Meclis Kararları

Belediyemiz 2018 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.03.2018 ve 05.03.2018 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Mart 2018 Saat: 08:27

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

MART /  2018 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.03.2018 ( 19 - 29 ) VE 05.03.2018 (30-31)TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

19

Bozyokuş Mahallesi Sivrisaz Sokak 139 ada 5 parsel sayılı 1.383,23 m2 alanlı bahçe vasıflı taşınmazımız ile Maliye Hazinesine ait Bozyokuş Mahallesi Zihni Özger caddesi. 408 ada 1 parsel nolu 1.578,48 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz, Belediyemize ait Bozyokuş Mahallesi 139 ada 6 parsel sayılı 538,43 m2 alanlı Bahçeli betonarme altında bodrumu olan 3 katlı ilkokul vasıflı taşınmazımız ile Maliye Hazinesine ait Mollaoğlu Mahallesi Kösten Sokak 165 ada 22 parsel nolu 213,00 m2 alanlı Avlulu Kargir Lojman vasıflı taşınmaz parsellerinin takasına 2 çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.                         

20

2/B statüsüne kavuşturulan arazilerin listesi Malmüdürlüğünce Belediyemize gönderilmiş olup, Bildirim dışı kalan 2/B taşınmazları ile ilgili haklar Belediyemize devredildiğinden;  5393 sayılı Belediye Kanununu, Meclis görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (e) bendi gereğince; bahse konu ekli listede (4 Sahifelik)  tüzel kişiliklere ait  2/B kapsamında bulunan ada, persel ve yüzölçümleri belli olan 105 adet taşınmazın satın alınıp alınmayacağının Planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine ve alınacak imar komisyonu kararının (Mart/2018 ayı ikinci oturumunda 05.03.2018 tarihinde saat:17.30 da ) görüşülmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

21

İlçemiz Çiftci Mahallesi Sülmen mevkii 526 ada 70 parsel sayılı taşınmaz, imar düzenlemesi sonrası 541 ada 70 parsel olarak değiştirilmiştir. parsel hak sahibine 541 ada 70 parsel olarak devir işleminin yapılması için konunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

22

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kızılcadere Mahallesi 152 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerine mevcut camiyi yıkarak yeniden cami yapılması için Dursunbey İlçe Müftülüğü tarafından izin talep edilmekte olup, Kızılcadere Mahallesi 152 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerine cami yapılıp yapılamayacağı ile ilgili talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

23

03/07/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 15. Fıkrasında “İlgili idareler; imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.” ibaresi yer almaktadır. Bu hususta İlçemiz merkezinde Dursunbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bahçeli nizam ve konut + ticaret kullanımlı adaların zemin katlarında aşağıdaki (16 maddelik) şartlar dâhilinde gölgelik, sundurma, pergole ve tente yapımı komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda  işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

GÖLGELİK, SUNDURMA, PERGOLE VE TENTE YAPIMINDA UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR:1-Pergola uygulaması: Çiçekçi, Kafe, Restaurant, Pastane, Otel, Çay Ocağı, Kıraathane, Çay Bahçesi gibi Yeme - içme yerlerinde yapılabilecektir.

2-Pergola Alanı: Bahçeli nizam adalarda, Parselin yola bakan cephesinden 1 metre, bitişik nizam adalarda komşu parselden 3 metre çekme bırakılarak zemin ve bodrum katlarda sadece ön bahçede uygulanacaktır.

3-Yapılacak uygulama mekânın tavan kotunu aşmayacaktır. Yüksek tavanlı mekânlarda proje bazında değerlendirme yapılacaktır.

4-Yapılacak pergola; Sökülüp-takılabilir malzemeden, üstü açılır-kapanır nitelikte olmalıdır. Ön ve yan cepheleri yılın Ekim ayı başından Haziran ayı başına kadar, sökülebilir cam malzeme veya maksimum 1 metre yüksekliğinde şeffaf cam parapet veya çiçeklik ile kapatılabilir.

5-Komşu binaların görüntüsünü kapatmayacak şekilde yapılmalıdır.

6-Pergolada kullanılacak tüm malzemeler hafif ve yangına dayanıklı ürünler olacaktır.

7-Çatı teraslarında pergola yapılmayacaktır.

8-Portik alan uygulanmasına izin verilmeyecektir.

9-Zabıtlı yerlere izin verilmeyecektir.

10-Ortak Mülkiyetlerde %100 muvafakat aranacaktır.

11-Pergola onay ücretleri birim fiyatları:

Caddeye, Bulvarlara cepheli parseller için metre karesi birim fiyatı 30 TL.

Sokaklara cephe parseller için metre kare birim fiyatı 15 TL.

12-Pergola, başvuruları dilekçe ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacaktır. Dilekçe ekinde:

- Belediyenin ön gördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair noter tasdiki taahhütname.

- Kat malikleri kurulunun noter tasdikli muvafakat namesi

- 1/50 ölçeğinde plan, kesit ve görüşleri

- Malzeme bilgileri içeren 1/20 ölçekli sistem detayları

- İlave mekanın bulunduğu yerin tapu kaydı örneği

- Kiracı ise kira sözleşmesi

- İşletme Ruhsatı

- İmar durumunu gösteren Kroki

13-Söz konusu gölgelik ve sundurmanın şekil, malzeme ve rengini kabule İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir. Yapılacak imalat ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne avan proje sunulacaktır.

14- Bu tür örtüler, binanın ana girişini, yangın yangın çıkışlarını, kapalı ve açık otopark girişlerini ve otopark alanlarını, kazan dairelerini ve servis çıkışlarını engelleyemez.

15-Parsel sınırı dışına hiçbir şekilde çıkılamayacak, cephe aldığı yolun görünümünü ve siluetinin bozacak şekilde olmayacak.

16-Yukarıdaki şartlara uygun olmayan mevcut yerler, yapılacak olan tebligata istinaden uygun hale getirilecektir. Uygun hale getirilmeyen yerler ile ilgili projeye aykırılıktan 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.

24

İlçemiz Çakmak Mahallesi 362 ada 102 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının ulaşımında kullanılmak üzere 362 ada 12 parsel sayılı taşınmaz üzerinden yol açılması amacı ile imar planı yaptırılması talebinin, komisyonca bu konuda gerekli çalışma ve incelemeler tamamlanamadığından dolayı ek süre verilmesine oybirliği ile karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda ek süre verilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

25

5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 03 Nisan 2018 Salı günü saat 17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

26

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Umurlar Mahallesi 105 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine mevcut camii yıkılarak yeniden cami yapılması için Umurlar Mahallesi Cami Yaptırma ve Mahalleyi Geliştirme Derneği tarafından izin talep edilmektedir. İlçenin Umurlar Mahallesi 105 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine cami yapılıp yapılamayacağına dair hususun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

27

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinin 2. bendi gereğince; 1 adet silindir, 1 adet 4x4 pick up ve 1 adet de damperli kamyonet alınmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

28

İlçemiz Çiftci Mahallesi sınırları içerisinde, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve 240 ada 26 parsel ile 240 ada 83 parsellerin de içinde bulunduğu yaklaşık 3 dönümlük alanda Belediyemizce çamaşırhane ve dinlenme alanları projesi yapılması planlanmakta olup, İlçemiz Çiftci Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 240 ada 26 parsel sayılı 2.418,00 m2 alanlı arazi vasıflı taşınmaz ile 240 ada 83 parsel sayılı 561,00 m2 alanlı arazi vasıflı taşınmazların mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olduğundan, taşınmazların proje kapsamında kullanılması için tahsisine iki  çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

29

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Arıklar Mahallesi 132 ada 17 parsel sayılı taşınmaz üzerine Kur'an kursu yapılması için Arıklar Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı  tarafından izin talep edilmektedir. İlçenin Arıklar Mahallesi 132 ada 17 parsel sayılı taşınmaz üzerine Kur'an Kursu yapılıp yapılamayacağına dair hususun planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

30

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine istinaden, Gündoğan Mana Gement Sportif Men.Hizm.Tic.A.Ş. tarafından, Belediyemize hibe edilmek istenen engelli taşıma ekipmanına sahip taşıtın hibe olarak alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

31

105 adet 2/B kapsamındaki taşınmazın kırsal mahalleleririmizin sosyal ve kültürel faaliyetlerinde, örnek tarım uygulamalarında, arsa üretiminde ve mezarlıkların genişletilmesinde kullanılmak ve talep halinde satmak veya kiralamak üzere satın alınmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda 105 adet 2/B kapsamındaki taşınmazın satın alınmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.