Meclis Kararları

Belediyemiz 2017 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 tarihlerinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

15 Eylül 2017 Saat: 09:16

 

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Eylül / 2017 AYI   BİRLEŞİMİNE DAİR

06.09.2017 (119-136) TARİHLERİNDE

ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

 

KARAR NO

KARAR

119

Belediyemize ait olan İlçenin Poyracık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların (16 Adet) satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oy çokluğıu ile karar verilmiştir. 

120

Belediyemize ait olan İlçenin Yassıören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların (45 Adet) satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir.

121

Belediyemize ait olan İlçenin Boyalıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların (15 Adet) satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

122

Belediyemize ait olan İlçenin Mahmutça Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların (10 Adet) satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir.  . 

123

Çatalçam Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan;

Belediyemize ait olan İlçenin Sakız Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazların (14 Adet) satılıp satılmayacaklarının belirlenmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir.

124

İlçemiz Üçeylül Mahallesinde bulunan 206 ada 12 parsel sayılı 183 m2 alanlı bahçe vasıflı parselin imar planında bir kısmı yeşil alan, bir kısmı imar yolu alanında ve bir kısmıda konut adasında bulunan taşınmazın kamulaştırılabilmesi için 11 nci 5 yıllık imar progamının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

125

İlçenin Cebeci Mahallesi sınırları içerisinde 34 ada 18 parsel sayılı taşınmazın yola terki olduğunu ancak resmiyette terkin yapılmadığını, yazı ekinde sunulan plan örneğine göre kamulaştırma programına alınıp imar yolu alanında kalan kısmının ifrazı yapılak kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 11'nci 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

126

İlçemiz Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:15 adresinde (140 ada 23 parsel nolu, 3.802,12 m2 alanlı taşınmaz) bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi binasının üst katında bulunan Belediyemiz kullanımına tahsisli kısmın;  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Konservetuvar Şube Müdürlüğüne tahsis süresinin uzatılarak 1 yıl daha tahsis edilmesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

127

Kurtlar Mahallesinde Köy Gelişim alanı olarak tefrik edilen kısımların tapuları  14.08.2014 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu alanların ada bölüm krokisi 27.02.2014 tarihinde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Yapılan Kadastro Beyanlarına göre gerekli Düzeltme, Cins Değişikliği ve İrtifak Hakkına göre tapular tanzim edilerek Dursunbey Belediyesi adına 03.09.2014 tarihinde tescil edilmiştir. Belediyemiz İmar Komisyonunca yerinde ve planda yapılan inceleme sonucu bahse konu parsellerin satılması yönünde karar alınmış olup, 03.11.2015 tarih ve 137 sayılı Meclis Kararı ile de satılması uygun görülmüştür.

                        Belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucu: Mehmet ATEŞ'in arsa bedelini ödemiş olduğu  görülmüş olup, yazımız ekinde sunulan plan örneğinde 135 ada c parsel olarak belirlenen taşınmazın, yapılan düzenleme sonucu 135 ada 71 parsel olarak numaralandırıldığı belirlenmiştir..

                       Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek, bu ve benzer durumda olan mükellefler hakkında bir karar alınmak üzere Köy zamanında satışı yapılan arsaların devredilmesi ile ilgili talebin, planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna ve Bütçe Komisyonuna  havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğıu ile karar verilmiştir. 

128

İlçemizde bulunan Mükerrer yol isimlerinin, Hatalı olduğu tespit edilen yol akslarında ve yol türlerinde gerekli değişikliğin yapılması, Yol isimlerinde bulunan özel karakter ve kısaltmalardan kaynaklıhataların giderilmesi ve Küme evler yöntemi ile kapı numaraları verilen 6360 sayılı yasa kapsamında da köyden mahalleye dönüşen yerlerde fiili olarak kullanılanancak ismi olmayah yolların isimlendirilmesi gerektiğinden listede belirtilen yol isimlerinin düzeltilmesi ile ilgili talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

129

İlçenin Boyalıca Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Mehmet SAVRAN’a ait 117 ada 57 parsel nolu taşınmazın bina yapımına uygun hale gelmesi için mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 117 ada 60 parsel üzerinden kamulaştırma yapılarak yol açılması ile ilgili talebinin komisyonca, planda ve yerinde yapılan incelemeler sonucu; ilgili taşınmazın bulunduğu alanda yol açma çalışmalarına esas olacak herhangi bir imar planı veya kamu yararı kararı bulunmadığından kamulaştırılma yapılarak yol açılması talebi Komisyonumuzca oybirliği ile reddedildiğinden komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

130

İlçenin Hacıömerler Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

          a- Tarla vasıflı 6 parsel nolu (8292,00m2), 20 parsel nolu (9100,00m2), 449 parsel nolu (33000,00m2), 501 parsel nolu (10700,00m2), 1198parsel nolu (10400,00m2), 1226 parsel nolu (14100,00m2) ve 1888 parsel nolu (1493,93m2) taşınmazların, bahçe vasıflı 421 parsel nolu (208,24m2), 1379 parsel nolu (157,00m2) ve 1426 parsel nolu (1798,00m2) taşınmazların, çeşme ve alanı vasıflı 1412 parsel nolu (669,00m2) taşınmazın, çamaşırhane vasıflı 1427 parsel nolu (685,00m2) taşınmazın, arsa vasıflı 1762 parsel nolu (335,66m2), 1795 parsel nolu (368,72), 1796 parsel nolu (533,35m2), 1797 parsel nolu (424,02m2), 1798 parsel nolu (386,40m2), 1802 parsel nolu (415,14m2), 1803 parsel nolu (387,00m2) ve 1804 parsel nolu (63,33m2) taşınmazların satılması,                

            b- Tarla vasıflı 1205 parsel nolu (30500,00m2) taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

            c- Çeşmeler alanı olarak hizmet veren tarla vasıflı 72 parsel nolu (3266,00m2) taşınmazın, mezarlığa ilave edilmesi tasarlanan tarla vasıflı 370 parsel nolu (1700,00m2) taşınmazın, su menba alanı olan dut bahçesi vasıflı 527 parsel nolu (700,00m2) taşınmazın, çeşme ve alanı vasıflı 1094 parsel nolu (712,00m2) taşınmazın, halen hizmet vermekte olan çamaşırhane vasıflı 1353 parsel nolu (4760,00m2) taşınmazın, kahvehane ve imamevi olarak kullanılan çeşme ve alanı vasıflı 1495 parsel nolu (322,00m2) taşınmazın, yemekhane ve Kur’an kursu olarak kullanılan avlulu kargir köy odası vasıflı 1503 parsel nolu (1305,00m2) taşınmazın, planda yeşil alana ayrılan yeşil saha vasıflı 1551 parsel nolu (276,00m2) taşınmazın satılmaması komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.  

131

İlçenin Sarısipahiler Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

            a- Arsa vasıflı 135 ada 167 parsel nolu (3369,24m2) ve 140 ada 7 parsel nolu (55,55m2) taşınmazlar ile tarla vasıflı 135 ada 177 parsel nolu (966,69m2) taşınmazın satılması,

            b- Bahçeli kargir çamaşırlık ve çeşme vasıflı 111 ada 1 parsel nolu (8002,42m2) taşınmazın, içinde kargir samanlık, depo ve çeşme bulunan tarla vasıflı 113 ada 1 parsel nolu (59576,69m2) taşınmazın, kargir köy odası vasıflı 118 ada 34 parsel nolu (119,05m2) taşınmazın, arsa vasıflı 118 ada 45 parsel nolu (929,83m2), 135 ada 27 parsel nolu (164,81m2) ve 136 ada 2 parsel nolu (9431,20m2) taşınmazların, içinde çeşme bulunan arsa vasıflı 135 ada 131 parsel nolu (6068,55m2) taşınmazın parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

            c- Halen mahalle sakinlerince kullanılan çeşme ve önü vasıflı 106 ada 110 parsel nolu (1102,45m2) taşınmazın, avlulu kargir fırın vasıflı 135 ada 50 parsel nolu (71,15m2) taşınmazın, kargir fırın vasıflı 125 ada 3 parsel nolu (28,30m2) ve 153 ada 1 parsel nolu (38,23m2) taşınmazların, avlulu kargir fırın ve çamaşırlık ve çeşme vasıflı 138 ada 1 parsel nolu (166,09m2) taşınmazın ve yıkılarak meydana ilave edilmesi tasarlanan avlulu kargir fırın ve köyodası vasıflı 155 ada 1 parsel nolu (122,88m2) taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

132

İlçenin Alagüney Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

            a- Tarla vasıflı 109 ada 1 parsel nolu (943,78m2), 118 ada 54 parsel nolu (170,33m2) taşınmazların, ahşap ahır ve arsası vasıflı 109 ada 60 parsel nolu (818,63m2) taşınmazın, arsa vasıflı 109 ada 63 parsel nolu (640,11m2), 110 ada 27 parsel nolu (780,80m2), 110 ada 32 parsel nolu (370,92m2), 113 ada 6 parsel nolu (515,65m2) ve 113 ada 24 parsel nolu (142,86m2) taşınmazların satılması,

            b- Tarla vasıflı 102 ada 136 parsel nolu (573,74m2) ve 106 ada 9 parsel nolu (1062,06m2) taşınmazların parsel düzenlemesi yapıldıktan sonra satılması,

            c- Halen mahalle sakinleri tarafından kullanılan ahşap fırın vasıflı 137 ada 1 parsel nolu (30,22m2), 157 ada 1 parsel nolu (31,32m2), 162 ada 1 parsel nolu (34,43m2) ve 166 ada 3 parsel nolu (37,91m2) taşınmazların, ahşap ev vasıflı 139 ada 1 parsel nolu (106,12m2) taşınmazın, ahşap çamaşırlık vasıflı 139 ada 5 parsel nolu (50,66m2) taşınmazın ve mezarlığa ilavesi tasarlanan tarla vasıflı 107 ada 22 parsel nolu (1516,02m2) taşınmazın satılmaması komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.     

133

İlçenin Yunuslar Mahallesi sınırları içinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlardan:

      a- Tuvalet ve arsası vasıflı 107 ada 4 parsel nolu (116,08m2) taşınmazın, arsa vasıflı 107 ada 9 parsel nolu (327,82m2), 121 ada 7 parsel nolu (453,75m2), 123 ada 3 parsel nolu (1015,52m2) ve 124 ada 2 parsel nolu (938,48m2) taşınmazların, ahşap ev ve arsası vasıflı 107 ada 17 parsel nolu (103,64m2) ve 110 ada 29 parsel nolu (123,64m2) taşınmazların, bahçe vasıflı 110 ada 26 parsel nolu (139,90m2) taşınmazın ve tarla vasıflı 113 ada 33 parsel nolu (380,91m2) taşınmazın satılması,

      b- Halen mahalle sakinleri tarafından kullanılan ahşap ev, tuvalet ve arsası vasıflı 125 ada 1 parsel nolu (875,63m2) taşınmazın, fırın vasıflı 127 ada 2 parsel nolu (38,47m2) taşınmazın ve fırın ve arsası vasıflı 134 ada 3 parsel nolu (31,90m2) taşınmazın satılmaması komisyonumuzca oybirliği ile kararlaştırıldığından komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

 

134

PİN (Plan İşlem Numarası): UİP28410 olan Dursunbey 1/1000 Ölçekli Revize Uygulama İmar Planı, yerinde ve plan üzerinde yapılan incelemeler sonucu İmar Komisyonu tarafından oy birliği ile uygun görüldüğünden, komisyonca alınan karar gereğince söz konusu planların Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.02.2017 tarih 307 sayılı kararı ile kabul edilen Dursunbey 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 14.06.2014 Tarih ve 2903 Sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümleri çerçevesinde komisyondan geldiği şekliyle kabulüne (Ömer Dayı ve Hüseyin Uysal’ın çekimser oylarına karşılık) oy çokluğu ile karar verilmiştir.

135

Meclis toplantısının Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 4 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 17.30 da yapılmasına iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

136

İlçemiz Bozyokuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 137 ada 25 parsel nolu taşınmazın bir kısmı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planımızda imar yolu alanında kalmaktadır. İmar yolunun tam olarak açılabilmesi için söz konusu parselin  ifraz edilmesi ve yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması gerekmektedir.

                                               İmar yolu alanında kalan 137 ada 25 parsel sayılı taşınmazın kısmen kamulaştırılabilmesi için   11 nci 5 yıllık imar progamının kamulaştırmalar kesimine alınması hususunun planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine iki çekimser oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Yorum Yapmak için Tıklayınız.