Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.02.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Şubat 2018 Saat: 12:14

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Şubat  /  2018 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

01.02.2018 ( 8 - 18 ) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

8

İlçenin Üçeylül Mahallesi 667 ada 188 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırılması için 11.nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar bölümüne alınmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9

Ferah Mahallesi 197 ada 14 ve 17 nolu parsellerin parselasyon planlarının yapılmaması, Çakmak Mahallesi 91 ada 10 nolu parselin ise imar kanununun 18.nci maddesinin uygulanacağı alan içinde bulunması nedeniyle imar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılmak için 11. nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar bölümüne ilave edilmesi komisyonca oybirliği ile ret edildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10

Hindikler Mahallesi 110 ada 1 parselin (1.521,96 m2 alanlı) parsel düzenlemesi yapılmadan da satılabileceği tespit edildiğinden, bahse konu taşınmazın mevcut haliyle satılması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir..

11

Dursunbey Belediyesine ait İlçemiz Bozyokuş Mahallesi 139 ada 5 parsel sayılı taşınmaz Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Yeşil Alan" fonksiyonunda kalmaktadır. Yeni yapılacak olan 24 derslikli İmam-Hatip Ortaokulunun bir kısmı yeşil alan içerisinde kalacağından dolayı ek'li krokide görüldüğü üzere bir kısmının "Yeşil Alan" fonksiyonundan çıkarılarak "Ortaokul Alanı" (E:1.60, Yençok:16,50) fonksiyonuna dönüştürülmesi, eksilen yeşil alan kısmına karşılık Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ortaokul Alanı" (E:1.60, Yençok:16,50) fonksiyonunda kalan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 139 ada 1 parselin kuzeybatı kısmında bulunan ve ek'li krokide görülen alanın "Park Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesine  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

12

Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında İlçemiz merkezinde bazı cadde ve sokaklara cephe "Konut + Ticaret" adaları bulunmaktadır. Bu adaların bahçeli nizam olan kısımlarının zemin katlarında, bağımsız bölüm maliklerinin / kiracılarının karar ekindeki 16 madde halinde yazılı şartları taşımaları halinde, gölgelik, sundurma, Pergola ve tente gibi tamamen takılıp sökülebilir malzemeyle oluşturacak uygulama yapabilmeleri için 3194 sayılı İmar Kanunu ve  5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

13

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 01 Mart 2018 Perşembe günü saat 17.30 da yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

14

Belediyemize ait Bozyokuş Mahallesi 139 ada 5 ve 6 parseller üzerinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir İmam-Hatip Ortaokulu için dayanıklılık testi sonucu yıkım kararı verilmiştir. Söz konusu yere 24 derslikli yeni okul yapılabilmesi amacıyla gerekli imar değişikliğinin yapılması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havlesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

15

5393 Sayılı Belediye Kanununun "Borçlanma" başlıklı 68. maddesinin (e) bendinde; "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile bunların sermayasinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul ve Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir" denilmektedir. İlgili maddede bahsi geçen 2017 yılı net Bütçe geliri 26.661.859,51-TL olup % 14,47 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan tutar ile beraber 30.519.830,58-TL'dir. İçişleri Bakanlığının onayına gerek olmaksızın, Belediye meclisinin kararı ile yapılabilecek borçlanma tutarı ise; 2.078.001,22 TL'dir.  2018 yılı harcamalarında gerektiğinde kullanılmak üzere, Ülkemizde faaliyet gösteren Kamu veya özel bankalardan, 60 ay vadeli ve toplam 3.050.000,00-TL tutarında, Nakit, Teminat Mektubu ve Kredi Kartı şeklinde borçlanabilmek için Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yetkilendirilmesine iki ret oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

16

Dursunbey Belediyesi Kapalı Pazar Yeri  yapımı  işinde kullanılmak üzere İller Bankası A:Ş.’den 5.000.000,00 (beşmilyon)-TL kredi kullanılmasına, krediye konu  işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN’ın yetkili kılınmasına  iki üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

17

Yol Kaplama yapımı  işinde kullanılmak üzere İller Bankası A:Ş.’den 5.000.000,00 (beşmilyon)-TL kredi kullanılmasına, krediye konu  işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN’ın yetkili kılınmasına  iki üyenin red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

18

Göbül Mahallesi Muhtarı Halil İnan, Mahalle sınırları içerisinde, mevcut aşevi önünde, malik Cemil Cankurt'a ait  217 Ada 5 Parsel sayılı taşınmaz bulunduğunu, bu taşınmazın aşevi önünü kapattığınıbu sebepten dolayı taşınmaz malikinden satın alınarak, üzerinde bulunan yapının yıkılarak arsasının aşevi kullanım alanınakatılmasını talep etmektedir. Talep doğrultusunda, söz konusu taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi göreğince  satın alınmasına, satın alma iş ve diğer işlemler için de Belediye Encümenine yetki verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.