MENU
BAŞKAN

26℃

Dursunbey Belediyesi

Loading...

Pazartesi

açık

26 / 24℃

Salı

açık

24 / 23℃

Çarşamba

açık

20 / 20℃

Perşembe

açık

20 / 20℃

Cuma

açık

19 / 19℃

HAVA DURUMU

22.07.2024 tahmini hava durumu

26℃

Kızılöz ve Akbaşlar Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Satış İhalesi
10 Haziran 2024 Pazartesi

              DUYURU: GÜĞÜ ve SACAYAK Mahalerindeki arsa satış ihaleleleri Encümen kararı ile iptal edilmiştir.                   

DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listelerde bulunan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile  belirlenen muhammen bedellerden artırım yapılarak satılacaktır.

 

2-      TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

      

LİSTE 1: 03.07.2024  TARİHİNDE YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Muhammen Bedel(TL)

Geçici Teminat(TL)

Şartname bedeli(TL)

İmar

Durumu

Saat

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

22

Kızılöz

211

2

476,40

Arsa

357.300,00

10.719,00

250,00

Yerleşik Alan İçi

15.45

23

Kızılöz

211

3

460,97

Ahır ve Ars

367.750,00

11.032,50

250,00

Yerleşik Alan İçi

15.50

24

Kızılöz

211

4

386,93

Arsa

290.200,00

8.706,00

250,00

Yerleşik Alan İçi

15.55

 

LİSTE 2: 04.07.2024  TARİHİNDE YAPILACAK TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Muhammen Bedel(TL)

Geçici Teminat(TL)

Şartname bedeli(TL)

İmar

Durumu

Saat

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

20

Akbaşlar

143

6

671,06

Arsa

671.100,00

20.133,00

250,00

Yerleşik Alan İçi

15.40

 

21

Akbaşlar

143

7

592,55

Arsa

592.550,00

17.776,50

250,00

Yerleşik Alan İçi

15.45

 

  22

Akbaşlar

143

     8

467,45

Arsa

467.450,00

14.023,50

250,00

Yerleşik Alan İçi

15.50

 

 

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda liste 1 deki taşınmazlar  03.07.2024 Çarsamba günü, liste 2 deki taşınmazlar  04.07.2024 Perşembe günü,  listelerdeki saat sırasına göre, saat 14,00’te başlayarak Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

 4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

       İstekliler ihale günleri saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   Kanuni ikametgâh olması;

B)   Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C)   İmza sirküleri vermesi;

a)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

E)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

F)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G)  Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

 

5- TEKLİFLERİN VERİLMESİ

A) İhale belirtilen yer, gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda sözlü teklifler verilmek sureti ile yapılacaktır.

B)  İhaleye girecek isteklilerin bu şartnameyi tamamen okuyup kabul ettiğini beyan etmesi.

C) Bu şartname kapsamındaki ihalelere iştirak edenler en fazla iki adet taşınmaz satın alabilir. İki adet taşınmaz alan iştirakçi diğer satışlar için teklif veremez.

D)İştirakçiler yatırdıkları teminat tutarının yettiği kadar istediği taşınmazın ihalesine girebilir. Bu şartname kapsamındaki diğer satışlar için teklif vermiş olması buna engel değildir.

 

       6- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir.

            Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b Dursunbey/BALIKESİR Tel:(266) 662 3662

İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   8-İlgililere ilan olunur.