MENU
BAŞKAN

12℃

Dursunbey Belediyesi

Loading...

Cumartesi

az bulutlu

12 / 11℃

Pazar

parçalı az bulutlu

11 / 10℃

Pazartesi

açık

11 / 11℃

Salı

açık

15 / 15℃

Çarşamba

kapalı

16 / 16℃

HAVA DURUMU

13.04.2024 tahmini hava durumu

12℃

Şabanlar ve Kavacık Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Satış İhalesi İlanı ile Çakırca ve Cebeci Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Kira İhalesi İlanı
03 Kasım 2023 Cuma

                                

DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listelerde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile taşınmaz satışı ve taşınmaz kiralama ihaleleri yapılacaktır.

2-       TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

       TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ

 

Sıra No

İli

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini                          Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

İlçesi

Mahalle

 

1

Balıkesir/

Dursunbey/

Şabanlar

131

43

391,62

Arsa

80.000,00

2.400,00

250,00

Yerleşik alan içi

14.00

 

2

 

Balıkesir/

Dursunbey/

Kavacık

103

100

96,79

Avlulu Kerpiç Ev

250.000,00

7.500,00

250,00

Yerleşik alan içi

14.05

 

3

Balıkesir/

Dursunbey/

Kavacık

187

21

6.864,33

Tarla

167.000,00

5.010,00

250,00

Yerleşik alan dışı

14.10

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALELERİ

 

Sıra No

İli

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini                          Bedel

(TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

İlçesi

Mahalle

1

Balıkesir

144

1

131,80

Kargir İki Katlı Bina ve Arsası

125,00 Aylık+

KDV

135,00

250,00

Yerleşik Alan İçi

14.15

 

Dursunbey

Çakırca

2

Balıkesir

33

101

18,76

Çay Ocağı

1.000,00 Aylık+

KDV

1.080,00+

50.000,00

(Güvence Bedeli Nakit)

250,00

Yerleşik Alan İçi

14.20

 

Dursunbey

Cebeci

     3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 15.11.2023 Çarsamba günü

Saat 14.00’te başlayarak  listelerdeki saat sırasına göre Encümen huzurunda yapılacaktır.

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

       İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   Kanuni ikametgâh olması;

B)   Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C)   İmza sirküleri vermesi;

a)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

E)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

F)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G)  Geçici Teminat, (2. nolu taşınmaz kiralama ihalesi için güvence bedeli) yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ)     İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

Ayrıca 2 nolu Taşınmaz Kiralama (Çay Oçağı) ihalesine katılacaklardan;

1- Adli Sicil Belgesi. (Adli sicil kaydına göre, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yüz kızartıcı suçlar ve Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190, 191, 102, 103, 104, 105, 109/3-f, 109/5, 227 maddelerinde yazılı suçlardan hüküm giyenler ihaleye katılamayacaktır. Ayrıca çay ocağı işletmesinin ihalesini alan kişi ile yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında mezkur suçlardan dolayı herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunması ya da açılması halinde olayın mahiyetine göre ihale idaremiz tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir.)

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

a)    Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğuna; Çay Ocağı, Kahvehane, Kıraathane vb. işletmeciliğini  5 yıl aktif olarak  yapmakta olduğuna dair belge,

b)    Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 1. maddede belirtilen adli sicil belgesi ile işbu maddenin (a)  esaslara göre temin edecekleri belge ile ikametgah ve tebligat adres belgesi.

       5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

            Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b Dursunbey/BALIKESİR

        İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6-   İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-   İlgililere ilan olunur.