MENU
BAŞKAN

13℃

Dursunbey Belediyesi

Loading...

Salı

açık

13 / 12℃

Çarşamba

açık

12 / 12℃

Perşembe

açık

13 / 13℃

Cuma

parçalı bulutlu

13 / 13℃

Cumartesi

kapalı

12 / 12℃

HAVA DURUMU

03.10.2023 tahmini hava durumu

13℃

Hizmet Aracımız Satışa Çıkıyor
06 Mart 2023 Pazartesi

                                  

            DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                                   

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listede belirtilen araç 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü satılacaktır.

2-      TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

Sıra No

İli

İlçesi

            Cinsi

Tahmini Bedel   (TL)(KDV hariç)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

    Saati

1

Balıkesir

Dursunbey

Land Rover Defender 2005 Model Çift Kabin 4x4 130’luk Kamyonet

715.000,00

21.450,00

250.00

14.00

3-      İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 22.03.2023 Çarsamba günü Saat 14.00’da  Encümen huzurunda yapılacaktır. 

       4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki belge ve şartlar aranır.

A)   Kanuni ikametgâhı gösteren belge,

B)   Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

C)   İmza sirküleri vermesi;

a)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişi yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından)

E)   2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

F)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G)  Geçici Teminata ilişkin belge ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ)     İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale şartnamesi, şartname bedelinin yatırılması karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir. (266) 662 36 62

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi almaları zorunludur.

6-      İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-      İlgililere ilan olunur.