Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 04.09.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

30 Eylül 2019 Saat: 16:45

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Eylül /  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

04.09.2019 ( 98-110 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

KARAR

98

Musa Dursun'un 20.06.2019 tarihli talebi doğrultusunda Belediyemize ait bir arsaya ekmek fırını yaparak çalıştırmak istediğine dair talebi doğrultusunda; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kavacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan arsa vasıflı 146 ada 2 parsel sayılı 752,48 m2  alanlı taşınmazın ne şekilde değerlendirileceğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre  planda ve yerinde incelenmek üzere  İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

99

Belediyemiz ortaklığındaki Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri A.Ş.’ye bağlı olarak Belediyemiz Zabıta Amirliği bünyesinde destek personeli olarak çalışan beş adet personelin maaş ödemelerine esas olmak üzere, 01.08.2019 tarih 93 sayılı Meclis kararı ile 2.Kademe Yevmiye: 100,00-TL başlığı altında alınmış olan “Zabıta Amirliği: Zabıta Destek Personeli” ibaresinin kaldırılarak, 4.Kademe Yevmiye: 120,00-TL başlığı altına alınmasına ve söz konusu personelin ücretlerinin bu hüküm doğrultusunda ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

100

Mevcut plan notlarında Özel Hükümler başlıklı 4. Bölümün Yapılaşma Koşulları 4.1. maddesinin 23. paragrafında yer alan “Bodrum katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan konut kullanımlarında kısmen veya tamamen kapalı olmak kaydıyla bağımsız bölümün %20’sini aşmayan, ticaret kullanımlarında ise bağımsız bölümün brüt alanını geçmeyen depo amaçlı eklentiler emsal hesabına dahil edilmez.” ibaresinin

Aşağıdaki maddeler KAKS hesabına dahil edilmeyip KAKS alanının % 30 kadarı emsal harici alana dahil edilir.

  • Binaların bodrum katlarında yapılan konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının %10’unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının %50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler emsal haricidir, fazlası %30 emsal harici alana dahil edilir.
  • Bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın brüt alanının %10’unu aşmayan üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları taban alanı hesabın dahil edilmez, %30 emsal harici alana dahil edilir.
  • Bodrum katlarda ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin toplam 100 m2’si emsal harici olup, normal katlarda yapıldığında %30 emsal harici alana dahil edilir.
  • Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dahil olmak üzere balkonlar ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evi, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç; bina giriş holleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkları %30 emsal harici alana dahil edilir.
  • Son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar emsal haricidir.” şeklinde değiştirilmesi.

Mevcut plan notlarında Özel Hükümler başlıklı 4. Bölümün Çatılar 4.1.1. maddesinin 16. paragrafında yer alan “Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, doğalgaz yönetmeliğine uygun olarak kazan dairesi ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. Çatı altında bulunan son kat alanının %25’i kadar alan, çatı arası emsali haricidir.” İbaresinin “ Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, doğalgaz yönetmeliğine uygun olarak kazan dairesi ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. KAKS/emsal hesabı yapılan parsellerde çatı arasında kullanılmak üzere, son kat tabliye alanının %50 ‘si kadar alan ilave emsal verilir. Çatı arasında yapılan merdiven evi ve asansör makine dairesi bu %50 emsale dahil değildir.” şeklinde değiştirilmesi. Mevcut plan notlarında Özel Hükümler başlıklı 4. Bölümün Çatılar 4.1.1. maddesinin 6. paragrafında yer alan “Teras çatılarda ısı ve su yalıtımı uygulaması ve kenarlarda 90 cm parapet yapılması zorunludur. Bu yükseklik 120 cm’ye kadar yükseltilebilir.” İbaresinin; “Teras çatılarda ısı ve su yalıtımı uygulaması ve kenarlarda  110 cm parapet yapılması zorunludur. Bu yükseklik 1.20 m ye kadar yükseltilebilir.” şeklinde değiştirilmesi.

Mevcut plan notlarında olmayan;   

“1-İmar planında ayrık ve blok nizam tanımlı TAKS ve KAKS belirtilmiş yapı adalarında zemin harici diğer her katta parsel büyüklüğünün %5’i kadar ilave emsal verilir.

2-Yapı yaklaşma mesafesinden itibaren en fazla 1.50 metre açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ön bahçelerde açık ve kapalı çıkmalar parsel sınırına 1.50 metreden fazla yaklaşamaz. Yan ve arka bahçelerde komşu parsel sınırına kapalı çıkmalar 3 metreden, açık çıkmalar 2 metreden fazla yaklaşamaz. Çıkmalar üzerinde 20 cm motif çıkma yapılabilir. Betonarme konsol boyu 2 metreden fazla yapılamaz.

3-Asma Kat yapılmasina müsaadeli parsellerde zemin kat yüksekliği (Zemin kat zemin döşeme üstünden 1.kat zemin döşeme üstü mesafe) 6,50 m yi geçemez. Küçük sanayi tanımlı parsellerde asma katlar, iç yüksekliği 2,40 m den az olmamak şartı ile ihtiyaca göre belirlenir.

4-Bodrum katın otopark olarak kullanıldığı binalarda, arka bahçe mesafesi bodrum kattaki otopark kotuna göre tesviye edilebilir.

5-Betonarme çatılarda yapılan kuşgözü, güvercinlik vb. imalatlara denk gelen kirişler, hiçbir şekilde kırımlı tertiplenemez.

6-TAKS hesabı yapılan parsellerde ilgili kat holü veya bina giriş holü veya bina giriş holü ile merdiven evi taban alanına dahil edilmez. Her ıslak hacim için ihtiyaca yönelik yapılan hava bacalarının 0.80 m² si TAKS ve KAKS hesabına dahil edilmez. İhtiyaca yönelik yapılan ışıklıkların asgari alanı 1.5 kata kadar arttırılabilir. TAKS ve KAKS hesabına dahil edilmez.” Maddelerinin plan notlarına eklenmesi. Mevcut plan notları Özel Hükümler başlıklı 4. Bölümün Konut Alanları 4.2.2. maddesinin 2. paragrafında yer alan; “Ayrık, Blok nizam ve emsal belirtilmiş yapı adalarında parsel alanından taban alanı çıkartılıp kalan alanın 25'e bölümünden çıkan sonuç kadar parsel içerisine ağaç dikilecektir. Bu sayı tam sayının 0.5'nin üzerinde ise 1 ağaç fazla dikilecektir.” ibaresinin iptal edilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

101

Çiftçi Mahallesi 57 Ada 9 ve 83 Parsel sayılı (12.768,38m2) taşınmazları için imar planı hazırlatılması talebi ile ilgili bu konuda gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

102

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 8. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre; Merkez Mahalle sınırları içerisinde ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan  Üçeylül  Mahallesi 306 ada 1 parselin gerekli ifrazlarının yapılarak sadece cami alanının Maliye Hazinesine devrinin yapılması, Ferah Mahallesi 26 ada 1 parsel, Ferah Mahallesi 343 ada 1 parsel ve komisyonlarımız incelemesi sırasında anlaşılan Bozyokuş Mahallesi 408 ada 25 parsel ile imar planı dışında kalan ilçemiz Çiftçi Mahallesi 568 ada 2 parsel ile yarısı imar alanı içerisinde kalan Çakmak Mahallesi 368 ada 8 parselin de gerekli ifrazının yapılarak sadece cami alanının devrinin yapılması,  Dursunbey ilçesi Kırsal (köy yerleşik alan) Mahalle sınırlarında kalan; Naipler  Mahallesi 108 ada 15 parsel, Odaköy  Mahallesi 111 ada 10 parsel,  Çınar Mahallesi 156 ada  8 parseller Cami kapsamında kaldığından,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun Geçici 8. Maddesine göre; “Mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı kanunun 6. Maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.” denildiğinden, mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait taşınmazların Katma Değer Vergisi vb. vergi borçlarına karşılık olması amacıyla Maliye Hazinesi adına satışının ve gerekli iş/işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun olduğuna, Plan bütçe ve İmar  komisyonlarınca iki ret oya karşılık oyçokluğu ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki ret oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

103

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Bozyokuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 412 ada 4 parsel sayılı taşınmazın satılması Plan bütçe ve İmar  komisyonlarınca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

104

İlçenin Çelikler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göre satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi talebi ile ilgili komisyonlarımızca bu konuda gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine oybirliği ile karar verildiğinden komisyon  kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

105

 İlçemiz Kent Meydanı İsminin Alparslan Türkeş Meydanı olarak değiştirilmesi talebinin daha detaylı ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

106

  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Ekim 2019 Salı saat: 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

107

Balıkesir ili Dursunbey ilçesi sınırları içerisinde bulunan I21D18B4A pafta üzerinde maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili plan değişikliği yapılması düşünülmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.   

108

Balıkesir ili Dursunbey ilçesi sınırları içerisinde bulunan I21D18B3A pafta üzerinde 361 Ada 15 ve 2 parsellerin üzerindoen geçen 12 metrelik imar yolunun iptali ve maddi hataların düzeltilmesiyle ilgili plan değişikliği yapılması düşünülmekte olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

109

 Belediyemizin yatırım harcamaları ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere, ülkemizde faaliyet gösteren Kamu veya Özel Bankalardan yapılacak olan 60 ay vadeli ve faiz hariç 2.000.000,00 (İkiMilyon) TL tutarındaki borçlanmada kullanılmak üzere İller Bankasından alınacak olan Teminat Mektubu hakkında Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'a yetki verilmesine bir çekimser oya karşılık  oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

110

 Belediyemizin gerçekleştirmek istediği projelerden biri olan Kültür Evi projesinin hayata geçirilebilmesi için İlçemiz Bozyokuş Mahallesi 158 ada 10 parsel sayılı 194,89 m2 alanlı mülkiyeti şahıslarda olan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planımıza göre Konut+Ticaret alanında kalan taşınmazın tamamının kültür amaçlı işlerde kullanılmak üzere kamulaştırılabilmesi için 11. nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesi hususunun  planda ve yerinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.