Meclis Kararları

Belediyemiz 2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 01.09.2020 tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

28 Eylül 2020 Saat: 10:13

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Eylül /  2020 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

01.09.2020 ( 74-85 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

KARAR NO

KARAR

74

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karapınar Mahallesi Nurullah Tepesi Mevkiinde kain tarla vasıflı 116 ada 38 parsel sayılı taşınmazın, uzun süreli kiraya verilip verilmeyeceği hususunun,  planda ve yerinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine  oy birliği ile karar verilmiştir.  

75

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durabeyler Mahallesi 175 ada 1 parsel sayılı tarla vasıflı, 4.394,70 m2 alanlı taşınmazın, uzun süreli kiraya verilip verilmeyeceği hususunun,  planda ve yerinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

76

ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların sadece imam evi olarak kullanılanların tahsisinin yapılmasına, alt katlarının depo ve başka amaçlar için kullanılan taşınmazların tahsisinin yapılmamasına, sadece imam evi olarak kullanılan kısımlarının kısmi tahsis yapılmasına komisyonca oybirliği ile karar verildiğinden komisyon kararı doğrultusunda Dursunbey İlçe Müftülüğüne gerekli tahsis işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

77

Mülkiyeti Dursunbey Belediyesine ait Çakırca Mahallesi 212 ada 82 parsel sayılı taşınmazın 05.01.2017 tarih ve 10 sayılı Meclis Kararı ile imar düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması veya 10 yıla kadar süreli kiraya verilmesi komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına ve bu konuda her türlü iş ve işlemler ile ilgili hususlar için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

78

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince söz konusu görev tanımlamalarına yönelik taslağın aşağıda belirlendiği şekliyle belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin gündemini hazırlamak, üyelere duyurmak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.
 2. Belediyemiz Genel Evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan Belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını yapmak.
 3. Başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaşlardan gelen dilekçeleri kabul etmek, ilgili şahıs veya birimlere ulaştırmak.
 4. Kurum arşivi ilgili çalışmaları yürütmek.
 5. İlan servisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 6. Belediye telefon santrali ve Çağrı Merkezinin özenli ve düzenli çalışması amacıyla gerekli önlemleri almak,
 7. Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesine göre evlenme müracaatlarını incelemek, kabul etmek, evlenme akdini yapmak ve evliliklerin nüfus kütüğüne tescili için gerekli yazışmaları yapmak.
 8. Özel Kalem harcamalarının yapılmasında gerekli prosedürü koordine etmek,
 9. Belediyeye ait telefon aboneliklerinin takibi, ödemeye hazır hale getirilmesi, gerektiğinde abonelik değişikliği ve iptalleri işlerini yürütmek.
 10. CİMER ve benzeri şikayet sistemleri üzerinden gönderilen talep, istek ve şikayetleri ilgili birimlerle koordine ederek cevaplamak,
 11. Sivil Savunma, Afet Planlama vb. kapsamında gerekli harcamaları ve kurum içi görevlendirmeleri yapmak,
 12. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek birimi ilgilendiren bilgi taleplerinin mevzuata uygun şekilde cevaplamak.
 13. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 14. Birimler arası görev koordinasyonunu sağlamak,
 15. İdare tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Belediye birimlerinden gelen teklifler çerçevesinde Belediyemizin tahmini bütçesini hazırlamak, ilgili aşamalarını izleyerek bütçenin Belediye Meclisince kabulünden sonra ödemelerin bütçeye, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak bir program içinde yapılmasını sağlamak ve denetlemek, bütçedeki sapmalara göre aktarma yapmak.
 2. Mali yılsonunda önceki yıla ait Kesin Hesabı çıkartmak ve Meclise kabulünde sonra yönetim dönemi hesabını Sayıştay’a sunmak.
 3. Belediyenin Ayniyat ve Demirbaş hesabını tutmak, birimlerce alınan her türlü malzemenin veya demirbaş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerini yaparak korunmasını sağlamak.
 4. Alımı yapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnamelerin doğrultusunda ve ayniyat yönetmeliği esaslarına göre bütün işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
 5. Yeni alınan araçlara plaka ve ruhsat çıkarmak, mevcut araçların ve gerekli görülen ekipmanların kaza ve sigorta işlemlerini takip etmek.
 6. Ekonomik ömrünü dolduran veya hurdaya ayrılacak araçların trafik kayıtlarından düşürülmesi için gerekli işlemleri yapmak, ayrıca her türlü hibe araç ve gerecin Belediyeye intikal işlemlerini yerine getirmek.
 7. Belediyemizin kanunlarla belirlenen her türlü vergi, resim, harç ve çeşitli gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlerini yürütmek, diğer birimlerce verilen her türlü hizmetlerin karşılığında bu birimlerimizin gelir tarifesi ile belirlenen miktarlar üzerinde hazırlamış oldukları tahakkukları, tahsildarlar vasıtasıyla tahsil edilmesini ve bu tahsilatların Belediyemiz hesaplarına geçirilmesini sağlamak.
 8. Her yıl Dursunbey Belediyesi Gelir tarifesinin hazırlanması için 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre düzenleyerek bütçe ile birlikte Meclise sunmak ve onaylanan gelir tarifesinin takip ve tahsil etmek.
 9. Ödeme evraklarını kontrol etmek ve alacaklılara 5018 sayılı kanun hükümlerine göre gerekli ödemeleri yapmak, ödemelere ve Muhasebe İşlemlerine ilişkin evrakları muhafaza etmek ve arşivlemek. Ayrıca bu evrakları elektronik arşiv sistemine aktarmak.
 10. Resmi kurumlara olan borçları takip etmek ve ödemek.
 11. 2886 Sayılı Yasaya göre yapılacak taşınmaz ihaleleri dışında kalan ihalelerde, ihale ile ilgili belgeleri hazırlamak.
 12. Tahsilat servisinden gelen ve vadesinde ödenmeyen alacakların takip işlemlerini yapmak ödemelerin tahsilini sağlamak.
 13. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanuna göre takibe alınan amme alacaklarını, vergi türleri itibariyle icmal defterine işlemek. Ayrıca alacağı güvence altına almak amacıyla borçlulardan teminat talebinde bulunmak, gerektiğinde haciz veya ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak.
 14. Ödeme emirlerinin tebliğ sürecini yürütmek ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanuna göre takibini yapmak.
 15. İcra memurunun bulunmadığı hallerde Belediye alacakları için cebri icra yoluyla gerekli kovuşturmaları yapmak.
 16. Yapılan tahsilatı, tecilleri, terkinleri ve muhasebeleştirmesi gereken diğer işlemleri ilgili birimlere bildirmek.
 17. Belediyemiz görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli hükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef ya da sorumlu durumunda olan gerçek ve tüzel kişilerin hükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak.
 18. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek birimi ilgilendiren bilgi taleplerinin mevzuata uygun şekilde cevaplamak.
 19. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 20. İdare tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Talep edenlere muhtaç araştırma formu veya Asker Aile Formu vermek, formların usulünce doldurulduğunun incelenmek, Başkanlık onayına sunmak, uygun görülenlerin işlemlerini takip etmek,
 2. Sosyal Market Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Sosyal Marketin ihtiyaçlarını karşılamak, alınan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.
 3. Sevgi Evi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Sevgi Evinin ihtiyaçlarının karşılamak ve Sevgi Evine kabul edilecek misafirlerin tespit etmek.
 4. Duş ve Çamaşır merkezinin düzenli bir şekilde çalışmasının temini ile ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.
 5. İlçede meydana gelen ölüm olaylarında vatandaşların talebi durumunda gerekli taşıma, muhafaza, yıkama, defin işleri ile görevli doktorun muayene için taşınmasını sağlamak.
 6. Maddi durumu yetersiz ve kimsesi bulunmayan vatandaşların ev temizliklerinin, badana-boyasının yapılmasını sağlamak ile evinin mobilya, halı vb.ihtiyaçlarını karşılamak.
 7. Muhtaç hasta ve engellilerin çevre il ve ilçelerde bulunan hastane, rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ücretsiz seyahatlerini sağlamak,
 8. Maddi durumu yetersiz evsizlere barınma yeri bulmak gerektiğinde kira ödemelerinde yardımcı olmak.
 9. Toplum Sağlığı Merkezi ile Belediyemizce ortaklaşa imzalanan protokol çerçevesinde evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 10. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve spor kulüplerine yardımların koordinasyonunu sağlamak.
 11. Başkanlıkça onayı verilen her türlü maddi ve ayni sosyal yardımların takip ve kontrolünü yapmak.
 12. Kültürel, Sanatsal ve sportif etkinliklerin planlaması, koordinasyonunu sağlamak.
 13. İlçenin ve Belediye hizmetlerinin tanıtılması amacıyla sosyal medyanın kullanılması ile basılı ve görsel yayınların hazırlanmasını sağlamak,
 14. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 15. Tematik Kütüphanenin merkezinin düzenli bir şekilde çalışmasının temini ile ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.
 16. İdare tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Belediye yetkisinde olan üst ve alt yapıların hedeflenmiş plan çerçevesinde elde edilmiş projelere göre yatırım planlanması ve uygulamasını yapmak,
 2. Yapı tesis ve büyük onarım işlerine ait ihale şartname dosyalarını hazırlamak, ihaleden sonra sözleşme esasları doğrultusunda yapım kontrollüğünü, yapım sürecinde inşaatların hakedişlerini hazırlamak, inşaatların bitiminde geçici ve kesin kabulleri yapmak ve kesin hesapları tamamlamak ve takip edecek yılın inşaat programını hazırlamak,
 3. Belediye hizmet alanında bulunan yolların bakım ve onarımını yapmak, son imar durumunda belirtilmiş yeni yolları açmak,
 4. Tabii afet ve benzeri durumlarda ilgili birimlere yardımcı olmak,
 5. Kış mevsiminde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tedbir almak, tuzlama yapmak.
 6. İlçe hudutları dahilinde imar planlarına uygun alt ve üst yapıların onarımını sağlamak, gerektiğinde yasalar çerçevesinde başkalarına yaptırmak, kontrol etmek, plansız alanlarda mevcut kadastral duruma uyarak aynı görevleri yerine getirmek,
 7. Belirlenen programlar çerçevesinde projeler üretmek ve fizibilite raporlarına hazırlamak, Müdürlüğün imkanları nispetinde projeler yapmak, yapılacak ve üst yatırımlara alternatif olacak görüş, bilgi, belge düzenlemek,
 8. 4734 sayılı yasa kapsamında yapım, onarım, ikmal ve malzeme temini işlerinde Kamu İhale Kanunu, Yönetmelikleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde kontrol görevlerini ifa etmek
 9. Birim görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde araç ve iş makinesi kiralaması yapmak veya gerektiğinde özel sektörden hizmet alımı yapmak,
 10. Müdürlük bünyesinde çalışan personelin çalışmalarını denetlemek, incelemek, soruşturmak, izin taleplerini incelemek, puantajlarını tutmak,
 11. Diğer birimlerle işbirliği içerisinde araç, gereç ve iş gücü yardımı sağlamak,
 12. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan alt ve üst yapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak 5216, 5393, 3194 sayılı yasalar ve yönergeler doğrultusunda uygulama yapmak,
 13. Beş yıllık yatırım programını hazırlamak,
 14. Birime tahsisli araçların ve iş makinelerini verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çalışmaları yapmak, bunların bakım ve onarımlarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
 15. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 16. Belediye Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Şehrin ileriye dönük ihtiyaçlarına ve gelişimini göz önünde tutarak çevre düzeni planı, nazım imar planı, imar ve uygulama planlarını gerçekleştirmek.
 2. Kadastro paftalarını, imar planlarını sayısallaştırmak, sayısal hale gelen kadastro paftaları ve imar planlarının tek pafta olarak hatasız ve sağlıklı planlama çalışmalarını yapmak, sayısal 1/1000 ölçekli hali hazır paftaları yaptırmak, hali hazır harita revizyonlarını düzenli olarak yapmak.
 3. Müdürlüğümüzce düzenlenen İmar durumundaki inşaat şeklinin zemine doğru yerleştirildiğini kontrol edip temel vizesi yapmak, proje ve eklerini kontrol ederek Yapı Ruhsatlarını (inşaat ruhsatı) düzenlemek, ruhsat süresi içerisinde tamamlanamamış yapıların müracaata istinaden gerekli evrakları tamamlattırılıp ruhsatlarını yenilemek.
 4. Plan tadilat-mevzii imar planları dosyalarının incelenmesini ve Meclise havale edilmesini sağlamak,
 5. İmar komisyonu hazırlıklarını, komisyon raporu ve sonrasında Meclise iletilmesini, çıkan meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesine onaylanmak üzere havalesinden askı süresine kadar takibini, bitiminde de plan değişikliklerin işlenmesi ve diğer birimleri bilgilendirilmesini sağlamak,
 6. Belediyeye bağlı yerleşimlerin “Uygulama İmar Planları”nı analitik etütleri ile birlikte hazırlamak, Parsel, ada, mahalle ya da daha büyük ölçekli plan kararları hakkında vatandaş veya kurumlara bilgi vermek,
 7. Asansör projelerinin ve evraklarının kontrolünü yapıp Asansör tescil belgesini düzenlemek.
 8. Talepte bulunanlara inşaat, yapı, kullanım gibi ruhsat bilgilerini bildirmek.
 9. İfraz, tevhid, terk gibi Belediye Encümenini ilgilendiren konular ile ilgili dosyaları incelemek ve encümene yazmak, sonuçlandırmak.
 10. Yapı Ruhsatı için imar planına göre imar durumu hazırlamak, harçlarının hesaplanması, projede otopark gösterilmemiş ise otopark bedelinin hesaplanıp gerekli harçların yatırılmasını sağlamak.
 11. Yapı denetimli binaların ve bu işle ilgili firmaların yapı denetim evrakları ile ilgili Belediyeye ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak.
 12. Yapıya ilişkin bilgi formunda oluşan değişiklik tutanaklarını “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü” ne göndermek üzere düzenlemek.
 13. İskan ve projesine uygun olarak yapılan binalar, yerinde kontrolleri yapılarak, Vergi Dairesi ve SSK İlişik Kesme Belgesi alındıktan sonra varsa sığınak raporu düzenlemek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra iskan müsaadesi (Yapı Kullanım İzni) vermek.
 14. Çalışma ruhsatı verilecek yapıların imar planına uygunluğunu ve ruhsat durumlarını bildirmek.
 15. Resmi kurumlardan ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelerin gereğini ve gerektiğinde yazışmalarını yapmak.
 16. İfraz, tevhit, plan değişikliği harçları vb. birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 17. Numarataj yönetmeliğine göre merkez ve mahallelerin numarataj işlemlerinin kontrolünü yapmak.
 18. Kaçak yapıların tespiti ve kontrolünü yaparak, Yapı tatil zaptı düzenleyip yıkılması ya da ruhsatlanmasını takip etmek, encümene ve savcılığa yazışmalarını yapmak.
 19. Cins değişikliği ile ilgili gelen müracaatların kontrolünü yapıp sisteme işlenmesini sağlamak.
 20. Kamulaştırmalar ile alakalı ilgili birime teknik destekte bulunmak,
 21. Bankaların gönderdiği eksperlere, ücreti karşılığında taşınmazlar ile ilgili dosya, ruhsat ve krokiler çıkartılarak gerekli bilgilerin teminini sağlamak.
 22. Yapı Müteahhitlerinin ve Şantiye Şeflerinin üzerindeki iş sayısı ve iş metre karesinin takibini yapıp yönetmelik hükümleri dışında onay yapmamak.
 23. İşlemleri biten dosya ve evrakların arşivlenmesini sağlamak. 
 24. Harcama katılım bedellerinin tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 25. İdare tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların tespitlerini yapmak, değerlendirmeye hazır tutmak, envanterini ve kayıtlarını tutmak,
 2. Satılan gayrimenkulleri sicilinden düşmek,
 3. Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini ve tapu kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 4. Taşınmazlar hakkında tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işlemleri yürütmek, protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,
 5. Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak,
 6. Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına ve kiralanmasına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, ihale şartnameleri ve sözleşmeleri yapmak,
 7. Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak,
 8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında; Belediyenin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali belirlendiği takdirde, fuzuli işgalden ecrimisil ile ilgili işlemleri başlatmak,
 9. Kiralanan veya tahsis edilen taşınmazların amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının takibini sağlamak, aksinin tespiti durumunda gerekli iptal ve tahliye işlemlerini yürütmek,
 10. Yeni kiraya verilecek, satışı yapılacak veya ecrimisile bağlanacak taşınmazların değerlendirme komisyonuna değer tespitini yaptırmak,
 11. Kira süresi biten belediye taşınmazları teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.
 12. Belediye birimlerince talep edilen taşınmaz kiralama ve tahsis teklifleri ile ilgili araştırmaları ve idari işlemleri yapmak,
 13. Özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin imar programı ve kamu yararı çerçevesinde kamulaştırılma işlemlerini yürütmek,
 14. Kamulaştırılan taşınmazların Belediye adına tapuya sicil ve kayıt işlemlerini yapmak,
 15. İhtiyaç duyulmayan, artık parsel hüviyetinde olan veya satışı uygun görülen taşınmaz veya hisselerin satış sürecini yürütmek,
 16. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla talep edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak ve kiralamak,
 17. Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerinde değişiklik işlemlerini yapmak,
 18. Yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek,
 19. TAKBİS programının kullanılması ile ilgili her türlü sorumluluğu yürütmek,
 20. Mükelleflerce verilecek emlak bildirimlerini kabul etmek, bildirimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak, uygun olanların vergi tahakkuklarını yapmak,
 21. Bildirimi verilen emlaklara ait rayiç bedel, emlak değeri vb. bilgileri derlemek, gerektiğinde şahıs veya kurumlarca istenecek bilgileri vermek,
 22. Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili bildirim, tarh, tahakkuk, terkin, iptal vb. iş ve işlemlerini yürütmek,
 23. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 24. İdarenin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Temizlik hizmetleri ve ilaçlama hizmetleri yönünden çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak bu unsurların oluşmaması için gerekli önlemleri almak,
 2. Çevre Kanunu, yönetmeliği ve katı atık ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde; çevre temizliği için katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ile sokakların süpürülmesi ve gerektiğinde yıkanmasını sağlamak,
 3. Sinek, sivrisinek ve benzeri haşere mücadelesini yapmak veya yaptırmak,
 4. Katı atık, tıbbi atık, atık piller ve bitkisel atıkları yapılan iş programı dahilinde mevzuata uygun şekilde periyodik olarak toplamak veya toplatmak,
 5. Kalorifer ve soba küllerinin toplanması, usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak,
 6. İlçe içindeki umumi wc’lerin temizlik ve bakımlarını yapmak,
 7. Geri dönüşüm süreci ile ilgili ambalaj atıklarını toplamak, ayrıştırmak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,
 8. Çöp depolama alanı ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve alanın rehabilite sürecini yürütmek,
 9. Başıboş hayvanlarla ilgili gerekli mücadeleyi yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 10. Çöp, atık, geri dönüşüm ve benzeri süreçlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonun sağlanması,
 11. Yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek,
 12. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 13. İdare tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Memur ve kadrolu işçi personelin özlük dosyalarının tutulması ile personelin tayin, terfi, intibak, nakil, izin, istirahat, görevden ayrılma ve emeklilik gibi işlemlerini yapmak
 2. Memur ve kadrolu işçi personelin maaşlarının ve diğer haklarının verilmesi ile alakalı evrakların hazırlanması, kontrolü ve ödeme birimine verilmesini sağlamak
 3. Kuruma alınacak olan memur ve işçi personel için gerekli çalışmaları yaparak bunların imtihanları ile alakalı mevzuat hükümlerini takip etmek
 4. 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan personelin, çalışmakta oldukları şirket ile koordineli olarak izin ile disiplin işlemleri, işe alımları, işten çıkarılmaları, maaş ve özlük işlerinin yürütülmesi.
 5. Personel ile ilgili olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge gibi mevzuatı takip eder ve lüzumlu görülenlerin teşkilata duyurulmasını sağlamak
 6. Sendikalar ile yapılacak olan görüşmeleri koordine ederek süreci takip etmek
 7. Personel ile ilgili idari davaların takibi ile arabuluculuk iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
 8. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili her türlü işlerin yürütülmesi ve prosedürün yerine getirilmesi.
 9. Personele gelişimine yönelik eğitim ihtiyaçlarının ve taleplerinin değerlendirilmesi ve bu faaliyetlerin organize edilmesi.
 10. İş-Kur hizmet noktası hizmetinin yürütülmesi ile İş-Kur ile ortak projeler geliştirmek, 
 11. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 12. İdare tarafından verilecek görevlerin yerine getirilmesi.

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Yeni park alanlar için hazırlanan projeleri Fen İşleri Müdürlüğü ortaklığı ile uygular ya da uygulamasını sağlamak
 2. Park alanı olarak hizmete açılacak alanların işlevine göre projesini hazırlamak, çimleme, oyun grubu, ağaçlama, aydınlatma gibi ihtiyaçların projelere uygun şekilde yapılmasını sağlamak
 3. Belediyeye ait refüj, park ve yeşil alanlarda bulunan bitki parsellerine, dikim yapmak ile yapılan dikimlere yönelik budama, gübreleme, sulama, biçme gibi bakımları yapmak,
 4. Belediyeye ait serada süs bitkileri ve fidanları yetiştirmek, dikim sürecini takip etmek.
 5. Belediyeye ait çocuk bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit etmek, yapmak.
 6. Yeşil alanların kurulması için gerekli bitkisel, yapısal materyali ve donatı elemanlarını temin etmek
 7. Mevcut yeşil alan ve park alanlarının bakımını, korumasını sağlamak.
 8. Şehrin estetiği için süsleyici projeler üretip uygulamak
 9. Piknik yerlerini düzenlemek ve bakımını yapmak, yaptırmak.
 10. Büyükşehir Belediyesi tarafından devir işlemleri yapılan mezarlıkların bakımı ve temizliğinin yapılması.
 11. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 12. İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. 5393 sayılı kanunun 14. Maddesine göre turizm, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi için projeler yapmak veya yaptırmak,
 2. İlçeye gelen yatırımcılara gerekli bilgileri sağlamak,
 3. Bölgesel kalkınma ajansına ve Avrupa Birliği ile diğer hibe programlarına proje hazırlamak veya hazırlatmak,
 4. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernekler, Belediyeler ile ortak projeler geliştirmek,
 5. Başkanlık Makamının uygun görüşü ile ilçe genelinde anketler düzenlemek, kamuoyu araştırmalarını yapmak,
 6. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Belediyemiz ve İlçemize yönelik anket çalışmalarında koordinatör birim olarak görev almak,
 7. Belediyeye ait yatırım, istihdam, yardım talep projelerini hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,
 8. Belediye ihalelerinin yapılması sürecinde birimlere yardımcı olmak, ihalelerde aktif olarak görev alarak sürecin mevzuatlara uygun şekilde takibini sağlamak,
 9. Belediye birimlerince, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya vatandaşlarca yapılan arazi ölçümü taleplerini yerine getirmek,
 10. Belediyemizce yapılan yol, park ve diğer çalışmalarda ölçüm aleti ile sınır güzergâhlarının belirlenmesi, kotlu çalışma yapılması gereken alanların plan kotelerinin çıkarılmasını sağlamak.
 11. Kent Konseyi oluşumunun sekreterya hizmetini yürütmek,
 12. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 13. İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Belediyenin görevleri kapsamında yapılacak hizmetlerin plan, koordinasyon ve çalışma stratejilerinin belirlenmesi yönünde öneriler geliştirmek,
 2. Çalışma programının uygulanmasında Belediyenin karşılaşacağı güçlükler, aksaklıklar ve çözüm önerileri ile ilgili rapor düzenlemek,
 3. Diğer kurum ve kuruluşlar ile iletişim, bilişim, kalite, strateji, eğitim, istihdam konularında koordinasyonu sağlamak,
 4. Yerel Yönetim, kurum ve kuruluşlardaki uygulamaları araştırmak ve bu uygulamaların Belediyeye uyarlanmasına yönelik raporlar düzenlemek,
 5. Birimlerin çalışma programlarına öneri sunmak,
 6. Bütçe ve mevcut imkanlar ölçüsünde amaç ve hedeflere ulaşma …
 7. Kurumsal faaliyet raporunun hazırlık safhasını yürüterek, Başkanlık Makamına sunmak,
 8. Her yıl ocak ayı sonuna kadar, tüm birimler bazında, o yıl uygulanacak yatırım ve çalışma stratejilerini yazılı olarak Başkanlık Makamına sunmak,
 9. Her yıl Aralık ayı sonuna kadar, tüm birimler bazında, o yıl yapılan çalışmaların sonuçlarını, belirlenen stratejik planın uygulama sonuçlarını yazılı olarak Başkanlık Makamına sunmak,
 10. Stratejik planda meydana gelen sapmaların nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirlere yönelik önerileri Başkanlık Makamına yazılı olarak sunmak,
 11. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 12. İdare tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarlıklarının her türlü şikayet, talep ve isteklerinin incelenmesi, yönlendirilmesi, değerlendirilmesi ve sonuca ulaştırılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi.
 2. Muhtarlar ve Belediye Başkanlığı arasındaki iletişimin ve koordinasyonu kurulmasında ilk müracaat mercii olarak görev almak,
 3. Mahalle Muhtarlarının Belediyenin diğer birimlerini ilgilendiren taleplerinin derlenmesi ve ilgili birimlere yönlendirilmesi,
 4. Mahalle Muhtarlarının eğitim ve mevzuat hakkında bilgilendirme taleplerinin karşılanması.
 5. Muhtarların özlük durumu ve hakları ile ilgili gerekli yardım taleplerinin karşılanması.
 6. Mahallelerin sorunlarının tespiti, kayıt altına alınması.
 7. Belediye yatırım programlarının hazırlanmasında Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talep edilen verilerin sunulması.
 8. Mahallelerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik kamuoyu araştırmaları ve anketler düzenlemek,
 9. Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlık düzeyinde oluşturulan online veya fiziki müracaat ve şikayet mercilerinin takibi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek,
 10. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 11. Belediye Başkanlığı tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ZABITA AMİRLİĞİ

 1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 2. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 3. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 4. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 5. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 6. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 7. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 8. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 9. Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 10. 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 11. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 12. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 13. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 14. 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 15. İdarenin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
 16. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 17. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 18. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 19. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı üretilen ve satılan gıda mamülleri hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 20. 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 21. Tehlikeli hayvanlarla mücadele etmek ve kuduzla mücadele kapsamında gerekli işlemleri yapmak.
 22. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 23. Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından uygun görülen trafik kararları ve  işaretleri almak ve aldırmak,
 24. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 25. Toplu taşıma araçları, taksiler, şehirlerarası ve şehiriçi otobüs ile minibüslerin güzergah, fiyat ve zaman tarifelerini Büyükşehir Belediyesi ile koordine halinde denetilmesine destek vermek.
 26. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına ve Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek, Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 27. Birimle ilgili ve vergiler dışında kalan harç ve ücret tahakkuklarını kullanılmakta olan yazılım programı üzerinden yapmak.
 28. İdarenin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

79

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki Meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda 02 Ekim 2020 Cuma Saat: 18.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

80

Belediyemiz adına araç alımı ve satımı için Belediyemiz çalışanları Sefut KARAKAYA ve Halil İbrahim TURAN'a vekalet verilebilmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

81

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve hibe edilmek istenen, çalışır, faal durumda olan, ihtiyaç fazlası 10 D 7310 plaka nolu Mercedes Marka, 1998  model aracın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

82

Mülkiyeti Hazineye ait olduğu halde Belediyemizce satışları yapılan ve hak sahiplerince bedelleri ödenen 852 ada 36, 41, 43 ve 45 sayılı parsellerde bulunan arsaların, yapılan çalışmalar sonucu mülkiyetlerinin Belediyemizce satın alınması neticesinde, satışa dair bedel ve şartların belirlenerek gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

83

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6292 Sayılı Kanuna göre Doğrudan Satış Başvuru Dilekçeleri ile Belediyemizce satın alma talebinde bulunulan, Şenköy Mahallesi 138 ada 119 parsel, Işıklar Mahallesi 169 ada 725, 235, 234, 233, 227, 226 parseller ile 168 ada 10 ve 11 parseller, Kavak Mahallesi 179 ada 2 parsel, 178 ada 1 parsel, 176 ada 2 parsel, 168 ada 274 parsel ve 168 ada 262 parsel sayılı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

84

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Vakıf Mahallesi 744 ada 3 parsel sayılı 39,60 m2 alanlı taşınmazın satışının yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi için planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

85

Arıklar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satışlarının yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi için planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.