ZİYARETÇİ DEFTERİ
Onay bekleyen 0 mesaj var.
murat yaşar 18-07-2013

Bilgi edinme kanunu

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2.- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. Tanımlar MADDE 3.- Bu Kanunda geçen; a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri, b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri, c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi, d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini, f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü Bilgi edinme hakkı MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. Bilgi verme yükümlülüğü MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Edinme Başvurusu Başvuru usulü MADDE 6.- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. İstenecek bilgi veya belgenin niteliği MADDE 7.- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler MADDE 8.- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir. Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme MADDE 9.- İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir. Bilgi veya belgeye erişim MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin; a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, Sağlarlar. Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır. Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. Bilgi veya belgeye erişim süreleri MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. 10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır. Başvuruların cevaplandırılması MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir. İtiraz usulü MADDE 13.- Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.
Yönetici Notu :
Öncelikle bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz. Fakat ilgili yazıyı ve istemiş olduğunuz bilgileri bundan sonraki süreçte info@dursunbey.bel.tr adresimize atmanızı tavsiye ederiz.
faruk orhan 10-07-2013

dursunbey panayırı

ben her yıl panayırınaza tezgah açan esnaflardan faruk orhan bu yılki ihale hangi tarihte yapılacak bilgi verirseniz sevinirim.
Yönetici Notu :
İlginiz için teşekkür ederiz. İhalemiz 27 Temmuz 2013 Cumartesi günü yapılacaktır. yeri ve saati ilerleyen günlerde web sitemizde yayınlanacaktır. bilginize.
mehmet ulus 09-07-2013

Aşağı musalar köyü

Tüm halkımın Ramazan'ı şeriflerini canı gönülden hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle..ULUS AİLESİNE saygılarımla MEHMET ULUS ( BURSA )
ramazan yıldız 07-06-2013

yollar

sayın yönetici sayın başkan a ve Dursunbey siyasetçilerine iletilmek üzere Dursunbey simav gurup yolu ne zaman asfalt olacak ne güzel yayla şenlikleri ne güzel şiir akşamları düzenleniyor başka şehirlerden gelen misafirlerimize adı gecen yol Dursunbey iyimize hiç yakışmıyor umarım adı gecen yol un bır an önce asfaltlanması için Dursunbey i yönetenler hareket e geçer bu yolun bir an önce asfaltlanması için caba gösterilir ben bursa da yaşayan bir Dursunbey i olarak sizlerden talep ve arz ediyorum saygılarım la
Alper Gökhan Güven 31-05-2013

YOL SULAMA

Kıştan kalma yollarda bulunan tozları önlemek için sulama aracının yola dikey kısmı açılarak yolları ıslaması, parke taşlarının arasındaki derzleri açmasına ve akabininde sulama aracının tonajı sebebiyle yollarda göçmesine sebep olduğu, yapılan hizmetin tekrarlanması sonucu belediye bütçesine ek gider çıkardığını gözlemekteyim. Sulama yerine bir çok kentte olduğu gibi her gün olmasa da haftada en az bir defada olsa şehir merkezindeki yolları yıkamak hem esnaf hem vatandaş hem belediye bütçesi bakımından iyi olacağı kanaatindeyim.
Yönetici Notu :
Sayın Alper Gökhan Güven Görüşleriniz ilgili birime bildirilecektir. İlginize teşekkür eder iyi günler dileriz.
IRFANCELIK 31-05-2013

yassioren koyundeki senlik

Her yil yapmaya calistigimiz senligimizi ALLAH nasip ederse tekrar edecegiz.Izmir,Balikesir,Dursunbeyden bir cok katilimcinin istirakiyle her zamankinden daha da guzel bir sekilde gerceklesecegine ,zamanini ayirdigina degeceginekanaatimiz var.Sizinde belediye calisanlari ve site yoneticilerini 09.06.13 pazar 10:00 gunu bekliyor ,sitenizde de yer almak istiyoruz.Basarilar
Ali 14-05-2013

Kaldırımlar

İlçemizde gerçekten güzel işler yapılıyor. Bunlardan birisi cep park uygulaması. Çoğu İlçede, hatta Balıkesirde bile yok.Gündüzleri sorun yok. Fakat akşam oldumu bazı biliçsizler bilerek araçlarını kaldırımın üzerine park ederek yayaların geçmesini engelliyorlar.Bu soruna neden dur denilmiyor???
tugce 24-04-2013

Turk Filmi

Sitenizi çok başarılı buldum.Elinize sağlık.Ayrıca bir çok yararlı bilgi edindim.Teşekkürler.
melisa 24-04-2013

Kral Oyun

Siteyi başarılı ve güncel olarak gördüm.Elinize sağlık.Ayrıca bir çok yararlı bilgi edindim.Teşekkürler.
kenan kadırga 19-04-2013
Dursunbey seyahat otobüs şirketi belediyeye mi bağlı bilmiyorum ama şikayet edecek başka bi yer bulamadım. Inşallah sorun çözülür. Balıkesirdeki terminal bilet satış noktasinda telefonlara cevap veren şahsa birisi insanlarla nasıl muhatap olunur telefonla nasıl konuşulur insanlarin suratına neden telefon kapatılmaz kendisinin orda bulunma sebebi insanlara yardımcı olmak mi yokuş yapmak mi. Bir değil iki değil bn her dursunbeye gelişimde hep aynı problemi yaşıyorm. Bu simariklik neden acaba b.kesir d.bey arasının kendi tekellerinde olmasından mi çözemedim. Umarım belediye hep olumlu mesajlar yerine bunlari da yayinlar ve bu telefona bakan şahsi en azından uyarır. Saygılar
Yönetici Notu :
Dursunbey Seyahat Özel bir şirkete aittir. Fakat Şikayetiniz şirket yetkililerine tarafımızdan bildirilerek gerekli uyarılar yapılacaktır. Bu tür şikayetlerinizi sitemizden bizlere bildirmenizi rica ederiz.
Sayfa :  1   2   3   4   5  6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  
web tasarım, web programlama, internet sitesi yapımı,
2014 © Copyright ©