İsmailler Mahallemizdeki Çam Ağaçları İhaleye Çıkıyor
16:03, 9-11-2015

İLÇENİN İSMAİLLER MAHALLESİ 254 ADA 13 PARSELVE 253 ADA 5 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARDA BULUNAN DAMGALI ÇAM AĞAÇLARININ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

1-İHALE KONUSU

        Dursunbey Belediyesi İhale Komisyonunun 28.10.2015 Tarih ve 173 nolu kararına göre, İsmailler Mahallesindeki 299 adet 109,746 m3 tahmini karaçam ağaçları ile 15 adet 7,550 m3 tahmini kızılçam ağaçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45 inci maddelerine istinaden açık arttırma ihalesi suretiyle dikili olarak satılacaktır.

 

2-SATILACAK AĞAÇLARIN

MAHALLESİ           ADA          PARSEL        ADET                      M3                               CİNSİ

İsmailler Mah.         254-253           13-5             299                 109,746 m3                        Karaçam

                                                                             15                      7,550 m3                        Kızılçam        

 

 

3- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

            a- İhale muhammen satış bedeli 11.000,00 ₺ (onbirbinlira) + KDV olup, Geçici teminat miktarı 389,50 ₺ (üçyüzseksendokuzliraellikuruş) dir. Bu bedel tüm ağaçlar için geçerli olup, kısmi teklif verilemez.

b- Geçici teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

 

   4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

                

a.           Başvuru Dilekçesi,

b.           Geçici Teminat Makbuzu,

c.            Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi,

d.           Özel ve Tüzel Kişilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

e.            Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

f.            Özel kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin adresli vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

 

   5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

      a- 4. Maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

      b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da herhangi bir ihale kanuna göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, irat ( Gelir ) kaydolunur.

Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

                                  

   6- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

               İhale bedeline + KDV eklenecek olup, %1-2 Tellaliye, % 05,69 Karar Pulu ile Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu karaçam ve kızılçam ağaçlarının kesiminden, nakliyesinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

   7- ÖDEME ŞEKLİ

                  İhale üzerine yapılacak Mükellef karaçam ve kızılçam ağaçlarının ihale bedelini %50’sini peşin  geri kalan %50’sini  ise 3 ay sonunda ödeyecektir. Üç ay sonra ödenecek olan kalan %50 bedel için peşinat ödediği tarihten itibaren en az üç ay süreli kesin teminat mektubu verecektir.(Son taksit ödeme tarihinden önce olmamak üzere). İhaleyi alan istekli tarafından kesine teminat mektubunun verilmemesi halinde ihale ortadan kalkar, isteklinin geçici teminatı irat kaydedilir ve istekli hiçbir hak iddia edemez. Peşin ödenecek olan miktar ile diğer harçları ihalenin onayından itibaren en geç bir hafta içinde Belediyeye ödeyecektir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları da alıcıya aittir.

 

   8-DİĞER HUSUSLAR

               a- Belediye Çam ağaçlarının satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece tahsilat makbuzu verecektir.

               b- İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. İstekli Dursunbey Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünce damgalanmış ağaçların dışında kesinlikle başka bir ağaç kesemez, değiştiremez ve hak talebinde bulunamaz.

               c- İhaleyi alan mükellef, 254 ada 13 parsel ve 253 ada 5 parselde bulunan ve 2. Maddede dökümü yapılan çam ağaçlarını 1 ay içinde keserek kaldırmak zorundadır. Bir ay içerisinde ağaçları kesip kaldırmadığı takdirde hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

               ç- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

               d- İstekliler mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye Tahakkuk servisinden ücretsiz temin edebileceklerdir. İhaleye girmiş olanlar ağaçları görmüş ve kabul etmiş sayılır.

               e- İstekli Belediyeden çam ağaçlarının kesimi konusunda yazılı belge almadan kesim işine başlayamaz. Yazılı izin alındıktan sonra çam ağaçlarının kesimi ve nakliyesi Belediye gözetiminde yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu çalışmalar sırasında oluşabilecek her türlü aksaklıklar, olumsuzluklar, kaza, zarar ve ziyandan Belediye sorumlu tutulamaz. Bu konuda Belediye hiçbir masraf ve sorumluluk kabul etmeyecek olup, gerekli tedbirleri almak ve uygulamak ihaleyi alan yükleniciye aittir.

               f- Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Dursunbey Mahkemeleri ve İcra Daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.     

   9- SON HÜKÜM

            İş bu şartname dokuz maddeden ibaret olup, Belediye Encümenin (İhale Komisyonu) 28.10.2015 tarihinde alınan kararı gereği kabul edilerek tasdik edilmiştir. Bu şartname aynı zamanda sözleşme yerine geçer. 


 
 
YORUMLAR

Yorum Ekleyin

Adınız Soyadınız :
Mail Adresiniz :
Başlık :
Yorumunuz :
 
 
web tasarım, web programlama, internet sitesi yapımı,
2014 © Copyright ©