Meclis Kararları

Belediyemiz 2021 Mayıs Ayı Meclis Kararları

Belediyemiz Meclisinin 17.05.2021 tarihinde yaptığı olağan toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

04 Haziran 2021 Saat: 11:36

DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

Mayıs /  2021 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

17.05.2021 ( 46-59 )  TARİHİNDE

ALDIĞI KARARLAR

 

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

 

KARAR NO

KARAR

46

İlçemiz Bozyokuş Mahallesinde Belediyemize ait 277,98 m2 alanlı 408 ada 31 parsel sayılı ve 263,33 m2 alanlı 408 ada 32 parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine göre satılıp satılamayacağının belirlenmesi amacıyla konunun planda ve yerinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

47

İlçemiz Bozyokuş Mahallesinde Belediyemize ait 1.970,35 m2 alanlı 196 ada 56 parsel sayılı taşınmaz, 738,38 m2 alanlı 196 ada 57 parsel sayılı taşınmaz ve 1.488,55 m2 alanlı 196 ada 58 parsel sayılı taşınmazların satılıp satılamayacağının belirlenmesi amacıyla konunun  planda ve yerinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

48

Dursunbey İlçe Mahallelerinde 12'inci 5 yıllık imar planının 2021-2025 arası uygulanacak kamulaştırma programı dahilinde ortaya çıkan eksik parseller ile yapılacak imar uygulanması veya önceki 5 yıllık imar planlarının uygulanması neticesinde ortaya çıkmış parsellerdeki hisseler ve eksik parsel niteliğindeki taşınmazların satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

49

İlçemiz Mollaoğlu Mahallesi 732 ada 2 parsel ve 180 ada 13 parsel numaralı taşınmazların arasında yer alan 5 metrelik yaya yolunun mevcut yerleşim ve eğim nedeniyle açılma imkanının olmadığı anlaşılmış olup, mevcut konumunun iptal edilmesine, "Blok Nizam 4 Katlı Konut Alanı" lejantında bulunan 180 ada 13 parsel sayılı taşınmazın ekli krokide gösterildiği şekilde  "Bitişik Nizam 4 Katlı Ticaret-Konut Alanı" olarak imar planı değişikliği yapılmasına ve bu değişiklik ile oluşacak olan donatı ihtiyacının 180 ada 21 ve 25 parsellerin bitişiğine, 180 ada 13 parsel sınırları içerisinde ekli krokide gösterildiği şekilde "Park Alanı" olarak karşılanmasına İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

50

İlçemiz Bozyokuş Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Çakmak Mahallesi, Çiftçi Mahallesi, Ferah Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Mollaoğlu Mahallesi, Üçeylül Mahallesi ve Vakıf Mahallesi sınırları dahilindeki bütün taşınmazlarda, alınacak olan otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslara göre Otopark Yönetmeliğinin Otopark Bedelinin Tespit, Tahakkuk ve Tahsili başlıklı 12. Maddesinde belirtilen 5.Grup (5. Grup için, tarifedeki bedelin %60'ı otopark bedeli olarak alınır.) üzerinden gerçekleştirilmesine ve aynı zamanda; yan bahçesi otopark rampası olarak kullanılan parsellerde otopark rampasının proje üzerinde gösterilmesine, otopark rampasının eni en az 2.75 metre olmasına, otopark rampasının konumuna Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenerek karar verilmesi yönünde alınan İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu ortak kararının geldiği şekliyle kabulüne  oy birliği ile karar verilmiştir.

51

Dursunbey 1/10000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Eğitim Tesisleri Alanı" lejantında kalan Çakmak Mahallesi 362 ada 74 ve 102 parsellerde imar değişikliği yapılmasına yönelik talebin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

52

 Dursunbey 1/10000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam 4 Katlı Konut alanı ve Park Alanı" lejantında kalan Bozyokuş Mahallesi sınırları dahilindeki 675 ada üzerinde imar değişikliği yapılmasına yönelik talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

53

Dursunbey 1/10000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı ve Park Alanı" lejantında kalan İlçemiz İstasyon Mahallesi sınırları dahilindeki 467 ada 6, 7 ve 9 parsellerde imar değişikliği yapılmasına yönelik talebin planda ve yerinde incelenmek üzere imar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

54

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye harcamalarında gerektiğinde kullanılmak üzere, Dursunbey Belediyesinin ve iştiraki olan Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri A.Ş.’nin ülkemizde faaliyet gösteren kamu bankalarından, kamu katılım bankalarından, özel bankalardan, özel katılım bankalarından veya İller Bankasından, 60 ay vadeli ve toplam 3.680.000,00-TL tutarında, nakit, teminat mektubu, kredi kartı, temlik verme, finansal kiralama veya gelir paylaşım modeli şeklinde borçlanabilmek için, ayrıca Dursunbey Belediyesi Orman Ürünleri A.Ş.'ye Dursunbey Belediyesinin kefil olabilmesi ve kefalet ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanı Ramazan BAHÇAVAN'ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

55

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddeleri gereği, 2020 yılı kesin hesabı ile ilgili alınan 14.04.2021 tarih ve 154 sayılı Encümen Kararının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, süresi içinde alınacak Plan Bütçe Komisyon Kararının 24.05.2021 Pazartesi saat 17.30 da, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Mayıs/2020 ayı II. Meclis Birleşimine dair toplantıda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

56

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait çalışır ve faal durumda olan 10 DZ 413 plakalı Mercedes marka otobüsün sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz olarak verilmesi için araç talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

57

İlçemiz Bozyokuş Mahallesi 781 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın imar değişikliği sonucu oluşacak alanı ile Bozyokuş Mahallesi 408 ada 30 parselde bulunan arsa vasıflı 961,22 m2'lik taşınmaz için 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.Maddesinin (a) bendi, aynı Kanunun 18.Maddesinin (e) bendi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 1.Maddesi hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale yapılması veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

58

Zabıta Amirliği tarafından toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13 ve 15. Maddeleri ile 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanunun 1. Maddesine istinaden hazırlanan "Zabıta Tembihnamesi"nin ayrıntılı incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

59

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince, bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 01 Haziran 2021 Salı günü Saat: 17.30 da yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorum Yapmak için Tıklayınız.