Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

12 Temmuz 2020 Saat: 11:41

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Temmuz /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

02.07.2020 ( 57-64 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

57

22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak değişikliğe uğrayan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince boş memur kadrosunda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanmış (II) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde; (1)  dereceli 1 (bir) adet Tekniker ünvanlı boş kadronun, (1) dereceli 1 (bir) adet Mühendis ünvanlı boş kadroya ve (5) dereceli 1 (bir) adet Ekonomist boş kadronun, (5) dereceli 1 (bir) adet Şehir Plancısı ünvanlı boş kadroya dönüştürülerek, norm kadro değişikliği yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (I) bendi kereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

58

İlçemiz Çakırca Mahallesi 143 Ada 2 Parselde (35,65 m2) bulunan kargir köy odası vasıflı taşınmazın 05.01.2017 tarih ve 10 karar sayılı Dursunbey Belediye Meclisi tarafından alınan "satılmaması" kararının aynen uygulanması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

59

İlçemiz Çiftçi Mahallesi dahilinde bulunan 239 Ada 49 Parsel sayılı taşınmazın Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan dışında kalan kısmının plana dahil edilerek ekli krokide gösterildiği şekilde plan değişikliğinin yapılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

60

İlçemiz Akbaşlar Mahallesi Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde kalan, Arsa vasıflı (6.828,36 m2) mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait 170 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaza ekli krokide gösterildiği şekilde "Bakım Akaryakıt Alanı" fonksiyonlu imar planı yapılması  komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

61

Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tapu kayıtlarında I21-D-18-B-4-A paftada bulunan ve meskun mahalde yer alan ekli krokide gösterilen 10 metrelik imar yolunun mevcut yapılaşma da göz önünde bulundurularak 7 metrelik imar yolu olarak değiştirilmesi ayrıca ekli krokide 85 nolu adada sehven Blok Nizam 5 Katlı (BL-5) Ticaret + Konut (TİCK) olarak gösterilen adanın yol güzergahındaki diğer adalar da dikkate alınarak Bitişik Nizam 5 Katlı (B-5) Ticaret + Konut (TİCK) olarak düzeltilmesine ilişkin plan tadilatı komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

62

Emir Zafer Tosun'un 14.02.2020 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Vakıf Mahallesinde bulunan mülkiyeti Emir Zafer Tosun'a ait 102 Ada 4 Parsel (125,50 m2) ile 102 Ada 34 Parsellerin (29,13 m2) Vakıf Mahallesi halkının kullanımına sunulması, üzerinde yapılacak kullanım amacına yönelik imalatların yapımıyla ilgili tasarruf Dursunbey Belediyesine ait olmak kaydıyla ve satılmaması şartıyla bağışının alınması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

63

İlçemiz Çiftci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 244 ada 18 parsel sayılı 631,70 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın, İmar Komisyonu üyesi İzzet Çalışkan ve Plan Bütçe Komisyon Üyesi Mehmet Kurt'un satılması yönünde oylrına karşın diğer üyelerin satılmaması yönündeki oyları ile satılmamasına İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarınca oyçokluğu ile kararlaştırıldığından, her iki komisyon kararı doğrultusunda (2 çekimser oya karşın) işlem yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

64

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 06 Ağustos 2020 Perşembe Saat: 17.30 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.