Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Ağustos Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.08.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Ağustos 2019 Saat: 13:57

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ağustos /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.08.2019 ( 84-97 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

84

Bozyokuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 412 ada 4 parsel sayılı (137,68 m2 alanlı) taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göre satılıp satılamayacağının belirlenmesi için talebin  planda ve yerinde incelenmek üzere  imar komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

85

Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi N0:9/A adresinde boş bulunan taşınmazın 3 yıllığına Türk Kızılay Dursunbey Temsilciliğine tahsisine tahsis ile ilgili şartların belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

86

Mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait ilçe merkezinde; İmar Planı içinde Dini Tesis alanında,  İmar Planı dışında merkez mahalle sınırları içerisinde ve kırsal mahallelerde; Köy ve Mezraların  Kadastrosunda Camii kapsamında kalan  taşınmazların Maliye Bakanlığına vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması planlanmaktadır.

Merkez Mahalle sınırları içerisinde ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan  Üçeylül Mahallesi 306 ada 1 parsel, Ferah Mahallesi 26 ada 1 parsel, Ferah Mahallesi 343 ada 1 parsel ile imar planı dışında,  Çiftçi Mahallesi 568 ada 2 parsel, Çakmak Mahallesi 368 ada 8 parsel ve Dursunbey ilçesi kırsal mahalle sınırlarında kalan; Naipler Mahallesi 108 ada 15 parsel, Odaköy Mahallesi 111 ada 10 parsel,  Çınar Mahallesi 156 ada  8 parseller Camii kapsamında kalmaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun Geçici 8. Maddesine göre; “Mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı kanunun 6. Maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumunda uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir” denildiğinden, mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait taşınmazların Katma Değer Vergisi vb. vergi borçlarına karşılık Tapu devrinin yapılması planlanmaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 8. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre; Naipler Mahallesi 108 ada 15 parsel, Odaköy Mahallesi 111 ada 10 parsel,  Çınar Mahallesi 156 ada  8 parsel, Merkez Mahalle sınırları içerisinde olan  Üçeylül Mahallesi 306 ada 1 parsel, Ferah Mahallesi 26 ada 1 parsel, Ferah Mahallesi 343 ada 1 parsel, Çiftçi Mahallesi 568 ada 2 parsel, Çakmak Mahallesi 368 ada 8 parsellerin; Belediyemizin Katma Değer Vergisi vb. vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi adına satışının ve tapu devri işlemleri ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

87

Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Ferah ve Mollaoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde I21-D-18-B-4-A-1 ve  I21-D-18-B-1-D-4 Pafta, tapu kayıtlarında 11-12 Adalar arasındaki 7 metrelik imar yolunda ada cephelerinin düzenlenmesi, 11-12-13-14-20-21-437-438 Adalar arasındaki 16 metrelik imar yolunda, 22-23-27 Adalar arasındaki 7 metrelik imar yolunda, 15-16-22 Adalar arasındaki 7 metrelik imar yolunda, 167 Ada 30-31 Parsellerde ve 439-20 adalarda ada cephelerinin mülkiyet durumuna uygun hale getirilmesi ve uygulama aşamasında vatandaşların hak kaybı yaşamaması nedeniyle cephe düzenlemelerinin yapılması ve 183 Ada 21-22 Parsellerin onaylı halihazır haritalarda Sağlık Ocağı olarak belirtilmesine rağmen meri imar planlarına sehven hata yapılarak Cami Alanı olarak işlenmesi nedeniyle söz konusu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili ekli krokide gösterildiği şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

88

İlçenin Reşadiye Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

a-Tarla vasıflı 104 ada 37 parsel sayılı (1.171,42 m2), Tarla vasıflı 112 ada 103 parsel sayılı (80,29 m2), Tarla vasıflı 131 ada 14 parsel sayılı (392,18 m2)  taşınmazların satılması.

b-Tarla vasıflı 108 ada 12 parsel sayılı (547,95 m2), Tarla vasıflı 111 ada 7 parsel sayılı (1.302,67 m2), Tarla vasıflı 112 ada 354 parsel sayılı (557,95 m2), Tarla vasıflı 112 ada 374 parsel sayılı (259,65 m2), Tarla vasıflı 113 ada 100 parsel sayılı (1.123,11 m2), Tarla vasıflı 113 ada 130 parsel sayılı (216,23 m2), Tuvalet ve arsası vasıflı 119 ada 37 parsel sayılı (1.062,28 m2), Tarla vasıflı 131 ada 14 parsel sayılı (392,18 m2) taşınmazların satılmaması Plan bütçe ve İmar  komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

89

İlçenin Işıklar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

a-Tarla vasıflı 114 Ada 43 Parsel sayılı (556,76 m2)  taşınmazın,  Tarla vasıflı 124  Ada 98 Parsel sayılı (727,62 m2) taşınmazın, Tarla vasıflı 124 ada 110 parsel sayılı (1.510,69 m2)  taşınmazın ve Ahşap Fırın ve Arsası vasıflı 139 ada 3 Parsel sayılı (111,07 m2) taşınmazların satılması.

b-Kavaklık vasıflı 102 Ada 315 parsel sayılı (1.812,60 m2)  taşınmazın, Arsa vasıflı 133 Ada 5 parsel sayılı (225,80 m2 ) taşınmazın, Çeşme ve Arsası vasıflı  133 ada 17 parsel sayılı (603,09 m2 )  taşınmazların parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması.

c-Tarla vasıflı 109 ada 111 parsel sayılı (5.999,06 m2) otlak yeri olarak kullanılan taşınmazın, Tarla vasıflı 122 ada 96 parsel sayılı (6.462,46 m2)  içinde  sondaj kuyusu bulunan taşınmazın, Fırın vasıflı 132 ada 3 parsel sayılı (28,80 m2 ) fırın olarak kullanılan taşınmazın, Fırın olarak hizmet veren Fırın vasıflı 132 Ada 9 parsel sayılı (12,37 m2 )  taşınmazın, Ahşap Çamaşırlık ve Arsası vasıflı 133 ada 26 parsel sayılı (100,23 m2) taşınmazın, Ahşap Samanlık ve Arsası  vasıflı 133 ada 158 parsel sayılı (28,79 m2 ) taşınmazın, Ahşap Ev ve Arsası vasıflı 134 ada 108 parsel sayılı (54,65 m2)  taşınmazın, Ahşap Ev ve Arsası vasıflı İmam Evi olarak kullanılan 136 ada 14 parsel sayılı (122,55 m2) taşınmazın, Ahşap Tuvalet ve Arsası vasıflı 147 ada 7 parsel sayılı (23,77 m2) taşınmazın, Fırın olarak hizmet veren Ahşap Fırın  vasıflı 156 ada 4 parsel sayılı (33,18 m2) taşınmazın, Fırın olarak hizmet veren Ahşap Fırın ve Arsası vasıflı 157 Ada 2 parsel sayılı (24,60 m2)  taşınmazın, Fırın olarak kullanılan Ahşap Fırın ve Arsası vasıflı 162 ada 1 parsel sayılı (282,23 m2) taşınmazın, Fırın olarak kullanılan  Ahşap Fırın vasıflı 165 ada 8 parsel sayılı (36,37 m2 ) taşınmazın ve mahalle odası olarak kullanılan İki Katlı Kargir Köy Odası ve Arsası vasıflı 149 Ada 2 parsel sayılı (158,18 m2) taşınmazların satılmaması Plan bütçe ve İmar  komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

90

İlçenin Hacılar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

Çeşme olarak kullanılan,  Çeşme ve Bahçesi vasıflı 105 ada 3 parsel sayılı (1.249,00 m2 ) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çeşme ve Önü vasıflı 108 ada 18 parsel sayılı (220,00 m2) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çeşme ve Önü vasıflı 108 ada 27 parsel sayılı (333,00 m2) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çeşme ve Önü vasıflı 108 ada 29 parsel sayılı (600,00 m2) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çeşme ve Önü vasıflı 109 ada 9 parsel sayılı (113,00 m2 ) taşınmazın, Tarla vasıflı, yola ilave edilmesi planlanan 110 ada 3 parsel sayılı (280,00 m2) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çeşme ve Önü vasıflı 110 ada 25 parsel sayılı (327,00 m2) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çeşme vasıflı 111 ada 113 parsel sayılı (340,00 m2) taşınmazın, mahalle meydanına ilave edilmesi planlanan Bahçe vasıflı 111 ada 116 parsel sayılı (70,00 m2) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çamaşırhane vasıflı 111 ada 124 parsel sayılı (80,00 m2 ) taşınmazın, Fırın olarak kullanılan Fırın vasıflı 115 ada 14 parsel sayılı (20,00 m2) taşınmazın, Fırın olarak kullanılan Fırın vasıflı 116 ada 2 parsel sayılı (13,00m2 ) taşınmazın, Fırın olarak kullanılan Avlulu Fırın vasıflı 121 ada 9 parsel sayılı (80,00 m2) taşınmazın, İmam Evi olarak kullanılan Avlulu Kargir Ev vasıflı 128 ada 2 parsel sayılı (329,00 m2) alanlı taşınmazın, Park ve Piknik Alanı olarak kullanılan Tarla vasıflı 129 ada 1 parsel sayılı (15.030,00 m2) taşınmazın, Park ve Piknik Alanı olarak kullanılan Tarla vasıflı 130 ada 2 parsel sayılı (3.338,00 m2) taşınmazın, Yola ilave edilmesi planlanan Tarla vasıflı 134 ada 2 parsel sayılı (858,00 m2) taşınmazın, Çeşme olarak kullanılan Çeşme ve Önü vasıflı 137 ada 56 parsel sayılı (911,00 m2) taşınmazların satılmaması Plan bütçe ve İmar  komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

91

İlçenin Bayıryüzügüney Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

a-Kargir Tuvalet vasıflı 134 ada 8 parsel sayılı (20,44 m2)  taşınmazın,  Arsa vasıflı 148 ada 1 parsel sayılı (272,06 m2)  taşınmazların satılması.

b-Arsa vasıflı 140 ada 3 parsel sayılı (13.357,79 m2)  taşınmazın, Arsa vasıflı 149 ada 1 parsel sayılı (6.071,68 m2 ) taşınmazın, Arsa vasıflı 149 ada 6 parsel sayılı (302,62 m2 ) taşınmazın, Arsa vasıflı 150 ada 73 parsel sayılı (14.910,54 m2 ) taşınmazın, Tarla vasıflı 101 ada 45 parsel sayılı (42.595,28 m2) taşınmazların parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması.

c-Mahalle halkı tarafından kullanılan Bahçeli Kargir Fırın vasıflı 105 ada 62 parsel sayılı (123,98 m2) taşınmazın, Mezarlığa ilave edilmesi planlanan Tarla vasıflı 106 ada 147 parsel sayılı (3.680,00 m2) taşınmazın, üzerinde mevcut okul binası bulunan Arsa vasıflı 126 ada 39 parsel sayılı (774,71 m2) taşınmazın, üzerinde okul binası müştemilatı ve  su pompası bulunan  Arsa vasıflı 126 ada 40 parsel sayılı (855,82 m2) taşınmazın, yola ilave edilmesi planlanan Avlulu Kargir Çamaşırlık vasıflı 129 ada 7 parsel sayılı (49,45 m2 ) taşınmazın, mahalle meydanına ilave edilmesi planlanan  Avlulu Kargir Ev vasıflı 133 ada 1 parsel sayılı (154,12 m2) taşınmazın, yola ilave edilmesi planlanan Kargir Fırın vasıflı 135 ada 2 parsel sayılı (38,78 m2) taşınmazın,  Kargir Köy Odası vasıflı 135 ada 4 parsel sayılı (111,25 m2) taşınmazın, Kargir Fırın vasıflı 140 ada 37 parsel sayılı (19,60m2 ) taşınmazın,  Kargir Fırın vasıflı 141 ada 5 parsel sayılı (16,84 m2) taşınmazın, mahalle meydanına ilave olarak bırakılması planlanan Arsa vasıflı 142 ada 4 parsel sayılı (27,46 m2) taşınmazın, Bahçeli Kargir Ev vasıflı 150 ada 70 parsel sayılı (50,79 m2 ) taşınmazların satılmaması Plan bütçe ve İmar  komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

92

Belediyemize devri yapılan ve İlçenin Çelikler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göre satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebi ile ilgili Komisyonlarca bu konuda gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı bir sonraki mecliste görüşülmek üzere ek süre verilmesine Plan bütçe ve İmar  komisyonlarınca oybirliği karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

93

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri gereğince 01.04.2018 tarihi itibariyle Dursunbey Belediyesi  Orman Ürünleri A.Ş ‘ne  bağlı olarak Belediyemizin  sürekli işçi kadrolarına geçişi sağlanan çalışanların, geçişten önceki süreçte Belediyemizin farklı ihtiyaçları doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerince gerçekleştirilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı  Hizmet Alım İhaleleri  neticesinde  imzalanan farklı kadro gruplarının yer aldığı sözleşmeler kapsamında görev almış olmaları ve birbirinden bağımsız bu sözleşmelerin kapsamında yer alan aynı kadrolar arasında ücret farklılıklarının da bulunması aynı işi yapan çalışanlar arasında farklı ücret grupları oluşmasına neden olmuş ve vasıfsız düz işçilerle vasıflı olarak çalışan teknik personeller arasındaki ücret farklılığı bazı branşlarda azalmış bazı branşlarda ise kalkmıştır.  Aynı işi yapan çalışanların farklı ücret kriterleri ile hizmet vermeleri çalışma barışını bozmakta ve Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri A.Ş’ne bağlı olarak Belediyemiz bünyesinde sürekli işçi olarak çalışan tüm personeller arasındaki ücret farklılıklarının yeniden düzenlenmesi ve asgari ücret artışından ve enflasyon  TÜFE oranlarının yüksekliğinden kaynaklanan hak kayıplarının giderilmesi amacıyla 30.06.2019  tarihindeki  almakta oldukları ücretleri Meclisimizce değerlendirilerek ; müdürlükler ve iş gruplarına göre , aşağıda belirtildiği şekilde iş gurubu  ve ücret tesbiti  yapılmıştır.

MÜDÜRLÜKLER VE İŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL YEVMİYELERİ :

İşyerinde çalışan ve sendika üyesi işçiler için Belediye Meclisince değerlendirilerek 01.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla 5(beş) farklı kademede taban yevmiye belirlenmiştir. İşçiler belirlenen bu yevmiyelere işyerindeki fonksiyonlarına, çalışma pozisyonlarına ve iş risklerine göre aşağıdaki listede belirtildiği gibi yeniden dağıtılacaktır. 

 ASGARİ ÜCRET              :      85,28 TL.

 1. KADEME   YEVMİYE:       92,00 TL.

 Özel Kalem : Arşivci ,Daire temizlik görevlisi,Çay ocakcı ve garsonlar,Fen işleri Müdürlüğü : Beden işçileri,Bekçiler,Kaloriferciler,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : mezarlık bakıcısı,yaşlı bakım meslek elemanları,çamaşırcı ,temizlik görevlisi,Kütüphane destek elemanı, Sosyal Yardım İnc.Görevlisi Park ve Bahçeler Müdürlüğü : Park ve bahçe işçileri,Çevre Kor.ve Kontrol Müdürlüğü : Temizlik işçileri (faraşçılar,araç arkası işçileri,geri dönüşüm işçileri,kaba atık ve kül toplama işçileri,genel temizlik işçileri vb.)

2. KADEME YEVMİYE:     100,00 TL.

 Özel kalem :Sekreterler,Çağrı merkezi görevlileri,Beyaz masa görevlileri , Spor yöneticisi, Mali Hizmetler Müdürlüğü : Büro işçileri,Fen İşleri Müdürlüğü : Büro işçileri,Usta yardımcıları, Araç filo sorumlusu,Elektrikci ,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : Büro işçileri, Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü:  Büro işçisi ,Sosyal Market Görevlileri,Mezarcı,Evde Hasta bakım meslek elemanı,Hayvan Barınak sorumlusu ,Şoförler ( yolcu taşıma),boya,badana  ve bakım işçileri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü : Şoförler (yolcu taşıma ve sulama aracı ), Usta Yardımcıları , Çevre Kor.ve Kontrol Müdürlüğü : Temizlik Hiz.araç şoförleri, Zabıta Amirliği : Zabıta Destek Personeli.

3. KADEME YEVMİYE:     110,00 TL.

 Fen İşleri Müdürlüğü : Şoförler (Ağır yük taşıma),İnşaat Ustaları ,Vinç Operatörleri, Kepçe Operatörleri vb.,Oto tamir ustası,Elektrik teknisyeni ,Demir doğrama ustası ,Sıhhi tesisatcı , Mali Hizmetler Müdürlüğü : Bilgi işlem destek uzmanı ,Çevre Kor.ve Kontrol Müdürlüğü: Koordinatör, saha görevlisi ve sorumluları, Özel Kalem : Şoför ( yolcu taşıma),

4. KADEME YEVMİYE:     120,00 TL.

Fen İşleri Müdürlüğü : Ekskavatör,İş makinaları operatörü ,

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü :  İş ve işçi sorumlusu ,Koordinatör (teknik ),

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Teknik Büro işçisi- (Haritacı,Topoğraf,ölçümcü vb.)

5. KADEME YEVMİYE:     130,00 TL.

 Özel Kalem : Basınla İlişkiler görevlisi,Basın Yayın Görevlileri

Yukarıda Meclisimizce değerlendirilerek iş gruplarına göre belirlenen ücretlerin , 01.06.2019 tarihinden itibaren uygulanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan ücret zammı ve diğer mali ve sosyal haklarının da 01.06.2019 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar ödenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

94

393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 4 Eylül 2019 Çarşamba saat: 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

95

Çiftci Mah. 57 ada 9 ve 83 nolu (12.768,38 m2 alanlı) taşınmaz için İmar planı hazırlatılması ile ilgili talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

96

Belediyemize ait İlçenin Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi N0:9/A adresinde (354,20 m2 alanlı) taşınmaz Belediye Meclisinin 05.01.2019 tarih ve 9 sayılı kararıyla 20 yıl süre ile İlçe Emniye Müdürlüğüne 20 yıllığına tahsis edilmiş ve Bu tahsisin kaldırılması yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğnün 01.07.2019 tarihli ve 2019/67 kayıt sayılı yazısıyla taşınmazın boşaltılarak tahsisin kaldırılması yönündeki talepleri uygun görüldüğünden, talep doğrultusunda tahsisin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

97

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde geçen, uygulamada sorun oluşturan durumlarla ilgili Karesi ve Altıeylül Belediyeleri plan notlarında şöyle ifadeler yer almaktadır.

D.17. İmar planında ayrık ve blok nizam tanımlyı TAKS ve KAKS belirtilmiş yapı adalarında, zemin harici diğer her katta parsel büyüklüğünün %5'i kadar alan ilave emsal verilir.

D.36. Bodrum katı otopark olarak kullanılan binalarda, arka bahçe, 1 bodrum kat döşeme hizasına kadar tavsiye edilebilir.

D.26.Asma kat yapılmasına müsaadeli parsellerde zemin kat yüksekliği (Zemin kat zemin döşeme üstünden 1. kat zemin döşeme üstümesafe) 6,50 m'ye kadar olabilir.

D,32.TAKS hesabı yapılan parsellerde ilgili kat holü veya bina giriş holü ile merdiven evi taban alanına dahil edilemez.Her ıslak hacim için ihtiyaca yönelik yapılan hava bacalarının 0,80 m2 si TAKS ve KAKS hesabına dahil edilemez. İhtiyaca yönelik yapılan ışıklıkların asgari alanı 1,5 kata kadar artırılabilir, TAKS ve KAKS hesabına dahil edilemez.

Yukarıdaki yazılan maddeler doğrultusunda, yapılan önergenin daha detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.