Meclis Kararları

Belediyemiz 2019 Nisan Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 05.04.2019 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

25 Nisan 2019 Saat: 10:02

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

NİSAN/  2019 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

05.04.2019 ( 14-29 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

14

Belediye Meclis 1. Başkan vekilliğine Sadettin ASLAN (13 oyla), Belediye Meclis 2. Başkan vekilliğine Ahmet SAVRAN (12 oyla)'ın belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

15

Belediye Meclis Katipliklerine: Fatma kireç (16 oyla),  İsmail TAHTALI (16 oyla) asil üye olarak; İsmail KIYMAZ (14 oyla) Mustafa AKMAN (14 oyla) yedek üye olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

16

Belediye Encümen Üyeliklerine: Sadettin ASLAN (16 oy) ve Mustafa AKMAN (14 oy)' ın belirlenmelerine oyçokluğu ile karar verilmiştir

17

Belediye İmar Komisyonu Üyeliklerine 1-Akif Kandemir, 2-Halil Sarıoğlu, 3-İzzet Çalışkan, 4-Sadettin Aslan ve 5-Ahmet Savran'ın seçilmelerine bir çekimser ve bir ret oya karşılık  oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

18

 Belediye Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerine 1-Yusuf TURHAN, 2-Mustafa Korkmaz, 3-Mehmet Kurt, 4-M.Mustafa Sali ve 5- İsmail Kıymaz 'ın seçilmelerine bir çekimser ve bir ret oya karşılık  oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

19

Marmara Belediyeler Birliği tüzüğü gereğince Doğal Üye olarak Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yanında, yapılan açık oylama neticesi Meclis Üyesi Akif KANDEMİR'in asil temsilci üye ve Mehmet KURT'un yedek temsilci üye olarak belirlenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

20

"Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği" adıyla kurulan Mahalli İdare Birliğince hazırlanan birlik tüzüğü gereğince Doğal Üye olarak Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın yanında, yapılan açık oylama neticesi Meclis Üyesi Yusuf Turhan'ın asil, meclis üyesi Mustafa Akman'ın yedek temsilci üye olarak belirlenmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

21

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği tüzüğü gereğince Doğal Üye olarak Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın yanında, yapılan açık oylama neticesi Meclis Üyesi Halil Saroğlu'nun asil, meclis üyesi İzzet Çalışkan'ın yedek temsilci üye olarak belirlenmesine bir çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

22

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinin Belediyemiz Kullanımında olan 2. katının BALMEK'e tahsis süresi bitmiş olup; tahsis süresinin 01.04.2019 tarihinden itibaren üç ay süreyle 01.07.2019 tarihine kadar uzatılmasına ve kira şartlarının, bedelinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine  bir çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

23

İlçenin Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi 142 ada 47 parsel üzerinde bulunan 72 kapı nolu 87,00 m2 alanlı işyeri tahsisi ile ilgili 12.07.2018 tarih ve 231 sayılı encümen kararının 4. maddesinde "tahsis süresinin uzatılmasında Belediye Meclisi yetkilidir" denildiğinden;  tahsis sürenin 3 ay (31.06.2019) daha uzatılmasına ve kira şartlarının Belediye encümenince belirlenmesine bir çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

24

Balıkesir İl Özel İdaresince parselasyon işlemleri yapılarak ihtiyaç sahiplerine kura usulü dağıtılan arsalara "442 sayılı Köy Kanununa eklenen Geçici 5. madde ile EK:13. maddesine göre mahalle sınırları içerisinde bulunan ve Köy Tüzel kişiliği zamanında dağıtılan arsaların üzerlerinde bulunan şerhlerinin kaldırılmasının ilgili maddeye göre yapılması hususlarının planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine bir çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

25

Süleler Mahallesi Aşağı Yayla ve Kiraz Tarla Mevkiinde, Kırsal yerleşik alan ve civarı sınırı dışarısında kalan bazı taşınmazlardaki evlere elektrik alınamaması gerekçesiyle, bahse konu yerlerin yerleşik alan sınırı içerisine dahil edilmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.

26

kçagüney Mahallesi Bilirkişisi olarak belirlenen, Ramazan Dağ'ın Bilirkişi olarak bilgisi dışında seçildiğini ve bilirkişilikten istifa etmek istediğine dair 18.03.2019 tarihli talebi üzerine; Akçagüney Mahallesi bilirkisi olarak Ramazan Dağ'ın bilirkişiliğinin iptal edilerek yerine Muharrem DAĞ'ın (T.C.:26839246662) bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

27

Adaören Mahallesi köy çıkışından itibaren 2012 yılından önce yapılmış olan mesken yapıların bulunduğu, konuyla ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri incelendiğinde ise; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin ğ bendinde “Büyükşehir Belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, Uygulama İmar Planı yapılıncaya kadar 27. Madde hükümlerine göre yürütülür” şeklinde olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi ise “İl Çevre Düzeni Planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi, diğer yerlerde İl Genel Meclisi Kararı ile belirlenir.” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda İlçemiz sınırları içerisinde kalan Adaören Mahallesinde köyün gelişme alanının ve yapılaşma yönünün köy yerleşik alanı içerisine alınması istenen bölgeye doğru yöneldiği tespit edilmiştir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Bölümünün “ Köy ve Mezraların Yerleşik Alanı ve Civarının Tespiti “ başlıklı 43. Maddesi hükümlerine istinaden yerleşik alan genişletme sınır tespit çalışması yapılmış ve paftaları hazırlanmıştır. Kırsal alanlarda Belediyemize gelen yapılaşma taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi amacı ile yeniden tespit edilen Adaören Mahallesi yerleşik alan sınırlarının kabul edilmesine ve hazırlanan paftaların Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına Komisyonca oy birliği ile karar verildiğinden,  komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

28

Belediye Başkan Yardımcısına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak kaydıyla,  kanunda belirtilen üst limit üzerinden aylık ödenek verilmesine bir çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

29

393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 3 Mayıs 2019 Cuma saat:18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.