Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Mayıs Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 03.05.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

20 Mayıs 2019 Saat: 15:49

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

MAYIS/  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

03.05.2019 ( 34-47 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

KARAR NO

KARAR

34

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda uygulanması esasında asansörler ile ilgili 34. maddesinin 8. bölümüne " Bodrum katta mesken amaçlı bağımsız bölüm, otopark veya sığınak yoksa asansör yeri ve asansör, bodrum kata inmek zorunda değildir. Asansör yeri bırakılacak ise en fazla 4 m2; asansör yerinde tesis edilecek ise avan projesinde belirtilen ölçüler, asgari asansör boşluğu olarak kabul edilir. " ibaresinin, su depoları ile ilgili 36. maddesine ise " Binalarda su deposu yapma zorunluluğu yoktur. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulması zorunludur. " ibaresinin ve bunlarla birlikte " Daha önce imar uygulaması yapılarak müstakil parsel haline gelmiş taşınmazların, imar planlarındaki mevcut yolların genişletilmesi suretiyle yapılan imar planı değişiklikleri sebebiyle imar yoluna terki bulunan parsellerin yola terk işlemlerinin bedelsiz olarak yapılması halinde, inşaat emsalinin bahçe mesafeleri içinde kalmak şartıyla yola terk yapılmadan önceki yüzölçümü üzerinden hesaplanır. " maddesinin İlçemiz, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları'na ilave edilmesi ile ilgili talebinin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

35

Üçeylül Mahallesi 275 Ada 68 Parsel sayılı taşınmaz maliki yerine ev yapmak istediğini, fakat taşınmazının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Düşük Dereceli Konut Gelişim Alanında kalmakta olduğunu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ise taşınmazın büyük bir kısmının plan dışında bulunduğunu bu sebepten dolayı da ev yapamadığını belirtmekte ve bu hususta plan dışında kalan bölgenin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına dahil edilmesi ile ilgili talebinin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

36

Üçeylül Mahallesi sınırları içerisinde I21-D-18-A-3-A Pafta, tapu kayıtlarında 133 Ada-152 Ada, 152 Ada-175 Ada, 152 Ada-176 Ada, 176 Ada-501 Ada arasındaki imar yolları ve 189 Ada-307 Ada arasındaki imar yolu ve adaların cephelerinin düzenlenmesi ile ilgili “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” yapılması düşünülmekte olup bu hususta konunun 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

37

Bozyokuş Mahallesi sınırları içerisinde I21-D-18-B-4-A Pafta, tapu kayıtlarında 142 Ada üzerinden geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılması ve Ticaret+Konut alanında Bitişik Nizam ve Yençok; 6 kat olarak belirlenen yapı adasının çevresindeki yapı adalarıyla uygun hale gelmesi amacıyla Yençok; 5 kat olacak şekilde düzenlenerek maddi hataların düzeltilmesi ile ilgili “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” yapılması düşünülmekte olup bu hususta konunun 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

38

Vakıf Mahallesinde, 122 Ada 1 ve 2 parseller üzerinde bulunana Halhallı Camii ile bitişiğindeki 50 Parsel nolu taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olup, mevcutta Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı'nda kalan 50 Parselin, 1 ve 2 nolu Parselleri kapsayan Cami Alanına dahil edilmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

39

Süleler Mahallesi Köy Yerleşik Alan Genişletmesi konulu talebi 05.04.2019 tarih ve 25 nolu kararla imar komisyonuna havale edilmiştir. Ancak Bu husus ile ilgili İmar komisyonunun yeterli incelemeyi tamamlayamadığından dolayı komisyonun ek süre talebinin kabulüne bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere oybirliği ile karar verilmiştir. 

40

18.03.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu Ek Madde 13’de; "Köy Tüzel Kişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır.Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler." Denilmektedir. Söz konusu kanuna 28.11.2017 tarih ve 7061/4 Madde ile aşağıdaki Geçici 5.Madde eklenmiştir. "Bu Kanunun Ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak alınan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuya tescil edilir." İlgili madde hükmü gereğince talep edilen takyitlerin kaldırılmasına İmar Komisyonunca karar verilmiştir.  Komisyon kararı da dikkate alınarak, Dursunbey İlçesi sınırları içinde tüm köy muhtarlıklarınca 442 sayılı Köy Kanununun Ek 13.Maddesine göre dağıtılan tüm arsalar için taksitlerinin ödenmesi halinde Geçici 5.Madde gereğince tapuya konan şerhlerin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

41

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. ve Mahalli İdarelen Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 40. maddeleri gereği, 2018 yılı kesin hesabı ile ilgili alınan 24.04.2019 tarih ve 93 sayılı encümen kararının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, süresi içinde alınacak Plan Bütçe Komisyon Kararının 10.05.2018 Cuma. saat 18.00 da, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Mayıs/2019 ayı II. meclis birleşimine ait toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

42

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre ihtisas komisyonu olarak, 1 yıl için görev yapmak üzere yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık  Komisyonu Üyeliklerine 1-Fatma Kireç, 2-İsmail Tahtalı, 3-Mustafa Akman, 4-Halil Sarıoğlu ve 5-Muhammed Mustafa Sali' nin seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. 

43

31.03.2019 yerel seçimlerinde meclis üyeliklerinde değişiklik olduğundan % 60 oranında iştirakçi olduğumuz: Dursunbey Organize Sanayi Bölgesine Asil üye olarak; değişikliğe uğrayan İlyas Demirel'in yerine Mustafa AKMAN'ın, Vacit KAHVECİOĞLU'nun yerine İsmail TAHTALI'nın belirlenmesine; Yedek Üye Olarak Değişikliğe uğrayan Akif KANDEMİR'in yerine Hakan YILDIZTEKİN (Harita Mühendisi)' in, Mustafa SÖBÜOĞLU'nun yerine Samet ÇETİNKAYA( Peyzaj Mimarı)'nın ve İsmail ÇOBAN'ın yerine de İbrahim BOZKAYA (İnş.Müh.)'nın belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

44

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 1 Haziran 2019 Cumartesi saat: 14.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

45

Bozyokuş Mahallesi sınırları içerisinde I21-D-18-B-4-C Pafta, tapu kayıtlarında 125 Ada 170 ve 171 Parsel numaralı taşınmazın meri nazım ve uygulama imar planlarında “Sosyal Tesis (Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi) Alanında” kalmakta olup 125 Ada 171 Parselin “Resmi Kurum Alanı (Meteoroloji)” olarak düzenlenmesi ve yapılan değişiklik sonucu Sosyal Tesis Alanında herhangi bir değişiklik olmaması amacıyla ilçemizin kuzeydoğu sınırındaki T3 Ticaret Alanında eşdeğer Sosyal Tesis Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” yapılması  talebinin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

46

Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde I21-D-18-B-4-A Pafta, tapu kayıtlarında 34-35-36-41-42-43-51-52-53-54-55-752 Adalar arasındaki 12 metrelik imar yolunun 10 metrelik imar yolu olarak düzenlenmesi ve adaların cephelerinin düzenlenmesi ile ilgili “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” yapılması talebinin, planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

47

4081 Sayılı Çiftci Mallarının korunması hakkındaki Kanunun 4. maddesine istinaden, ilçemizde ziraat işi yapan 5 asil ve 5 yedek üyeden müteşekkil Çiftci Malları Koruma Heyeti üyeleri ile Mürakebe heyeti üyelerinin belirlenmesi ile ilgili hususun Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.