri satışının yarısının devri, 1 adedi halı saha alanında değişiklik yapılması ve 1 adedi de suçıktı mesire alanında çocuk oyun grubu kurulması ile ilgilidir. Temmuz ayı içerisinde 27 adet karar görüşülmüş olup , 1 adedi ihale iptali, 1 adedi tahsis, 2 adedi kamu yararı kararı, 3 adedi kiralama,13 adedi satış ve 6 adedi de kamulaştırma ile ilgilidir. Ağustos ayı içerisinde 9 adet karar görüşülmüş olup, 1 adedi traktör kirası, 4 adedi satış, 3 adedi kira ve 1 adedi de hafriyat satışı ile ilgilidir. Eylül ayı içerisinde 23 adet karar görüşülmüş olup, 12 adet karar satış, 2 adet karar kira, 1 adet karar tahsis, 2 adet karar kamulaştırma, 1 adet karar kira tahakkuk iptali, 2 adet karar kamu yararı kararı ve 3 adet karar bilirkişi belirlenmesi ile ilgilidir. Ekim ayı içerisinde 20 adet karar görüşülmüş olup, 7 adedi kiralama, 2 adedi hibe, 5 adedi satış, 1 adedi 30. Maddeye göre devir, 1 adedi işgaliye, 3 adedi kamulaştırma ve 1 adedi de tahsis ile ilgilidir. Kasım ayı içerisinde 19 adet konu görüşülmüş olup, 3 adedi kamulaştırma, 1 adedi kiralama, 13 adedi satış,2 adedi tahsis ve 1 adedi de hibe ile ilgilidir. Aralık ayı içerisinde 23 adet karar görüşülmüş olup, 1 adedi artık parsel satışı, 4 adedi kira, 2 adedi ihale iptali, 1 adedi işgaliye, 11 adedi satış, 2 adedi tahsis ve 2 adedi kamulaştırma ile ilgilidir.

4-11’inci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilen ve kamu yararı kararı alınarak kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan olan ve aşağıda listelenen taşınmazlar Dursunbey Belediyesince kamulaştırılarak tapu tescilleri yapılmış ve bedelleri maliklerine ödenmiştir.

 

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Kamulaştırma Bedeli

Toplam Bedel

Malikin Adı Soyadı

İmar Planında Konumu

Tamamı m2

Kam.Kıs.m2

Artan Kıs.m2

Arsanın m2 fiyatı

Arsanın Tutarı

Bina ve Diğer Unsurlar

1

Dursunbey

ERİCEK

106

9

EV

452.33

452.33

Yok

5.00

2,261.65

0

2,261.65

Ümmülü Öner, Zerhan Şenrel, Ferhan Acarsoy

Arsa

2

Dursunbey

FERAH

11

62

YOL

31.57

31.57

Yok

182.11

5,749.22

4.250.88

10,000.00

TUNCAY- İSMAİL BAŞTAŞ, Nazmiye ATEŞ

Yol

3

Dursunbey

FERAH

33

82

YOL

108.98

108.98

Yok

55.00

5993.90

0

5,993.90

K.Duman  Z.Karadeniz Tavşanlılar

YOL

4

Dursunbey

FERAH

505

171

ARSA

49

49.00

Yok

40.81

2000.00

0

2,000.00

İsmail MEHRİOĞLU

ARSA

5

Dursunbey

GÖBÜL

125

85

YOL

381.18

381.18

Yok

2.63

1.000.00

1.000.00

2,000.00

Nuncan Kazan

YOL

6

Dursunbey

GÖBÜL

127

70

YOL

608.57

608.57

Yok

 

1.00

 

1.00

Ali GÜVEN

YOL

7

Dursunbey

MOLLAOĞLU

170

25

ARSA

408

408.00

Yok

65.00

26.520.00

1.105.00

27,625.00

Halil İbrahim AVCI

ARSA

8

Dursunbey

BOZYOKUŞ

138

214

YOL

73.6

73.6

Yok

 

1.00

 

1.00

İsmail ÇOBAN

YOL

9

Dursunbey

AKYAYLA

148

6

Avlulu Ev

32.24

32.24

Yok

 

2.00

 

2.00

Hüseyin - Şakir Çağlıyan

Çocuk Parkı

10

Dursunbey

BOZYOKUŞ

137

41

YOL

47.81

47.81

Yok

12.54

600.00

 

600.00

Mehmet KUZUCU

YOL

11

Dursunbey

BOZYOKUŞ

415

69

YOL

225.33

225.33

Yok

35.00

8.601.55

715.00

8,601.55

Şerif KÖKTEN

YOL

12

Dursunbey

BOZYOKUŞ

415

71

YOL

215.41

215.41

Yok

50.74

10.929.90

2070

13,000.00

Mustafa KİREÇ

YOL

TOPLAM ALAN

2634.02

2634.02

TOPLAM BEDEL

72,086,10

   

 

 

5- 2017 yılı içinde 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine göre hisseli, şüyulu ve eksik parsel olan taşınmazların diğer şüyulu, hisseli ve eksik parsel sahibine satılması işlemleri aşağıda listede belirtildiği şekliyle yapılmıştır.

 

Sıra No

Mahallesi

ADA/PARSEL

Vasfı

Hissesi

Satılan Parsel Yüzölçümü

Komisyon m2 Bedeli

Encümen m2 Bedeli

Satış Bedeli

Encümen Karar Tarihi

Alıcı Adı

1

Ferah

17/367

ARSA

Tam

15.49

30.00

64.56

1,000.00

15.03.2017

Mehmet SERGİ

2

Cebeci

461/4

ARSA

3543/372022

35.43

40.00

84.64

3,000.00

05.04.2017

Sadullah Kabakçı

3

Mollaığlu

162/213

ARSA

Tam

4.70

35.00

63.83

300.00

31.05.2017

İsmail ADSAN

4

Bozyokuş

408/17

ARSA

Tam

179.29

40.00

40.15

7,200.00

27.12.2017

Yaşar KOYUN

5

Bozyokuş

408/19

ARSA

Tam

4.64

40.00

43.10

200.00

27.12.2017

Yaşar KOYUN

 

TOPLAM ALAN

239.55

TOPLAM BEDEL

11,700.00

   

 

6-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine göre aşağıda sunulan listede ada parsel numaraları belirtilen belediyemize ait parseller ilgili kurumlara devredilmiş olup, toplamda 15.197,01 m2 alan devredilerek  425.321,33 TL gelir elde edilmiştir.

 

S.No

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

Tamamı m2

Kam.Kıs.m2

Arsanın m2 fiyatı

Bina ve Diğer Unsurlar

Toplam Bedel

Devredilen Kurum

Kullanım Amacı

1

DURSUNBEY

FERAH

5

23

249.72

29.59

50.00

 

1,479.50

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

2

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

308

76

6034.42

338.40

50.00

113,046.06

129,984.06

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

3

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

308

10

51

51.00

35.00

 

1,785.00

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

4

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

662

1

219

100.85

35.00

 

3,529.75

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

5

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

662

2

196

147.97

35.00

 

5,178.95

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

6

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

662

3

178

176.18

35.00

 

6,166.30

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

7

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

662

4

189

189.00

35.00

 

6,615.00

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

8

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

662

5

180

180.00

35.00

 

6,300.00

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

9

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

662

6

177

165.17

35.00

 

5,780.95

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

10

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

662

19

33.58

25.36

35.00

 

887.60

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

11

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

276

3

683

19.94

35.00

 

697.90

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

12

DURSUNBEY

FERAH

7

12

256

36.37

50.00

 

1,818.50

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

13

DURSUNBEY

FERAH

4

10

1,733

396.87

50.00

570.00

20,413.50

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

14

DURSUNBEY

CEBECİ

28

25

10,503

1,205.89

35.00

7,120.41

49,326.56

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

15

DURSUNBEY

CEBECİ

28

23

5,701

3,052.31

35.00

31,969.03

138,799.88

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

16

DURSUNBEY

CEBECİ

28

20

1,272

213.60

35.00

1,886.00

9,362.00

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

17

DURSUNBEY

ÜÇEYLÜL

249

4

331

18.20

12.00

 

218.40

Kara Yolları G.Müd 14. Böl.Müd.

Karayolu

18

DURSUNBEY

Hamzacık

163

119

9244.37

9,244.37

4.00

 

36,977.48

D.S.İ. 25. Böl.Müd.

DSİ Harfiyat Alım Sahası

TOPLAM BEDEL

 

425,321.33

   
                               

 

 

7- Müdürlüğümüzce, Tapu Müdürlüğünden gelen ay sonu evraklarının kontrolü ve kapatılması gereken bildirimlerin kapatılması yapılmaktadır.

8- Müdürlüğümüzce kira süresi dolan veya tahliye edilen taşınmazların 3 yıldan fazla kiralama talebi olanların ve daha önce 10 yıla kadar ihale edilebilmesi kararı alınan taşınmazların, Mali Hizmetler müdürlüğü ile beraber kiralama işlemlerinin yapılması, ihale evraklarının hazırlanması ve ihale sonunda müstecir adına kira tahakkuklarının yapılarak sisteme işlenmesi yapılmıştır.

9- Daha Önce Köy Tüzel Kişiliği olan ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan ve komisyonca ilgisine göre dağıtılan taşınmazlar yerinde ve planda incelenerek, hangilerinin satılıp satılmayacağı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Müdürlüğümüzce incelemeler yapılmış olup, taşınmazlar hakkında bilgi toplanmıştır.

10- Daha Önce Köy Tüzel Kişiliği olan ve 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan ve komisyonca ilgisine göre dağıtılan taşınmazlar ile ilgili Tapu Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmış olup, Dursunbey Belediyesi adına tescillenen taşınmazların tapuları mahallelerine göre ayrılarak dosyalanmış ve sistem üzeride envanter kaydı oluşturulmuştur.

11- Dursunbey Belediyesine devri yapılan taşınmazları gelen talepler doğrultusunda kiralanabilmesi için gerekli meclis ve encümen kararlarının alınabilmesi için yazışmalar yapılmış, kira ihalesine çıkarılarak müstecirlere kiralanması sağlanmıştır.

12- Dursunbey Belediyesine devri yapılan arazilerin ve arsaların satışının yapılması konusunda gelen taleplerin müdürlüğümüzce değerlendirilerek satışının yapılabilmesi için Belediye Meclisince karar alınması yönünde yazı yazılmış olup, karar sonrası Kıymet Takdir Komisyonumuzca belirlenen bedeller Belediye Encümenine sunulmuş ve Encümence alınan ihale karaları doğrultusunda satışları yapılarak ücretleri tahsil edilmiş ve tapu devirleri yapılmıştır. 2017 yılı içinde yapılan satış ihaleleri aşağıdaki listede sunulmuştur. Bu işlemler sonucunda 76 adet taşınmaz satışı gerçekleştirilmiş olup, 29.697,99 m2 alan satılmış ve 4.951.901,00 TL tahakkuk gerçekleştirilmiştir.

 

S.NO

MAHALLE

ADA

PARS.

M2

AR.SATIŞ

TOPLAM

SİCİLİ

ALAN KİŞİ

SAT.TARİ

1

İRFANİYE

135

4

22.24

 

1,200.00

 

Sedat HOYLAT

04.01.2017

2

İRFANİYE

133

4

37.91

 

2,150.00

 

Recep KAYMAKÇI

04.01.2017

3

RESÜLLER

146

1

34.69

 

1,350.00

 

Hüseyin ÇELİK

04.01.2017

4

GÖKÇEDAĞ

104

4

48.12

 

1,850.00

 

Sinan AKATA

04.01.2017

5

SARNIÇ

164

4

17.23

 

1,100.00

 

Ramazan ÇANDIR

04.01.2017

6

SARNIÇ

157

1

89.77

 

5,250.00

 

İsmail BURAN

04.01.2017

7

KARAPINAR

161

7

162.86

 

2,150.00

 

Hüseyin ÖZEN

01.02.2017

8

SARNIÇ

155

3

21.74

 

1,150.00

 

Hüseyin ŞAHİN

01.02.2017

9

RESÜLLER

125

1

47.08

 

3,300.00

 

Ali Osman BALABAN

01.02.2017

10

NAİPLER

111

3

29,82

 

1,325.00

 

Durğut SERVİ

01.03.2017

11

SAĞIRLAR

287

15

127.32

 

2,500.00

 

Hüseyin KARACABAY

01.03.2017

12

SAĞIRLAR

318

1

184.99

 

3,500.00

 

İsmail KUŞ

01.03.2017

13

SAĞIRLAR

287

20

77.75

 

1,150.00

 

Niyazi AKKKURT

01.03.2017

14

SAĞIRLAR

235

1

64.58

 

5,500.00

 

Ali AKÇADAĞ

01.03.2017

15

SAĞIRLAR

110

237

52.16

 

2,000.00

 

Ahmet BARUT

01.03.2017

16

SAĞIRLAR

316

1

129.27

 

4,500.00

 

Halil KUTBEY

20.03.2017

17

MOLLAOĞLU

168

7

İş Yeri

 

496,000.00

 

İsmail CİVANA

20.03.2017

18

MOLLAOĞLU

168

7

İş Yeri

 

236,000.00

 

Ali BALABAN

20.03.2017

19

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

226,000.00

 

İbrahim ARSLAN

20.03.2017

20

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

216,000.00

 

İbrahim ARSLAN

20.03.2017

21

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

152,000.00

 

Arif GEZEN

20.03.2017

22

KÜÇÜKLER

136

6

255.57

 

3,000.00

 

Nizamettin ÖZKAN

19.04.2017

23

KUMLU

102

33

345.53

 

3,450.00

 

Zehra ŞAFAK

19.04.2017

24

KUMLU

101

35

148.98

 

1,050.00

 

İbrahim ÖNDER

19.04.2017

25

KÜÇÜKLER

139

11

1264.70

 

25,000.00

 

İsmail KARA

03.05.2017

26

ÇAKIRCA

112

8

639.61

 

5,010.00

 

Arif AYMAZ

24.05.2017

27

TAŞPINAR

139

1

302.35

 

3,100.00

 

Enver ASRAK

14.06.2017

28

TAŞPINAR

135

20

373.45

 

4,110.00

 

Mehmet TÜMEN

14.06.2017

29

TAŞPINAR

147

1

374.27

 

4,200.00

 

Tayip ÖRS

14.06.2017

30

TAŞPINAR

181

9

55.2

 

1,150.00

 

Mehmet AZBAY

21.06.2017

31

TAŞPINAR

139

8

103.84

 

1,300.00

 

Şuuri KURŞUN

21.06.2017

32

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

135.500.00

 

Kıymet KURHAN

05.07.2017

33

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

135.500.00

 

Mustafa CİVANA

05.07.2017

34

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

156,500.00

 

İbrahim ÇELİK

05.07.2017

35

ŞABANLAR

176

33

2,398.00

 

5,800.00

 

Abdullah IŞIK

26.07.2017

36

TAŞPINAR

187

1

54.86

 

3,100.00

 

Arif KAZAN

26.07.32017

37

BÜYÜKAKÇAALAN

114

73

63.46

 

1,300.00

 

Nurullah SUBAŞI

06.09.2017

38

BÜYÜKAKÇAALAN

107

3

1,800.00

 

23,000.00

 

Ümmet KAFTAN

06.09.2017

39

TAŞPINAR

118

8

312.98

 

3,150.00

 

Bayram ÖRS

14.06.2017

40

SÜLELER

135

31

98.07

 

1,350.00

 

Osman ESER

05.07.2017

41

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

156,500.00

 

İbrahim ÇELİK

05.07.2017

42

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

135,500.00

 

Mustafa CİVANA

05.07.2017

43

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

135,500.00

 

Kıymet KURHAN

05.07.2017

44

ŞABANLAR

176

33

2,398.00

 

5,800.00

 

Abdullah IŞIK

26.07.2017

45

KARAPINAR

145

1

441.86

 

4,250.00

 

Ali TOPAL

26.07.2017

46

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

226,000.00

 

İbrahim ARSLAN

26.07.2017

47

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

216,000.00

 

İbrahim ARSLAN

26.07.2017

48

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

152,000.00

 

Arif GEZEN

26.07.2017

49

KUMLU

102

33

345.53

 

3,450.00

 

Zehra ŞAFAK

02.08.2017

50

KUMLU

101

35

148.98

 

1,050.00

 

İbrahim ÖNDER

02.08.2017

51

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

235,000.00

 

Ömer GÜLTEKİN

27.09.2017

52

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

375,000.00

 

Zirat Odası Başkanlığı

27.09.2017

53

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

795,000.00

 

Zirat Odası Başkanlığı

27.09.2017

54

GAZELLİDERE

132

8

1,298.15

 

10,250.00

 

Ersin UÇAR

27.09.2017

55

ÇATALÇAM

184

6

19.07

 

550.00

 

Hasan ÖZKES

27.09.2017

56

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

225,100.00

 

Emine DEMİNHAN

27.09.2017

57

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

238,800.00

 

Emine DEMİNHAN

27.09.2017

58

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

156,250.00

 

Ayşe ÖZTÜRK

27.09.2017

59

KARAGÖZ

184

6

603.8

 

4,650.00

 

Fırat KURT

18.10.2017

60

KARAGÖZ

184

5

562.49

 

4,350.00

 

Fırat KURT

18.10.2017

61

KARAGÖZ

184

7

526.57

 

4,050.00

 

Fırat KURT

18.10.2017

62

KARAGÖZ

184

8

553.82

 

4,300.00

 

Fırat KURT

18.10.2017

63

BOYALICA

107

59

156.74

 

2,000.00

 

Ahmet MAŞA

01.11.2017

64

GAZELLİDERE

143

8

341,99

 

3,400.00

 

Recep KARATEKE

01.11.2017

65

KIZILCADERE

198

7

52.88

 

501.00

 

İsmail SIKICI

15.11.2017

66

KIZILCADERE

198

8

228.93

 

2,100.00

 

Yakup BADEM

15.11.2017

67

KIZILCADERE

198

9

112.27

 

1,100.00

 

Bekir CİNGAL

15.11.2017

68

HASANLAR

159

9

20.11

 

1,100.00

 

Ali YAŞAR

15.11.2017

69

YUNUSLAR

107

4

116.08

 

1,505

 

Osman BOZCA

15.11.2017

70

KARAGÖZ

185

6

466.23

 

3,750.00

 

Halil İbrahim AKDAĞ

29.11.2017

71

KARAGÖZ

185

3

695.20

 

5,550.00

 

Halil İbrahim AKDAĞ

29.11.2017

72

KARAGÖZ

185

4

535.06

 

4,350.00

 

Halil İbrahim AKDAĞ

29.11.2017

73

KARAGÖZ

185

5

550.05

 

4,450.00

 

Halil İbrahim AKDAĞ

29.11.2017

74

MOLLAOĞLU

168

7

Daire

 

194,500.00

 

Zahide GÜLTEKİN

13.12.2017

75

AŞAĞIYAĞCILAR

238

5

509.97

 

4,800.00

 

Şahin IRMAK

13.12.2017

76

MICIRLAR

177

159

9,647.62

 

21,900.00

 

Şuayip ATABEY

13.12.2017

 

TOPLAM SATILAN ALAN

29697.99

TOP.BEDEL

4,951,901.00

     

 

13- Köy Tüzel kişiliklerinden Belediyemize devri yapılan araçlarla ilgili olarak kiralanması için ihaleye çıkartılması ve encümen kararlarının alınarak ihale sonunda sözleşmelerinin yapılması ve tahakkuklarının yapılması işlemleri müdürlüğümüzce yapılmıştır.

14- Köy Tüzel Kişiliklerinden Belediyemize devri yapılan Çalka ve Kolektör makinelerinin ihale edilmesi için encümen kakarı alınması ve ihale edilerek müstecirleri ile sözleşme yapılması, tahakkuklarının yapılması işlemleri müdürlülüğümüzce yapılmıştır.

15- Belediyemize bağış yapan vatandaşlarımızın, şartlı ve şartsız bağışları için gerekli yazışmalar yapılmış olup, şartsız bağışlar için Başkanlık Makamının oluru alındıktan sonra Tapu Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılarak, Belediyemiz adına tapu tescillerinin yapılması sağlanmıştır. 2017 yılında yapılan 6 adet bağışlar aşağıdaki listede sunulmuş olup, Belediyemize 8.790,00 TL değerinde 5.487,94 m2 alan hibe edilmiştir.

 

 

Sıra No

Ada/Parsel

Mahalle

Cinsi

Adı Soyadı

Hissesi

Alanı

Bedeli

Tescil Tarihi

1

150/70

BAYIRYÜZÜ GÜNEY

Bahçeli Kargir Ev

Ahmet AVŞAR

TAM

50.79

2,000.00

16.01.2017

2

107/163

BOYALICA

Ahşap Ev ve Ar

İsmail DUMAN ve Müşt.

Tam

164.07

2,150.00

27.03.2017

3

141/8

SARISİPAHİLER

Arsa

İ.ÇİMEN M.KAYMAK C.ALKAN

17/32

386.86

240.00

13.04.2017

4

141/8

SARISİPAHİLER

Arsa

İ.ÇİMEN M.KAYMAK C.ALKAN

 3/4

546.15

300.00

17.05.2017

5

306/91

ÜÇEYLÜL

ARSA

İhsan UYDAŞ

TAM

61.26

1,500.00

30.10.2017

6

119/1

GÜĞÜ

ARSA

ŞÜKRÜ DEMİREN

TAM

4278.81

2,600.00

30.10.2017

   

TOPLAM DEĞERLER

5,487.94

8,790.00

 

 

 

           16- Müdürlüğümüzce 2017 yılı için gerekli olan resmi yazışmalar yapılmış, olup gelen resmi yazılara ve dilekçelere cevap verilmiştir.

17- Müdürlüğümüzce, Mükelleflere ait Belediyemiz sisteminde ve arşivinde kayıtlı arazi, arsa ve binaların satışlarının yapılabilmesi için Tapu Müdürlüğünce istenilen taşınmaz rayiç bedelleri yazılarak gönderilmiştir.

18- Tapu Müdürlüğünce yeni tescil edilen taşınmaz tapularının vatandaşlarca verilen bildirimleri müdürlüğümüzce kabul edilerek kayıtları alınmış, Bina, arsa ve arazilerin vergi tahakkukları ile iş yerleri için çevre temizlik vergisi tahakkukları yapılmıştır.

19- Ölen kişilerin varislerince verilen taşınmaz mal bildirimleri kabul edilerek intikal işlemleri için rayiç değer isteyen mükelleflere rayiç değerleri yazılarak verilmiştir.

20- 2/b arazilerinin satışı sonucu tapu tescili yapılan tapuların mükelleflerce yapılan bildirimleri müdürlüğümüzce kabul edilerek kayıt altına alınmış ve mükellef dosyasına konularak arşivlenmiştir.

21-2017 yılında Maliye Hazinesinden 2 adet kesin tahsis alınarak mahalle halkının hizmetine sunulmuştur.

 

Sıra No

Mahallesi

ADA/PARSEL

Vasfı

MALİK

Hissesi

Yüzölçümü

Tahsis Süresi

Tescil Tarihi

Kullanım Amacı

Tutanak Tarihi

1

SAĞIRLAR

 

ARSA

MALİYE HAZİNESİ

Tam

4.633.74

Hizmet Süresince

12.05.2008

Park Yeri

21.04.2017

2

HAMZACIK

132/5

ARSA

MALİYE HAZİNESİ

Tam

1.221.78

Hizmet Süresince

30.12.2016

Çoçuk Parkı

04.05.2017

 

22-2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce, Dursunbey Belediye Başkanlığına yazmış olduğumuz yazılarımız sonucu; ihale komisyonu kararı olarak, ihale satış için karar alma, ihale kiralama için karar alma, kiralama ihalesi sonrası kiralama kararı alma ve kiralama ve satış ihalesi bedeli ve tarihi belirleme kararları olmak üzere toplamda 198 adet ihale komisyonu kakarı alınmıştır.

23-  2017 yılı içerisinde toplamda 25 adet mahkeme kararı, tebliği müdürlüğümüze havale edilmiş olup, Belediye Avukatına bilgi verilerek gereğinin yapılması sağlanmıştır. Bu kararlardan 1 adedi imar planına itiraz, 8 adedi tapu iptal davası, 6 adedi meranın iptali, 1 adedi tapusuz taşınmaz tescili, 1 adedi bilirkişi raporu, 2 adedi temyiz, 4 adedi kadastro tespitine itiraz, 1 adedi tescil ve 1 adedi de dâhili davalı kararlarıdır.

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • 5393 sayılı kanunun 14. Maddesine göre turizm, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için projeler yapmak veya yaptırmak,
 • Çalışma programının uygulanmasında Belediyenin karşılaşacağı güçlükler, aksaklıklar ve çözüm önerileri ile ilgili rapor düzenlemek,
 • Diğer kurum ve kuruluşlar ile iletişim, bilişim, kalite, strateji, eğitim, istihdam konularında koordinasyonu sağlamak,
 • Yerel Yönetim, kurum ve kuruluşlardaki uygulamaları araştırmak ve rapor düzenlemek
 • Birimlerin çalışma programlarına öneri sunmak,
 • İlçeye gelen yatırımcılara gerekli bilgileri sağlamak,
 • Bölgesel kalkınma ajansına ve Avrupa Birliği ile diğer hibe programlarına proje hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Kurumsal faaliyet raporunun hazırlık safhasını yürüterek, Başkanlık Makamına sunmak,
 • İş-Kur hizmet noktası hizmetinin yürütülmesi ile İş-Kur ile ortak projeler geliştirmek, 
 • Başkanlık Makamının uygun görüşü ile ilçe genelinde anketler düzenlemek, kamuoyu araştırmalarını yapmak,
 • Belediyeye ait yatırım, istihdam, yardım talep projelerini hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,
 • Belediye ihalelerinin yapılması sürecinde birimlere yardımcı olmak, ihalelerde aktif olarak görev alarak sürecin mevzuatlara uygun şekilde takibini sağlamak,
 • İdare tarafından uygun görülecek diğer görev ve hizmetleri yapmak.

 

İnsan Kaynakları

1 Sözleşmeli personel ve 1 Kadrolu işçi ile hizmet verilmektedir.

Birim Faaliyetleri

 • Güneş Enerji Sistemleri  (GES) projesi hakkında tüm süreçler tamamlanıp, geçici kabulü tedaş tarafından 27.03.2018 tarihinde yapıldı.
 • Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri Anonim Şirketine ait Kalker Ocağının ruhsat ve izin işlemleri ile ilgili her türlü belge hazırlama ve takip işleri yapılmıştır.
 • 110luk Konkasör tesisi yapımı ile ilgili işlemler yapılıp, kurulum 2017 yılı içinde tamamlanmıştır.
 • 2017 yılı içinde Konkasör tesisi için patlatma ruhsatı alınıp, patlatmalar gerçekleştirilmiştir.
 • Dursunbey’de yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi içi çalışmalara devam edildi.
 • Kamulaştırma işlemleri, parselasyon planları, imar planları ve altyapı projeleri Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
 • Altyapı ihalesi için bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından 2.000.000.00 TL bütçe ayrılmıştır. 2018 Yılı içerisinde altyapı  ihale edilecektir.
 • Birimlerin 2017 yılı faaliyetleri düzenlenerek yıllık faaliyet raporları birimimiz tarafından hazırlanmıştır.

 

ZABITA AMİRLİĞİ

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 • Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 • Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 • Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 • Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 • Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 • Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 • 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 • 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 • 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 • İdarenin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 • 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 • 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 • Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 • Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı üretilen ve satılan gıda mamülleri hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 • Başıboş hayvanlarla mücadele etmek ve kuduzla mücadele kapsamında gerekli işlemleri yapmak.
 • Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 • Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından uygun görülen trafik kararları ve işaretleri almak ve aldırmak,
 • Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 • Şehirlerarası ve şehir içi otobüs ve minibüslerin güzergah, fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
 • Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına ve Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek, Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 • İdarenin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

İnsan Kaynakları

Belediye Zabıta Amirliği Birimi, 1 Zabıta Amiri, 1 Zabıta Komiseri, 2 Zabıta Memuru, 5 Zabıta Destek Personeli, hizmet vermektedir.

Birim Faaliyetleri

1)İlçemiz Merkez ve Kırsal Mahallerde; 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında Sıhhi Müessese olarak işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma talebinde bulunan 61 kişiye; Market, Büfe, Berber Salonu, Çay Ocağı gibi iş kollarına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

2) İlçemiz Merkez ve Kırsal Mahallelerde; 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri olarak faaliyet göstermek isteyen 2 kişiye işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.  (Kahvehane gibi)

3) İlçemiz Merkez ve Kırsal Mahalleler; 01.01.2017-.31.12.2017 tarihleri arasında 3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese olarak faaliyet göstermek isteyen  8 kişiye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

4) Çeşitli sebeplerden (İşyerini devir veya adres değişikliği vb.) dolayı 22 Adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali gerçekleşmiştir.

5) Belediyemiz tarafından İşletmecilere verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından 5.189,00 TL Ruhsat Harcı alınmıştır.

6) 01 Ocak - 31 Aralık 2017 ayı içerisinde 43.582,00 TL para

tahsil edilmiştir.

7) Kasaplar ve Fırınlar farklı zaman aralıklarında denetlemesi yapılarak, temizlik ve diğer olumsuzluklara mahal verilmemiştir.

8) İlçemizde; 41 adet Umuma açık İstirahat ve Eğlence olarak faaliyet gösteren işyerlerinin genel temizlik ve gerekli düzenleri kontrol edilmiştir.

9) 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu’na aykırı hareket eden kişilere İdari Para Cezası Uygulanmış, 2017 yılı içerisinde toplam 18.482,00 TL para tahsil edilmiştir.

10)  2017 yılı Şubat Ayı içerisinde Ölçü Ayar Memurluğu görevli personeli ile birlikte şehir genelinde esnafların Ölçü ve Tartı Aletlerinin denetimleri yapıldı, beyanname vermesi gereken esnaflara beyanname vermesi hususunda ikaz ve uyarı yapılmış olup,  50 adet esnafa terazi beyannamesi evrakı düzenlemiştir.

11) İlçe Cuma Pazar yerinde gerekli denetlemeler yapılarak eksiklikler giderilmiş ve haftanın Cuma günleri gerekli temizlik işlemleri yaptırılmıştır.

12) İlçe Merkezinde ve Kırsal Mahallelerde; inşaat atıkları, hayvan atıkları ve çöpler kontrol edilerek bulundukları yerden kaldıttırılmış veya kaldırılması hususunda gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

13) Cadde ve sokaklardaki parke ve yol sökükleri kontrol edilerek yapılması hususunda gerekli birime söylenerek olumsuzluklar giderilmiştir.

14) İlçemiz; Cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları takip edilerek yıkama ve temizletme faaliyetleri yürütülmüştür.

15) 397 adet; Şikâyet söz konusu ve diğer dilekçelere cevap verilerek gerekli istek ve şikâyetleri sonuçlandırılmıştır.

16) Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş olan Konser vb. gibi sosyal etkinliklerde faaliyet gösterilmiştir.

17- Kurban Bayramı Arefesi öncesinde; Canlı Hayvan Pazar yeri olarak ayrılan yerde, Zabıta  Amirliğince görevlendirilen ekiplerimiz, vatandaşlarımızın canlı hayvan alım satımlarında sorun yaşamamaları için yolların açık tutulması ve araç parkının düzenli olması yönünde çalışmalarda bulunarak güven ortamı sağlanmaktadır.

18) 2017 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle; Kurban Komisyonunun alacağı karar doğrultusunda kurulan kurban kesim ve satış yerlerine Zabıta Amirliği personellerinin Belediye emir ve yasaklarının takibi doğrultusunda görevli olarak olumsuzluğa izin verilmemiştir.

19) İş yeri açma ve çalışma ruhsatları birimimizce verilerek iş yeri açılmadan önce ve açıldıktan sonra gerekli işlemleri sıra ile takip edilerek raporlandırılarak sonuçlandırılmıştır.

20) 2017 yılında İlçemizde faaliyet gösteren 9800 adet İşyerleri ve Cuma Pazarında; Satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik olarak zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler yapılmıştır.

21) Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda zabıta ekiplerimiz dilencilere yönelik denetimler yapmaktadır. Vatandaşlarımızın dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33’üncü maddesi gereğince idari para cezası verilmekte ve dilencilikten elde edilmiş olan gelirin mülkiyeti, Belediye Encümen kararı ile kamuya geçirilmiştir. (2.918,80 TL)

22) 2017 yılı içerisinde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü yapılan etkinliklerde gerekli tören görevleri yerine getirilmiş ve trafik önlemleri alınmıştır.

23) İlçemiz Merkez ve Kırsal mahallelerde ikamet eden ve Belediyemize Yardım Talebinde bulunan 244 vatandaşımızın dilekçeleri, Zabıta Personelleri tarafından gerekli araştırma yapılarak tutulan raporlar Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

24)   Belediyemiz tarafından düzenlenen halk toplantıları vb. gibi, muhtelif etkinliklerde nizam ve intizam sağlanmıştır.

25) 2017 yılı içerisinde; 760 adet Başbakanlık, Valilik ve diğer İl ve İlçe Belediye Başkanlığı, Bimer Şikayetleri ve dilekçeler gelmiştir. Bimer Şikayetleri ve dilekçelerin tamamına görevlendirilen ekiplerimiz tarafından tutanak doğrultusunda cevaplar verilmiştir. Ayrıca; ALO 153 Hattına gelen şikayetler kayıt altına alınarak en kısa zaman içerisinde cevap verilmiş ve olumsuzluklar giderilmiştir.

26- 4207 Sayılı Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Gereği kapalı alanda sigara içilmemesi konusunda Dursunbey Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinle birlikte 563 adet işyerleri denetlenmiştir.

27- Şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerinin önlerine işgal çıkartmamaları için Zabıta Amirliği personellerince gerekli uyarılar yapılmakta ve uyarıları dikkate almayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 38. maddesi Hükmü gereği işlem yapılmaktadır.

28- Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde faaliyeti devam eden Cuma pazarında, vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri sağlanmıştır.

29-  Zabıta Amirliğine; Kurum içinden tebliğ edilmek üzere verilen tebliğat evrakları, Zabıta personellerince tebliğat adreslerinde ikamet eden vatandaşlarımız tespit edilerek, tebliğ edilmiş olan yazılar ve zarflar ilgili birime teslim edilmiştir.( 2017 yılı içerisinde 8370 adet)

30- İlçemizde bulunan 15 adet Umumi Tuvaletler denetlenerek, temizliğinde problem olan yerlerdeki sıkıntılar sorumlulara iletilerek olumsuzluklar giderilmiştir.

31- İlçe Merkezi ve Kırsal Mahallelerde sahipsiz, terk edilmiş, göçmek üzere olup, tehlike arz eden binalar tespit edilerek, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gerekli bilgiler verilmiştir.

32- Zabıta Amirliği ekiplerince; Genel gözlem ve tespitleri sonucunda ağaç diplerini ve kaldırımı kapatarak vatandaşlarımızın yürümesine engel olan yerler tespit edilmiş, ayrıca; gençler tarafından uygunsuz durumda kullanılan yerlerde tespit edilerek oluşan ağaç toplulukları Park Bahçeler Müdürlüğüne bildirilerek temizliği yaptırılmıştır.

33- Belediyemizin Ağustos ayında düzenlemiş olduğu Panayır Etkinliğinde Zabıta Amirliği ekiplerince, panayır esnaflarını ihale üzerinden almış oldukları parsellere yerleştirilerek, işgaller önlenmiş, vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu alışveriş yapmaları sağlanmıştır.

34- 2017 Yılı içerisinde İlçe Merkezinde yapılan Trafik Levha Çalışmaları;

*Yaya Geçidi Levha Çalışmaları= Ferah Mahallesi Hasan Polatkan Caddesine 6 Adet, Ferah Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesine 1 Adet, Ferah Mahallesi Molla Sokak 1 Adet, Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesine 3 Adet,

*Cep Park Levha Çalışmaları= Ferah Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesine 6 Adet, Ferah Mahallesi Molla Sokak 3 Adet, Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesine 6 Adet, Cebeci Mahallesi Sipahi Sokak 1 Adet,

*Durak Levha Çalışması= Ferah Mahallesi Adnan Menderes Caddesine 3 Adet, Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Caddesine 2 Adet, Bozyokuş Mahallesi İstasyon Caddesi ve İstasyon Mahallesine 6 Adet, Çakmak Mahallesi Demirciler Caddesine 1 Adet,

*Kasis Levhası ve Kasis Çalışmaları=Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger Caddesine 12 Adet (Levha), Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarına 8 Adet (Levha), Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarına 4 Adet (Kasis) ve 2 Adet (Kasis), Çiftçi Mahallesi Hacı Hüseyin Camii yanına 2 Adet (Levha) ve 2 Adet (Kasis), Üçeylül Mahallesi Özdemir Sokak 1 Adet (Kasis) ve 1 Adet (Levha), Ferah Mahallesi Adil Özer Sokak 2 Adet (Kasis) ve 2 Adet (Levha), İstasyon Mahallesine 4 Adet (Levha), 2 Adet (Kasis),

* 30 Azemi Hız Sınır Levha Çalışmaları= Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarına 6 Adet,Bozyokuş Mahallesi İstasyon Caddesine 1 Adet,

* Engelli Park Levha Çalışması= Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger Caddesine 1 Adet,

* İtfaiye Çıkabilir Levha Çalışması= Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarına 2 Adet,

* Dur Levha Çalışması= Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarı (Suçıktı Mesire Alanı Çıkışı) 1 Adet, Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesine 1 Adet, Bozyokuş Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ve Balıkesir Caddesi Orta Refüje 1 Adet, Ferah Mahallesi Bağlar Aralığı Sokak 2 Adet, Ferah Mahallesi Adil Özer Sokak 1 Adet, Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger Caddesi 1 Adet,

* Bisiklet Levha Çalışması= Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarına 12 Adet,

* Motorsiklet Park Etmek Yasak Levha Çalışması= Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarına 2 Adet,

* Durmak Duraklamak Yasak Levha Çalışması= Cebeci Mahallesi Subaşı Caddesine 6 Adet, Cebeci Mahallesi Subaşı Caddesi (Konya Pide Karşısı) 1 Adet, Cebeci Mahallesi Sipahi Sokak 1 Adet, Ferah Mahallesi Bağlarbaşı Sokak 1 Adet, Ferah Mahallesi Molla Sokak 1 Adet, Bozyokuş Mahallesi İstasyon Caddesi 2 Adet, Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesine 1 Adet,

* Taşıt Giremez Levha Çalışması= Cebeci Mahallesi Sipahi Sokak 1 Adet, Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Caddesi 1 Adet, Eminbey Caddesi İsmail Dayı Caddesi Çıkş Yol Güzergahına 2 Adet,

*Sağa Dönülmez Levha Çalışması= Cebeci Mahallesi Sipahi Sokak 1 Adet, Cebeci Mahallesi Çarşı Caddesine 1 Adet,

*Dönel Kavşak Levha Çalışması= Bozyokuş Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Balıkesir Caddesi Kavşak Bağlantısı Orta Refüj Işıklı Dönel Kavşak Levhası 1 Adet,

*Delinatör Çalışması= Cebeci Mahallesi Subaşı Caddesi (Araç Parklanması Önlemek Kavşak) 13 Adet, Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger Caddesi (Araç Parklanmasını Önlemek Kavşak) 20 Adet, Vakıf Mahallesi Raif Eriş Caddesi (Baski Yangın Vanası Su Alma) 8 Adet, Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi 4 Adet, Çakmak Mahallesi Demirciler Caddesi 7 Adet, Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarı (Bisiklet Yolu) 410 Adet, Sedir Kent Araç Çıkışı (Yasak Bölgeye) 3 Adet,

*Delinatör Tamir Çalışması (Değişim ve Onarım)= Cebeci Mahallesi Suçıktı Bulvarı (Bisiklet Yolu) 16 Adet, çakmak Mahallesi Demirciler Caddesi 8 Adet, Bozyokuş Mahallesi Kocataş Sokak (Kaymakamlık Araç Park Sahası Giriş ve Kaymakamlık Evi Önü) 5 Adet, Bozyokuş Mahallesi Kocataş Sokak Sevgi Evi Önü 6 Adet,

*Hız Kesici Kasis (Kauçuk) Tamir Çalışması= Bozyokuş Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 3 Adet, Ferah Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 3 Adet, Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi 3 Adet, Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Caddesi 3 Adet, Vakıf Mahallesi Raif Eriş Caddesi 2 Adet,

*Orta Refüj Mecburi Yön Levha Çalışması= Bozyokuş Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Balıkesir Caddesi Orta Refüj Sağa Mecburi Yön 3 Adet, Bozyokuş Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi İsmail Dayı Caddesi Kavşak Refüj Sağa Mecburi Yön 1 Adet,

* Cep Park Uygulamadan Kalkan Caddesi Söküm Çalışmaları= Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi 8 Adet, Ferah Mahallesi Müftü Tahir Tural Caddesi 6 Adet, vb. Levhalar Şehir Merkezinde çalışmalar yapılarak, vatandaşlarımıza yönlendirme yapılmıştır.

 

35- Zabıta Amirliğince; Belediyemiz sınırları dahilinde, Trafik akışını engelleyecek şekilde park eden araçlara mani olunarak, Trafiğin akışının aksadığı yerlerde emniyet ekiplerine yardımcı olunmuştur. Trafiğe kapalı alan olarak park eden araçlarla ilgili çalışmalar da ayrıca Emniyet Ekipleri ile birlikte gereği yapılmıştır.

36- İlçemizde; Toplu Taşıma Araçları (Ticari Taksi, Şehirler Arası Yolcu Otobüsleri, Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları) sürekli denetim altında tutulmuş, Otobüs Seferlerinin sorunsuz ve devamlı olarak çalışmaları ve halkımızın daha rahat seyahat etmeleri sağlanmıştır.

37- UKOME Kurulunun şehrimizle ilgili almış olduğu kararlar doğrultusunda Şehir içi trafikle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

38- Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki caddeler üzerinde bulunan dükkanlar önlerine malzeme koymak suretiyle işgal eden vatandaşlarımızın geliş geçişini engelleyen işyerleri sürekli denetlenmiştir.

39- İlçemizde kurulan Cuma Pazarının nizam ve intizamın sağlanması amacı ile Pazar tezgah yerlerinin sınır çizgileri belirlenerek boyama işlemi yapılmıştır.

40- Pazarcı esnaflarının Yaka Kartları, Fiyat Etiketi, Tartı Aletleri vb. gibi konularda denetlemeler yapılmıştır.

41- Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı esnafının envanterinin çıkarılması ve kayıt altına alınması ve kayıtların güncellenmesi çalışmaları kapsamında pazarlardaki yerlerini devir eden ve devir alan pazarcı esnaflarımızın devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. (Devir yer ücreti 6.000,00TL)

42- Pazar Yerinde; çevre ve insan sağlığı sorunları dikkate alınarak Canlı Kanatlı Hayvan Satışının engellemesi yapılmıştır.

43- İlçemiz Cuma Pazarında tüketiciyi yanıltan satışlara müsaade edilmemekte, Pazar esnafı Pazar yeri ve zabıta Yönetmeliği doğrultusunda denetlemekte, sürekli olarak terazi kontrolü yapılarak eksikliği tespit edilen esnaflara yasal işlemler yapılmıştır. Halkı rahatsız edecek şekilde satış yapan ve tezgah kuran esnaflarauyarılarak pazarın nizam ve intizamı sağlanmıştır. Pazar ekibi, Pazar yeri kalkıncaya kadar pazarda olup, herhangibir aksaklığa meydan verilmemiştir.

42

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

43

İlçemiz Doğancılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 121 ada 54 parsel sayılı taşınmazın, ilçemiz imar sınırları dışında ve plansız alanda bulunması sebebiyle bir kısmının yol olarak tescil edilebilmesi için 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. maddesinin a fıkrasının 3. bendindine istinaden kamu yararı kararı alınmıştır. Belediye Encümenince alınan kamu yararı kararı, Dursunbey Kaymakamlık Makamının 02.02.2018 tarih ve 275 sayılı olurlarıyla uygun görülmüş olup, söz konusu parselin kısmen kamulaştırılabilmesi için   planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

44

Yukarımusalar sınırları içerisinde bulunan 177 ada 3 parselin yol fazlalıklarının tespiti için öncelikle imar uygulamalarının yapılması gerektiğinden satılmaması kararı alındığından, yol olarak kullanılan kısım ifraz edilerek ayrılmış ve tapu tescili yapılmıştır. yapılan ifraz sonucu arsa olarak tescil edilen ve satın alma talebi olan 177 ada 5 parsel nolu 527,17 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi için  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

45

lçemiz Delice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve daha önce köy tüzel kişiliği adına olup, tashihen Belediyemize devri yapılan taşınmaz, Belediye Meclisimizin 01.12.2014 tarih ve 127 sayılı kararı ile yeşil alan olarak ayrılmıştır. Yazı ekinde sunulan plan örneğinde "a" parsel olarak belirlenen kısım yeşil alan olarak belirlenen parsel içinde kalmaktadır. Ramazan Özkeş 30.03.2018 tarihli dilekçe sahibi bu parsele ifraz yapılmasını talep ederek yola cephesi olacak şekilde 300,00 m2 alanın kendisine satılmasını  istediğinden talebin  planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

46

Temizlik hizmetlerinde fiilen kullanılan araçların 696 sayılı KHK'nin 127. maddesinde belirtilen ve 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddesindeki hükme göre; Belediyemizde kurulan Taşıt Alım Komisyonu kararı değerlendirilmiştir. Belediyemiz meclisince 2015 model 2 adet Mitsubishi sıkıştırmalı çöp aracı, 2014 model 2 adet IVECO sıkıştırmalı çöp aracı, 2015 model 1 adet vakumlu, kar küreme aparatlı, çok amaçlı yol süpürme aracı, 2001 model 1 adet IVECO kamyon, 2011 model 1 adet NewHollnd kabinli, Römorklu, traktör araçları ile, 2012 model 1 adet mini tip süpürme makinasının satın alınmasına 2 çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

47

01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin; Dursunbey Belediyesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Sınırları içerisinde uygulanması esnasında;

Asansörler ile ilgili 34. maddenin 8. bölümünde "Asansörlerin, bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur." Bodrum katta mesken amaçlı bağımsız bölüm, otopark veya sığınak yoksa asansör yeri veya asansör. bodrum kata inmek zorundadeğildir. Asansör yeri bırakılacak ise en fazla 4,00 m2; asansör yerinde tesis edilecek ise avan projesinde belirlenen ölçüler, asgari asansör boşluğu olarak kabul edilir" ibaresi şeklinde;

Su depoları ile ilgili 36. maddesinin " Binalarda su deposu yapma zorunluluğu yoktur. "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına uyulması zorunludur." şeklinde değişiklik yapılması hususlarının değerlendirilerek karara bağlanması için   imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.