Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Mayıs Ayı 2. Oturum Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 10.05.2018 tarihlerinde yaptığı Mayıs Ayı ikinci oturum toplantısının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

21 Mayıs 2019 Saat: 15:52

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Mayıs 19/  2019 AYI  BİRLEŞİMİ İKİNCİ OTURUMA DAİR

10.05.2019 ( 48-58 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

KARAR

48

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince, Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi bazında madde madde görüşülerek, Plan Bütçe komisyonca oybirliği ile kabul edilen komisyon kararı incelenmiş, alınan karar doğrultusunda Dursunbey Belediyesi 2018 mali yılı idare ve kesin hesap cetvelleri aşağıda izah edildiği şekilde madde madde okunup oylanarak   oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

  2018 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabı

Bütçe ve Gelirleri Toplamı : 26.165.592,30

Ret ve İade Tutarı                 : 14.742,52

2018 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı

Toplam                              : 39.012.188,58

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Borçlanma ve Borç Geri Ödemeleri)

ANA PARA BORÇLANMA

Bütçe ile Tahmin

0,00

Gerçekleşen

12.162.131,17

BORÇ ANA PARA GERİ ÖDEMESİ

Bütçe ile Tahmin

0,00

Gerçekleşen

7.012.025,69

     
           

 

49

Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ve hibe edilmek istenen, çalışır, faal durumda olan ihtiyaç fazlası 10 DH 288 plaka nolu Tofaş Fiyat Marka, 1999 Doğan S model aracın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

50

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki kanunun 4. maddesi gereğince, Çiftci Malları Koruma Kurulu ve Murakebe Heyeti Üyelerinin Belediye Meclisine üye olma hakkına sahip ve ziraatle uğraşan kişilerden oluşturulan Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun teklifleri doğrultusunda yapılan gizli oylama neticesinde;Çiftçi Malları Koruma Kurulu Asil Üyeliklerine; 1-Özcan SAVUR, 2-Halil SARIOĞLU, 3-Mustafa AKMAN, 4-Raşit KAYA, 5-Halil BOYAR,  Çiftçi Malları Koruma Kurulu Yedek Üyeliklerine; 1-Ramazan BURSALI. 2-Ahmet KAVAK, 3-Atilla KÜÇÜKLER, 4-Kadir ONAT, 5-Mustafa KAYMAK; Murakebe Heyeti Asil Üyeliklerine; 1-Erol BAHAR, 2-Nihat KANLI, 3-Osman KAYA, 4-Ahmet DEMİREL, 5-M.Celalettin DEMİRÇELİK,  Murakebe Heyeti Yedek Üyeliklerine; 1-Ali Rıza ASLANTAŞ, 2-Yahya ÇOBAN, 3-İbrahim SAVRAN, 4-Mustafa GİCE, 5-Osman BÜBER'in seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

51

Süleler Mahallesi Aşağı Yayla ve Kiraz tarla Mevkiinde, kırsal yerleşik alan ve civarı sınırı dışarısında yer alan bazı taşınmazlardaki evlere elektrik alınmaması gerekçe gösterilerek bu taşınmazların kırsal yerleşik alan sınırı içerisine dahil edilmesine ilişkin talep doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde; belirlenen bölgenin mevcut kırsal yerleşik alanına mesafesinin fazla olduğu ve bununla birlikte ilgili taşınmazların kadastral yola cephesinin bulunmaması gerekçesiyle Süleler Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanın genişletilmesi talebi  komisyonca oybirliği ile reddedildiğinden, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

52

Vakıf Mahallesinde Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Cami alanı kapsamında bulunan 122 ada 1 ve 2 parsel üzerindeki Halhallı Camii'nin bitişiğindeki, Bitişik nizam 4 Katlı Konut Alanı'nda kalan 122 ada 50 parsel nolu taşınmazın Cami Alanı'na dahil edilmesi hususunda ekli krokide gösterildiği şekilde plan değişikliği yapılması  komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. (İşbu karar; Balıkesir Büşükşehir Belediyesi Meclisince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.)

53

Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde I21-D-18-A-3A pafta, tapu kayıtlarında 133 Ada-152 Ada, 152 Ada-175 Ada, 152 Ada-176 Ada, 176 Ada-501 Ada arasındaki imar yolları ve 189 Ada-307 Ada arasındaki imar yolu ve adaların cephelerinin düzenlenmesi ile ilgili ek'li krokide gösterildiği şekilde "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" yapılması  komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

54

Bozyokuş Mahallesi Sınırları içerisinde I21-D-18-B-4-A-4 pafta, tapu kayıtlarında 142 Ada üzerinden geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılması ve Ticaret+Konut Alanında Bitişik Nizam Y encok: 6 kat olarak belirtilen yapı adasının çevresindeki yapı adalarıyla uygun hale gelmesi amacıyla Y encok:5 kat olacak şekilde düzenlenerek maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili ek'li krokide gösterildiği şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Reğişikliği yapılması komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

55

Üçeylül Mahallesi 275 Ada 68 Parsel sayılı taşınmaz  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Düşük Dereceli Konut Gelişim Alanında ve  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ise  büyük çoğunluğunun plan dışında kaldığı tespit edilmiş olup, mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının ilçemiz nüfusuna yeterli olduğu ve plana ilave bir konut alanının ihdasına gerek olmadığı gerekçesiyle talebin reddine komisyonca oybirliği ile  karar verildiğinden,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

56

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda uygulanması esasında asansörler ile ilgili 34. maddesinin 8. bölümüne "Bodrum katta mesken amaçlı bağımsız bölüm, otopark veya sığınak yoksa asansör yeri ve asansör, bodrum kata inmek zorunda değildir. Asansör yeri bırakılacak ise en fazla 4 m2; asansör yerinde tesis edilecek ise avan projesinde belirtilen ölçüler, asgari asansör boşluğu olarak kabul edilir." ibaresinin, su depoları ile ilgili 36. maddesine ise " Binalarda su deposu yapma zorunluluğu yoktur. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulması zorunludur." ibaresinin ve bunlarla birlikte " Daha önce imar uygulaması yapılarak müstakil parsel haline gelmiş taşınmazların, imar planındaki mevcut yolların genişletilmesi suretiyle yapılan imar planı değişiklikleri sebebiyle imar yoluna terki bulunan parsellerin yola terk işlemlerinin bedelsiz olarak yapılması halinde, inşaat emsalinin bahçe mesafeleri içinde kalmak şartıyla yola terk yapılmadan önceki yüzölçümü üzerinden hesaplanır." maddesinin ilçemiz, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notları'na ilave edilmesine  komisyonca oybirliği ile  karar verildiğinden,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

57

Bozyokuş Mahallesi sınırları içerisinde I21-D-18-B-4-C pafta, tapu kayıtlarında 125 ada 170 ve 171 parsel numaralı taşınmazın  meri nazım ve uygulama imar planlarında "Sosyal Tesis (Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi) alanında" kalmakta olup 125 ada 171 parselin "Resmi Kurum Alanı (Meteoroloji)" olarak düzenlenmesi ve yapılan değişiklik sonucu Sosyal Tesis Alanında herhangi bir değişiklik olmaması amacıyla ilçemizin Kuzeydoğu sınırındaki T3 Ticaret alanında eşdeğer Sosyal Tesis Alanı planlanması ile ilgili ekli krokide gösterildiği şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması  komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. (İşbu karar; Balıkesir Büşükşehir Belediyesi Meclisince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.)

58

Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde I21-D-18-B-4-A-2  pafta, tapu kayıtlarında 34, 35, 36, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 752 adalar arasındaki 12 metrelik imar yolunun mevcut mülkiyet durumuna uygun hale getirilmesi ve uygulama aşamasında vatandaşların hak kaybı yaşamaması için 10 metrelik imar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili ekli krokide gösterildiği şekilde "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" yapılması komisyonca oybirliği ile  kararlaştırıldığından,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.