Tarla Vasıflı Taşınmazımız Kiraya Çıkıyor
13:33, 17-09-2015

İLÇENİN İSTASYON MAHALLESİ 473 ADA 1 PARSEL NOLU TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN KİRA İHALESİŞARTNAMESİ

1-İHALE KONUSU

        Belediyemize ait İlçenin İstasyon Mahallesi 473 ada 1 parsel (11.908 m2, yaklaşık 3,000 m2 kullanım alanlı kısmı) nolu tarla vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle müstecire verilecektir. Kiralanacak yer ekli krokide reklendirilerek belirlenmiştir.  Kira süresi 3 yıldır.

 

2-KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALIN

 

            MAHALLESİ                    ADA          PARSEL           YÜZÖLÇÜMÜ           CİNSİ

           İstasyon Mahallesi               473                 1                       11.908 m2                Tarla

  

 

3-KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Kiracı sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz , fiilen sürülüp ekilen alanın dışına çıkamaz.Fiilen yol olarak kullanılan kısım ihaleye dahil değildir.

3.2- Taşınmaza Belediyemizce ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

3.3- Kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irat kaydedilecektir.

3.4- Kiracılık hakkı sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerinde tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmazın bulunduğu yer belediyesine çeşitli gelir olarak yatırılır.

Kira dönemi sonunda kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.

3.5- Kiracı arazi değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır.

3.6- İhale sonucu ihaleyi alan şahıs taşınmazı 3. şahıslara devir yapamaz ve başkalarına kullandıramaz, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz. Devredecek ve kullandıracak olursa hiçbir hükme gerek olmaksızın sözleşme fesih olur. Kesin teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiracıyla devralan veya kullanan derhal cebren taşınmazdan çıkarılır. Kiracı da aksine hareket etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.7 - Sözleşme süresinin bitimi veya süresinden evvel iptali halinde tebligatı müteakip 15 gün içerisinde tahliye edilir.

3.8- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren idarenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 2886 sayılı Yasanın 62’nci maddesine göre işlem yapılır.

3.9- Kiraya verilecek taşınmazlar üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına matuf olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir.

3.10- Sözleşme konusu mecur taşınmazdaki can, mal ve iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbirler KİRACIYA aittir. Kiracı tarafından can, mal ve çalışma güvenliği için gerekli tedbirler alınacaktır. Buna rağmen meydana gelebilecek her türlü olumsuz netice ve 3. kişilerin zararından kiracı sorumlu olup, Dursunbey Belediye Başkanlığı bu konuda hukuken sorumlu tutulamaz.

3.11-Yangına karşı her türlü tedbirleri almak ve bundan doğacak zararları karşılamak KİRACI’ya aittir. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Belediyeye ödemek zorundadır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal ve kusur gibi nedenlerle gerek kiracının gerekse üçüncü kişilerin kiralanana vereceği her türlü zarar ve ziyandan kiracı sorumlu olup, Belediyeye ödemek zorundadır. Ayrıca kiracının üçüncü kişilere karşı vereceği her türlü zarar ve ziyandan KİRACI sorumludur.

3.12-Kiracı yetiştireceği mahsulün ilaçlanması, böcek ve zararlı haşerelere karşı mücadele esnasında taşınmazda bulunan dikili ağaçlara zarar verecek durumlardan kaçınmak zorundadır. Dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu ağaçlara verilen zarar müstecirden tazmin edilecektir. 

3.13-Kiracı bu yeri sözleşme bitiminden önce bırakmak isterse 2 ay önceden Belediyeye dilekçe ile müracaat edecektir. Aksi takdirde teminatı yanacaktır.

3.14-Bu özel ve genel şartlarda açıklık bulunmayan haller için KİRACI Belediye lojman ve işyerlerine ilişkin kira yönetmeliğindeki hükümlerini aynen kabul eder.

 

 4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI

            aKira süresinin bitiminde,

      b-Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı KİRALAYAN tarafından fesh edilmesi,

            c-Mahkemece B.K.nun 261.Md.ne göre KİRACI’nın iflasına karar verilir ve KİRALAYAN tarafından birikmiş ve işleyecek kiralar için KİRACI’ya yapılacak tebligat üzerine 15 gün içinde borcunu karşılayacak teminat vermemesi veya konkordato akdederek kira borçlarını eksik ödemeye devam etmesi,

            d-Gerçek kişi KİRACI’nın vefatı halinde, tüzel kişi KİRACI’nın tüzel kişiliği son bulması halinde kira akdi son bulur, yürürlükten kalkar.

 

5-  SÖZLEŞMENİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ

            a-KİRACI sözleşmede belirtilen genel ve özel şartlara uymadığı takdirde KİRALAYAN’ın akdi fesih ve mecuru tahliye davası açabileceğini kabul eder.

            b-Sözleşme KİRALAYAN tarafından fesh edildiği takdirde ayrıca hiçbir karar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın KİRACI’nın yatırdığı kesin teminat irat kaydolur.

            c-Kiracı, kiracının yükümlülüklerini, düzenleyen 3.maddedeki sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde kendisine hiçbir yazılı ve sözlü ihtar gerekmeksizin akdi tek taraflı olarak fesh olur ve kesin teminatı irat kaydedilir.

 

6- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

            İlçenin İstasyon Mahallesi 473 ada 1 parselin yıllık muhammen ihale  bedeli 120,00 ( Yüzyirmi) TL olup, geçici teminatı 11,00 (Onbir) TL’dir.

 

İhaleye müteakip ihale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk Parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

7- KİRANIN BAŞLAMA ZAMANI

Kira başlangıç tarihi 01.10.2015 ’dir. İhalenin onayından sonra müstecir 15 gün içinde Kesin Teminatını yatırarak kira sözleşmesini imzalayacaktır.

 

8- İHALE SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Kiralanan yerlerin yıllık kira bedelleri peşin olup ait olduğu ayın 25 ine kadar Belediye veznelerine yatırılacaktır. Vade kesin olup, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51.maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranları uygulanır.  Kiracı bu şartı kabul etmek zorundadır. Aksi hal akde aykırılık sayılır ve tahliyesi istenir. Kiracı sözleşme döneminde ödeme yapmadığı takdirde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilebilir.

9-  ARTIŞ ORANI

Daha sonraki yılların kirası, cari yıl kira bedeline %5 oranında artış ilave edilerek belirlenecektir.

 

   10- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI   

İlgili arazinin açık arttırma kira ihalesi 16.09.2015 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyede toplanacak olan Encümen huzurunda yapılacaktır.

            İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili istenilen belgeleri 16.09.2015 Çarşamba günü ihale saatine kadar Belediyeye vereceklerdir.

 

 

 

 

 

   11-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

             a-Başvuru Dilekçesi

           b-Geçici Teminat Makbuzu

           c-Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair belge,

           d-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

           e-Özel kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından)

 

   12- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

   13- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Vergi Dairesine veya Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı ve Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla yükümlüdür.

   14- SÖZLEŞMEDEN KAÇINMA VE TAAHÜDLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ

                  İhaleyi kazanan müstecir şartnamedeki maddeleri ve taahhütleri yerine getirmez, cayarsa veya sözleşme imzalamaktan kaçınırsa, müstecirin geçici teminatı iade edilmeyip Belediye hesabına irat kaydedilir.

   15-KANUNİ İKAMETGÂH

               Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

   16- İHALE ONAYI

            Belediye Encümenince alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince ( Belediye Başkanı) tarafından onaylanır veya iptal edilir.

   17- İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu yerlerinin kirasından doğabilecek her türlü ihtilafların halline T.C. Dursunbey Mahkeme ve İcra Daireleri salahiyetli olup Belediye bu hususta hiçbir masraf kabul etmez.

 

   18- İDARENİN YETKİSİ

     Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

   19- SON HÜKÜM

 

İş bu şartname 19 maddeden ibaret olup, Dursunbey Belediye Encümenince tanzim ve imza olunmuştur.02.09.2015


 
 
YORUMLAR

Yorum Ekleyin

Adınız Soyadınız :
Mail Adresiniz :
Başlık :
Yorumunuz :
 
 
web tasarım, web programlama, internet sitesi yapımı,
2014 © Copyright ©