MENU
BAŞKAN

24℃

Bilgi güvenliği

Loading...

Pazartesi

açık

24 / 24℃

Salı

açık

24 / 23℃

Çarşamba

açık

20 / 20℃

Perşembe

açık

20 / 20℃

Cuma

açık

19 / 19℃

HAVA DURUMU

22.07.2024 tahmini hava durumu

24℃

T.C. DURSUNBEY BELEDİYESİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli Vatandaşlarımız;

Dursunbey Belediyesi 5747 sayılı yasa ile kurulmuş olup belediye kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatın kendisine yüklemiş olduğu yetki ve sorumlulukları kullanmaktadır. Dursunbey Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Dursunbey Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Dursunbey Belediyesi veri sorumlusu sıfatıyla sorumlulukları üstlenmektedir.

 

1.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMASINDA YASAL DAYANAKLAR

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Vatandaşlarımızın kişisel verileri, başta 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği belediyemize yapmış oldukları başvurularda yasal haklarının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla işlenmektedir.

 

2.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

http://www.dursunbey.bel.tr/ ve diğer kurumsal web sitelerimiz, e-belediye veya mobil uygulamalarımız üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Dursunbey Belediyesi tarafından işlenmektedir.

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİ KULLANMA AMAÇLARI

a)   Kurumsal web sitemiz, mobil uygulama ve e-belediye üzerinden işlem yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek.

b)   Çağrı Merkezi üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek.

c)    Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.

d)   Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek.

e)    Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi, mobil uygulama ve e-belediye uygulamalarında işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek.

f)    Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek.

g)   Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek.

h)   Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

4.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Dursunbey Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Dursunbey Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Dursunbey Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

5.    KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler üçüncü kişilere AKTARILMAMAKTADIR. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasal mevzuat uyarınca kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer mevzuatın belediyelere yüklemiş olduğu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişi ve kurumlarla 6698 sayılı yasaya uygun olarak kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verileriniz kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Dursunbey Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

6.    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLAR

Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.     KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle belediyemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediyemize iletmeniz gerekmektedir.

 

 

7.    KİŞİSEL VERİNİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KVK Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca Dursunbey Belediyesi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Dursunbey Belediyesi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için vatandaşlarımızın Dursunbey Belediyesi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

8.    ÇEREZ POLİTİKASI NEDİR

Bu çerez uygulamaları politikası Dursunbey Belediyesi tarafından veya onlar adına yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar içindir.

9.    ÇEREZLER (COOKİES) NEDİR

Çerezler web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır.

Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz.

Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir

Tüm alt alan adlarıyla, http://www.dursunbey.bel.tr/ adlı sitemize ve katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal alan ve gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

 

 

T.C. DURSUNBEY BELEDİYESİ WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

1.    KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM

a)   Web Sitesi Kullanıcıları kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, eposta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Web Sitesi Kullanıcıları, ödeme yapmaları gerekmesi halinde gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ederler.

b)         Web Sitesi Kullanıcıları, web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler, (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde http://www.dursunbey.bel.tr/  ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

c)    Web Sitesi Kullanıcıları, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Web Sitesi Kullanıcıları, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis'lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

2.    ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)    Web Sitesi Kullanıcılarının, sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

b)     Web Sitesi Kullanıcıları, T.C. Anayasa’sı, TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde http://www.dursunbey.bel.tr/  Yönetimi’nin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı http://www.dursunbey.bel.tr/     Yönetimine ödemekle yükümlüdür.

c)      Web Sitesi Kullanıcıları, http://www.dursunbey.bel.tr/ kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.

d)   Web Sitesi Kullanıcıları, diğer Web Sitesi Kullanıcıları, (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

e)      Web Sitesi Kullanıcıları, http://www.dursunbey.bel.tr/ Yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Web Sitesi Kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Web Sitesi Kullanıcılar http://www.dursunbey.bel.tr/  Yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır.

f)     Web Sitesi Kullanıcıları, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

g)    Web Sitesi Kullanıcıları, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.

h)     Web Sitesi Kullanıcıları, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta/e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunların yanı sıra Web Sitesi Kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal http://www.dursunbey.bel.tr/  tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde http://www.dursunbey.bel.tr/  ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.

3.    YASAL SORUMLULUK

a)   Web Sitesi Kullanıcıları, internet ortamında ifade ettikleri ve yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda http://www.dursunbey.bel.tr/ sitesi ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.

b)     Web Sitesi Kullanıcıları, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında http://www.dursunbey.bel.tr/  yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

c)      Web Sitesi Kullanıcıları, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Web Sitesi Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin http://www.dursunbey.bel.tr/  yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

 

 

4.    YASAL İZİN

 

a)    Web Sitesi Kullanıcıları, kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

b)     Web Sitesi Kullanıcıları, http://www.dursunbey.bel.tr/ sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

5.    MAHREMİYET

a)      http://www.dursunbey.bel.tr/  servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

b)     Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. http://www.dursunbey.bel.tr/  , kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.

c)    Kural olarak site ve Web Sitesi Kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler ve sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

6.    GÜVENLİK

a)      http://www.dursunbey.bel.tr/ sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

b)     http://www.dursunbey.bel.tr/ hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerini de uyulmalıdır.

c)    Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

d)   Güvenlik Önlemleri;

Web Sitesi Kullanıcıları, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, MSN ya da e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.

Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), http://www.dursunbey.bel.tr/  giriş yaptıktan sonra "Çıkış" bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak http://www.dursunbey.bel.tr/  ye giriş yapacak kişinin Web Sitesi Kullanıcıları, sayfasına erişmesini engelleyecektir.Bu konuda http://www.dursunbey.bel.tr/ tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

 

 

7.    SAİR HÜKÜMLER

a)   Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Dursunbey Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

b)     http://www.dursunbey.bel.tr/ Yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

c)      Web Sitesi Kullanıcıları, http://www.dursunbey.bel.tr/  ’ye bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Web Sitesi Kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.