Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.10.2020 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

11 Ekim 2020 Saat: 12:28

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ekim /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.10.2020 ( 86-104 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

86

İlçemize bağlı Süleler Mahallesinin kırsal yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi ile ilgili talebin yerinde ve planda ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

87

Bozyokuş Mahallesi 408 ada 1 ve 5 parseller ile Çiftçi Mahallesi 252 ada 53 parselde yapılmak istenen İmar Planı Değişikliklerinin yerinde ve planda ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

88

Cebeci Mahallesi 36 ada 16, 17 ve 18 sayılı parsellerin içinde bulunduğu ve Dursunbey 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Özel Proje Alanı olarak gösterilen bölgede imar değişikliği veya kamulaştırma yapılması talebinin yerinde ve planda ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

89

İlçemiz Vakıf Mahallesi 744 ada 3 parselde bulunan 39,60 m2’lik taşınmazın satılması yönünde oy birliği ile alınan İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

90

İlçenin Arıklar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

a- 109 Ada 1 Parsel (8402,51m2), 120 Ada 71 Parsel (780,4m2), 120 Ada 79 Parsel (2419,78m2), 122 Ada 22 Parsel (1657,71m2), 122 Ada 23 Parsel (717,56m2), 122 Ada 51 Parsel (4809,07m2), 123 Ada 2 Parsel (2466,94), 127 Ada 18 Parsel (83,23m2), 101 Ada 10 Parsel (362,37m2) sayılı taşınmazların satılması,

b- 101 Ada 24 Parsel (45,46m2), 108 Ada 2 Parsel (94,81m2), 108 Ada 8 Parsel (71,09m2), 110 Ada 1 Parsel (28,62m2), 118 Ada 17 Parsel (876,63m2), 119 Ada 2 Parsel (306,5m2), 126 Ada 3 Parsel (667,72m2), 126 Ada 4 Parsel (229,39m2), 127 Ada 22 Parsel (105,89m2), 134 Ada 1 Parsel (70,24m2), 139 Ada 1 Parsel (102.86m2), 140 Ada 1 Parsel (92,7m2), 141 Ada 1  Parsel (37,15m2), 141 Ada 4 Parsel (16,94m2), 143 Ada 1 Parsel (27,5m2), 146 Ada 1 Parsel (44,87m2), 150 Ada 29 Parsel (50,9m2), 150 Ada 39 Parsel (15,52m2), 153 Ada 9 Parsel (90,16m2), 153 Ada 13 Parsel (34,72m2), 156 Ada 2 Parsel (68,96m2), 158 Ada 2 Parsel (63,13m2), 104 Ada 35 (40,55m2), 166 Ada 45 Parsel (2712,08m2), 166 Ada 46 Parsel (1593,13m2), 127 Ada 15 Parsel (44,31m2) sayılı taşınmazların satılmaması yönünde oy birliği ile alınan İmar Komisyonu kararı geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.

91

İlçemize bağlı Karapınar Mahallesi 116 ada 38 parselde bulunan Belediyeye ait taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi yönünde oy birliği ile alınan Plan ve Bütçe Komisyonu kararı geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.

92

İlçemize bağlı Durabeyler Mahallesi 175 ada 1 parselde bulunan Belediyeye ait taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilebilmesi yönünde oy birliği ile alınan Plan ve Bütçe Komisyonu kararı geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.

93

Cebeci Mahallesi Subaşı Caddesi No: 2 Daire: 105 adresinde bulunan taşınmazın Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi adına ücretsiz olarak üç yıllığına tahsis edilmesine, tahsis şartlarının belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

94

Sağırlar Mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi amacıyla planda ve yerinde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

95

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Cebeci Mahallesi 33 ada 40 parselde bulunan taşınmazın tapu kütüğüne “Bu taşınmazın Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait iken 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45.Maddesinin 3.fıkrası gereğince; Belediye Hizmetlerinde Resmi Kurum Alanı olarak kullanılmak kaydı ile Dursunbey Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla dahi üçüncü kişilere devredilemez. Devir amacına uygun olarak kullanılmadığı tespiti veya üçüncü kişilere devredilmesi halinde, eski maliki Kamu İdaresinin talebi üzerine, devralan Kamu İdaresinin muvafakatine veya herhangi bir hükme gerek kalmaksızın Tapu İdaresince devreden Kamu İdaresi adına resen tescil edilir”  şerhi konularak devir alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

96

Çiftçi Mahallesi 77 ada 41 parselde bulunan taşınmazın satılıp satılmayacağı konusunun yerinde ve planda ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

97

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı İmar Yolu, bir kısmı Konut Adası ve bir kısmı Park Alanında kalan Mollaoğlu Mahallesi 731 ada 7 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılması amacıyla 11’inci 5 yıllık imar programının Kamulaştırmalar kesimine alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

98

Delice Mahallesi 235 ada 2 parselde bulunan taşınmazın satılıp satılmayacağı konusunun yerinde ve planda ayrıntılı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar

99

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi gereğince, 2020 Mali yılı ve izleyen yıllar bütçe tasarısının ve 2021 yılında uygulanacak gelir tarifelerinin detaylı incelenmesi için konunun Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonunca alınacak kararın 12.10.2020 Pazartesi günü saat:17:30 da yapılacak 2. Meclis oturumunda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

100

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, Kasım ayında yapılacak olağan Meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda 02 Kasım 2020 Pazartesi Saat 17.30’da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

101

yol cephesinden çekme yapılmadan pergole yapılabilmesi amacıyla Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih 23 sayılı kararında değişiklik yapılması ile ilgili talebin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

102

Büyükakçaalan Mahallesinde bulunan 104 ada 200, 229, 242, 238, 267, 243, 268, 249, 235, 255, 227 ve 226 parsellerde bulunan taşınmazlar ile Adaören Mahallesi 102 ada 10 parselde bulunan taşınmazın ifrazlarının yapılarak mevcut yol üzerinde kalan kısımlarının kamulaştırılması amacıyla 11’inci 5 yıllık imar programının Kamulaştırmalar kesimine alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

103

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 5 Katlı Ticaret-Konut Alanı” lejantında kalan Ferah Mahallesi 350 ada 1, 2, 3, 4 ve 7 parsellerin “Konut Alanı” lejantına dönüştürülmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

104

Bozyokuş Mahallesi Eminbey Caddesi No: 72 adresinde bulunan taşınmazın süresi, kira bedeli ve şartlarının belirlenmesi ile Dursunbey Arama ve Kurtarma Derneği adına on yıla kadar kiraya verilebilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Ekim /  2020 AYI  2. OTURUM BİRLEŞİMİNE DAİR

12.10.2020 ( 105-107 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

105

 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, Komisyonca 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine esas olmak üzere uygun görülen, Evsel Katı Atık tarife bedelleri belirlenmiş olup; (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

DURSUNBEY BELEDİYESİ 2021 YILI KATI ATIK FİYAT TARİFESİ (KDV HÂRİÇ)

1 - KONUTLAR

           

Konut (İlçe Merkezi)

            8,90  

TL

       

Konut (Kırsal Mah.)

            6,36  

TL

       
             

2 - İŞYERLERİ

           

İŞYERİ FİYAT TABLOSU (İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL İŞYERLERİ-KDV HÂRİÇ)

TİCARİ OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

OKULLAR

 

HASTANELER

OKUL 1

23,31

TL

 

HASTANE 1

84,75

TL

OKUL 2

37,29

TL

 

HASTANE 2

211,86

TL

OKUL 3

55,93

TL

 

HASTANE 3

423,73

TL

OKUL 4

74,58

TL

 

HASTANE 4

635,59

TL

OKUL 5

93,22

TL

 

HASTANE 5

847,46

TL

OKUL 6

139,83

TL

 

HASTANE 6

1.271,19

TL

OKUL 7

186,44

TL

 

HASTANE 7

2.118,64

TL

 

           

KAMU BİNALARI

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR

KAMU BİNALARI 1

127,12

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 1

8,47

TL

KAMU BİNALARI 2

211,86

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 2

42,37

TL

KAMU BİNALARI 3

423,73

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 3

127,12

TL

KAMU BİNALARI 4

635,59

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 4

169,49

TL

KAMU BİNALARI 5

847,46

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 5

254,24

TL

KAMU BİNALARI 6

1.271,19

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 6

423,73

TL

KAMU BİNALARI 7

2.118,64

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 7

1.271,19

TL

       

 

   

TİCARİ KURULUŞLAR

BÜROLAR

 

RESTAURANT, MARKET VE PAZARLAR

BÜROLAR 1

5,08

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 1

8,47

TL

BÜROLAR 2

16,95

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 2

21,19

TL

BÜROLAR 3

42,37

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 3

84,75

TL

BÜROLAR 4

59,32

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 4

127,12

TL

BÜROLAR 5

76,27

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 5

169,49

TL

BÜROLAR 6

101,69

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 6

211,86

TL

BÜROLAR 7

127,12

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 7

254,24

TL

 

 

         

OTELLER

 

DİĞER TİCARETHANELER

OTELLER 1

50,85

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 1

5,08

TL

OTELLER 2

101,69

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 2

21,19

TL

OTELLER 3

169,49

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 3

42,37

TL

OTELLER 4

211,86

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 4

59,32

TL

OTELLER 5

254,24

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 5

76,27

TL

OTELLER 6

296,61

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 6

101,69

TL

OTELLER 7

423,73

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 7

127,12

TL

 

 

         

SANAYİ

       

SANAYİ 1

5,08

TL

       

SANAYİ 2

67,80

TL

       

SANAYİ 3

101,69

TL

       

SANAYİ 4

144,07

TL

       

SANAYİ 5

211,86

TL

       

SANAYİ 6

338,98

TL

       

SANAYİ 7

593,22

TL

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURSUNBEY BELEDİYESİ 2021 YILI KATI ATIK FİYAT TARİFESİ (KDV DÂHİL)

1 - KONUTLAR

           

Konut (İlçe Merkezi)

10,50

TL

       

Konut (Kırsal Mah.)

7,50

TL

       
             

2 - İŞYERLERİ

           

İŞYERİ FİYAT TABLOSU (İLÇE MERKEZİ VE KIRSAL İŞYERLERİ-KDV DÂHİL)

TİCARİ OLMAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

OKULLAR

 

HASTANELER

OKUL 1

27,50

TL

 

HASTANE 1

100,00

TL

OKUL 2

44,00

TL

 

HASTANE 2

250,00

TL

OKUL 3

66,00

TL

 

HASTANE 3

500,00

TL

OKUL 4

88,00

TL

 

HASTANE 4

750,00

TL

OKUL 5

110,00

TL

 

HASTANE 5

1.000,00

TL

OKUL 6

165,00

TL

 

HASTANE 6

1.500,00

TL

OKUL 7

220,00

TL

 

HASTANE 7

2.500,00

TL

             

KAMU BİNALARI

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR

KAMU BİNALARI 1

150,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 1

10,00

TL

KAMU BİNALARI 2

250,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 2

50,00

TL

KAMU BİNALARI 3

500,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 3

150,00

TL

KAMU BİNALARI 4

750,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 4

200,00

TL

KAMU BİNALARI 5

1.000,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 5

300,00

TL

KAMU BİNALARI 6

1.500,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 6

500,00

TL

KAMU BİNALARI 7

2.500,00

TL

 

DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURUMLAR 7

1.500,00

TL

             

TİCARİ KURULUŞLAR

BÜROLAR

 

RESTAURANT, MARKET VE PAZARLAR

BÜROLAR 1

6,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 1

10,00

TL

BÜROLAR 2

20,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 2

25,00

TL

BÜROLAR 3

50,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 3

100,00

TL

BÜROLAR 4

70,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 4

150,00

TL

BÜROLAR 5

90,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 5

200,00

TL

BÜROLAR 6

120,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 6

250,00

TL

BÜROLAR 7

150,00

TL

 

RESTAURANT, MARKET ve PAZARLAR 7

300,00

TL

             

OTELLER

 

DİĞER TİCARETHANELER

OTELLER 1

60,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 1

6,00

TL

OTELLER 2

120,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 2

25,00

TL

OTELLER 3

200,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 3

50,00

TL

OTELLER 4

250,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 4

70,00

TL

OTELLER 5

300,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 5

90,00

TL

OTELLER 6

350,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 6

120,00

TL

OTELLER 7

500,00

TL

 

DİĞER TİCARETHANELER 7

150,00

TL

 

           

SANAYİ

       

SANAYİ 1

6,00

TL

       

SANAYİ 2

80,00

TL

       

SANAYİ 3

120,00

TL

       

SANAYİ 4

170,00

TL

       

SANAYİ 5

250,00

TL

       

SANAYİ 6

400,00

TL

       

SANAYİ 7

700,00

TL

   

 

 

106

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, 2021 yılı Gelir ve Gider bütçelerine esas olması amacıyla, komisyonca uygun görülen 2021 yılı ve izleyen 2022 ve 2023 yılları, Bütçe Gelir ve Gider kalemleri, Bütçe Tasaarısı ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili; Plan  Bütçe Komisyon Kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

            2021 YILI BÜTÇE TASARISI VE İZLEYEN YILLAR BÜTÇE TASARILARI

2021 YILI VE İZLEYEN YILLAR GELİR BÜTÇESİ

GELİR KODU - TÜRÜ

2021

2022

2023

01-Vergi Gelirleri

4.741.000,00

5.025.460,00

5.271.707,54

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.368.000,00

5.690.080,00

5.968.893,92

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

16.346.000,00

17.326.760,00

18.175.771,24

05-Diğer Gelirler

29.057.000,00

30.800.420,00

32.309.640,33

06-Sermaye Gelirleri

1.048.000,00

1.110.880,00

1.165.313,12

TOPLAM

56.560.000,00

59.953.600,00

62.891.326,15

           

                                2021 YILI VE İZLEYEN YILLAR GİDER BÜTÇESİ

 Birim
     Fonksiyon
              Kodu

Fonksiyonel Kod
Açıklaması

2021

2022

2023

02

Özel Kalem

01

Genel Kamu Hizmetleri

2.295.100,00

2.432.806,00

2.552.013,46

05

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

409.000,00

433.540,00

454.783,45

18

Yazı İşleri Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

581.480,00

616.368,80

646.570,87

30

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

134.100,00

142.146,00

149.111,14

05

Çevre Koruma Hizmetleri

4.269.060,00

4.525.203,60

4.746.938,55

31

Emlâk İstimlâk Müdürlüğü

06

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

1.838.700,00

1.949.022,00

2.044.524,03

32

Etüd Proje Hizmetler Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

1.476.200,00

1.564.772,00

1.641.445,80

33

Fen İşleri Müdürlüğü

06

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

22.310.590,00

23.649.225,40

24.808.037,46

34

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

06

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

1.538.400,00

1.630.704,00

1.710.608,50

35

Mali Hizmetler Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

12.470.420,00

13.218.645,20

13.866.358,80

36

Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

08

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

1.052.500,00

1.115.650,00

1.170.316,85

10

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm.

3.061.300,00

3.244.978,00

3.403.981,88

37

Zabıta Amirliği

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

1.312.200,00

1.390.932,00

1.459.087,67

38

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

176.300,00

186.878,00

196.035,02

 

 

39

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

08

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

2.892.000,00

3.065.520,00

3.215.730,44

40

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

01

Genel Kamu Hizmetleri

742.650,00

787.209,00

825.782,23

TOPLAM

56.560.000,00

59.953.600,00

62.891.326,15

           

 

107

5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden, Komisyonca 2021 yılı Gelir Bütçesinin Belirlenmesine esas olmak üzere uygun görülen, Çeşitli harç ve tarife bedelleri belirlenmiş olup;  Plan ve Bütçe Komisyon Kararı doğrultusunda (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre) ayrı ayrı oylanarak aşağıda gösterildiği şekliyle kabulüne  oybirliği ile karar verilmiştir.

BELEDİYE ARAÇLARI GELİR TARİFESİ (KDV DÂHİL)-2021

1 - KAMYON

Şehir içi  (Saati)

125,00

TL

Şehir dışı (Gidiş+ Geliş Toplam Km başına şehir içi tarifesinin üzerine eklenir)

8,00

TL

2 - KOMPRASÖR

Şehir içi  (Saati)

125,00

TL

Şehir dışı (Gidiş+ Geliş Toplam Km başına şehir içi tarifesinin üzerine eklenir)

8,00

TL

3- KEPÇE (BEKO LADER)

Kepçe, şahıslara ancak acil durumlarda kiraya verilir.

190,00

TL

4- EKSKAVATÖR

Kepçe, şahıslara ancak acil durumlarda kiraya verilir.

190,00

TL

5- MERDİVENLİ ARAZÖZ

Sadece Şehir Merkezine verilebilir. (Saati)

100,00

TL

6 - VİNÇ KİRA TARİFESİ

1 Saate kadar

265,00

TL

Şehirdışı ve İstasyon Mah. çalışmalarında Gidiş+ Geliş Toplam Km başı ilave

10,00

TL

7 - FORKLİFT TARİFESİ - Saat açılışı hareket ettiği anda başlatılacak.
(Sadece Şehir Merkezinde çalışabilir)

330,00

TL

8-SULAMA
ARACI İLE SU
TAŞIMA ÜCRETİ

Gidiş Yönünde 5 km'ye kadar uzaklıkta  olan yerler

5 Ton' a Kadar Su Alan Depoların Doldurulması (Sefer Başı)

65,00

TL

5 Ton' dan Fazla Su Alan Depoların Doldurulması  (Sefer Başı)

75,00

TL

5 km'den Uzak Yerlere Su götürülmesi halinde, 5 km'yi aşan ber 1 km için alınacak ilâve ücret

7,00

TL

9-HAFRİYAT
DÖKÜM
ALANLARI
VE ÜCRETLERİ

İlçe Merkezi

Hafriyet döküm alanı: 411 Ada 2 Parsel
(Ton başı)

1,60

TL

Kırsal Mahalle

Hafriyet döküm alanı: Odaköy Kırsal Mahalle-sinde yer alan 132 Ada 12 Parsel, (Ton başı)

1,60

TL

Diğer Kırsal Mahalle

İhtiyaç olması halinde değenlendirilmesi.

-

 

10 - ÇIKMA PARKE TAŞI - (Belediye Stok sahasında teslim, Nakliye alıcıya aittir) m2

12,00

TL

11 - ÇIKMA BORDÜR TAŞI - (Belediye Stok sahasında teslim, Nakliye alıcıya aittir) m'si.

10,00

TL

             

İLAN ÜCRETİ ( KDV DAHİL) – 2021

1 -30 KELİMEYE KADAR OLAN DUYURU MAHİYETİNDEKİ İLANLAR

11,00

TL

     30 kelimeden sonra beher kelime için ;

0,40

TL

2 - Siyasi parti konuşmaları

33,00

TL

3 - Gayrimenkul İlanları

33,00

TL

4 - Kayıp İlanları

6,00

TL

5 - İlan, Reklam mahiyetinde ise (Emlakçılara ait Gayrimenkul satış ilanları, Kampanya İlanları vb.)

90,00

TL

     25 kelimeden sonra beher kelime için;

4,00

TL

NOT: İlanların yayınlanıp yayınlanmaması, bazı ilanların yapılıp yapılmaması hakkında Belediye Başkanı veya yardımcısı kararı vermekle yetkilidir. İlan yaptırmak isteyen şahıs ilan metnini yazılı olarak Başkanlık Makamına bildirir. Uygun ise İlanın yapılması ilgililerce gerçekleştirilir.  (Belediye Başkanı ve yardımcısı olmadığı durumlarda ilanın yapılıp yapılmamasına Yazı İşleri Müdürü karar verir.)

 

 

 

 

 

 

 

DÜĞÜN SALONU TARİFESİ (KDV DÂHİL)-2021

1 - KIR DÜĞÜN SALONU (Saz Aile Çay Bahçesi)

700,00

TL

Not: Belediye,salonlarda yapacağı organizasyonlarda tarifenin 1/3'ünü ödeyecektir. Resmi Kurum ve Okullara %50 indirim yapılacaktır.

DİĞER ÜCRET TARİFELERİ (KDV DÂHİL)-2021

1 - 6360 S.K.GÖRE MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE VERİLECEK PROJE HİZMET BEDELİ

400,00

TL

2 - BORÇLARINDAN DOLAYI TAKİBE DÜŞEN MÜKELLEFLERDEN 6183 S.K.GÖRE AL.DOSYA ÜC.

25,00

TL

3 -  EVLENDİRME DOSYASININ HAZIRLANMASI (Evlenme Cüzdan Bedeli Hariç)

130,00

TL

4 - SEBZE PAZARI, SİPAHİ SOKAK VE SUBAŞI CAD. SANTRAL SK.KADAR BEHER METRETÜL

700,00

TL

5-  SEBZE PAZARI, SANTRAL SOKAKTAN SONRA BEHER METRETÜL

400,00

TL

6-  TUHAFİYE PAZARI BEHER METRETÜL

700,00

TL

7 -  KÖYLÜ PAZARI BEHER METRETÜL

200,00

TL

8 -  BELGE TANZİM BEDELİ

150,00

TL

9 -  İMAR DURUMU ÜCRETİ

KIRSAL MAHALLE

200,00

TL

İLÇE MERKEZİ

400,00

TL

10 - RUHSAT YENİLEME ÜCRETİ (İMAR)

400,00

TL

11 -  EKSPERTİZ ÜCRETİ

175,00

TL

12 -  YER TESPİT ÜCRETİ

175,00

TL

13 -  ASANSÖR TESCİL ÜCRETİ

500,00

TL

14 - KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ PROJELERİNİN ONAYI (BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA)

180,00

TL

15 -  RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ (YAPI KULLANMA İZNİ  İÇİN, BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA)

KONUT

50,00

TL

İŞYERİ

200,00

TL

16 -  YAPILARIN, RUHSAT GEREKTİRMEYEN BASİT TAMİRATLARININ KONTROL ÜCRETİ

İLÇE MERKEZİ

100,00

TL

KIRSAL MAHALLE

150,00

TL

17 -  ENCÜMEN KARARI İLE VERİLEN MUVAKKAT YAPI İZİN ÜCRETİ

İLÇE MERKEZİ

150,00

TL

KIRSAL MAHALLE

200,00

TL

18 -  6360 S.K. ÖNCEKİ TAPU ŞERHLERİNİNİN KALDIRILMASI DOSYA MASRAF BEDELİ

600,00

TL

19 -  PERGOLE (SUNDURMA, TENTE VB.) ONAY ÜCRETİ (M2 BAŞINA)

CADDE

100,00

TL

SOKAK

50,00

TL

20 -  KAPALI OTOPARK ÜCRETİ (Belediye Meclis Üyelerine Ücretsizdir.)

NORMAL ARAÇ

60,00

TL

MOTORSİKLET

30,00

TL

21 -  BELEDİYE NİKAH SALONU DIŞINDA NİKAH KIYMA ÜCRETİ

İLÇE MERKEZİ

200,00

TL

KIRSAL MAHALLE

300,00

TL

22 - İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ YAPILAN İNCELEME SONUCU DÜZENLENEN VE TADİLAT GÖREN PARSELLERİN SONUCU ÇÖZÜME ULAŞMASI HALİNDE DÜZENLEME ÜCRETİ M2'Sİ VE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİF KONTROLÜ VE TASDİKİ M2 BAŞINA.

0,60

TL

             

 

 

2464 S.K. GÖRE H A R  Ç  ve V E R G İ L E R

A) BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 65, 74, 77 ve Ek 6'ncı MADDELERİNDEKİ MAKTU HARÇLAR 13/4/2005 TARİHLİ  ve 2005/8730  SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI'NA GÖRE, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 84. MADDESİNDEKİ MAKTU HARÇLAR İSE 10/02/2014 TARİHLİ VE 2014/5896 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE ALINACAKTIR.

B) 6527 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 7 - 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir." Bu madde hükmü uyarınca, yukarıda usul ve esasları belirtilen çerçevede Cumhurbaşkanı kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri  ilgili belediyelerin meclislerince 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır.” hükmü gereği ve 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine istinaden 213 V.U.K'na göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılıp 2021 yılında uygulanacak tarifeler:

             

İLAN VE REKLAM VERGİSİ-2021

A-1) Dükkan, Ticari ve sınai müessese ve serbest Meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık

24,52

TL

A -2) A1'deki özelliklere sahip Levhanın çıkıntılı olması halinde. (Çift yönlü levhaların her bir yönü)

36,77

TL

B - Motorlu taşıt ve araçların içine veya dışına konulan ilan ve reklâmların beher m2'sinden yıllık

18,39

TL

C - Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklâmların m2'sinden haftalık olarak

6,13

TL

D-1) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklâmların m2'sinden yıllık olarak

42,90

TL

D-2) D1'deki özelliklere sahip Levhanın çıkıntılı olması halinde. (Çift yönlü levhaların her bir yönü)

49,03

TL

E - İlan ve reklam amacı ile dağıtılan broşür, katalog, duvar ve
cep takvimleri, biblolar Vb. her biri için

0,01

TL

F - Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak afişler ve benzerlerinin beherinin m2'sinden

0,06

TL

İlan ve Reklam Vergisi (E-F hariç) taksit ödeme tarihleri Mayıs ve Kasım aylarının son iş günüdür.

             

İŞGAL HARCI-2021

A - Pazar ve panayır yerlerinde, meydanların ve mezat yerlerinin her türlü eşya satıcıları tarafından işgali, m2 için (Harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır)

3,06

TL

      1 - Cuma günü kurulan balıkçılardan tezgah başına işgaliye bedeli (3 metretül)

30,65

TL

      2- Cuma günü kurulan pazardan alınacak işgaliye bedeli (metretül)

Sebze Pazarı

4,90

TL

Tuhafiye Pazarı

3,06

TL

      3 - Cuma ve Pazartesi günü kurulan köylü pazarından alınacak işgaliye bedeli (metretül)

1,23

TL

B - Yol, meydan, Pazar, iskele köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksatla işgalinden günlük (metretül)   

3,06

TL

             

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI-2021

A - Sıhhi müessese m2 fiyatı

1,35

TL

B - Gayri Sıhhi Müessese 200 m2' ye kadar 2. sınıf

122,58

TL

C - Gayri Sıhhi Müessese 200 m2' ye kadar 3. sınıf

98,06

TL

D - 2 Sınıf ve 3 Sınıflarda 200 m2'den fazlalıklar için m2'si

0,74

TL

             

 

EĞLENCE VERGİSİ-2021

A - Yerli film göstermelerinden (Bilet Bedelinin)

10%

 

B - Yabancı film göstermelerinden (Bilet Bedelinin)

10%

 

C - Konserlerden (Bilet Bedelinin)

10%

 

D - Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerde günlük

6,13

TL

E - İki adet bilardo veya masa topu bulunan işyerlerinden günlük

6,13

TL

 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.