MENU
BAŞKAN

12℃

Dursunbey Belediyesi

Loading...

Cumartesi

az bulutlu

12 / 11℃

Pazar

parçalı az bulutlu

11 / 10℃

Pazartesi

açık

11 / 11℃

Salı

açık

15 / 15℃

Çarşamba

kapalı

16 / 16℃

HAVA DURUMU

13.04.2024 tahmini hava durumu

12℃

Kavacık ve Durabeyler Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Kira İhalesi Delice,Kurtlar, Gazellidere, Güğü ve Arıklar Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Satış İhalesi ve Geri Dönüşüm Malzemelerinin Satış İhalesi
15 Eylül 2023 Cuma

                                 

DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listelerde bulunan taşınmazlar ve malzemeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile taşınmaz kiralama ve taşınmaz satış, atık malzeme satış ihalesi yapılacaktır.

 

2-      TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALELERİ

 

 

Sıra No

İli

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini                          Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

İlçesi

Mahalle

1

Balıkesir

102

26

150,00

Avlulu İki Katlı Kargir Ticaret-

hane

500,00 Aylık

540,00

250,00

Yerleşik Alan İçi

14.00

 

Dursunbey

Kavacık

 

2

Balıkesir

Dursunbey

Durabeyler

 

147

 

49

 

3.143,35

 

Arazi

 

600,00 Yıllık

 

54,00

 

250,00

 

Yerleşik Alan Dışı

 

15.15

 

3

Balıkesir

Dursunbey

Durabeyler

 

148

 

24

 

2.227,57

 

Arazi

 

500,00

Yıllık

 

45,00

 

250,00

 

Yerleşik Alan Dışı

 

15.20

 

       TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ

 

 

Sıra No

İli

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini                          Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

İlçesi

Mahalle

 

1

Balıkesir

Dursunbey

Delice

128

2

154,95

Arsa

34.650,00

1.040,00

250,00

Yerleşik     Alan İçi

14.05

 

2

Balıkesir

Dursunbey

Delice

 

237

 

7

 

163,81

 

Arsa

 

36.900,00

 

1.107,00

 

250,00

 

Yerleşik Alan İçi

 

14.10

 

3

Balıkesir

Dursunbey

Delice

 

256

 

10

 

397,59

 

Arsa

 

89.550,00

 

2.687,00

 

250,00

 

Yerleşik Alan İçi

 

14.15

 

4

Balıkesir

Dursunbey

Delice

 

141

 

5

 

162,08

Kerpiç Ev ve Arsası

 

60.000,00

 

1.800,00

 

250,00

 

Yerleşik     Alan İçi

 

14.20

 

5

Balıkesir

Dursunbey

Kurtlar

145

7

576,73

Arsa

150.000,00

4.500,00

250,00

Yerleşik     Alan İçi

14.25

6

Balıkesir

Dursunbey

Kurtlar

 

146

 

6

 

499,95

 

Arsa

 

125.000,00

 

3.750,00

 

250,00

 

Yerleşik Alan İçi

 

14.30

7

Balıkesir

Dursunbey

Kurtlar

 

146

 

7

 

512,33

 

Arsa

 

130.000,00

 

3.900,00

 

250,00

 

Yerleşik Alan İçi

 

14.35

8

Balıkesir

Dursunbey

Gazellidere

133

18

474,24

Arsa

350.000,00

10.500,00

250,00

Yerleşik     Alan İçi

14.40

9

Balıkesir

Dursunbey

Güğü

116

10

381,13

Arsa

99.500,00

2.985,00

250,00

Yerleşik     Alan İçi

14.45

10

Balıkesir

Dursunbey

Arıklar

139

1

102,86

Ahşap Ev ve Arsası

225.000,00

6.750,00

250,00

Yerleşik     Alan İçi

14.50

  

 ATIK MALZEME SATIŞ  İHALELERİ

 

 

Sıra No

İli/İlçesi

 Tahmini Ağırlık

Cinsi

Tahmini                          Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Saati

1

Balıkesir/

Dursunbey

25 Ton

Kağıt,

Karton Atığı

48.750,00

1.462,50

250,00

15.05

2

Balıkesir/

Dursunbey

1 Ton

Plastik Atığı

3.500,00

105,00

250,00

15.10

 

     3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 27.09.2023 Çarsamba günü

Saat 14.00’te başlayarak  listelerdeki saat sırasına göre Encümen huzurunda yapılacaktır.

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

       İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   Kanuni ikametgâh olması;

B)   Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C)   İmza sirküleri vermesi;

a)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

E)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

F)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G)  Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ)     İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

       5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

            Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b Dursunbey/BALIKESİR

        İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6-   İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-   İlgililere ilan olunur.